De Ciftmengster GROOTEN EIGENDOM EEN HOI STEDE Georges HERAT of00' Laolslc Afslagen op F. Blanckaert-Verleeae Scfioenen I. B. B. Koopen van het WOLVENBOSCH. Belangrijk Bericht aan de Heeren Bazen en Voortverkoopers, De Gebroeders GRUWEZ, te Crombeke, Versterkende Pillen, Uit ter hand te koopen. MAHKTPIIIJZEA. h'ntilc O/- C/tOCh Persen, kepers BERICHT. OPGEPAST t RENE BERA1 IN DE SCHAAK. Duivenbond Poperinghe. I Using rem den Prijskamp tut Arras van 9 April 1922 324 duiven los om 9.18. - Wind NNVst Aankomst 1* duif om 10 u. 23 m. 50 laatste om 10 a. 30 m, 43 s. Snel heid 1e 001 m. 04 laatste 785m. 54. Afstand 63km. 788 m. De 25 eerste prijsieinnaars. 1. Faehe M. 7 p. 2. id. 1 p. 3. Mil- leville G 4. D'AnaourNI. 5. Dehyser J. 4 p. 0. Yersehaeve .Y 8 p. 7. IHyser M j p. 8. LaLiaere A. 1 p. 9. lK*scam. A. 1 p. 10. treus 11. 2 p. 11. id. 1 p. 12. Six J. 5 p. 13. SohierB. 2 p. 14. Ik*l- beke Art. 5 p. 15. Latecre V. 1 p. Hi. 1) Amour C. 17. Yandenlierghe 11. is. Missiaen 11. 5 p. 19. Fat he M. 4 p. 20. Legrand C. 1 p. 21. DeeockerJ. 4 p. 22. Scha ha i Hit* Nl. 2 p. 23. id. 1 p. 24 Bourgeois Em. 1 p. 25. id. 1 p. I it slag tan den pcijskam p nit Arras van 16 April 1922 588 duiven. I js om 9.08. - Wind -NY. Aankomst1' duif om It a. 45 m. 31 s. laatste om 0 n. 50 m. 45 s. Snelheid 1608.50. laatste 1180.13. Afstand: 03 k. 788 m. l)e 'J5) eerste prijstcinnaars. 1. Pouseele X. I p. 2. Depreeuw J. 1 p. 3. Houwen G. i p. 4. Lava A. Op. |5. Liefooghe E. 1 p. 0. Teehal A. 2 p. 7. Six J. 0 p. 8. N an Itruwaene G. d p. 9. Vaiulcnberghe II. 2 p. 10. Desmadryl Nl. 2 p. II. Techel N. 2 p. 12. Nloerkcrke H. 5 j). 13. Brabants A. 2 p. 14. Desae- gher 11. 4 p. 15. Priem Nl. 5 p. 10. Selia- haillie S. I p. 17. Truant J. 2 p. 18. Yandevoorde (1. 19. id. 5 p. 20. Debij sor M. 0 p. 21. (hiraedt C. 4 p. 22. De- saegher II. 4 p. 23. NVijdouw 1 p. 24. Balheu C. 1 p. 25. I) Amour M. I p. I 'Using ran den prijskamp nit Amiens van 23 April 1922 492 duiven, losom 9.21. - Wind N.-O. Aankomst lr dnif oni 10 n. 51 m, 'J7 laatste om It a. 03 m. 10 s. - Snelheid I1225 in. 80 laatste 1080 m, 18 Af stand 111 km. 003. /V 25 eerste jii'ijsiriiinnnrs. I. MerlevcdeC. 5p. 2. Yandevoorde C. 8 p. 3. Dupont (1. 5 p. 4. Vandonberghe 11. 5 p. 5. id. 5 p. Beg. 0. Creus II.Op. 7. Faclte M. I p. 8. Yandevoorde 5 p. 9. Delhaere J. 2 p. 10. Delbeke A. II. Sohier B. 2 p. 12. Denys K. 5 p. 13. Cache M, 7 p, 14 I'ouseele X. 5 p. 15. Desaegher II. Op. 10. Facile Nl. 7 p. 17. id. 7 p. 18. liOzie 11. 1 p. 19. Del haere J. 2 p. 20. Schahaillic Nl. 3 p. 21. Yercruysse 0. 0 p. 22. Yanhoticke A. 8 p. 23. Dewaehter II. 0 p. 24. id. 0 p. 25. Hannobouw Nl. 3 p. Men moet zich echlcr wel herinneren, dat; hoe langer de ziekte geduurd h*ett, des té langer men inoel doorgaan met het gebruik van dit geneesmiddel. Eene vér Betering doet zich in weinige dagen gevoe len nadat men begonnen is deze pillen te gebruiken. Ken voortdurend welzijn en eene volkomene genezing mogen verwacht worden door dezen die een redelijken tijd volherden in het gebruik der Versterkende Pillen. Te koop