Bank van Poperinghe DE In t Binnenland. getrouwd zijn G. CAMERLYNCK &- C,E Mieuwe Stikgas. "NIEUWE LEENING Burgerstand var G ontvangt van nu af, en ZONDER KOSTEN de inschrijvingen aan de Loten der Nieu we Leening van de Verwoeste Gewesten. Inschrijvingsprijs-: 24-7.5O fr. Uit keer baar aan 300 fr. Intrest 5 0)0. BIBLIOTHEKEN. TURNCLUB u De Qn verm oei baren Handelaars AANKONDIGING VERM AKELIJ KHEDE) Stadsnieuws. AU COIN DE L'YSER ïnj Arthur VERMEESCH STERFGEVAL. Van alles wat. F6der;<lie fle?SamenwerKingen voor Ooriogsctiade COLISEUM CINEMA. SPORT. Zondag 30 April 1922. Maandag heeft men, op de spoorbaan van Amiens een signaal vastgespied ge vonden. De baanwachters heblien ver scheidene kerels zien vluchten zij scho ten op de kwaaddoeners, doch zonder hen te treffeu.Men vondeene drie meters lan ge koperen buis, dat dienen moest om het toestel te ontredderen. Een streng onder zoek is geopend. Geburen, ongerust over het lot van Adèle en Julia Créton, renteniersters, 07 eh 09 jaar oud, wonende Pont-d'Ardres nabij Kijssel die sedert een paar dagen nog niet waren buiten gekomen, waar schuwden de politie. Men vond beiden verhangen. In een brief verklaarden zij levensmoe te zijn en een einde te willen stellen aan hun leven. De dood was reeds vier dagen ingetre den. Maandag aan de Gare de Lyon te Pa rijs, loste Mej. Papovitsj, uit Belgrado een revolverschot op haar vriend, den H. Voekasjin, sekretaris aan het ministerit van Buitenlandsohe Zaken te Belgrado. De H. Voekasjin werd aan den linkerarm ge wond. Mej. Papovitsj liet zich zonder moei te in hechtenis nemen. ENGELAND. De onderhandelingen tusschen de ba zen en de vertegenwoordigers der 47 syn- dikaten van de mekanieknijverheden van Engeland, betreffende het loonengeschil zijn mislukl en afgebroken. De hazen heb ben den lock-out uitgeroepen, die den 2en —Mei iiuvoege zal treden. Kr Z4U 600.000 werklieden indien lock-out betrokken. DllTSCHLAND. J)e Belgische Adjudant Dugauquier, van het 7' linie, dat te Aken garnizoen houdt naar zijn verblijf terugkeerende na afloop van zijn dienst, ontmoette Dinsdag nacht in de Daulierstrasso, een 1 O-lal Duitsche jongelingen. Dezen sprongen al opeens op den onderofficier loe en sloe gen hem waar zij hem raken konden, waardoor hij vrecsélijk gekwetst werd. llij had ook twee messteken in het hoofd bekomen. Zonder de tusschenkomst van eenigesoldaten, die de daders op de vlucht dreven, warehij gedood geworden. Volgens een officieel bericht, verlede- no week in het staatsblad verschenen, zullen in de loop van de maanden Mei <4 September, examens plaats hebben tot het bekomen van het bekw aamheidsge tuigschrift voor het ambt van bibliothe ca ris. Verleden jaar heeft Mijnheer Destrée alsdan minister van kunsten en weten schappen. eene wet doen stemmen, die alle gemeenten verplicht, eene openbare boekerij in te richten en ten minste 2'" centiemen per inwoner te besteden aan het onderhouden en de uitbreiding er van. De Kamer-s hebben ook een krediet ge stemd van 600.000 franken om de be staande bibliotheken te helpen ondersteu nen. of nieuwe in te richten. Deze maatregels genomen door het Staatsbestuur zullen voorzeker bijdragen lot de uitbreiding der nieuwe boekerijen en tot de verbetering der reeds bestaande. Het is zonder tegenspraak dat de volks boekerijen eene besehavingsrol vervullen en medewerken tot de algemeene volks ontwikkeling. Jammer dat er nog zoovele steden en Alle dage te KOOP Op de Landing