Fabriek van Echte Honingkoek We J. Galant en Zonen popekinche H. Schmidt-Baudrez, We ALLAEYS Zonen, H. Moerkerke - Baudrez, Albert DENUT-HUYS meubels; Gedeponeerd O O Fabriekmerk. O Onze SPEGIALE KOEK is vervaardigd met Honing uit Poperinglie en Omstreken Brandverzekering DE BS) EVV g\ (i. Dupont Zoon Verkoop Lijnwaad M B E N TI N MEUBELS DOOM MAHIEL [Mee SïüESSEH - bottez Lederen, W. GOMBERT van één Milliard frank Maurice P&ISM-LEHOUGK r 6. TROWIiKT-LflöWEï De Roode Pillen IN DE PI PPEN 11. CieenewerGR-VamierniaPiiere Nesior Liéiaeri-VaniieYOordB Brandkoffers. i U. Vanniouwenliuaze-KestiBr zour'; bij EUG. LIEBERT, (HMSlml, (1, POJtlf Gesticht in 1878. O Yperstraat, 24, 28, 30, Poperinglie. Vierkant en Pocket Lijnwaad In den FRANSCHEN SOLDAAT ZONDER KOSTEN Uitgiftprijs 247.50 per titel In den echten Goeden Koop GLACENGRAVUHEX, Bericht aan de Landbouwers FABRIEK VAN PIANOS. HUIS van VERTROUWEN PIANOS -- Auto Pianos (jer Bond der Samenwerkende Maatseliappi jen voor Oorlogschac i MOTOS F.N.HEIMAl'TOS kalk, piment,1 pannen, tegels MBonduwelle-Dumortier, Mekanieke Schrijnwerkerij] In den Nieuwen Toren Schoone en Voordeelige ONFEILBARE HEM EDI EN VERMANDERE Noordstraat, 2D, Poperinglie. ontvangt de inschrijvingen op deze leening Interest 5 o)o vrij van alle tegenwoordige en toekomende laste Jaarlijksche loten I lot van één millioen en verscheidene van 100.000 fr. tot 500.000 fr. De Sehatkistbons 6 maanden worden door de BANQUE de COURTRï in betaling der inschrijvingen aangenomen zonder kosten en zonder eenig verlies Siroop tegen de Kinkhoest LANDBOUWERS, GEWAARBORGD ZUIVER EN NET. 1 tri *54 In de Bootle Bol Glas, Kleuren, Vernissen, Mastic, Siecaüf Specialiteit van Gasthuisstraat, 3, Poperinghe Om goede en vaste boter te kernen is het hoogst noodig de koe van allen inwen dige brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van den fileen- en Zuiverdrank van A.MONTEY- NE aan 2 fr. het pak. Df.pot Apotheek II. Notredame,Groo- te Markt, Poperinghe. DE van is de beste en de voordeeligste Alle inlichtingen te bekomen bij J. Folcque, Yperstraat, 7, gesticht in 1S46 Hoogste beiooningen in de wereldlandsche zestraat, 14,16,18,20, Roeset are. 20 jaar waarborg. Akkoordzetting, Verhuring, Herstelling, Verwisseling, het laud door. CL> 43 Cl CD O «3 O "Ï3 p Cl i JQ o N Horlogerij - Goudsmederij - Juweelhandel Dépot dor .Monters UP Verkooper der Monters boskopf-Patent de eenige echte, en gewaarborgde statif.-montkr. Regulateurs,Pendulen& Wekker» Verkoop van Kettingen in goud, zilver e.n nickel; bijzondere schoone keus van Broches, Oorringen cn Hingen in goud en Diamant; Aankoop van Goud en Zilver Herstellingen in alten aard van Horloniën en Ju wetten. - (Bij de Post, Groote Markt) Groothandel en Commissie Koffie - Kruidenierswaren - Petrool Ai- WIJNEN -o- Essence en Oliën voor Autos en Motos Dépot der Belgian Benzine Company der I sines Pannenhuis en van t huis Martini A Rossi. Bmggestraat, POPERINGHE. voor Hoppe. Zeer genadige prijzen. 