Gonfereniie van Genua TRANSINTER Bureelgerief EEHSTE JAAIt 40 ZOM) Vli 30 APIUL 10*2-2. Gebr. OUPONT Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Ad. CROUSEL, Ia centiemen het nummer Horlogerij G.DuponU'Zoon FONDS DER MEEST BEGAAFDEN De betooging van Zondag laatst te Roesela re. Bericht aan de Geteisterden. Pracht papier Oorlogsschade. Zaak Duysters. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope ringhe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld It.-lO fr. buiten stad, met de post X.ttÜ fr. Buitenland12.50 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. M' Muunlöitze hïtft'zumlen artikels worden geweigerd. l"rn.EVEH>-EwE\AAH> Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. 41459 Pers, ooatijk heden nemen w e niet on. Aankondigingen Op I'en i'bladzijde 0.10 fr. de regel. Op 3' en 4' 0.33 fr. met minimum van 1 Ir. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voordikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweeihaiidci Monters Lip Roskopff- Patent, Static- Mooters Regulateurs Pctululcii Wekkers KETTINGEN li Goud. Pilfer. Nirkd P A am REN inGoiul, Iliaiaaiit. bij Yrterstraat, "I Poperinghe. Het doode punt. De weder landsclie konfereneie van Genua kan niet meer voor of achter waarts. /ij staat op liet doodt» punt. Al. [Tlieuuis heeft de konfereneie vergeleken met een zwaar, log en ingewikkeld ma- eliien, dat moeilijk kan in beweging ge bracht en nog moeilijker aan 't rollen kan gehouden worden. Dit log inaeliien is ilians stop geloopeo op het Russische vraagstuk. Onze lezers kennen de eisehen van de Soviets en de voor waarden der Bondgenoóten. Zooals beide program- mas mi gesteld zijn. is er gpen overeen komst mogelijk. Re Entente zegt wit en Moskow zegt zwart kn sederl ruim een week is men aan 'l zoeken om heide kleuren Ie mengelen lot ééne zelfde t nt, doch men weet eigenlijk niet dewelke. Re Bondgenooten kunnen onmogelijk loege- ven op dc kommunistisebe eiselieu van den eigendom en van de Russische schul den. Kr zal hun len slofte niets andei's overblijven dan hunnen toevlucht te nemen tot het radikale middel het ultimatum aan Rusland. Nemen deze laai sten de voorwaarden der Entente aan, dan kunnen de besprekingen voortgezet worden, blij ven zij hij hunne koinmunislische stijf hoofdigheid. dan is er niets anders te doen dan de konferentie te sluiten en Rusland Ie laten voorlploeteren in zijne poelen van algcmeene ontreddering, /ij zullen het zelf gewild heidien. Wij slaan «lus in de afwachting van het ultimatum aan Rusland. De Opperste Raad. Te Londen was Woensdag het gerucht in omloop,dat al. Lloyd George het inzicht had de samenroeping te vragen van den Oppersten Raad te Genua om de kwesties, omgeworpen door het Rultseh-Russiseh verdrag van Rapallo. te bespreken. In het Franseh ministerie vnn Huilenland- sehe /aken had men daar Woensdag geen bevestiging van gekregen. In geval de Britsche oerstö-minisler dat initiatief nam. zou de Fransehe eerste- minister slechts kunnen aanvaarden de zitting hij Ie wonen, als een der twee volgende voorwaarden vervuld zijn ver gadert de Raad te Genua, dan is t niet vroeger dan den 7* of 8,: Alei, omdat Al. Póincaré zijn land slechts kan verlaten na den terugkeer van al Alillorand in Frankrijk wil de Raad vdór dien datum samenkomen, dan moei hij te Parijs ver gaderen. Rie voorwaarden beduiden