Block, achter de Statie, Poperinghe, Groote hoeveelheid En- gelsche Wagens, Assen en wielen Nieuwe en Occasie. Jerome Pauwels. GEVONDEN: 4 porte monnaies en 1 geldbeugel Terug te bekomen ter Politiebui ecle. In de Fracsche Verwoeste Gewesten. M. Beibei, minister van de geteisterde gewesten heeft, in de Fransche Kamer, ipgesomd wat er reeds voor den herop houw gedaan is. Hij verklaarde dat op de 280,000 vernielde en 422,000 beschadig- 1/ 9 de huizen, orden I Januari 1922, 335 hersteld of heropgebouwd waren. Op 53.000 kilomeiers beschadigde ba nen, zijn er 31,065 hermaakt. Op 4,977 vernielde bruggen, over banen, waren er|°P Oogst -1 otteslraat. Zondag fustAlle Apotheken open tot middag heden Zondag nanoeu alken M. KESTEL1JN. De tijd vliegt. Maandag laast 24s April is het juist zeveu jaar geleden dat men voor de eerste maal Poperinghe beschoot met het kanon Op zelfden dag was er ook een jaar voorbij sedert de laatste gemeentekiezengen. Breekt uw hoofd niet om te welen hoe gij zoudt kunnen ontslagen worden van Hoofdpijn, Migraine, Hhumatiek, Tandpijn en Griep. Gaat bij den Apotheker I en vraagt een doo»MONO POEDERS. Te koop bij H. Notredame. Groote Markt, I Poperinghe. in doozen van 1,75 fr. eu van 13.00 frank. Lijst der Inwoners die 50 en 50 Jaren en waarvan beiden nog leven Jaar 1SG2Adriaen Sera phi n <v Rhus-1 sen Philomena, gehuwd op 29 Oktober, Pottestraat. Jaar 18Gd Depuydt Henri en Sansen Elisa, gel), op 26 Okto ber, - Gasthuisstraat. Jaren 1865 en 1866 Get n Jaar 1861 Yerhaeghe Fidelis en Catteeuw Sophie, geh. op 23 Oktober - Elverdinghesteenweg. Jaar 18G8Logie Louis en Quaghebeur Louise geh. op 29 April - Bij het Speelhof. Jaar I860 Clabau Justin en Techel A- melie, geh. op 13 Mei - Abeelcsteenweg, bij de Jlarpe. Jaar 1810: Geen, Jaar 18" I Temperville Jan en Deraedt Louise, geh. op 2 Oogst - Bij het Speelhof Jaar 1812Zijde Aloise en Minne Melanie, geh. op 3 Januari - Jagerstraat, Bortier Fidelis genaamd Fel ia) en Lahaye Leonie, geh. op 6 Mei - Hofstraat Dalleine Charles en Bortier Eulalie, geh. op 29 Mei - Bij de Bankenlinde. Degruyter Aloise en Lefever Marie-The rese, geh. op 22 Mei - llondstraat. Zone Gustaaf en Cossey Virginia, geh, op 21 Oogst Vperstraat. Verhaeghe Hen ri en Galliot Pliilomena-Therese, gehuwd ROUSBRUGGE-MARIMGHE. DE.SREES COLOMALES EN GROS. Seules Coneessionnaires pour la Belgique des Vins et Spiritueux, de la Maison BOL'CllEZ NEL DIN (France). US1NE A VAPEUR pour la Torréfaction du Café. MOUTTARDERIE Pain cTEpices Marque L.A M1EL.L.ÉE TABACS S1GARES S1GARETTES Continental Pétroleum Cie DÉPOT Pétrole Américaine TEXACO Huiles - Essences pour Motos CONF1TL REB1E NATIONALE BELGE" Ve HURL.A1T i Fil». Desselghem. De likeurhandelhar Kamiel Hessiuck, wonende in de Dorp straat, kwam per velo langs de wijk Spriete gereden, toen opeens de wielen uitgleden en Hessinck mei zulk geweld ten gronde geslingerd werd, dat hij den linkerschouderdgebroken werd. Het slach- ofter ontving ter plaats de zorgen van een geneesheer en werd dan naar zijne woning overgebracht. Alle Slach van VELOS POPERINGHE. Heden Zondag om 2 uren namiddag ALGEMEENE VERPLICHTENDE VER GADERING yoor AL de SEC TIEN in ONS HITS» Vperstraat. Het Bestuur. in 1921reeds 2.153 hersteld, eu 3.175 den 1 Januari 1922. Op 1,112 kilometers vaarten die ver nield werden, waren er den 1 Januari 1921. 