Bgzstting van net Boefj TWEEDE JA Alt Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. BEURS KRONIEK. Hond <lo Wereld. Bureelgerief Bij den Watermolen. De nieuwe Verzekeringswet, Horlogerijj medegedeeld door de BankTRANSINTER n Beursinlich tingen. Verwoeste Gewesten 5o)o 1922 AANBEVOLEN' GELDPLAATSIN'GEN. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachtpapiur in doozen. Drukwerken (e verkrijgen hij Gebr. DUPONT Yperslruat, 9 "i.'i 15 centiemen hel nummer ZONDAG I JA.M Altl 1923. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met Je post 8.03 fr. Buitenland12.50 ir. Men abonn«?3Pt oratie Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. a 8 O L'rruEVEits-EiuEN.uR^ Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. POSTCHECKRF.KEXIXG X 48459 marker Het bla Ieder m*d«- blijft veran delijk voor bijdragen. iaat ter b> inkking van ai rt ic bet goed meent met het algemeen nut en belang. De Duit sellers willen hunne verplich tingen 'njet naleven. Daarom heell Frank- rijk en Belgie besloten het Rocrgebicij te Inzeilen. Deze bezetting wqrdl gedaan OfU dé ii» gebreke blijvende Duilscherfjtbl guocjeft wij ie brengen. 2506 Belgische soldaten zullen aan de bezetting deel nemen. Wij zijn liet volkomen eens mei M. Helleputle wanneer hij zeglOnze nijverheidsgesliehten zijn vernield, die van Duitschland zijn ongeschonden. Duitschland wint ontzaglijk veel geld en wij zouden het recht niet hebben er aan spraak op te maken. Dat warn monster achtig Gepif énkele Itelg denkt er anders over! Allen zeggenDuitschland heeft vernield, Duitschland moet betalen, Er wprdj thans in alle gazetten,zoowel dag- als weekbladen over liet Roergebied gesproken. Wij gelpoven dus on>e lezers aange naam te zijn mpt hi;p ecnige hijzonder- hecjer) over ijie streek mede te deelen. De Ruhr af Boer is eene der rechter loevloeiingen van den Rijn. Aan deze streek, besproeit door deze rivier, heeft men den naam gegeven van Roergebied (lit gewest heeft eene oppervlakte van 3200 km. 'I is te zeggen ongeveer de oppervlakte van West Vlaanderen. .Maar het heeft eene bevolking van 4.000.000 inwoners, dus meer dan vier maal meer dan onze*provincie en meer dan de helft van geheel Belgie. In 1913 hebbendegesindikeerde mijnen 101 millioen tonnen kolen voortgebracht en de niet gesindikeerde 13 millioen. De totale kolenopbrengst van Duitsch land is tegenwoordig 120 millioen tonnen waarvan er 00 millioen komen uit het Roergebied. Duitschland brengt jaarlijks II millioen tonnen foute op waaronder 0 millioen van de Boer. liet is hetzelfde voor hel slaal. In deze streek zijn meer dan 500.000 gesindikeerde werklieden. Dagelijks worden 21.000 wagons van Io.OOÖ kilos gebruikt. In 1021 werdén dagelijks 100.00Q kgr koöpwarén verzonden Het is ook in deze streek dat de kolos safe fabrieken van Krupp te Essen ie vinden ?ijn. Die dit alles houdt mag zeggen dat hij de sleutel van Duitschland bezit. Verhuld yrijp de tafel 'ig d als wanneer Dooi deur himieiilrad. (lordula stond nevens de tafel. Haar hart klopte hoorbaar. Door sprak in 1 eerst hakkelend en haperend, overawe:-!*en wind. Doch eé.ns klaps kwam liet er uit qf hij eii Cqy- dula mochten trouwen 'fui dan had de hqer pqg ui» verstomd blijven luisteren. Nu schoot hij schielijk recht, wees go- Riedend me{ deq vinger paar de deur en schreeuwde den njulderszoon ba inch ioe Zoolang ik leef, nooit Ken hoogroode klenr overtoog het aun- gezichl van den jongen man.Als verplelst wist hij niet meer wat antwoorden. Plotseling kwaiq nq ('.ordula vooruit- get retjep en met eene nooit getoonde vastberadenheid zegde zij tot haren vader: Dan zullen we trouwen zonder uwe toe stemming k.0ppige boer wa^ likvl, geworden van wogiR} én lievool nogmaals aan den mulderszQon hel huis te verlaten. Deze zag dat hei nutteloos was aan le dringen en