Selgiss'is Nijvytcij. BEURSKRONIEK. Dit N ij verheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Se i Buree!gerie: TWEEDEJAAR A '2ï I5 centiemen hel nummer ZONDAG 7 JVM Alt! 1923. Bij den Watermolen. Hor oger.j Abonnementen UrccEVERs-EïGENAARs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Aankondigingen Oorlogsschade. medegedeeld door de Bank TRANSINTER Rechtstreeksche Onrechtstreeksche Belgische Renten. Sclioolnerit I Speelkaarten Specialiteit van Praehtpapier in doozen. Drukwerken te wrkrijg 'u bij Gebr. DUPONT perstraat2 i bij de Posh Pope ring he. t Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met le post8.6i) fr. Buitenlanl12.50 ir. Men abortn<?3Pt op alle Belgischs Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in >:is blad overgenomen. />.- ni luilo >ze iage zonden artikels worden (jeweigerd In Belgii1 zoudt'i» alle», armen en rijken Vlamingen on Walen, amder ondèrs«*hei( van stand of pat tijhe ééns moeten zijn om de vreemde konkiir pntie uit ons eigen land weg le weren, e «le nationale Belgische nijverheu te bevoordeelen I ledereen moet zich we in den geestpren ten dat alles wal zondd noodzakelijkheid vooreen buitenlandse! produkt, gelijk «Je mode-artikelen uit l'ajs, het Kngelseh staal, de vreemde pels rijen en kleedijen, «le Engelse,he bieren, ez.. uitgegeven is. juist in de zelfde male ichade aanbrengt aan onze eigene nijverti id, en medewerkt om de waarde van on: Belgisch geltl te doen dalen Met de i inderwaarde van onzen frank slijgl bet are leven, met al de jammerlijke gevolg die eruit vloeien. Wij moeten voorwaaml genoeg in het buitenland knopen oinpnzo bevolking te voeden en «le onloerikende opbrengst van den landbouw aaiae vutten, oin niet moedwillig ons geld Ij geven voor zaken «tie wij best missen, die wij in België zelf kunnen vinden. Men vraagt aan dejegeering maal re gelen te treffen tegen «j oneerlijke speku- lanten, die op de Betfs ons geld naar beneden jagen, en apo een ontzettend verlies berokkenen na het land en aan het volk. dat er seffei i fan de prijzen <1« i lie vraag is weltig i, ai die hun persooi in het stijgen eerslag van voelt, tegen heerschap- jk profijt durven den algqieenen nood, kan reden. Maar wij niet sainenspan- ïiet bevoordeelen in bet land zelf h Brokken uit ïen niet te streng noeten dan z«df met non en den vreemde pet aankoopen. die y b bij Belgische nijveiirs kannen doen. Hoeveel Belgisch ««ld gaat er niet rerloren in het belwn van sehandige Pransche romans, cntreeinde zedelooze :>f oneerlijke dagbla H en tijds<dn iflon f russchcn haakjes gexd, liet beheer der spoorwegen laat der/invoer van zulke nitheemsehe vuili^ieJ veel te gemakke lijk toe. In de neten fcrste maanden heb ben wij uit Frankijfc rierhande produkten doen komen voc eeie waarde van 2 mil jard en 577 miUcn terwijl «le Fran sehen in ons la» m g voor de helft dier som geen aafoopbo gedaan hebben. Zelfs indien wfcanueraen dat een merke lijk deel van tl Fransehen invoer verder op. in Hollar bijvoorlieeld. voortver- kocht wordt, ijft het immer waar dat wij in 7.ulken hdel ontzetten 1 veel geld verliezen. Waeer zullen wij verstaan, dat wij in Frkrijk niet moeten zoeken heigeen wij inns eigen lanVl vervaardi gen Nooit z liet in den geest van een Franschmon men iets. dat hij in zijn eigen land kavinden. in den vreemde te bestellen. Een gevolgan die verkeerde handel wijze is dat (franse frank, die na den oorlog slecht? 