niet dat al Poinraré Zich gelieurlijk zoekt te onttrekken aan hel zetelen van den opper sten Raad. Buiten de vijf mogendheden die legen woofdig in den Oppersten Raad vertegen woordigdzijnFrankrijk. Engeland. Italië. België en Japan, zullen o »k de landen der Kleine-Entente: Teheko-Siovakië. Vougc Slavic. Rumenic en Pol. n uiig- >1-1 worden. In de konferenciemiddens van Geneve heeft bet besluit van Af. Lloyd George ver rassing gebaard. Alm denkt d i <1 tv-; kingen van den Oppersten Baad de beraad slagingen nog ingewikkelder zulien maken, In de Parijzer parlementaire midden> werd Donderdag de meenirg geuit, dat m Poincart deuilnoodiging van m. lk>y< George zal aanvaarden. Zooals v\ ij reeds deden opmerken, zal hij zich naar Genua niet kunnen begeven vóór den terugkeer van Al. Alijlerand. Daarom zou hij verkie zen dal de Opperste Raad te Parijs gehou den worde. Wat Genua aan italic kost. Re konfereneie van Genua zal nogal eenr duchtige aderlating voor de Itaiiaaii- sehe Schatkist zijn. Italic heelt aau 120 Engelsehen. 25 f ranse hen en 25 Belgen kost en inwooü o te verseltaffeu. ik* an dere vret m 'e afgevaardigden moeten maar voor gich zelve zorgen. Re kisten en |w«k- ken voorde deelnemers aan de konferen eie en hun gevolg bestemd, worden mei den groot.sten zorg door het Itaiiaansehe Spoorwegliestuur besteld, en zulks oin door gebeurlijke vergoedingen de kosten niet te moeien verg rooien, die door deu Staat gedragen worden. Ale! Paliueuzou- dag, alleen, kwamen 3.(mn) pakken en manden vOor de afvaardiging le Genua toe waartussrhen kisten met whisky voor de Kugelschcn, en geen enkel pak geraakte verloren. Lil offlcieele eijfers blijkt dut, teróor- zake vun de konfereneie, de la volking van Genua met 10,(mm) inwoners tijdelijk ver groot is: 1.2(h) vreemde afgevaardigden en ambt 'naars, 400 Itaiiaansehe afgevaar digden en ambtenaars, 700 dagbladschrij vers, 400 telegraaf- en s|MHirweglK*dieu- ueu, 3,(mh) s4»ldah n. i,5()0 earahinieri (gendarmen). 1.5(h) koninklijke wachten (policie door al. Nitli uitgevonden), 4(h) deleklieven en i .0(h)aulovoerders, knech ten, keukenmeiden en dienstmeiden. Balie heeft 12 milli(x»u lire-voor tele graaf en lelephoon iiilgegeven 1 millioen .hm).000 lire voor de wegenis van de Bi- viera en 8 millioen lire andere uilgaven voor de konferenlie, 't zij per «lag 150.0(h) 11 re. mi de/.e uitgaven Zouden nog Ik'lie den de waarheid zijn. Italic* betaalt duur de neer» van de konferentie op zijn grond gebied te zien houden In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondis sement Yper werd de schade weerde ÜJJ4 aIs cotgt vastgesteld roor tui rennet de personen: Rumortier Gustave Iwkker 875 lluysser edmoiid werkman 1.435 Yaniibeluwr Jénime lamlwerker 2.375 Leurelle Jules dagloouer 020 Afeersseman Jérome wagenmak. 2.355 810 Op Dinsdag 23«" dezer had op hel Stad huis te Pojieringhe om 3 ure na middag eene vergadering plaats der afgevaardig den der 17 gemeenten deelmakend»* van iet tusse hengemeentelijk fon«ls der Alcesl legaafden hebbende Poperingbe voor ze 1. Deze gemeenten zijn: Poperingbe, He- ninghelsi. Wostouler, Loc re, Dranouler. emmcl, Wulverghcin, Riekehuseh, Yla- mertinghe, Woesten, Oost viel eren. Wesl- vleteren, Slavele GiomUko, Housbrugge 'roven Walou. ledereen weet «lat «Ie fondsen der Me s' legaafden voor d«»el heblien «le minver- mogendenbuitengewoon