vertrok... Acht dagen later'woqude Gordula als dienstmeid in de stad... i\iaar was verre af van te d n- eu keerde zelfs het hoofd niet 't Baarde veel opdien In bel dorp dal de rijke boerendochter was gaan dienen. Spoedig was echter de oorzaak gekend en toen de jiqer 's Zondags avonds in de herberg zal, moest hij dikwijls oenen steek onder water zwijgend aanhooren. Maar toegeven, dat nooit, ZeTfs toen de" notaris, tot'driemaal toe, plechtig de toestemming tot het huwelijk kwam afvragen, weigerde de oude boer koppig le buigen, alhoewel zijne vrouw alles in I werk stelde om hem te bewegen, en de gevraagde toestemming te geven. drommend nam hij dan zijn vork cn zwierf doelloos rond zijne akkers... In allen eenvoud trouwden Door er, Gordula. Zij huwden zonder toestemming der ouders van het meisje. Ware haar vader niet zoo stijfhoofdig geweest, een pekton zou aan bet hekken in laai hebber gestaan en de dreef der boerderij ware met kransen en bloemen behangen. Gordula weende bitter op haren trouw dag. Maar toch verliet fce uit vrijen wii vader en moeder om haren man te volgen i Nieuwjaarvertelling) Jaren vlogen heen. De oude mulder stierf en Door bleet alleen met zijne zuster op den molen. Hoe dikwijls blikte hij. evenals in de eerste jaren zijner jeugd, over de vlakte naar de boerderij, en werd slechts uit zijne drooraerijen getrokken toen de mo- lensfeenen grolden bij gebrek aan graan En stillekens aan waren de jongelieden ouder geworden. Soms. als zij elkander ontmoetten, spraken zij van trouwen. Maar geen zier verandering was er bij Naessens te bespeuren. Op eenen Zondag middag stapte Door Verhuist over de dreef der hofstede. Hij had een vast besluit genomen. Hij wilde en zou weten als hij gedoemd was zijn heele leven in droomerijen door te brengen. Daar nadert hij hel hekken. Een oogenblik staat hij als besluiteloos Zou hij het durven wagen Plots grijpt bij de kruk vast. heft de kïmk op. en krassend draait het ijzeren afsluitsel op zijne hengsels. De hofhond snokt geweldig aan zijne kelen, springt op en af zijn hok en blaft luid legen den vreemdeling. Wat zijn de tijden veranderd Vroeger werd hij door het dier kwispelstaartend en met een vleiend geknor begroet... Had er een paard gesproken, de boer joude vader voor hel open haardvuur, gou niet zoo verwonderd gekeken hebben, Hij i orde wel dat iemand de deur tin de boerderij had alles zijn gewonen gang hernomen. Boten harsch behandelde de boer zijne dienstboden. T)e moeder van Gordula kwam wel in het huis harer dochter, doeh de vader bleef koppig. Zelfs wilde hij dat legen hem nooit van zijne dochter gesproken werd. Een zoontje werd de jonge echtgenoo- tèn geboren en thans, dacht de gelukkige vader, was het oogenblik gekomen om zich te verzoenen. Voor de eerste maal sedert zijn huwelijk ging bij naar de hofsiede om kennis te geven van de geboorte van zijoen eerste ling. Geene verandering was er echter te b» speuren in de houding van den groot vader Zelfs weigerde hij het peterschap te aanvaarden over zijn kleinkind. Hij wilde en zou zijn woord houden... Diep griefde deze houding de jonge moeder. Toen zij alleen In hare woning den kleinen lieveling verzorgde, vielen dik wijls heele tranen op het hoofd van haar kind. Wanneer echter de man het huis binnentrad veiheldeide 'haar blik. Zij wilde niet laten blijken dat zij leed. t Knaapje groeide op en t werd voor de derde maal winter sedert zijne geboorte v - altijd waren de betrekkingen lus- seheo de twee gezinnen afgebroken. Opeen kouden Nieuwjaardag gingen de eebtgenooten met hun kind langs de dreef naar de l toerde rij. Hoe meer de vrouw liet ouderlijke hui nader ie. hoe heviger haar hart klopte. Mies herinnerde toch de gelukkige kin derjaren. fluisterend sprak ze tot haar kir.d en deed liet nog eens de woorden her halen die zij hem