4 of 95 centiemen van ons geld waard v, thans merkelijk hooger aangeschrevestaat dan onze belgisch Irank. Met dreusa hlige uitgaven die wij in Frantjk doen, benadeelen wij 'onze belgisclfcij verbeid «lie hare waren niet kwijt geakt. ten bate van de nit heemsehe fabkanlen. die met ons geld piooge loonemn hnn werkvolk betalen. Hetgeen w zeggen van Frankrijk, moet ook ojuniere landen b» gepast worden. Zoo erd er gevraagd tijdens de laatste schor ingen van m wissel koers, hoe eland, dat gelijk het onze overal bekemtaat vöof zijne brouwe rijen, nietten voor miljoenen en miljoe en engelsch r laat botieivrr. «*nno dig bier aan te ken dat onzi En^elsehe anburen geemkete ton bier bij ons be stellen Het wondoeechter, dal iedereen mei verbazing sla gebeurt nel bel staal dat de Belgen oriiond x in Ei and aan koopen Eigijk is lad grotendeels Belgisch star dal naar f gek. id k, voerd woom er een Engel ><^h merk "n,aten opsn en aarna w- dei om Urië komt «er ten profijte der Engei- nijvera; en handelaars hoog n din%. te won verkocht. JJikwijlsozijn de weefsels, die hier in klee^irgs!ukken verwerkt a's Kugc'se") goed aan «Jeu man gebracht wordt u, uit België zelf oorspronkelijk Hoe is het mogelijk dat ze vooraleer in den smaak te vallen derkoopers, eerst een nutlelooze omweg moeten doen langs Engeland Ons geld wordt met die slechte gewoonten en zulke verkeerde opvatting welke ons eigen is, lot onze meerde schade roeke loos in vreemde landen verspild. Er ware eene gansche opvoeding nno dig om aan elkeen den rechten weg le wijzen, en ook om le «toen beseffen dat vreemde koopwaren niet altijd «l«* beste zijn. Eene wel begrepene vade.rlandslief«le en ook ons persoontijk belang, dat met do minderwaarde van het Belgisch gelil veel le lijden heeft, eisehen dat wij de vreemde konkuiTcnlie ten minste van onze eigene markten weg houden, en bijgevolg dat wij onze benoodigheden eerst en vooral bij Belgische nijveraars aanwerven. In de tegenwoordige omstandigheden is het een onzin voor ons te willen invoeren hetgeen België zelf voortbrengen kan. Gelijk er meermaals roeits bewezen wierd, is er, om het dure leven «lal hoofdzakelijk uit de minderwaarde van onzen frank voorkomt, krachtdadig te bestrijden, geen ander mid del dan het vermeerderen van onzen uit voer, en hel verminderen van onzen in voer. Als beide in evenwicht zullen zijn, zoodat wij onze uilheemsche aankoopen kunnen betalen met hetgeen wij in hel buitenland verknopen, dan zal alles weder in orde zijn, en hei dure leven zal van zelf ophóuden. Elkeen zou daartoe zijne hulp moeten Iconen en de regeering zou onverbidde lijk met hooge lasten den invoer dienen te verhinderen van hetgeen in België in vol doende hoeveelheid te vinden is, en van «^lelijke prachtartikelen, die ongepast zijn in een arm land gelijk hel onze. In vreemde landen volgt men die poli- nek ;cn wij weten eilaas maar al te wel ioe Frankrijk, Engeland,Spanje. Amerika, enz., door de ongenadige tolrechten, die zij aan ons handelaars doen betalen, feite lijk schier hunne grenzen sluiten voor «le voortbrengst «nnzer nijverheid, /ij kunnen hel niet kwalijk nemen indien wij met hel zelfde middel ons eigen land tegen hunne geweldige konkurrentie besehermen. De vriendschap kan niet enkel van cenen en denzelfden kant komen en «te vrijhandel wordt een onhebbelijke fopperij, als hij niet wederkeerig is. Maar nog eens gezegd, de bijzonderen moeten indien zin m t de regeering sa menwerken, en hunne verzotte liefhebbe rij naar vreemd goed laten varen. De fran- schen kunnen hier als voortreeld dienen. Onze lezers weten dat erlusschen Belgen en Franschen onderhandelingen begonnen zijn om tot eene ekouomisohe \erstand- honding le geraken, en België vraagt na tuurlijk dat de hooge taksen, die onzen handel treffen, verminderd worden. el- nu het verzet komt misschien minder .an de regeering dan van de Bijzon leren die voor hunne nationale