verdienstelijke kinderen in staat te stellen hunne studiën na «le lagere schooi voort te zetten. Re heer Burgemeester Lahuye zal de Njeenkomsl voor. liet btptondersle punt dat te liespreken vjel, was liet benoemen der leden van de schiflingwommissie. Deze commissie lielast met het ooder- zoek der aanvragen, bestaat uit drie leden voor een termijn van vijf jaren benoemd voor de intercommunale Fontivn «k»or «le Bestendige deputatie van «len provincie raad op de lijsten van eandidaten door «ie gemeentereden voorg» dragen. Tenminsie een hunner moet genresheer zijn. Daarbi wordt nog een afgevaardig«le van «len Staat aangeduid door den Minister va w etenschappen en Kunsten. Met algemeen bijtreden werden aange wezen 1. M. VANDOOR EN Jiïje*, Schcj ran Onderwijs Ie p -peringbe. leder gem« -enteraad moet nu n<»g deze aanduiding goedkeuren al»x«b de besten dige deputatie van den provincieraad eene einduitspraak doen. Daarna helden de afgevaardigden nog eenigen tijd over versehillige punten ge- sjir.ken, m «ar nve>t r.v« 'den finantieëlen toestand «Ier gem e iten. Algemeen werd den wen-ch ndgedruk maandelijks alhier eene vergadering t# zien houden w aar er zou geliamield wor den over punten aan algemeen belang alsook over punten die or - gewest bijzon der aanraken. lt«»s>y Charles lamlwerker Tant Cvrillt» wcikmau veerruysm* l'en *i herbergier Gouw y Jules lundgebruiker Leiiuibi«*u Augusle laudlauiwer lb*yiuau Josejili lueidelaar Cappocn Jules Carton ii *nri tiiiiuir*riiian Gouwv Floreut werkman SpillelMUlt Tlieopbih» Faes .Mant*, melscren 1uu«I1m>uw Carton Cy rille w inkelier (Hlfmeyer Arthur landlsuiwer Rccaesteeker (ioUeUeve liuish. BOKSING HE. Yaiiglieluwe-I.auw«*rs iy*o|Nild I.ANGE.MARCK. tourgeob-Dekindt Alofs Yamlenbroueke Knu rie liimlg. Icwaueker llenri Julliuek C.amille briehlrapT Irumliez-Ameltxil AiiuiliI M* kim leis Van WmmiM» Hetiri voogd \*ierslra«'te llcori 5'ierstraete llenri YOOBMEZEELE. tanden B««salie Imriiergiersler Menu Julienne laudlKiuwsler .ippinois Sophie Imi^homNter RICKEBl'SCH. x*emverek Thóopliile winkelier 2.RH) biUATnaeghcl Julie w inkelierster 4.205 YLAAIEBTINGHE. .anion Arthur herb, le W aaslen 550 .«Mnahieu Kmiie landlKniAver 20.700 'iueeel llenri seh«jenmaker Yansevenant Justiu Iwkker Yancollie Mal hi 1de STAREN. Hoste Basiel Revelter-Lefevre Camille Cuffez Pieter Yancoilfie Bené R 11 mdt Antonfits H*»nrl Bn»>we-V annieuwenhnyse Yandeportaele Jan Yanjiejegl^m 1-ouO 8.24H) 4.301 I.3(H) 8 835 2.300 4 13.500 2.O40 33.102 740 3.025 2.025 04.343 17.065 I3..*i80 4 165 I 035 Karei 8.730 8.635 7.H81 Wtsseizgem sa» TsrascntteifsIrwssei. 14. Schaalstraat. Poperinghe GELRPIA\TSINGEN. lil voering van alle lieursorders Kostelooze insebrijving aan de Ni-uwe Loten der Verwoeste Gewesten. ACM Aan e' is'n ambtenaar, die zich onlangs aan M Clemeneean. UMrloeg over de on «Jankbaarheid «ter mensehen. antwoordde h»M Ofirle kabinetsb«»Md. lot groote ver- Avondertng van zijnen aanhoorder, dat hij hem aanraadde van zieh ne«Jerig te oo- dervverpen aan het fKwvit«dEn hij onder steunde dezen wijsheidsregel met de vol gende anekdote. Over e**nige dagen wandelde ik v«»ór het ministerie. Eene moeder a\ihle mi do at haar kind doen opmerken. Wat heeft die heer dan gedaan vroeg bet kinJ. Hij beeft het vaderland ger»d. antwo»«rd- de de moeder met kracht, op elk woord steunende