EEKSTE J AAK Herkemenis en DanK 1 saimme Vennooiscfiap «CE OfiZEI VRH Bank van Poperinghe Aan onze Abonnenten. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Meester Butaye. Loopemie rekeningen aan 3 1)2 inti*. I ilbelaling an Koepnns, zomlee kosten. Verhuring van Brandkoffers. Rond de W ereld. Bureelgerief Gebr. DUPOHT V I I5 centiemen hel nummer ZONDAG I JS DECEMBER 19-21. G.DuponU Zoon te Poperinghe De Nieuwe Regeering. Kamerkiezing van Kortrijk-Yper. Over Bieënteelt. Oe Honing en zijn Gebruik Benoeming van onzen nieuwen Vrederechter. Provincialeraadzitting. Hoe zullen wij onze akkers opnieuw vruchtbaar maken Horlogerij Abonneert U voor 1922 Naamlooze Maatschappij Oorlogsschade. IA DROl'WKROMEK. >rliOul£erief Speelkaarten Specialiteit van 1'raHil papier ill d(H)/en. ALLEfUUXDK Drukwerken te verkrijgen bij Vjierstraat, 2 C-'j 'f Post} Poperi nghe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld buiten stad. met de post Buitenland 6.50 fr. 8.00 fr. li.00 fr. m m Uitgevers-Eigeaaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Plakbrieven bi j ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamloozë ingezonden artikels tronie»t getceigerd Pcrso injijiibeden mmïti n/et op. m 3 Aankondigingen Op 1'en i* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en i' 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwben.hten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip, Roskopff-Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN ia&cn.zidw, PARRIREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 Cbij de Post} Poperinghe. li» zijn nuimihv van Zondag laatst geeft Het 4 (icrsche een artikel over den uit- Mag van de laatsle wetgevende kiezingen aar in dit Idad het mislukken betreurd xan de h >ereu Bmiietd en Nolf, uiltreden- W«' Senatoren er» van 41r (ilori1 uit treden- (den volksvertegenwoordiger. 44 ij zijn tiet niet liet Vjierselie eens om pli'' heen-u te licduiikot» over al hetgeen pij binst hun verluopeii mandaat voor hel pi i'on(li>seiuent ge laan hebben ook kuu- n wij niet heter doen dan uit het arti kel de volgende lijnen over te nemen, die "Isjirekeiide genoeg zijn. De Iteeicji Colaert, Glorie en 4'androm- ia de Kamers, de lieeren Nolf en Bru- lieel in (ifii Senaat tiadden ontegenspreke lijk recht op de erkenlelijklietd van 'l Ar foiidi^M-iiieiit Vp »r. Zij waren on»» man ■atarissen, maar levens ook onze voor- Iprekcrs en onze beschermers En hoe heeft nu t reu* potmli in t Ar- §on dissentent 4 pel" die dankbaarheid Iteweaen I De hoeren Colaert en Yandroinme bo- iouden hun mandaat. De lieeren Glorie. Pnineel en Nolf hrblx'n er liet hunne in pst eken 4N argn vijf ons toegenegen in'dewer- |ërs en verdedigers ju Kamer en Senaat IN dan teveel! Bijlange niet. 4Vis en |eki rr* iwf.'ttat-zonder de kiM.'hldadigv ■ulp der drie afgeselieepten, de twee he- biuidenen. hoegisiot tuin invloed, werk- kbaiuheïd eu ijver voor onze zaak ook p zen ni >ge. nooit zouden tiehlien verkre- heu en liewerkstelligd wat w ij hun gevij- fen le dankeu liehheu I Burgers, landslieden en werklieden, wij zouden allen deerlijk gehavend uit den Strijd legen het wetvoorstel Jas par geko- n zijn en er zoo niet al onze phiiinen ■an toch onze l>este er hij verloren heb- |n. Verders lezen wij nog I Wij, van onzen kant brengen een diep Introerde en dankbaar hulde aan de liee ren Glorie. Bnmeel en Nolf en drukken de overtuiging uit dal zij niet voor lang uit 5; strijdjierk van a landswetgeving zullen Beweerd blijven 4*oor alles wat zij deden en bekwamen: dank I Een spreekwoord zegt: De herken- ten is is ran deze irereld niet,4laar pel» zijn wij overtuigd dat niet alle ge- pisterden dit hitier verwijt verdienen. En kan er dan niets dezen onliesefbaren toe stand waarin we door onze eigene schuld zijn gedompeld, verl>eleren Misschien VD'l I De Senaat heeft tiet recht een zeker aan tal senatoren te benoemen. Wij verhopen lat a 'a bands 4Yijze Raad om een of pe - n mocht het wezen drie sena- en zal teruggeven, gekozen onder de B eren G rie. N ilt en Bruneel. die zoowel nz»> behoeft» n kennen en reeds en Meed- a* oievei g onze belangen hebben verde- t gd I Aan de lieeren Colaert en Aandromme. die 7 vxr jxtpuli ons gelalen heeft, zeg gen w ij uit den grond des herten dat zij -le. ds op on- mogen rekenen, zooals w ij steeds O te n >n- I* -uw-n t hbei Aan de nieuwen verklaren wijMen Pi den sraid o .rdeelen naar zijn werk Dit artikel behelst groette waarheden wij aarzelen niet de zienswijze en de ehtrn van het Ypersche hij te treden, ij geren overal en ten alle lijde aan •sar wat van Ce-ar toekomt terw ijl - m- igp bladen nog geen tijd gevonden lieb- -n otn de, niet herkozenen. zelfs dezen n hinne politieke denkwijze, eenige Xtrien vnn dank foe te sturen of om lm verdwijnen uit bet Parlement te l>e- uren. B op voor Oorlogsschade Dr SaiiionworkiMule Vennoot schap voor Oorlogsschade te Poperingite, houdt op Zo.MiAU 18 Deckkber 0111 1» 1 2 ure, cc»» algcmeeue gewone, »*n liuitciigewoiic vergadering in liet st vihuis. Alle leden deel makend der Vennootschap SEDERT minstens 18 November l.f. worden eens te meer op deze vergaderingen nitgenoodigd DAÜ-ORDE AUiEIIEENE GEWOXB VEnGADERIM. t) Verslag van den iM-hecrruad, 2) Vi-rslag der Gon»n»i».sai issen. 3) Goedkeuring der balans l'Jin. 4) Verkiezingen. 3) Verscheidene. AUiKMKK.NK l« ITEMiEWONK V EIUiADKlUXU Wijzigingen der slaudregels, art. 22 - 45 en 48. In de kamerzitting vnn 44'geusdag 13" dezer is er gestemd gew eest over de goed keuring der kiezing van SI Niklaas. De I lew mach (je si ode K> 'islen-Detno- keand Van lew alle is niet gekozen ver klaard en is dus vervangen dnor den socialist Devost (niet U7 stz-inmen legen 79). Meester Butaye heeft gestemd voor den socialist hij schijnt dus meer genegen heid te gevoelen voor dezen laatst en ats voorden 1 laamschr/ezinde Keislen-De- mokraot. 44 ij zijn benieuwd te welen wal hij zal doen als wanneer er zal moeien eene lie- slissing genomen worden over de kiezing van M. 4'audromme op Dinsdag aanslaan de. Op zijn aanptakhrieven zette Meester Butaye Katholieken stemt voor uwen God Liberalen stemt voor uw gew eien En Meester Bulayv zetf stemt voor een socialist Amen. liet Ministerie werd \>ijdag als volgt samengesteld Eerste Minister en Minister tan Geldtcezen Georges Theunis. Ekortomisehe Zaken Van de Yyvere. Koloniën Louis Franek. Binnenlandsche Zaken P. Berryer. Buitenlandsche Zaken Henri Jaspar. SpoonregcoPost. TelegraafTele foon en Zeeier zenNavier Nenjan. Kunsten en Wetenschappen Hubert. Landbontr en Often bare Werken Baron Ruzetle. A'attonale Verdediging A. Devèze. Xijrerhcid'en Arbeid: B. Moyersoen. Justitie Masson. De Kiezingen voor de arrondissementen West Vlaanderen zijn nog niet goedgekeurd de bespreking erover is verschoven tot Dinsdag aanstaande. DeC -miiiissiegf^lasl met bet onderzoek had de her- >ptelling lievolen der stembrie ven van een bureel van Kortrijk - rond de 1300- Dit leidde tot den volgenden uitslag M. Yandromme. katholiek. 8439 en M Mi-siaen. s eialist. 