bij H Notredame Gr «ote Markt Poperinghe, aan 4 00 fr. de doos van 100 pillen. Mengelwerk van de Gazet van PoftRi.voHE (32) Studie van den NOTAKiS Joseph BOUCQUEY I*- KlPEHINIillE. zeer boeiend verhaal nil de zeventien de en achttiende eeuic. (Vervolg. Die woorden mieken op Phidia eenen diepen indruk en hadde Woolriek een oogslag op zijne meesteres geworpen, hij zou hétnnkl der verrassing hare war.gen zien kleuren hebben. flebt gij biqst liet onweder niet gezien of gehoord NN oolriek Neen. jufvrouw, niets. De vaak bad mij overvallen en ik zou mij welliehl nu nog in slaap bevonden hebben, haddet gij mij niet uit mijne droom en wakke gesebud Eensklaps sprong hel paard van NV.jol t-ek op zijde en wilde op hol gaan. De ruiter had de grootste moeite om zijn '1 -r te 1» teugelen. Geen wondercok ward een groot e zwarte hond had hel paard in den aehterpivjt aeteteq. Ner»ioetle hond schreeuwde NN oolriek. wijl hij. zonder hem te raken, naar den hond sloeg. En op denzelfden vtqip! liet een schaterlach zich taooren en Vloog een ruiter in doll? vaart voorbij. Maandag 1 XI LI 192*2 in eene Zitting om 3 uren namiddag in de Gehoorzaal ran het Vrede gerecht, tic rede Kanton Yper KazerneYEHKOOP1NG van Gemeente St JAN Hoogezieken De Pdiaeii van een Nieu«gebou*d Rente- eiersfcuit eu afbaukelijkhi^Jen eu 74 A 40 C grond, t planten lustte! enzaailaud l*alende aan M. Al. Deoeeker, August NYei- ue-Mahieu, lluyghe llenri, Gardinael-Sniek en aan den steenweg, Vuor den oorlog bewoond d«*«r den eigenaar M. Victor Yaadorpe-Nollcl. Oorlogsschade IK* schatting der ge- bouwen weerde 1914 l*»draagt 11.55(1 fr. Stad WERVICK. (wijk Amerika) Koop een Een perceel Bouwland groot 14 A 80 Ca palende aan NI NI. Louis Delepoutlc te Toureoing. de Thi- tjault dé Boesinghe. lK*lva te kortrijk en aan de straat. N oor den oorlog gebruikt door Ernest Yerhaegtie eu audere. Koop ticeeTwee aaneenhouden de woonhuizen m*t 25 A 27 Ca onder grond en land, |iaiende aan de straat NI® Lepers-Yao Klslaode te Toureoing en NP Dclrbeque te Gent. Voor den oorlog bewoon l door M. NI Synaeve-Glaeys en Krnesl Nerhaeghe. OorlogsschadeDe setiatting der ge bouwen weerde I1M4 bedraagt 5000.94 fr Koop drieTwee aaneenhouden- de Woonhuizen en afhankelijkheden in *t 33 A 26 Ca onderbelmuwdegrond en land, palende aau NI. M. Henri Six. Vanderlinden-Beernaert. Yerliaegtie, te- saffre4)essein en aan de straat. Noorden oorlogbewoond vrouw NVed. Soenen en A. Maiiieu. Oorlogsschade De schatting der ge bouwen weerde 1014bedraagt 5479.58 fr. Alle rechten aan vergoedingen voor oorlogsschade worden met le verkocht. Alle inlichtingen te he komen b>j r oor- noemden Solaris. gelegen te Westvleteren, Steenweg naar Poperinghe. Bij de her berg a St-llubertBestaande uit Behuisde en beplante hofstede, zaailanden en Cynsaronden en klein gedeelte bosch, al gelegen langst den steenweg van NN'estvleleren naar Poperinghe, in eenen blok te samen groot 18 H. 15 A 56 c. Groot gefnak van betaling. De oorlogsschade wonlt mede verkocht. Vrij van pacht met 1 October aan staande. fc!WA'/WA'A POPERINGHE. 