Zooals Jeanne d A re dan Ja, zenvals Jeanne d Are. mijn lieveling Welnu, waarom hem als»ian niet ver brand! Gij ziet dus veegde CJemem eau er bij i Ikwochil,., Ma.n: r/unrr.x II 'j ontrrugen rotgend artikel met bede het in ons eerstkjmemte nummer in te tasschen. Ecu die in 'tkotzil. anlwoordtb* bij mij. ik kreeg lijk een |dak in i gezicbl. Weihoe riep ik, l.el «!u*. ge» li held v; n «k*u oorlog. g«*»*u vinder van gmoist be nieuw beden op etmig w elcnseJiapjH'lijk p*t»ied, geen m uivollc kunstenaar wel- kar men lieden vi«'rf Waarom zit «lie in I gevang! Luistert, fluisterde dez Ive leer, Alulier zit ill i gevang, omdat lid gerecht op Imin zw are \erïRoe«leus hee.'l. •len aa'c hel gep»chl «Ie zaak nauwk« u- rig onderzoeki'n, zonder liet le Avillen in zijne uitspraak v«h»rafgaan. noeli zondcr door inanifenteemi voor of tegen «b-n is- ielile. eenigeu invloed te aaiIIcii uitwer ken. Hij haalde een strooibriefje ui! ziju«*n zak. er bijvoegende': lli«*r slaaf Hij j» gefotographi»*«»r«l tni«ld<*n eene bwi- le Ruitscbe officieren Hij liet me alleen slaan jieinzen. Ri«- h»*er bad me zoo haal vrij over die zaak ingelicht «lat ik ge *n oogenhhk kon geio»^ ven te hebben te d«x*n gehad met éenei. Ylaminghater a( Frans^phih-n en ik kreeg «ie vaste overtuiging «lat Mulieij h>k een zijn moesl van «lie hch-mlaag- sche leiders der Ylaamsehe 1 >v Mie niet w isten AÓór den ih»ri< g «lal «Ie n ta- mingen grioAen had«len, die bij d ri.itx h in hel liezetle gdued AAaren gebleven, en daar al met eens zulke bramlende lie fit» voor Ylaanderen iu hunnen boezem vocb| deu ontvlammen, dat ze geh»>*l Belgienit liefde tot Ylaanderen aan den Ruitseh zou«len verkocht h»*bl)en. De stoet trok me voorbij, en ik had me delijden met de menigte der manift^lanten meestendeels zoo onw etcnëh» over de zaak Muiier als ik. daar zooeven. opgejaagd dooreenige leiders, en die na de lastige oorlogsjaren vtn«len dat er le \eel kalmte iade lucht is en ge«iurig roepen naar St»»rm op zee Maar wal mij diep ge rieftlc en ten vurigste \erl>ittcrem1e Ava* \an te zien hoe talrijk mijne oud-strijd roakk rs die met mij ganseb «len oorlog doorzien hadden, dh» gelijk ik vrienden er bloedverAA anten d»>»r bet belscti gedrocht hadden zien ncerscbjeteo. «laar nu aan 'i maaifesteeren Avaren voor eenen die (de heer van daar straks scheen bet toch te willen zeggen en de photo staafde zijn gezegde) met den Ruitseh eerder dan me ons Belgen had meegedaan, als wanneer zijne plaats neffens ons in de loopgraven was. En k ben heel droefg»^st?g hufsw aart gekeerd als overtuigde Vlaming zuchlen- deZoo YIaan«ieren geen beter voor mannen te vieren vindt «tan <>nd-bouthak kers uit de Omesamcniw eerders te- g»:n Belgische eenheid in de b«>sscben a an w esivleteren, ter «ksxl AeroordeeW» n die in Holland zitten en anderen die beticht van al le groote sympathie aoot Pruisen en zijne officieren uit hel gevang moeien gemanifesteerd avorden, dan gaat Het om zeepe eCiVuoHHE Orp-STRurcn. Sanqus pour favoriwr les tra&sactioss latercaüocales Bank tot bevordering van internationale handelszaken Naaiul. Venn. Kapitaal3.000.000 fr. Maatschappelijke Zetel10, Koestraat, QENT. Gasiliuisstr. 