8452 stemmen. In plaats van 9 -lemmcn te veel zou M. Vandrcmme er l d nu toe 13 te kort heli- ben. de Libre Belgique spreekt zelfs van 39. Deze uitslag bracht groote opschud ding in het klerikaal kamp. ook werd er aldaar besloten een onderzoek te vragen overal d> proces verbalen der gansebe provincie. Moest hef slïlE arrondiss+^ment Yjwr vertegenwoord»gd worden door een oud- fea! holiekeen fronter en een socialistwnt schilt» r-nde int slag voor den Pofurm- gbenaar MWMV Oorsprong. De honing komt voort van ttrkfnr, welke door de Irieên op de bloemen vnn eene menigte planten ver zameld wordt. De nek ia r art» is een zoet ai welriekend sap. dal door de honing klieren der bloem mi wordt afgescheiden hij lokt de bieên aan, en deze zuigen hem uil den bloemkelk om hem naar hunne woning Ir brengen en er honing van Ie maken. t Daar wordt de honing in de cellen der raten geplaatst deze rellen woolen ver volgens door de bieén Iwgezegeld, als het overtollige water uit den honing ver- tampt is. De kleur, de smaak, dr geur en andere eigenschappen des honings verschillen volgens de planten, waarvan hij voorkomt. Vele gewassen bezitten de kracht men sehen en dieren van hunne kw alen le kun nen genezen, en woolen daarom genees kundige planten genoemd. De'bloem der plant is zeker haar voornaamste en krach tigste deel welnu, daar de honing om zoo te zeggen het sap der bloemen is. bezit hij er ook de krachten van. Soorten. Volgens de w ijze, waarop de honing uit de bieénwoningen geoogst wordt, onderscheidt men gedrnipten, gepersten en geslingerd en honig. Er is ook honing in raten of sectiën. Eertijds moesten de bieboeren hunnen honing uit de raten laten druipen en deze vervolgens persen zij bekwamen door het persen een mengsel, dat uit honing, was, stuifmeel en doode bieën bestond. Deze doenwijze heeft voorzeker veel bij gedragen om het verbruik van den honing te verminderen, en hem door de suiker te deen vervangen De vreemde honing, die nog meest door onze suikerhakkers, dro gisten en apothekers aangekocht wordt is doorgaans geperste hij heeft het voor deel zeer goedkoop te zijn. en wordt daarom boven onzen zuiveren, inland sehen honing verkozen. Dank zij den overgroot en vooruitgang, sedert eenige jaren in de bieënteelt ge daan. kunnen de bicenteders thans zeer zuiveren honing leveren. In plaats van den honing uit de raten te persen, ge bruikt de verstandige bieman een werk tuig. honingslinger genoemd, waarmede hij den honing uit de schijven kan trekken, zonder er eenige onzuiverheden mede te mengen. De uiterst lekkere honing, aldus bekomen, heet slingerhoning Naar het voorbeeld der Engelschen en der Am rikaneo. legn' mm fa ons land ook honing in sectiën te gebruiken. Deze sectien zijn kleine ramen, waarin de bieënteler zeer zuivere waswafels zet. enaagdentras genoemd de bieën werken de cellen aan en vullen ze met honing. Dew ijl deze raten in hunnen natuurlijken slaat verkocht worden, is men hier altoos verzekerd echten honing te hebben. f Worth 1 'oortgr zei,j Volgens wij in ons blad aankondigen is 41. Léon hm Morris, atlvokaal <iu Staats- eiinunis-aris voor oorlogsehade. 4'rede- rechter alhier benoemd. 4Vij bieden onzen stadsgenoot onze b»sto getukwenschen aan. VI* zeldzaamheid dient aangestipt le wordop dat sedert liet jaar 1839 tot nu toe er in l'nperinghe maar vier vrederech ters hun ambt uitgeoefend hebben. De lieeren Ooriielle, de Gheh ke. Dhont en Petit. 