geleerd had. Daar stapten zij het hof op en recht de keuken btnnqn. Met het hoofd in de handen zat de u;>eusiqk ken wie qm. Gordula zette tiet kind qp den vloer en 't kleine jongsken huppelde naar den ouden man, Thans richtte deze zich op. Beschaamd sloeg hij de oogen neder. Mij dierf zijn dochter niet iu de oogen zien. Het knaapje keek zoo aanminnig den ouden aan en sprak met zijn steminekc Lieve grootvader ik weusch u een y,u- iig nieuwjaar. Als verstomd zag de grootvader het kind an d«n zijn oudera aan. Snikkend groep de oude stijfkop het mollige handje van zijn kleinkind in de zijne en leidde het bij zijne moeder, Hij die nooit geweepR had drukte zijne dochter de Rand, ferwijl heete tranen Uiigs zijn grijzen stoppelbaard leekten. Thans woopt de boer niet meer op zijne hofstede. Hij heeft ze aan een anderen landbouwer vefhpurd. At et zijne vrouw is hij op het dorp in eene nette hurgeisvvoniug gaan wonen. De mulder ia weer opgewekt en levens lustig geworden. Gelukkig leeft hij bij vrouwen kinderen. En als de sohepborden van het molen rad al draaien in het water dompelen, zit de oude hoer in de weide dikwijls zijn pijpken le rocken iu de schaduw der wil- genboomen, lettend op zijne kleinkinde ren. die scheepjes doen varen op de kab belende golfjes der beek. OCTAAF DE WAELE. (Jong Vlaanderen). Qroote loting ten voordeele der Verwoeste Gewesten. Afgevaardigden van verscheidene ge teisterde steden hebben over eenige dagen eene vergadering gehouden en besloten eene loling voor de Verwoeste Gewesten in le richten. Er zouden voor 10 millioen loten zijn en voor 0 lol 7 millioen prijzen, zoodal men hoopi op eene winst van ongeveer 3 millioen, die ten voordeele zou komen der geleislerde streken. Al die loten koopen zouden dus mede- weiken aan het herstel der Verwoeste Gewesten. De afgevaardigden zullen de noodige toelating vragen aan het Staatsbestuur. Inroeping der zinken stukken van 25 Centiemen. Na 31 Maart van dit jaar zullen de zin ken 25 centiemslnkken niet meer gang baar zijn. Di1 uitwisseling zal geschieden vanaf 1 Februari aanstaande. Mijnheer Moyersoenminister van ar beid en nijverheid heeft een nieuw wets ontwerp ingediend nopens de verplichte erzekeriiig tegen ouderdom en vroegtij dige dood. De verzekering is" verplichtend voor mannen en vrouwen, die werken voor rekening van eenen meester en minder dan 9.ÜO0 fr. per jaar winnen. De jongelingen en jonge dochters van minder dan 18 jaar oud moeten 1 frank per maand storten. De ongehuwde mrnnen eu vrouwen l>e- talen 2 fr. en de gehuwde mannen 3 frank per maand. De werkgevers moeten t fr. per maand storten voor de jongelingen beneden de 18 jaar er voor de vrouwen en 2 :r. voor de oudere mannen. De S!aat stort jaarlijks dezelfde hij Ira ge als ianghei :«?o le. Al de personen geboren na 1800 zuil» n dus geen lerdornspensioen me»er kun- IIKHM D,el bebheoom h»n pes5ioeo to vormen- Alle inAnndijkc 60 vrou^oljjkê dei-s z ntl n lus zeer wijselijk handelen nv t zi« h Pij eene pensic»engilf1e aan te Islufien. Aankondigingen Op 15 en 2'bladzijde Ö.4Ö fr. de regel. Öp 3'en 4' 0.35 fr. met minimum van t fr. Rouvvberichten 0.4U fr. de regel, met minimum 4 fr. ttijzander tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik a ijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondjgingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij JuweeUiaodiT .Monters Lip Roskopff - Patent,^ Statie-Monters. Regulateurs Pen»luien Wekkers KBTT1NGEK b Goud, Zilver. Niokeljj PARRlREN in Goud. Diamant.'" .i.