28 April Tarwe, 90.00Rogge, 09.00Haver. 09 fr. aard appelen 00Ir.Boter, 9.50 fr. de kilo Eieren. 29 cent. Isluk Hoppe 1920 f. 175 1922 253 fr.1922.230 —200 Wisselkoers der Beurs ran Bruisel op 28 April Am<lrr.l*m UT.117 l»nJon 51 iVSt,?S Keuion 3.W.VI 1-Ynrk 11 11 .os Gcaève j Parijs 10f!.J010s>'» i hebban «Ie eer het publiek van Poperinghe en Omstreken Ut kennis te luvngm dat ze <:eii .a:.- h nieuwe installatie oprichten tot tiA verveerdigen van CVTEK CHAMPAGNE SPORT BRONNEN Geel Kleur. Merk D G. C Roze Kleur. zeer aanbevelende verlrissehings dranken, reeds overal bekend, en enkel *bekt«meu door fruit en suiker. Alles tcordt getrokken in titer ft esse hen mét ctjs gansch niemee kistjes. CK»k levering van allerhande Bieren, Wijnen, Porto, ens. in vaten m itt ftesschen. Bijzondere prijzen voor Voortverkoopers. Wir alle aanv ragen en inlichtingen zich wenden tot DANIEI. GRIWEZ, CROMBEKE. Toiebj-ju Dop. 30. of OSW ALD GRI WEZ, Nieuwe Reke, 191, POPERINGHE. 27.8 Woolriek miek een kruis. NV ie weet ot bet Satan niet was die hein voorbij reed. Phidia voelde geen lust tol praten ne*er. Die ruiter die zij bij hunne heen en weer reis ontmoetten, baarde haar kommer en onrust. Zij reden zonder spreken de heide af en trokken met het krieken van den dag het ijzeren slot binnen. XVII. DE RUITER NIET DEN ZW ARTEN HOND. De twee nachtelijke bezoekers van den heksenmolen waren nog maar pas ver dwenen toen van uit het strnikg» w as e**n man omzichtig tevoorschijn kwam en zich in allerhaast naar den nc-len richtte. In de nahijheid gekomen bleef hij eenige stonden slaan en keek onderzoekend naar de vensters van 't oud gebouw op. Doch alles x'heen in ru^f langs binnen. G<«en licht, geeoteeken van levend wezen was in den molen te bespeuren. Daardoor niet ontmoedigd en lijk iemand die hel gebouw in a Ie zijn»* bijzonder heden kent. ging hij zi h lari- de and ne zijde p'aa!>en. en scheen fang en zorgvul dig al de ver rs van gemrn kanl van den gélhuinzinnig< n nvden te willen onder zoeken. Te vergeefs, alles bleef er duisierenaAil. Opeens scheen hij e*%n liesluit genomen fe t heWien. Hij na derde hel gelrwiw en klupte zacht- jt^s aan de deur. Nlaar niets roerde langs binnen. Openbare \erkooping van te RBNINGHB. IK* Solari- Victor PIETERS, te Rertinghe veridijvende zal op de hierna Ijefiaalik' Zitdagen oi**nbuar te koop bie den het volgende onroerend Goed. Gemeente RENINGHE. EENE H 0 F S T E 0 E. groot onder grond van geitouwen, Zaailand, Wei en Hooiland, 3 hectaren, 19 aren, 27 centieren,kadaster wijk C. V* 304, 30.5. :mmh, 307», 309 en 310. NYijk B X' 228. fialende Oost de Grm'iiestraat. In gehraike gehouden door de ter- kooper lieer Ca in iel Therg-Demeere tot I October t!>2'2. Instel 3 Mei Overslag 17 Kei 1922 telkens om 2 uren namidting in de her- lierg *4 De Madetiereput nabij dé te verknopen hof sic Je «*n bewoond door C. YKHBEKK. 