16. tel.89 «Sc 90 Ooststraat, 04, tel. 7 «Ac 76. Dlxmude Terneuzen Brussel Alqemctne Bestuurder voor Wext-\ Inunderen FORREST L. Alen iM^last er zich m«*l Alle Bankhewerkingen en Inliet bijzonder li«'l koojwn «»n verkoo- pcu van alle vreeimle munten aan dc v<H»r«lceligsU' kiK'rsen. lit voering van alle beursorders. I 'illielaliug van Ibdgi^clie en vrct in !c kiM'ptus aan I»cslr v«H»rwaanlen. Iiika*«seering en «lisc n!<> van NNiss Is. Kinanlieeh* dienst v«v»r inaal- schappijen. I>e bank TB NNSINTKIl aanvaardt LoigN'iidc ivkcningen «ip zicht en <»p teruiijii in alle niiliileii. Titels iu I» 'waring. Ki^dielup'iiingcii. /omlcr kustennlfu u— In «j\ lUgcu.")»'(ih uitgiften van ueih;u «*n ohligalieii. Re bank TB A XSf.X TKttverschaft k<tsl«*'«. »s ille gevraagd»* finaiv li«vle inlichting»*!!. Over ecnige weken la'bhcn Avij «lc aan- louiling me»legc»lecld vnn Ruysdors. ge- wez»*n mlvokaal, luirgeincester van Bcr- Iwin en v«ilksvert»*genAAoordiger van Nutwe.'pen. voor verdulslcrhïg van gebl. Vorledcn a\ cck Is l)n\ >t«»rs voorde recht bank m«k'lco a'erschijnen. Hij Avcr«l v«*r- oonteel»! lol vijf jaar gevangenisstraf cu ene lxh-le van RHH) fr. of een maand ge vang. Ilij wnnll voor vijf jaar lH*r«k»td van zijne burgerlijke rechten. \er»h*r avoisR bij ver«»»»nleel«l lot «Ie kosten van I (•«"•«■es |t»>lo<«|m»n«le t«»l de »<«in Aan (HM»8 fr. <y 24 ct. of t«»t »cs maanden gevang. Hij moet aan «len Staal eene schadeloos stelling lN»lali»u van 2.603.245.43 fr. ver- b »og«l met 3.50.ihh) franken intresten, mil aftrek van liet aklief «les venn»rd«flden «*n van de waardcu en geblen, «lie n« »g in zijn bezit zouden kunrnm zijn. REDEVOERING VAN M POINCARÉ TE BAR-hE-DUC. Het Franseh KaliiiielslwHifd m. Poinesu» beeft Maamiag laatst op d*» openingsver ga«1ering van den departemenlalen raad te Bar-le-Ruc eene mievoering uitgespro ken die in de politieke Kringen groote op schudding verwekten te Genua weerklank gevomten heeft, Liever zou Frankrijk «ie vergadering van Genua vertalen dan toegeven aan Ruilschland en Busfand. Op 31 Mei zon bet rnxxlig is. zal Frank rijk «loorde machtde betaling eisscben aan RuitM-hland der sommen die alsdan op vervaldag komen. Dat waren de twee punten waarop zij ne redevoering liep. Rechtbank van Oorlogsschade te Yper. De IKv'MstaaHkommissarïs Aerzoekt de Geh'islerden die zich in zijn»» bureeleo. of de«c der Sfaa'skommissarissen begt» ver, zieh hij voorkeur te aai tien aanbieden 's morgens van 9 tot 12 ore, re zij perl»rief geroepen zijn »>m s nami<1- dags te komea. De Geteisterden zullen begrijpen dat die vaalr*gel - n nv-t - hun eigen belang en ILr» - rissen meer lijd geven zal. om zich ten volle toe te wij»len aan de heele afhan«k- ling der dossieren Itond «Ie A\ crehl. FRANKRIJK. I— Tussclmn «l<* lijken der Frnnschc i. iu ItllH g<s iciivcM op dén Kcmincllu rg «mi die nu le Nancy aangekomen zijn. is nok «lit van den Sergeant GKYKII. die op 67- jarigen oiidenloin «licusl nam en naar bet front littk.Rc kranige on«lcroffi«'icr werd «Iricinaai gcw'ou'l in GliainjKignc. op Nisne en tc llnmiHil rti bdkens hij |»t»r- stcid was sUmd hij igMiii-uw iu <lt> «vrsie vuurlinie. Hij aachI eene a'ierde maal ge- kAvelst le Y«*nbm, «looistoml «Ie ii- boring, genas en h ok naar «len Kchum l»erg. Raar vi«*l hij«l<*n 8 M«*i 11)18 a«Ui!ic! b"»»f»l zijner mannen. g«<b««Hl dnnr «ïdl uil* IraHienskngel. Re II-jarige RoUu l l'oussin. uit «Ie geiiwnh* (3 hm. wa> naar dc a\«*ide ge gaan met eene merrie. Ilij bad liet !