786 hermaakt, eu den 1 Januari 1922, 1,027. Voor de nijverheidsgestich- I ten met meer dan twintig i»ersonen Op 4,048. waren er den 1 Januari 1921. Ceeds 3,543 terug in staat gesteld, en 3,986 een i jaar tater. Er werken daar reeds 423,4241 arbeiders. I zij de helft van het vooroor-1 logsch getal. Er waren 3,127.000 hektaren bouwland overhoop geworpen. Welnu, den 1 Janu-| ari 1921, waren daarvan 2,613.000 hekt-| aren hersteld, en 2,900.000 den 1 Janua ri 1922. Meer dan 1.500.000 heklaren zijn thans bebouwd. Botsing. Vrijdag morgen stond een wagen rechtover de velowinkel van Leinahieu, inde Yperstraat, toen de train van de statie afkwam en met zulk een ge weld tegen den wagen botste dat deze geslingerd werd tot tegen de gevel van het huis Ollivier. Gelukkiglijk zijn er geen ongelukken te betreuren. Misschien ware het niet slechter moes ten de trams wat stiller door den en bijzonderlijk op de marktdagen. te verkrijgen aan zeer genadige prijzen Boeschepestraat 127, Pop. Winkeliers en Grossisten. Wilt gij uwe zaken uitbreiden, ver koopt goede ware verlangt niet altijd vreemde waren als wanneer l' betere hoedanigheid kunt vinden in uwe streek. De echte Iloningkoekx&n DE WER KENDE HIE Vperstraat 24-28-30, Poperinghe, is de beste van 't land Bijzondere Prijzen voor Poperinghe Omstreken ''Zie anDonce 4* bladzijde), en Gisteren Zaterdag had alhier de begra ving plaats van den IJ, Henri Dccorte ,i« „J.lie gedurende lange jaren Burgemeester s' was der gemeente ZL'VbèCllOOTE en die sedert den oorlog alhier verbleef Wij bieden aan de Achtbare 'Familie [onze gevoelens van deelneming in de droefheid. Om den oorlog te winnen steunden de Frankrijk en Belgie. I)e Brieventaks. Er is spraak het port der brieven te verminderen tusschen Frankrijken Belgie. In eene verklaring in de Fransche ka mer neergelegd, leest men het volgende Wij moeten alle mogelijke middels aanwenden om aan liet Belgisch volk onze erkentelijkheid le bewijzen, en onze ban den versterken met dat land, dat niet geaarzeld heeft zich op te offeren voor het welzijn der nienschheid en bijgevolg voor onze eigene redding. Op politiek en aar drijkskundig gebied maken Frankrijk en Belgie maar eene streek. Hunne aangele-iRQ ;„0„ ,11(, A Ikonoraim-h oogpunt zijn de twee landen verbonden. Daarom schijnt hel rede matigF l niAi uY 7' nisten. Hei tusschen de t»« tanden het port der L„^r™derdood.«e«"n GROOTE KEUS VAN ALBUMS ter Drukkerij dezer. Oud-Strijders EENDRACHT.. Het bestuur van den Oud-strijdersbond Eendrachtte Poperinghe, maakt aan de leden kenbaar., dal iedere Zondag, van 10 tot 11.30 u. een bestuurlid ter hunner beschikking zit in het lokaal t Kas van Gent» hij Maurice Lobeau, ten einde alle klachten op te nemen, alle inlichtingen le geven, en inschrijvingen te aanvéerden. De intrest, vrjj van belasting zat jaar- Yper. Heropbouw. De herop-1 lijks betaald worden op 1 Juni, bouw in het Ypersche vordert op bevre- Elk jaar zal er een lot zijn van I mil digende wijze. In dien zuidelijken sektor hj0en de andere loten zullen 500.000 van West-Vlaanderen moest de Staat, bijl kontrak!. 7.436 huizen herbouwen. Opj dit oogenblik zijn er daarvan 6.198 vol tooid of in liouw. Voor Yper-Stad alleen I zijn er. op 4,500 huizen, ongeveer 2.