nijverheid ieve- ren zooveel zij kunnen. Onlangs nog heeft de Handelskamer van Bijssel een vertoog an dien aard naar den bevoegden Mini- ter te Parijs gestuurd. Wanneer zullen wij in Belgie ook. van den eerste den laatste, eenstemmig ieve- ren voor onze nationale belangen en voor het heropbeuren van het tand f Nieuwjaarvertelling) De beek is hoog gezwollen. t Water stroomt door het gemetselde godeken op de berden van hel oud molen rad, dal langzaam draait. Hotsend en klotsend valt het sop in zwalpen neder achter het w iel Schuimend, woest dooreen rot! end vervolgt het zijn loop om eenige stappen verder wederom zacht v«x>rt te vlieten. De waterplanten wiegewaggelen heen en w eer het lintgers wordt als uitgerok- ken er. kronkelt onder den waterspiegel. Stil is alles in het ronde. Alleen het ee? lenige pletsen der soepborden in de beek.het statige ronddraaien van het rad breekt de stilte eenzaamheid. D mulder slaat droom aid aan den Heli ter. Hij is nog jong, maar in liet voor- hoofd, met bloem bestoven, is toch reeds leen rimpel getrokken. Zie, daar geeft hij eenen snok aan den vaugereep. Een gepiep en gekraak wordt eenige oogenbtikken gehoord, teweegge- braeht door het slepen «Ier vange op he grootekamwiel,en «le w atermolen valt stil. Alleen de-mussehen tjilpen nog in de wilgen die langs de oever der beek groei en, of pikken bij den molen de gevallen graantjes op. Peinzend blijft de mulder bij «ie molen deur slaan. Hij ziet zieli weer als kim! toen hij met schoolmakkers in de toppen der wilgeboomen zat te schommelen. De kinderschoenen ontgroeiend moest hij vader beginnen helpen in den molen,of met de kelserkar zakken halen en terug wegvoeren. Dan was hij gelukkig cn vroolijk klonk zijn gezang. Maar boe hooger zijn jarental klom.hoe meer het gezang verminderde. Thans bracht hij gansche dagen in droomerijen over )oör «ie openstaande raolendeur liet de mulder dikwijls zijne blikken dwalen naai; de hofstede, half lussehende hoornen ver scholen, waar hoer Naessens woonde met vrouw en dochter. En menigmaal stond ook .de kelserkar op den zandweg vóór het hekken der boerderij. Zelfs «le schooljongens wisten dut Dóór Verhuist achter de dochter van boer Naessens ging. Iedereen w ist «lat Cordula den mulders- zoon goed lijden kon. Nu was bij dertig jaar geworden. Gor- dula woonde nog bij hare ouders op de hofstede en hij in hel oude molenhuis.... Waarom deed hij ook niet als zijn ge wezen schoolmakkers f Waarom slicht Ie hij ook geen eigen huisgezin f De herberg De Vier Eemers was stampvol met boeren, op hun Zondagsch gekleed, en met fc tijdverdrijvers t Was verknoping der hofstede van boer Van Hoorde. Naessens. zoo werd er verteld, zou kost wat kost «le weiden koopen nevens de beek. Maar ook de oude mulder, voegde men er bij, had er een oogsken op. De notarisklerk las met eene neusstem de voorwaarden af en toen hij daarmee geëindigd had begonnen de koopers te bieden. t Ging er goed op los. Boer en mulder boden elkander gestadig af. Als Naessens den instelprijs met honderd frank ver hoogd had. gaf «te mulder met een hoofd knikje te kennen dat hij er ook uog hon derd bij deed. Stuur en norschkeek de boerde mul der overdacht in stilte «lat het toch maar dw aas gehandeld was aldus het geld zoo uit elkanders zakken te jagen, toen hij zijn laatste, bod deed. Derde en laatste vuurzegde de no taris met plechtige traagheid, 't Werd slit in de herbergkamer. Met ingehouden adem zat iedereen te luisteren.Wie zou er bet laatst? bod doen? Nog honderd frank bij gromde Na ssens. \iie oogen draaiden naar den mulder, maar hij roerde niet meer, Al voldaan Niemand meer Proficiat Als een on weder na een smachtend