1/2 H Instel premie. Huis Viin ViTlroiiwrii. Sclioone keus van Hoeden en Klakken, tier rets en Kiiu/erhoeden in de laaUle nieuwigheden. Strooien Hoeden voor Mannen en hinders Rouwban den heersen. Hou git a en Was in alleslaeh: IIUIS IIcolor OIUUK- STAKI.KX St Jans Kruis, 9, (dicht bij de kerk) isai IB BI MUSIQUE Pianos remis a nriif 1600 Ir. Phonographes depoU 125 Ir. Disqucs neiifs 2 c»lés. 7.50 Ir. Accerdéons neuf>. i 75 Ir, Toutes CHANSONS et Partition» en Vngue santen rente, ehez J.PATTEIN-NOREL i' t Viiimt 26. Rue d Aire, a HAZEBROUCK Benoodigheden voor Yisscbers, Voor alle Yisschersartikelen. zooals Roeen. Nelten, Ueerdshaar. haken, op gestelde Lijnen, enz., wendt U bij HUBERT Y - GANTOIS Priesterstraat. 22, Poperinghe Drommels mompelde dc naehtb*z«>eker. waar mag zij verblijven. Zij is immers» wel in de molen en kan liem niet verlaten hebben. Ik heb er te wel den in- en uitgang van bespied. In sïaap kan zij niet gevalien zijn, het uur is voor haar te weinig ge vorderd en ik weet dat zij nog aas Satan moet offeren. Door bet bezoek der twee naehtreizigers heeft zij aan W alpurgis. hare bescherm ster. haren opdracht nog niet kunnen doen en daaraan, dat weet ik vast. zal zij niet falen. Hij klopte harder aan. maarntéts bewoog langs binnen in den molen, IV bezoeker werd alleng-kens ongedul dig. en, overtuigd dat de heks zich daar binnen moest bevinden gaf hij eenen zoo gew eldigen stamp op de deur dat ze op hare gonzen kraakte en dreigde in te slof ten. «Ib! Ha. riep hij in toorn uit. za' het «laar binnen haast helievvn te openen Zoo niet vliegt bij eenen tweeden >!amp de deur der molen ia Tec la als eene spm ineen gekrompen zat bij een venster in "I licht van eenen vfueb- ligen man» slraal de gondstukken. die zij van Fnidia ontvangen en uit de beurs op de tafel Men had. met hare gebochelde vingeren te omroeren en met hare vonke lende oogen een na een te «ien en te belon ken. £n bij T aankloppen van den onver- wachten betoeker bad zij gesidderd, be vreesd dat men haar tere schatten kw am ontnemen. Aa: de Seeres Baaea raa Poperinghe Omstreken heb ik «Je eer ter kennis te brengen dat ik voortaan de vcrfrisscliingsdraiikeo C/ter-Champagas SFOETXEOK Off/ kleur Itoie kleur merk D.G.C. in overeenkomst met Gebroe ders GKINN'EZ, aan dezelfde prijzen zal verkiM'pen, alMHik Porto*WIJn#n. Statie. POPERINGHE In de (irootc Laars. MAGAZIJN VAX SCHOEXEN. r? Casselstraat, 31, Poperin gho {bij O. L.V. krrk) In 't Groot. In 't Klein. Luxe en fantaisieschoencn. Butt men voor Mannen, Vrouwen en Kinders. Wa terdichte Werkschoenen. Paotoffela, Espa- drillen, Lijsteslaffers. Werk op maat Bijzondere prijzen aan Voortverkoopers. landbouw ers gebruikt R URGATINE van Veearts DEVLOO Bloedzuiverend en Maagzuiverend Ix'hocdniiddel voor Haarden. VoorkcHBl BalgpIJn, Oprljiing, held, cu vc|c autfere k* alen «Ier paar lr i ver wr- U«kl «loot craMdcrifiia ko-»l ru ja «i^ciijJ -u •laar vcmiociilhrid v*n rrticu. «I«»<»r l»u^ilur«(r (waren arbeid en Hlerkc vor< llUff. Wrinccnlcrt «Ien cclln«t cu rrfrcnukkdijkl Jc »|>ij««vcrtcring door licl rrijbratJcw van c«i diniBP m hei r,( g' J, Het pak 5 franken Tc Ijckutncu bij Veearts Dcvloo, Rckhofatraat II Notredame,apotheker,Gr.,Markt POPERINGHE IA1PERMEABELS ran de groolête F. a