(KM»j ander dak. van 1 MILLIARD 5 o)o belastingsvrjj in 4 millioen loten van 250fr. ieder Veurne Droevig ongeluk. - Woensdag is er alhier een droevig ongeluk voorgevallen in de Ooststraat woonde de genaamde Penseel Henri, winkelier, brieven, waarvan het gewicht de 30 gram men niet overtreft, te verminderen Staatsbegrooting. De gewone uitgaven liedroegen in ons| land in 1914 292.097.232 franken in 1921 1.420.524.36 franken en voor 1922 voorziet men in de begroo ting eene som van 1.449.773.346 franken. dorpen gevonden worden waar hoege-l van geldwezen niet gedurig spreken over naamd geene openbare bibliotheken be-1 bezuiniging of spaarzaamheid. Roesela re Ongeluk. Dinsdag morgend. kwam Yandekerekhove A aan nemer van bouwwerken, wonende te In- gelmunster. langzaam per auto in Delae- restraat gereden. Gekomen op den hoek dezer straat en de Ooststraat, waar ten gevolge der marktdag veel beweging plaats had. stootte de auto tegen de 51- jarige vrouw Grymonprez Sidonie. wonen In plaats van de uitgaven te verminde-1 de 'c 1 aohteni. w aardoor deze ten gronde ren. voorziet men dus voor dit jaar nog|viei en een,ce kneuzingen bekwam. Een eene vermeerdering. I bijgeroepen geneesheer heeft haar de noo- Wat zou het dan zijn moest de minister |^'?e zorgen toegediend. Oostende. - 4 taan Volgens eene statistiek door het minis terie opgemaakt zijn er in Belgie rond de 2600 gemeenten waarvan er 1490. dus meer dan de helft, zijn zonder openbare boeker Het is waarlijk betreurenswaardig, dat het w ik. dat thans over zoovele vrije u- ren beschikt, zich in de onmogelijkheid bevindt, zich aan eene gezonde lezing ten goede te doen. Het is nochtans te hopen dat de nieuw e wet welhaast dezen toestand zal verbete ren, Maar ik vraag mjj af waar dat zal eindigen Vier milliard voor de Sammies. onthulling Onthulling. - De van den gedenksteen, opge richt ter eere van de gesneuvelden en ge- doode burgers, heeft alhier op Zondag 3<*' September aanstaande plaats. Waereghem Groote Brand. Ter hofstede van Van Meerhaeghe A. zijn De Kamer der volksvertegenwoordigers I Zondag 11. twee mijten geroot vlas afge- der Yereenigde Stalen van Amerika heeft brand. Het vlas was eigendom van den met eene groote meerderheid een wetsont- koopman Verbrugghe Evarest. Beide werp aangenomen, w aardoor aan de sol- schelven stonden daar reeds 2 jaar. ganseh daten eene toelage van vier millard dollars] afgezonderd van den weg. in een afgeslo- toe^estaan wordt. ten omheining. Men denkt dat er kwaad- Dit ontwerp moet nog door den Senaat willigheid in het spel is. De schade is door aar genomen wordenI verzekering gedekt 250.000 en 100.000 frank beloopen. De prijsder uitgifte is vastgesteld op 247,50 fr. per titel Van heden af worden de inschrijvingen KOSTELOOS aanvaard in de BANK TRANS1NTER Haamlooze Vennootschap te GENT (Oud huis Van den Bossche A Cie Algemeene Bestuurder roor WES T- VLAA NDE REA'FORREST l. GENT, Koeistraat. 10 POPERINGHE. Gasthuisstraat 16 VEURNE Ooststraat. 64 DIXMUDE. Zwarte Nonnenstraat MOESKROEN Toerkoenjestr. 109 en in al de bijkantoren. Duitschers niet alleen op hun leger en hun voortreffelijk geschut, maar op de vernie- lingstuigen door hunne scheikundigen vervaardigd. Nooit hadden zij het kunnen denken dal hunne geleerden onderdeden voor dezen der Verbondenen. Welnu op liet einde van den oorlog, stel de Amerikanen ten diensteder Verbonde nen het lewisite, zeventigmaal sterker en moorddadiger dan alle gassen binst den oorlog gebruikt. Het is de uitvinding van den leeraar Lewis die zijn ontslag nam als leeraar aan de hoogesohool van Nieuw-Orleans om als kapitein der veldschullerij aan het rhij- nenburepl plaats te nemen. Nooit werd geheim beter bewaard, en men duidde het aan in de oflicieüle betrekkingen als de G 34, dut men