h eten zomerdag ging er thans eer geraas op in de herberg. De weide was ten min- ste vijfhonderd frank te duur verkocht. Zegevierend keek Naessens naar den mulder. Inwendig dacht hij echter reeds or- de vele vijffrankstukken, welke hij door da schuld zijner koppigheid zou moeten doppen. n enkele zak graan van boer Naes sens wen d nog naar den molen van \>r- hu'st 7 diaen ook de kelserkar stood oof it ni er vóórhel bekken der hofstede. At maal le Verhuist tegen den twintig- sten kit nog liever ging Nae-seo> bij een m-.it I r Me den vijftienden kilo eisch ic en cc halve uur verre woonde Op t en 2* bladzi Ie o.'iü fr. «Je regel. ip 5 en 4 0.3o fr. met minimum van i fr. Rouwberichten Ü.iOfr. de regel, "iet minimum A fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. oor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf to betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff- Patent. Statie-Monters. Regulateurs Lend uien Wekkers KETTINGEN n Goud, Z1!y«p, Niekel PAHRlREN in Goud. Diamant. A<v G,Dupont^Zoon Vperstraat, 4 bij de Posh Poperinghe. Imfslrde ontzeg t. De bei le jongeüe! n waren als van etkander gerukt. Op zekeren avond, toen Cordula van het dorp kwam, wachtte Door baar af Lang stonden zij bijeen. Cordula zegtle de jongeling bij liet sehehjen liet is toch onze selmld niet dal onze vaders in on vei schil leven. Plechtig beloofden zij elkander trouw De tijd zou alles wel wc<ler goed maken. H 'ordi voortge setp. Daags na le verfcooping was Door de Pauwels Arthur en kinders In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondis sement gcr teerd de schade weerde 1914 als volgtvast gesteld cour na- pertnelde personen POPERINGHE. Policy AchilJe Verdonek Gonstanl Verpoot Emile Beheyt Bacbel Govoet Auguste Blanckaort Lucie Huyghc Arscne George Cyiïllc Buyssen Gyrillc Bailuin Mari«- Lowyck Marcel Wwe Bosseel Dauchy Jolie Wwe. Gh. Malton Lefebvre Jules Gust ave Clabau Moincrency Merlevcde Justine Wwi Louis Massart Defever Louis Boutez Debyscr Nouwyck Charles Vertluyn Caroline Lelieur Galton lleurseel Bomanie Verdonek Charles Wwe. Gombeir REN ING HELST. Wwe. Deweerdt Vanacker Leotiie Bafcop Benoit Jules Crornliez Delestrez Wwe. Gustave llillebrandt Deghndl Auguste WESTOt TEB. Caron Jerome 7 Bail leu I Joel VLAMEBTINGHE. Erfgenamen van Petrus Verslype Bom mens Auguste Antiieuhes Jerome Wyckaert Arthur Neels Jules Reynaert Mich I Debreuck A erslype E lmond Verdonek Constant OOSTVLETEB EN Meers lorn Gaston Danneel Jerome Veri> Alois Deleu Alois lolpaert Jules ZFVDSCHOOTE. Vallaevs Henri WOESTEN. Bael n S! |(hanie Wwe. Blanckaert 3.000 Barn; lis Fideel 1.340 Deheer Albert 530 Blancjkaeri b favie 1.008 A andamm Siionie Wwe. Halewyn t .770 RENTNGHE. Hoorei!, k Gustave 3.100 Dceonin» k Barbara 515 Leuridan Leou 5.095 Wycka rt Charles 3.290 YPER. Dc*«>o Alphonse 14.180 VOOBMEZEELE Wwe. Jules Paret 2.340 Parel Emile 2.375 DICKEBl SCH. Vanaekei Fians 4.785 Mahieu Henri 1.215 Deelerck Henri 610 Depuydl kinders 13.940 B «HELEN. Wwe. H-, Pelieke Dewcerdt 7.305 SINT JAN. Vandaele Auguste 1.120 Wwe. Dewiide Dezeure 1.110 BOKShGHE. Yandeeandeleure Cvrilie 19.975 2.905 4.441 6.079 4.440 1.215 3.575 1.300 1 .228 i .923 71.625 210 8.385 18.690 275 905 84(1 Herpclvnck 228 1.375 480 5.229 568 2.335 1.253 (3.945 1476 15.500 3.190 3 695 1.595 2.623 7.326.70 8.048.65 1.190 22.440 7.300 4.100 480 1.085 499 13.600 t 710 175 667 516 180 2.635 LANGEMABCK. Ma re hand Emile 300 Fieuw Cyril.'e 1.835 Smet Du pont 1.454 Massclielein Assez Henri 950 Depuydl Auguste 870 Deyiinynck Louis <ui kind 2.187 Srnagghe Ghesquiere Charles 1.803 Yintevogel Emile 1.853 we. Maes licltben 660 Wwe. Blanckaert