16,Gasthuisstraat. Poperinghe Agent voor Poperinghe en omstreken, - POPERINGHE - Alle slach van Kolen aan zeer voordeel ige prijzen bij Yperstraat. 41, POPERINGHE. Bruggestraat, Poperinghe. YooraAer no_ Occasie Motoren te .koopen, vraagt prijs aan het Huis tot YPEREN. Groote voorraad in Magazijn van Nieuwe MOTOREN en GAZOGENES alsook Locomobilen met Essence, bijzonder geschikt voor Landbouwers en Aannemers. Adeenvertegenwoordigers voor België van Moteur "NATIONAL" Altijd in voorraad volledige Installation van Maalderijen Frsnsche en Engeische Steenen bij Casselstraat (bij O.L.V. kerk) POPERINGHE. WIJNEN - PORTO - MALAGA Depot-Sigaar Dépasse«Tout TABAK-SIGARETTEN - Genadige Prijzen. A iekenkieeekers iC [jut tl bouwers in geval van ziekle bij uwe leghennen of kiekens, vraagt de Tegen Cholera, Diphteritis, Dikke Le ver, enz. nr 4200 fr. 3.75en 7.50 de pak. Tegen Snol MARVQL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch. Tegen Pokken ARSYlOL, fr. 2.50 en 5.00 de fleseh. Te verkrijgen te Poperinghe, bij H. NOTREDAME. Huis Valère Staessen, opgevolgd door zijn UROEI)ER gediplomeerde snijder Yperstraat, 19, POPERINGHE. Keus voor iedereen van Gemaak te Kleederen voor Hoeren Da men en Kinderen in alle Prijzen Volgens de hoedanigheid der STOFFEN. Bijzondere toog van STOFFEN' voor liet Zo merseizoen. Wem op maat Zie onze Uitstallingen Altijd voor zien en eeni ge verkoo per der echte WerRRieedBpen en alle toel>ehoorten voor Schoen- en Gareelmakers, bij Alle slach van maehieneriemen. (Courroies de tr ttttnvrnng verleent de BAMQl B de (JOl'BTBAf (ion de inschrij\t\ een voorschot von SO oJo vnn hel bedrug .der inschrijving7 zij 00 fr. /j titel, tegen o o Jo interest. Groote keus van allerhande MKUBELPAPIER Toiles cirées, Linoleums, Alle slag van .Mallen, Gordijnen, Tapijten en Matrissen, Zeegras, Flocon, Crin.Wolle Rouwbehangsels, Maken van Rouwkapellen v oordeelijje Prijzen Gasthuistraat, 44, POPERINGHE. van A. Montegné doet aanstonds de stikhoeslen verdwijnen en verschaft de volkomene genezing Of zeer korten tijd. Prijs 3 fr de flesch. Depot Apotheek II.Notredame,Groo te Markt, Poperinghe. 22, Casselstraat 22, POPERINGHE genezen de verstoptheid .'zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij.Zij vermijdenen genezen hoofdpijn, cbaainissen. trage spijsver tering, het overgeven, het zuur. desla- peraehtigheid na het eten. de winden, (Je kolieken, de leverstooniis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen bij II, Notredame, Apotheker, jroote Markt, Pope ringhe. De doos 2 fr.; de halve doos 1 fr.23 Aimé GRUWEZ Vlamingstraat. 7, POPERINGHE. T Pop. 57 m.' Yper60 Moden-Artikelen in 't Groot Ellegoederen, Kleerstoffen, MercenYn, Bonneterie. Wit Goed. Katoenen en Wollen Dekens. Groote keus van allerhande speelgoed Gleiswerk. Glas. Spiegels en Uzerwerk. Verlakt. Panders. Fantaisie artikelen Aardewerk, Ylaamsche Potterij en Krui denierswaren, Spoelbakken en Yersieps Tafel-, Lavabo-, Koffia-, Bier-, Likeur- en Keukenservicen, Schouwgarnituren in brons. Marmer. Geleis en Porcelein Kruis beelden en Heiligen, enz. enz. Alles aan zeer voordeelige prijzen X 5 j*' en Gordijnen. FOÜRRUREN (Huis L. Monteyne) Z»lfde Hui# Yper, Boterstraat, 6 Yperstraat. 