veronderstelde methyl te bevatten, alhoewel het er geen strooi van bevalte, slechts eenige officieren had den er eenig gedacht van. De lew isite is beschreven als een vloei end olieachtig vocht met een geur van .geranium ;.zija oplploffingskracht is ver bazend en het ontvlamt zelfs bjj het aan raken van water. In deluchl gelost ontbindt het zich in gas dat seffens doodigt hij de minste ina- demhaling. Een enkel druppel op de hand veroor zaakt den dood in de grootste folteringen on dat na eenige uren. Het vergiftigt het bloed, mei in de lon gen als gas door te dringen, vervolgens tast het het hart en de nieren aan. Op het oogenblik van den wapenstil stand. de Amerikanen bezaten er 450 ton nen van, genoeg om dé helft der Duitsche Jievolkingto dooden. als het op hét gepast oogenblik ep bet juiste punt gelost werd. Jlel werd le Yilluugby vervaardigd, ee ne voorstad van Cleveland, in een werk huis dat de arbeiders doopten met den Poperinghe, van 21 April tot 28 Apri Geboorten 104. Scherperee. J--.ii.. d. v. Hector en Anna Logie. 105.|1 Eecke Anna. d. v. Wilfried en JeanneüJ vage. 106. Florequin Robert, z Hector en Mathilde Noppe. 107. t deman Antoine, z. -v. Maurice ea F§ Yerdonek. 408. Matten Germaiue,U Gami 11e eu Romanie Ceuleeis. Overlijdens 70. Gombeir Aimé, 31 ong., koopman in gist, St-Miebielstr 71. Decorte Henri, 67 j., gew. BurgaJ ter van Zuydsehoote, wed. v. Lueie tl dromine, Bertenpiaats. Huwelijken 38. Desodt Jerom- statiebed. v. Houthem en Hauwen li 24 j., i. b., van Pop. 39. Ooghe Tt| phile, 49 j., landb., en Yergeele Hef 145 j., ziekenverpleegster, b. v. I'op.| 40. Vandenberghe Oscar, 22 j.. titniue en Dewachter Marie, 24 j.. z. li..t| Pop. 41. Boom Maurice, 23j..k-etv| en Cappelaere Martha, 22 j.. li.. 11 Pop. 42. De Wachter Michel, timmennan. en Lemay .Madeleine, z. 1)., b. v. Pop. Huwelijksbeloften OS. I>e CoileV rice, landb., v. Elverdinghe, en casleele Marie, landb., van Pop. -I Debruyne Richard, schilder, en l Alice, z. b., b. v. Pop. 70. Logiek beenhouwersgast, en Steiehler Ivoniv I)., 1). v. Pop. 71. Delanghe Maiir, timmerman, v. Watou, en Massch- Vdronie, z. b., v. Pop. 72. lh Jeremie, werkman, en Vanrobaeys Ma huish., b. v., Pop. 73. Boudry Je? schilder, v. Pop., en TcclooFlavie, land v. Ooslvleleren. 74. Iluvghe Al werkman, v. Pop., en Arnout .Maria b., v. Kern mei. MEIN VRAAGT Twee Meiden voor alle diensten. Int tiugen Hotel Skindles, Pop, On demande pour COMINES <Fpar Bonne sérieuse, parlant frangais,dd a 33 ans, pour jeune ménage at bébé. Bon gage. S'adresser Paul Claim rue Quesnoy, Comines (France). Bekwame Winkeldochter van stal de Patisserie JI. .MAES-BOAIV, Vlierstraat, 24- 28- 30, Poperinghe, oede Meid, dienstig voor alle w« in de Café de 1'Abri Yper. Goede MEID, een weinig Fransch 1 nende. Inlichtingen ten bureeleite Wilt Gij uwe zaken uitbrei den Zend ons eene kleine en de uitslag zal U verbazen bij Emile Lobeau. Groote Markt. Groote Familievertooningen Kinderen worden toegelaten. Zat. om 7 en Zond. om 4 4 en 8 ure. De Noodlottige overbrenging, bijzonder >eboon drama in 4 deelen 7* en 8p e- pisode van de Schuimers van het Zuiden, 4 deelen Bigorno reist, komiek, 2 d. FOOTBALL Onze voetbalclub ging Zondag ia te Wevelghem spelen tegen Court Sports. Het was onze tweede match i Wevelghems beker. De lezers zullen: herinneren dat onze mannen hunnen' slen match alsdan gewonnen hebt' Alhoewel ons elftal de 2 uiterste waarts uitgezonderd misschien zi; besten