41. van Morris zal dus de vijfde zijn, en wij verhopen voor lange jaren. Dr punlen op de laatste zitdagen l>e- sproken waren allen uitsluitelijk van bestuurlijken aarJ en hadden weinig be lang voor onze streek. Provinciale Senatoren. De veertig provinciale senatoren wer den deze week allen gekozen. De lijst is als volgt 4Vest-\ laauderenDe 4'rière, Halte- waerten Struyefkatli.), 4*erbrugghe(soo). Dost-Vlaanderen Delia Faille, De Ghellinek en Moyersoen (kath.), Carpen- tier (tib.)en Lefëvre (soc.) BrabantDe B^cker-Remy. Van Over- bergh en Leyniers (kath.). Delannay en Berger (lib.). Beosier envinck (soc). AntwerpenI>ebon en hertog d't'rsel (kath.). AVeyler (lib.). Laroehe en Long- ville (soc.) Henegouwen Castersmans, Danhier en l>ekeu (soc.). Derbaix en Moyaert (kath.), Asou (lib.) Luik Lafontaine en Renier (soc.), Magnette (lib.) en Polet (kath.) Limburg Broeckx, Mgr Keesen en A an Ortnelinghen fkath.) Luxemburg Braffort en de Favereau (kath.) en Bandrux (lib). Namen de Brocpieville. de Pierpont (kath.). Melchior(soc.) Ten einde alle verachteringenin het bestellen van ons blad, te vermij den. raden wij onze geaehten Abon nenten aan. reeds van nu af hun abonnement te vernieuwen. Al wie een abonnement voor het jaar 1922 op ons blad neemt, zal het le c kosteloos De prijs is ah volgt vastgesteld I jaar in stad. thuis itosteld 6.50 fr. 1 buiten stad. per post 8.00 fr. 1 Buitenland 12.00 fr. Zend ons l w adres vergezel»! van het bedrag en ote- blad wordt 1 re gelmatig tehuis besteld. Gt*n. DI PONT. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies tan het Arrotulis- J se ment Yper tcerd de schade tceerde 11914 als volgt vastgesteld voor na- vermelde personen: YPKK. Olie vier August Yandeeasleele I^eon Bailleul Finite Dekeyser llenri 44'we. Mylle-Knoekaerl Felix Vansteene Victor 44 AASTEN. Sieuw August D'lloiite Allien Deruwe Desiré llernieryek Victor Decrock Oscar Slrobre Zoé Sti Hgicr Arsèno Gaslelain Augustin Frcmat Henri lluglp Bit-hard Flamund-Sieuw Dcsramauv Jules Cardinat Leopold 44We. Knockacrl-Jacques Gfiostpimre Aisène Bouchard Julos KOMEN. Coulou \tliert Ix'leu 4 hel Dehetif H. Pitteljon G\rille \4 we. Duthov-Demol J. Clais Emile 44'we. Lamire-Descnrnps 4'anlaton Edmond Decaestecker B. Soyez Alliert Rousseaux Henri Dubois Alexandre Degandt Familie 945 9.170 9.050 3.452 t .079 5.775 11.957 4.043 3.303 5.050 2 403 728 0.132 1458 1.003 753 1.315 4.502 1.000 1.532 4.300 1.872 13.513 t 4.720 7.341 27.045 3.339 2.720 2.525 1.453 1.405 2.193 1.748 2.685 1.230 (Vervolg). Wij vermelden hier even zonder aanbeveling een middel dat door de oudere landbouw knndigen werd aanbevo len Om uitgeputte gronden opnieuw vruchtbaar te maken, is hel voldoende stalmest te gebruiken als dekmest bij het begin van den 4\"inter tweemaal zooveel stalmest in den grond gebruikt zou niet zoovete uitwerking opleveren. Wij geven geen uitleg van dit verschijnsel, zeggen zij. wij stellen het enkel vast Zooals wij hierboven hebben gezeid. er moet op de eerste plaats gezorgd wor den voor het stikstofbestanddeelstalmesl en vloeimest moeten zorgvuldig bijeenge- daan en bewaard worden vlinderbloemi ge gewassen moeten in de plaatafwpse- lir»g voorkomen, stik stof mest en moeten aan gekocht worden. Het gebruik van kalk kan nog nuttig zijn om aan den voorraad van den grond te pulten, want men kan er niet aan den ken zoo maar onmiddelijk dezen voorraad te herstellen men moet nu op de eerste plaats hooge opbrengsten zien te bereiken door het gebnwk van snelwerkende mest «doften zooals superphosphaat. sodani- traat. ammoniaksuifaat. De landbouw beschikt over eene nog altijd ontoereikende hoeveelheid meststof fen. en de prijzen derzeive staan nog zeer hoog men moet dus zooveel nut moge lijk nit de t»esehikbare meststoffen trekken. F>tk meststof wordt over "t algejm^m lieter benuttigd naarmate ze in kleiner hoeveelheid overeen bepaalde oppervlak te wordt uitgestrooid. In andere woor den eene bepaalde hoeveelheid mest geeft meer opbrengstvermeerdering als ze over eene groote oppervlakte dan als ze over eene kleine oppervlakte is uitgestrooid. Zoo leverden 10.000 kgr. stalmest toege past hij bent wortelteelt eene opbrengst- verinetM-dering van 5.140 kgr. wortelen, wanneer de mest gebruikt werd tegen 20. 