gets* he huizen. GriHJtc Keu- \an Wintarmantêla ap maal en staal. Peyzfii ion G n Concurvatie üépötiqj MAÏUE DEFEVERg Duinkarkstraat. Poparingha Kloefen. Kloefriemen. i w- V'pt?r, Statiestraat,T Irphooo 73, Poperinghe, Oroote Atarkt, Tc!'jih.uai"71, Moffen, Pane, MoleskÜD,Eratcfinafiiek,i<feurayon V'ROLW'MANTELS KosUiu«, Maat en Confecbt arial 7 S fr. in 6 uur geleverd. Zij had met volle hnnst dc kosllare stuk ken in de beurs doen glij«lcn en onder «Ie molcnst«*cncn vertjorgen. Toen zij den geweldigen stamp op de deur gelioord bad. -tak zij bet b<«nfddoor hel venster en riep «f W ie is daar en w at begeert gij i n Kom spoedig naar be»e<l«m, moeder Ter la, ik beo reeds m«jede hier zo«>Jang vwr uw e denr Ie draalen De oude trachlte den nieuwen bezoeker te verkennen, maar kon er niet ingelukken. -r- m Wie zijt gij. op.lat ik w ete met w ien ik te doen heb AlloAllo maak daarmede zoo veel irecn spel af. dra leg ik de deur in En Dark gebaarde nogmaals te willen stampen. \u kwam de heks. zo»? rap als A hare oude beenen toelieten, den trapaf gedaald, ontgremtetde de «leur en bezag den vreem deling in kalk zijner or^en. Dark Dark gilde zijWat komt 2ij hier doenVreest gij dan niet dat Satan u straffen zal a t^aat mij binnen Moeder T«*ela, en geef mij korten en goeden uitleg op al wal Tk ti vragen zal, zo«3 niet. gij en owen ti)i, werp ik beiden den molen uit Vertrek van hier, jongen, wilt gij dat geen onheil u overkom* park haalde minachtend de schouders op lijk iemand wien de plaats niet onbre „v! is. wierp «jn* n mantel op eenen i êo tiet zich in eenen zetel nee rv allen, oude keek het hem befaaa, maar Handel in Inlandseh lltiut, Noordseb Hout, Gezaigd Hout, R«t- tciis». Poutndlen, enz... ESSENCE en OLIE Oépét achter de spoorwegstatie Poperinghe Joseph LEBBE Crombekesteenweg, 142 POPERINQMB Ik beb de eer het gecerd publiek ken tiaar te maken dat bij mij de grootste prijzen gegeven worden voor aan koop vau jonge eu oude DUIYEX, also»* WILD en PLUIM GEDIERTE. Aankoop en verkoop van Aardappel n en Ptantaardappelen aan 0,07 fr. de k; r. M' W' Lletaert-Truwant Herberg «De Blauwe Duif* 30/4 Yparatraet, 48. Jules Vandevoorde- Lcuridan, oud huis Ch. Ghlllebaert, Meessenstr., 1, Pop.) maakt kentiaar dal hij vuil hetl«*n af een transport MUILEKACH- TELS zal t«* k<Kip lieblan. Hij is <N>k altijd in t>e/it van goed* WERKMUILS BERICHTEN Cordcnier Cumillc, laai wet» n aan dc laodliouwers .van Poj»ciiiighe en om- slrckru dat hij van heden af zal voorzien zijn. op zijne landing aan de Statie. van eene gr«»ote hoeveelheid KF.PIiRS en PERSEN vau de l»esie hoedanigheid, aan genadige prijzen. Camilie CORDENIER Statieplein, POPERINGHE. Lk heh de eer het geacht publiek kenbaar tc maken dal ik kooper en verkooper l»en van oude en jonge DUI NENm»k kan men bij mij duiven verwisselen en ben ik kooper van alle PLUIMGEDIERTE A WILD Rcmi Dcwickerc-Lictaert Herberg Stad Brugge Vwurnestraat. Elk zegje 't v«»ort. raasélc in tear binnenste NV at k«irot die si hurk. die rekel hier doen f Nooit nog is hij hier gekomen, sedert ik hem dewT-reldingezomlen