43. POPERINGHE. Magazijn van ijzer waren. jacht- en ge goten sloven, beet- raapmolens. boter en waschkerns. bas- culen, balansen, ko peren, zwarte en ge galvaniseerde mar- mitten. Groot assor timent van verlakt goed en keukengerief. Alles aan zeer genadige prijzen. Verkoopt uwe Aardappelen. Hooi.Strooien Koeibeeten aan Mecsscnstraat, 1, Oud Huis Ch. Ghillebaert) Poperinghe. Koopcraan de hoogste Prijzen. De eerste reeks Brandkoffers aangekomen in de Ban que de Cc trai Groote Markt te Popering j ten dienste van het publiek. Nopens de verhuring, gelieve men. te wenden aan het winket gelast meldt dienst. i Het Besluvi IIIIIIIIBii c01ffkfb Justin deinut=HUYS postiche^ 4:8. Oastla-uisstraat, POPERIKQ-HE. Groote keus van gemaakt goed voor Damen en kinders. Wit en fantaisie linnenp^ bloezen, rokken, schorten, corsets, kousen en zokken schoone keus van stofft j pane, zijde, flanel Ie alle slach van breiwerk, mercerïèn, kabasportemomm portefeuilles: alle veranderingen van gemaakte artikelen worden in 't huis gedaan Pariumeriën, zeepen. haarverwen, ehampoings, ppudre de riz, haar- en f; borstels, assortiment van Fantaisie spellen voor het haar te yersieren, Haartr^ sen, Rouleaux, enz. Men aanvaardt Haar voor liet maken van alle Haarwerk en begeeft zich ten h I voor coiffeeren van Bruiloften en Feesten. - l Dépot der groote Stoomverwerij en YVasscherij van het oud gekend li£ DU LION van Brussel. GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING. AM Y >or Doopen, Eere-Communies, Huwelijken, Begravingen en ReizefA r\ wendt U tot de t4 Moderne Huurhouderij Café Brittania LM -: 139, Yperstraat, Poperinghe t qroote occasie van alle slach van oude en nieuwe Groote keus van tafels, stoelen, banken, kleerkassen. commoden, spiegels, lava!' bedden met en zonder ressort, slaapkamers met spiegelkassen, loogen met en zeirf® buffet, stoven en alle slach van kcukengerief. ALLES AAN ZEER GENADIGE PRIJZEN. 1 Alle week nieuwe aankomst van meubels, YRIJE INGANG. Huis genaamd DE PAPEGAAI jl 1. Omdat de bestuurraad samengesteld is uit Poperingheuaars die van iedereen gekend zijn. 2. Omdat al de aandeelliouders Poperinghe bewonen, 3- Omdat bet gestorte geld in Poperinghe blijft. 4. Omdat de Maatschappij reeds een aanzien lijk reservefonds bezit. 5- Omdat de brandschaden ten spoedigste ge regeld en vereffend worden, Omdat de premien langzaam verminderen. LEENING 5 mei LOTEN - P Vperstraat, 2, POPERINGHE. BIJ Onze Model len en Snede volgens gravuur. n het huis Adoiphe Lafont Lyon. Voor Rouw in 12 uren Verzorgd V7erk. ar). Dfi Banque de Courtraï

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1922 | | pagina 4