0(H) kgr. per hectare, en slechts 4.190kgr. vermeerdering, wanneer men tegen 30. 000 kgr. per hectare uitstrooide. Een ander voorbeeld Op de proefvel den van den Belgischen Stpat, in de leem- streek, verkreeg uien met ehilinitraat op haver de volgende vermeerderingen floenvl nitraat |>er hMlirr. 75 kg. 13U 5Ï3 V Ot'Uatt, :tut kg. 370 i' 770 Slroo. bOO kg. 7S0 lUï Zoodül 100 kg. nliraMi hrhten voortgebracht MH <lr «losia van 73 kg. tSO ■„l"» 403 kj^. :w» 15 507 'l Is ook eender eigens()l)apj»cn van de extensieve Ijebnuwing, daf inen dc mesj.- cn /nuveel cn /.ootiatgj <lp ntitflgd dóór ze óver groote ópp<*rvTliYf»-* uit te sli-ooien.. Deze doenw ij/.c kan aanbevolen wordep wanneer de meststoffen zeldzaam en duur zijn iu plaats van één hectare te bemes ten met 30.0(H) kgr. staljnést, geeft nien 15.000 kgr. aan twee heetantn. Ëvenzoo /.al men de kleine hoeveelheden phosphuat en stikstofinesl benuttigen, w aarover men kan beschikken. G. SmetsP FRANKRIJK. Drie oude vrouwen van het dorpje Lowesrurg, welke zich deden doorgaan voor heksen, hadden eene jonge naaister, Elsa Wallenstein, naar het veld gelokt en daar deden zij haar opmerken dat zij door den duivel bezeten was en men den kwa den geest moest verwijderen door het vuur. Het ongelukkig meisje werd ont kleed. te midden van eenen houtstapel ge bonden en deze in brand gestoken, zoodat het slachtoffer levend verkoolde. De drie monsters zijn aangehouden. Zaterdagnacht werd, in de nabijheid van Yizille. een reizigerstrein door een goederentrein aangereden. De twee loco motieven werden zwaar beschadigd. Tal rijke personen liepen kwetsuren op. Op de baan van de Révolte, te Saint- Denis-Sud. heeft er eene botsing plaats gehad lusschen een tram en een zw'aar geladen kamion. De tramgeleider, Lucien Carrois. werd op den slag gedood. Vier der personen die in het rijtuig zaten liepen min of meer erge kwetsuren op. Een der werklieden der werkhuizen ke Rombas verliet de fabriek om naar huis ie gaan. A'oorbij een ophaalbak komend, struikelde de man en kreeg een zoo gew el- ligen slag van den bak dat h 8 hoofd hem letterlijk van het lichaam gerukt werd.. Een brand vernielde Zondag gedeel- «elijk de groote olieslagerijen te Roubaix. Ondanks de spoedige aankomst van de brandw eer tastte het vuur de lokalen aan, waar gansch het materieel vernield werd. De schade is ze?r aanzienlijk. In de g» me nte Talie is de woning betrokken door vrouw Poumier en hare zes kinderen afgebrand. Het jongste kind, 18 maanden oud, werd bedolven onder een hoop brandend strooi en levend ver koold. Twee andere werden half verstikt uit de vlammen gehaald. Alles is in den brand gebleven. Volgens geruchten zou de man van vrouw Poumier, die haar verla ten had, den brand gesticht hebben. Te Sniot-P'ünt heeft meo iu ppo bosch, het lijk van vrow Burtin pYOtb GAZEÏ VAK PQPERINGHE t'OSTCUECKSLEKEMXO X 48139 Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Het blad staat ter beschikking van al wie h 't goed jneent met het algemeen nut en belang. V Hon kg. 34»

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1