üuponUZooiv Vperst raat, 2 VERWOESTE GEWESTEN 5 o)0. KOERS OP 29 12: 201,50 OPBRENGST5.35 Leenuig van een 50 per titel, vanaf i Juni 1932 mits I lot van 250.000 2 lolen 100.000 10 SEPTEMBER t lot vau 500.000 10 DECEMBER 10 MAART 2 loten van 100.000 miljard vertegoawoofdigcj door 4.000.000 oblignlicn van fr. 250 elk, verdeeld in 200 Serien van 20 titels, uitbetaathaar hij lotingen, per 3(10 fr. of door lolen in 90 jaar. Uitgegeven van den 15 Mei 1022 aan fr. 247 De koepon van 12.50 is betaalbaar den 1 Juni De terugbetaling op voorhand mag geschieden 3 maanden voorbericht, TREKKINGSTAFEL. Van 1922 tot 1932. 12 trekkingen per jaar 10 JL NI 1 lot vau 1.000.(H)0 en 3 lolen van 100.000. 10 JULI 10 AUGUSTUS 10 OCTOBER 10 NOVEMBER lo JANUARI 10 FEBRUARI 10 APRIL 10 MEI ieder trekking Te samen 37 lolen voor een bedrag 'van 7.000.000 s janrs. Van 1932 tot 1942. 12 Irekkingen per jaar Te samen 32 lolen voor een bedrag van 0.000.000 s jaars. Van 1942 tot 2012. 10 trekkingen per jaar. Te samen 25 lolen voor een bedrag van 5.000.000 s jaars. Gemeentek rediet. Kasbons 5% uitgegeven in 1920 en terugbelaallmar aan pari dén I Oelober 1930. IntrestAPRIL OCTOBER. - Bedrag 500.000.000. Belasting 2 KOERS OP 4 JAM ARI 1923 485. NETTO OPBRENGST 5,15 INTERCOMMUNALE BELGE D'ELECTRICITE. Hel kapitaal wordt van 32.000.OOI) op 42.000.000 gebracht door het uilgeven van 20.000 Kap. aelien van 500 fr. De inschrijving is open van den 8 tot 17 Januari 1923 aan 025 frank por actie. De nieuwe actiën warden voorbehouden aan de oude aandeelhou ders in de volgende verhouding 12 oude kapitaal actiën geven reelit tol eene nieuwe actie. 4 oude stichters aandeden geven recht tol t nieuwe aclie. De i»claling is gesteld als volgt 225 bij de inschrijving, 20O fr. den 21 .Maart 1923, 200 fr. den 30 Juni 1923. De inschrijvingen ten verminderbare titel worden aanvaardt mils storting van 25 fr. hij de inschrijving. METALLURGIQUB FRANCO BELGE DE MORTAGNE. Eene algemeene vergadering der aandeelhouders gesteld op 24 dezer zal beslissen op het voorstel van het kapitaal te brengen van 3.000.00(1 op 15.000.000 uitgeven van 48.000 nieuwe aelien van 250, ieder. WAAR IS HET GOUD? Het pereent goud van de wereld gehouden door AMERIKA is van 20.4% op einde 1913 geklommen tot 40% JAPAN 1,9% e ENGELAND 5. Daartegenover het percent van BELGIE is gevallen van 2. op DUITSCHLAND 8,2% FRANKRIJK 20. ITALIË 8.5% OOSTENRIJK 7. einde 1913 lot 8% 10% 3% 9% 3% 0% in in door het April 1922. April 1922. De Yereenigde Stalen alleen in de wereld, genieten nog van de vrije koers van het goud hunne munt dient als werddstandaart. SCHATKISTBONS. Men heeft de uilgav< <1 r scha sislhon> 4 hernomen. FRANKRIJK. CREDIT NATIONAL. Nieuwe leeningen van 3 "milliards in bons van 500 fr. 0% van den S Januari tot 10 Februari 1923. De bons zullen deel nemen aan 4 trekkingen per jaar en in trest betalen den t Februari en Augustus. De lolen zijn verdeeld als volgt 1 lot de 5O0.000 fr. voor 500.000.— 3 100.000 fr. 3 36.000 fr. 8 iO.OOO fr. 32 5.000 fr. 1153 1.000 fr. 300.000. 130.000. 80.000. 160.(KM). 1.153.000. 1200 2.343.000.— De niet uitgelote t> ns zullen terugbe taald zjjn aqn Irpti 500 den 1 lebruari 1948. Lilgevlngsprijs 198.50. De terugbetaling is gewaait*>rgf deor dei Staal. STAD GENT 1896 Reeks 7221 N 19 wint 10.0iM)fr. 1SS50 N 12 I R - - S542 N 2 wint 5.Mi B - 21335 N 13 15441 16 winnen elk 250 fr. Trekking van den 10 Januari 1923 Reek- 50.636 N 11 wint 230.000 fr. Reeksen 144.700 V 4 en 93.S09 N 6 winnen elk 100.0(H) fr. De andere nummers derer reeksen zijn nitbetaall>aar door 360 fr. 1 Kasbons Gemeentekrediet 5 uitbetaaltvaar aan pari den 1» October 1030 Intrest AprfflFOctobef. 2* Schuldbrieven Crédit Natio nal a l'Industriew aa - van de Nationale Bank van Belgie. uitge geven a terugbetaalbaar aan pari in 1932. 3 Kasbons TRANSINTER 4 een jaar aan belaslingsvrij. intrest be taald r»p voorhand. 4 Schuldbrieven Grondkrediet van Belgie 5 1 2 aan tien jaar. Be lasting 10%. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de BANK TRANSINTER. Eeu ongemeen hevige braad heeft Donderdag, de kerk van Lumerrane, nabij Brescia (Italië) vernield. Het hoogkoor dezer kerk had eene onschatbare liistqri sche waarde. Men schat de schade op twee miljoen li reu. Uet Amerikuansrli stoomschip Alas ka metend 8.(9Hi ton, heef! schipbreuk geleden. Twaalf koppen der Ik-maiming lirbben er het leven bij ingeschoten. Vijf jHirsonen hebben het leven verlo ren in een brand, toevallig ontstaan ineen volkrijke wijk van Dnblijn, hoofdstad van Ierland. De lijken werden verkoold bJrug gevonden. Te Rous wood, inden Amerikaanseheit Fioiïdestaat, hebben de blanken de tw aali laatste ncgerh'uizen der stad bestormd en plat gebrand, zulks omdat eene hl anke vrouw door negers zou aangerand ge weest zijn. Vrouw Thompson en haar medcplich lige By waters, onlangs Ier dood veroor deeld wegens moord op M. Thompson, zijn Dinsdag morgend in het gevang van Londen gehalsreclit geworden. Een trein, rijdende van Kouif naai Tebessa, is dooreen lokomotief aangere den geworden. De schok was zoo ver schrikkelijk dal een reizigerswagon heel en gattsch verbrijzeld werd. Er zijn twee dooden en zes gekwetsten. Te Pellegrino Parmense, in (Talir.- hebben aai dew erkers nabij eene hoeve I wee Imnderd zilveren muntstukken uii het jaar 1600 opgedolven. Deze sebal was in een aarden |>ot gestopt. Ken Chinees, ter dood veroordtml»! om te Leeds, in Engeland, een landge noot vermoord le hehlien. heeft Zaterdag in genoemde stad zijne straf ondergaan. Hij werd gehangen. Bijgestaan door een aalmoezenier, bleef hij onlierocrd tot het eimle. In de llatiaansche stad Bruseianö, nahij Caserte. zijn hevige straat ge veetrten ontstaan tusschen fascisten, en populisten Er waren twee dooden en twee gekwet sten. Ook in de stad Valmonica gebeurden er gevechten tusschen fascisten en kara- binieren gedurende dewelke drie personen gedood en drie gekwetst werden. Gedurende een hevig orkaan op de kusten van Bretanje (Frankrijk), zijn twee visschersbooten gezonken. A ier visschers kwamen daarbij om helleven. Het klooster van den Goeden Her.leb, te SU Georges-de-Beauee, in Canada, is door een hevigen brand in asch gelegd. Dit brengt op elf Jiet getal der katholieke gestichten van Canada, die op een jaar tijd door het vuur vernield werden. Donderdag werd het parket van Be- saa$oo naar Are-et-Senans ontboden, w aar een genaamde Parrade. Zwitsersche onderdaan, zijne vrouw en zijn kind, bij middel van bijlhakken. vermoord heeft. De Amerikaansche senator Roliert Lacey. lid van de Labour Party, is te Buffato aangehouden geworden onder de beschuldiging een der daders te zijn van den dyramietaanslag lijden» de tramstaking van de Niagarastreek. De echtgenooten Cuello. 86 en 81 jaar oud. wonend te Cueva. in de provin cie Malaga (Spanje), hebben binst den slaap hunne schoondochter het hoofd af gesneden. Er was eene belangenkwestie iu 't spel. De moordenaars zijn aange houden. Terw ijl de werklieden volop aan den arbeid waren in de smidse van het ge- sehutpark le Arnhem. Nederland, had er eensklaps eene buskruitontploffing plaats. De arbeiders vluchtten in alle richtingen, maar drie hunner konden niet tijdig ont komen Een werd op den slag ged«x>d. de lwee anderen zijn erg gekwetst. In een hotel te Rome heejt de veilig heidspolitie Dinsdag den Turksellen pacha Omar. z o broeder en zijn zoon aar ge houden. Alle drie zijn beschuldigd van bespieding en van hoogverraad. In hun reisgepak heeft men voor verscheidene miljoenen geld en jüweelen in beslag genomen. ALLERHANDE (bij de Posii Pope ringhe. Da naamloos e in ge zonden at'tike Is worden geweigerd. a <>or- ii.ne Bijdragen in te zonden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Het Roergebied. Persoonlijk heden nenten we niet op. m 1 h'i 1 t bij de Posit Poperinghe. A 1% megedeeeid door de Bank Transinter

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1