«»lzc i rond »I«m» |»ois gewrongen itel di«m ver schrikte ging op hol en de aini«» kl im* wenl over «»eii aanzienlijkenafslaml m ë- gesleunl en legen alle hinderpalen geslin gerd. Toeneen vo «rbijganger ein-lcl. k het («aai «t kon tegenhoutlen, wa- «lc «»nge- lukkige jongen «lood. Iv t b I«! t ijk \errn «i zeld. De Franseh»* bokser ikilzae Ere»il»*, die tot bij «len Avapenstilsland kampi» >i van Frankrijk der midd«»ng»»a\icqten was. heeft zijn titel berovertl op Prunier maar. De boksers leverden een kamp inior* uinds aan 3 minuten elk. Al de rounds werden uitgevoehfen. balzac werd overv !n bij de punten uitgeroepen. De 13-jaiigc Jeanne Lamliert kw; m met hare kudde sehapen langs de groot baan Aan Bouve-se (Vuir n. l it - Do ver ges'ewé richting snorde de auto ;.hi van M. Dubonnet, nijveraarte l'arijs. die van Nizza terugkeerde. Het herderin? - ken Avertl door h»M voertuig gevat en nu t zooveel geweld ten gromi» geslingerd, dat bet sehier «vp «len slag dc d m* ei. De wap ns en muniti«»s. »lo<«r de Duil- sehers z*iowal overal a» hlergelalen. sj e- eni ,!u n ir en n atsvmü v n «Hiri«»g. In h k- d van ftellevue. niet verre Aan Bemirenn wif. l»»>- har -kl<V r' 22 D.A ,,?l Duits- h geweer, dat hij ongela«K n m -mi- ée. Op»v - gingen - -h af i k \roi d*»n knaap Alpbonso Delagrai^f. 15 jaar «>«d} die op «1 ;o slag »Kj«j«j veeri alllrhanm: Drukwerken 'bij de pos:) pustcuc» kke medewerker blijft verantwour- «k4ijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in re zenden zooveel mo gelijk l«-gen den Het blad frtaat ter beschikking van al ie het goed meent m*-t het algemeen nut en belang. ibij de pos:- al. Lloyd George beeft formeel bel voor slel gedaan den Oppersten Raad samen te roepen. Het zijn de woorden van Al. Poin- care. in zijne redevoering van Bar-le-Ruc. gewagend van de Ie treffen maatregelen in geval Duitschland vrijwiilig te kort komt aan zijn verplichtingen, die den Britseben minister aangezet hebben het besluit te nemen. Hij vindt dat de Bond- senooten zo- wel samen maatregelen kun nen treffen als elk bijzonderlijk. Rok wil bij de ïuzienlen kennen der Fransehe re geering nopens den aanstaanden vervaldag van 13* Vlei. hen1nghelst. 3.003 tl 345 1.170 2. m. m.ylisse, Gemeenfeseerelaris A Gewezen Onderwijzer te Kemmel 3. m. gheysens. Bn ge meester «t Geneesheer te Bousbrugge, zcmxtat de Kantons, Poperinghe. Mees- sen en Ro"il" "gge, alte drie et nea ver tegenwoordiger hebben. 2.273 h35 2 380 3.175 080 4.870 l4;tH 2.740 1.003 1.275 1.704 kso ik w 'k ns as /omlag laatst toevallig te ihic- selare en was er getuige van oe '4 kotus- sate lietooging. 't Kriuelde er van le l volk en T w as al vjaggeen vaiu* dat meu er zag. k Peinsde in mijn eig»*n B«m*s« l ui' viert zeker vandaag een zijner kin- •Iers fauieuse coureur gew«»rden, of int een w\al«*rlandselieii w<*dslrij«i als aureat. roem zijner strekt* teruggekomen? k Was oprecht verbaasd en verheugd te zien dat iu eeneo lijd uisde huidige, waar onverschilligheid bij «le menscben zoo aangegroeid is, eenen man te vinden Avas die z«m) veel l>e\vonderaars telde. «*n ik waagde het aan renen beer die naast mij stond, le vragen wie dh* held van d«*n «lag was. Voorheen i o. vax l)l£x b088che Ok Co. ag kntsch al'pen: POPEkINGhE i VEURNE buk antoilkn Geul (lhx-k), Brussel, Ni«*uwpoort, loo. Pr«»vcn, Itousbrugge, Watou. Slavele. esquelin*.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1922 | | pagina 1