lieh. of l was oiu zijne oude moei verdriet aan Ie doenc. Ja. Te»*la de heks der heide, was de zuster van Darks moeder, en die Dark was al wat haar van bloedverwanten overbleef. Daar zij bij ieder zijner l>ezoeken te lij den gehad had. was zij ditmaal ook op haar gemak niet en trachtte met vriende lijke woorden d«m jongeling te overhalen. Dark jongen, wat brengt n zoo laat naar hier Ik l»ege*r te weten, liefste nmeL wat «Ie twee licooekcrs, die daar even vertrokken zijn, bier zijn komen d.->n. Ik wilik moet w eten w aarom gij «ten molen hebt doen draaien en welke duivel- sehe plannen gij daar uitgevoerd held Dark de geheimen va® den hefcsen- molen blijven $reheim. en n»>oit zal een ander tegen Tfcla a wil die kennen Teela nxjei. wil mijn geduld niet langer op de proef stellen. Ik vraag u nogmaals wat deze twee nachttezoekers hier zijn komen doen. Zoo niet. als het u niet u>! mij te antwoorden, zal ik zelf eens naar boven gaan zien en moeder Teela s scha»beurs tellen, die van dezen av««d tamelijk meer moet gevuld zij® De oude zweeg. Wordt rfrrtgezet.j IN OEN NEGER. Mees te r- K teer maker Gasthuisstraat, 25, POPERINGHE. Lakenstoffen Nieuw igtiedcn Regenmantels Specialiteit vau peigm* en S«*rgef NVerkkleederen in pane, engelseh l«*der en Laf out - üugetoitfüjke Prijzen. Aanneming ran at te Uniformen Zoo gij spaarzaam leven wilt «*n niet te veel arbeid wilt doen, gebruikt dan H.VAN CAMP POPERINGHE i ■MHM 1 Do GAZET va: FOPER'HGHE. Waarom moet U de Verkocht door de Tanneries d Anderiecht, s a. tlMllAT ZK -Icrk <iji«. ««cHijl», éuH«ii|{il. IINIPAT ZK vcrva«r«te<l ».ijt« ««U l»inucnlanrK.lt Iflw an |>tmm li»»r-.l.ini|thcirl 11Mb AT ZK éccmavkl zijn 4II M «14 NllWIf Tegen gelijken prijs zonder KONKURENTIE llccrcii, ivir'r 44.50 1,-cic kg.im UaiHCn, laarzen 5.4.00 »it«ilicrc* 40.00 VJri^jc-, lanrücrt '27.50 Vlcur 56.00 Jrto -cn> 27.50 kleur A.T.oq fill's St ef J 5 94 C r J r s if g -V c* - C» <-) S l 2 »!»r O J f «1 t- O em 56 Witte zomer fantasten eoor vrouwe. remehUiige nuu/el/cn. lederen zooien en hielen 'JU frs. te verkrijgen bij Yperstraat, 117, Poperinghe. mÊÊmmtmmmttmmmÊÊtmmmmmÊmÊmvmmmi i»M i SMMMMpi Oud 11 ui» ran Vertrouwen. Gmk»! assortiment Man en Yrouwslof- fen. alsook Zwarte Peign»' Thiliet granite en Gabardine v«K»r Trouw en Rouw. Scboone keus van gemaakte kledderen en opmaat voor Mannen. Vrouwen. Kinderen Werkkter^rren in Eogdsch 1» er. Pane en genre Laf«mt. Spoedige R» dicning - Genadig. Prijzen. J. YPERMAX-KF-COUH; Meeste r- K leer m a her, Noordstraat. 41, Poperingha. Oude MKI BKLS .Yieiiwe in alle slach zijn altijd te verkrijgen, gezuiverd en garanti proper In de Verkoopzalen, bij XP Gantois. Ü2. Pri^terstraat. te Poperinghe. XI Hector Boudrv te I.ocre. e Nl" J. Arnaert. Bellest raat. te West-Nieuw kerke. Ju die zalen is het rr - ingang. bi frijni iiji 'Mr M'iNi litféfiikh tegen «Je bloedarmoede i b a i ,Men spreekt Vlammsch. IB BI IBBBBBI taai 11 B I Gl>Ri'U6*iJtiKr,«l> iej.reul De KEIZER m Leest en Vet spreidt

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1922 | | pagina 3