en kinders 1.066 Vanderbroeie Cyrille voor Wwe. en kinders 4.592 Deltour Cmnille 38.350 Cherf Pauline 2.469 0«>9fnedt Engel 1.510 Meulebrouck Kdouard 1.886 llostens Juliana 7.499 WA VSTEN. Hnusseau Louis Crigron broeders en /.uslers Viaene Gaspard PI.OEGSTEEBT. Bmnln Jules Dtdbeke Jules llartly Michel erslraele Henri Denys Jul. s Haf'/ebrouck Gaston Griffon Gustave Turpin Charl«*s Lebieu Marie ST A DEN. Henri Vuylsteke Dekein SiijjIv 1 si «J so re 7.703 37.707 3.422 1.940 221 1.044 320 279 1.620 1.453 378 2004 9.636 19.200 Basque peur favcrisor les transactions Internationales Rank tot bevordering van internationale handelszaken TRANSINTER Naainl. Venn. Maatschappelijke Zetel: 10, Koestraat, GENT. A G E N T S CII A P P E N Poperinghe, Groote Markl, 28, l«d, 89 ér 90. Vcariie, Doslstraat. 64. tel. 7 A 76. Mooskroen, T oei'kocn jest raaf109, tel. 179. Beveren Agentlleer Joseph TAIION.Gemeenlesekretaris Leysele te Beveren. Wyiscliaoie, Meesson, Kolleaoke Agent: Heei FOIBMEB. Kemmel, Wulverghem, Locre B.irgemwster. Wytschaete. Noordschoote, Beainglie,AgentM. Maurice BA1LLEI L, Zuydschoote, Merckem, g«,mecntcsekretnris te Noordschoote. BIJKANTOREN Gent (Doch), Brussel, Nieuwpoort, Loo, Proven, Rousbrugge, Watou, Slavele. Algemcene Ilcstnurdcr voor West-V laanderen FORREST L- CONSOLIDATIE LEENING 6 INTREST: APRIL-OCTOBER NETTO OPBRENGST5.87 BELASTING 2 Citgegeven van den 10 tot 29 0etö!>er 1121 aan 99 BEDB 2.158.516.900, Koers Op 31 12: 1921: 99.20; 1922: 100.50. De aflossing geschiedt bij ihkoopingen gedaan op de beurs tegen «len koers van d» n dag. Indien de k«x?rs boven pari is. wordt de aflossing opgeschorst. Een jaarlijk-f be dodatie van 35 centiemen i van het uitgegeven kapitaal wordt tot de aflossing bestemd. De totale aftossing moetin de 50 jaren geschieden. De Slaat mag niet overgaan tot de verplichtende terugbetaling vóór den 15 October 1931. Deze schuldbrieven geven mcht in le schrijven aan alle «*ons«.li- datieleening uitgegeven in de loop van 5 jaar te rekenen van den I Juli 1921. De titels der eonsofklatidecning zouden in da! geval aan '.'9 gerekend worden. VERWOESTE GEWESTEN 4 BEDRAG 1.000.000.000.— in 4.000.000 obligation van 250 Frank. Uitgegeven van den I tot 10 Februari 1921 aan 80 of 200 Frank per titel. Til Is van eene volledige serie van 20 titels zijn ook uitgegeven geweest. Den intrest is befeald den 10 Januari van ieder jaar. De totale aflossing zal d»»or trekkingen in de 90 jaar geschieden. De uitge- lóten titels zijn lemgbeüaalbaar den 10 Januari van het jaar. volgende de trekking. Van h' jaar 1931 voort is de terugbetaling toegelaten mils 3 maanden voorbericht. TREKKINGSTAFEL VAN 1921 TOT 1930 (8 trekkingen) 15 JANUARI l lot van 1.000.000.— 15 JULI1 lot van 1.000 000.— I MAART 15 APRIL 1 t JUNI 1.000.060 I 1.000.000 1 2-50.000 1 100.000. 3 loten van 50.000 1 250. (HK). 100.000.— 50.000,— 15OCTOBER: 1 lot van 1.000.000.— 1 I E TEM.1 1.000.000. 1 SEPTUM.: 1 3 lolenvan EN Van 1931 tot 1940 de trekking van den 1 Maart en 1 Deeember bedragen een tot van 300.000 Frank in plaats van 1.000.600, zoodat het totale bedrag jaarlijksche premi. n van6 000.000 is tegenover 7.O0O.000 in het eerste tijdstip. i Wonit Voortgszet F. L. JffLERHA-NUE t - - 'vm y POSTCHECKRKKEXIXG N' 48459 Ieder m devrerker blijft verant.vaor- di-lijk voor zi tie bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Pond) rdag'noen. H«-t b!a.l taat r bvs ..ligang van al sa ie het goeil meent «net het algemeen nut en belang. Persoonlijk heden nemen e niet op. A-*f - - 0-V4 •-V*. v J*4T Kapitaal3.000.000 fr. Dismudo, Zwade Nonncnstraal, tel. 44.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1