match van liet seizoen heeft speeld, toch heeft hij het onderspit ten delven legen Kortrijk's mannen, fr telden in hun getal menig speler vï meer van hef taktiek gf wist dan dei* onder andere een vroeger propnotie verders 2 of 3 eugelsphen, wgaronde: center voorwaarts niet de sjechstev Nu het resultaat 3-0 geeft niet (feed naam van Muizenval daar de vrKviï-1 Physionomie van het geleverd spel ligers die er in gingen teekenden er'niet r*nze k-'ub heeft inderdaad meer aang8 uit te komen vooraleer de oorlog gedaan len da" zi-'ne tegenstrevers maar osf Was. I lukkiglijk leden zijne meeste aanvt De bestuurder was de kolonel F. yj Lchipbreuk voor den goal, bijzonder Dorsev. zeer beroemd ingenieur-scheikun- door laat naar liet net te schop? dige 'de werkuren waren lang en lasti^. Gombineeren en passeeren het gevaar groot, maar niettegenstaandemannen in a,genieen het vervaarlijk Vergift dat men er piiek werd er niet een slachtoffer gemaakt nomen werden en de speciale markers daar de andere gewone maskers die men bij het leger gebruikte njef konden be schutten. doen perfekt, nog5 meer willen en durven in tijds voorf [goal eu onzen team zal op nog meet dank zij zorgvuldige voorzorgen die-'è-lwiTinin^ei1 mo^€n re^eneP> De allerbeste Vah onzéTP club Zondag ^apitum pruaxt, Hok PapegAey en Lebbe. Zondag30n April gaat onze ClaM Al dat werk werd nutteloos, maar aaf Thourout spelen voor een beker;- aan de Amerikanen een krachtig verdedi maJinen- Ber'r gings-enaanvallingsmiddel. Het moest gebruikt worden om de obus sen van 20 centimeters te laden die zou den afgevuurd worden door kanonnen ge-, plaatst op autos die reden met eene snpi beid van ii Km. per ,lur. reeds ad,S" ke vrachtwagens met hunne stukken wa- Werf kermis Groot Danste# in tent met Praehtigen Orgel, ter#j I genheid van Proones op den Wert [Maurice Theeten. Werf kermis Groot Ier gelegenheid van Proones rip/» hnmnipn 7 'ul' ""•vuom.imet praehtigen nieuwen orgel van t'] mY4t~eL0eon aa^n.'.Pe ThoeVn. al de Ian,ale nieuwe dan« ren Menzon ook bommen plaalsen in zelf werkende V iegln,gen door Wiight bouwd, enkel gele.rt door de luirtitWIlta gen. en die opeen afsland van 80Kilom een maand vóór den w R- Maandag om 7 De Rechte weg. wonder ure. schoon drama in 4 deelen raefMIRIAM COOPER - IF en 42s episode van den Stalen Aim. 4 d. Bigorno reist, komiek. 2 deelen. penstilstand geëindigd. De kracht van delewFifp i< op 8U0 u-eters afstand als of. het punfTml Z'jne ontploffing zes dezer bommen van 4 >36 kilos ware genoeg geweest i Mtt van de bevolking van Berlijn uit Het slechlsle dat met die vliegiuiKen »e zi' d0'«' den vijftig ter be- neergeschoten waren vooraleer w stemming tó geraken, en dan zoüdenT Duitschers bij het versnrpi.ipn ,i« ,enaei -uo -7 de grootste ,-mdW. gassen Iningschieling plaats aan de pers eAn/Jan 1\.. 1,1 -I>gs\t-i i assingen onder- Sehastiaan tiii de Statie. staande bij \Ye Pinceel, herbergde®' Konijn van 5 kgr te verboll; In den Neerloop, bij Jules Sergier van 3 lot 7 uren. Gegeven door W* Waeles. bijg. Soubry Germain. Luisterrijke Gaaibolling In" de Lelie »T>ij Hector RenootU nestraat. 140 fr. PrijzenOppeiv. dv. 25 fr. -Kali. 40 fr. Begin OM Handb?^ Heden Zondag namiddag heeft «w vonden hebben, Sebastiaap bij 4e Statie, Aan wie de beurt i Téléphone N 2 a it i r. a 163 jaar oud. gehuwd en vader van 2 kin- genheden en de onze zijn dezelfde. Onder Dnn

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1922 | | pagina 2