KAMERHIEUW5. TWEEDE JA Alt Y -20 15 eenlienien liet nummer ZONDAG "2 i JAM'Alil 1923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. van lei tioerneiieti. Heep HoDsri GLlülEUfl Beurskroniek. Buree gerief Gebr. DUPONT Leemten en Toekomstmogelijkheden. Pracht papier Horlogerij G.Dupont AZoon Oorlogsschade, De Beurs Verwoeste Gewesten 4 c)ö 1921 Beur slinichtingen Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. ALLERHANDE Drukwerken te verkrijgen bij Y perstraat, 2 Pope ringhe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.30 fr. buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland12.50 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. I itüevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCIitX KKfcKEXiXG medewerker veranf «oor- voor zijne 48459 - Aankondigingen Op 1' en 2' bladzi jde 0.40 fr. de regel. Op 3" en 4' 0.33 fr. met minimum van 1 fr. Rouvvberichten 0.40 J'r. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhaiidei Monters Lip Hoskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendule» Wekkers KETTINGEN o Goud. Zilver, Nickel PARRLREN n Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 Poperinghe. Onze Buitenlandsche Handel. Onze Handel aha hm». Over drie weken verscheen hel hullelijii van den builenlaudsehen handel van lu Belgisch-Lu xemburjjjscheekonouuscli ver bond. Eil dat zeer lijvig dokunicnl willen we thans eenige gegevens halen om na te gaan welke de huidige toestand van onzen handel is en in welke richting er moet gestreefd worden om ruimer geld middelen te schaffen. Bedoeld bulletijn brengt enkel gegevens over 5 maanden (Mei tot September), daar liet verhond met Luxemburg eerst den 1 Mei van kracht word. Jammer genoog beval het geen verge lijkingspunten mei de overeenstemmende maanden dep /opige jaren, zoodat men statistieken uit vroeger tijd moet opzoe ken om uit de tegenwoordige gegevens gevolgtrekkingen te maken. De invoer over de vijf bedoelde maan den overtrof den uitvoermet l .209.514.000 fr. Vermoedelijk zal de passieve'bandels- balans voor heel hel jaar dus wel 2 1/2 milliard bedragen. Zelfde toestand dus als de twee vorige jaren, toestand die niet van aard is om den frank te doen stijgen. Wel is waar, was onze handelsbalans voor den oorlog ook passief, maar niet indezelfde mate als tegenwoordig. Daar om willen we even nagaan naar welke landen onze uitvoer om zoo te zeggen gekoncentreerd werd en hoe de uitvoer kan bevorderd worden. Dan bevinden we, dat dit jaar zooals vóór den oorlog het ruimste deel van onzen uitvoer bestemd was voor de naburige landen Frankrijk, Engeland, Duitschland en Nederland. In 1903 bedroeg onze uitvoer naar die landen in waarde 70% van onzen totalen uitvoer verleden jaar was dat percent nog 09 en over de maanden Mei-Septem ber bereikt het weer 70% Zeker leverl die koncenlratie groote voordeelen op. Verkeerd zou liet echter zijn in die richting voort te werken en de gevolgtrekking te maken dat onze handel zijn tóekomst schier uitsluitend in Europa zoeken moet. Immers. F rank rijk, Engeland en Duitschland zijn vqor Belgie op nijver- heidsgebied, geduchte mededingers die meer en meer de besehermingspolitiek toegedaan zijnen onze fabrikaten waren, waar het mogelijk is. Wanneer men een blik slaat op de lijst der goederen naar onze naburen uitgevoerd, ismen getroffen door het feit, dat wij hun vpor meer dan de helft ruwstoflen en halffabrikaten leve ren onze uitvoer naar Frank rijk bedraagt 63% ruwstoffen en halffabrikaten. Die waren worden dan, soms na verdere ver werking. door de Fransehen. Engelscben en Duilschers weder verkocht en belang rijke winsten ontsnappen ons op die wijze. Het helm>g ran een koopraa ixl> je loot De oorzaak van het feit, dat vreemde lingen onze waren in overzeesche gewes ten aan den man brengen, iigt ook gedeel telijk in de ontoereikenheid onzer koop vaardijvloot. die in de wereld slechts de 13* plaats bekleedt en geringer is dan die van kleine landen a's Denemarken en Griekeland. Gedurende den oorlog is hel belang van een eigen vleot gebleken en sedert den wapenstilstand werden er ve dieostelijke pogingen ingespannen om onze handelstoerusting opdat gebied aan te Milten. Niet alleen worden zoo ruimer winsten verzekerd door scheepsbouw en vervoer, maar in verre gewesten worden ook nieuwe verkeerswegen gevonden Op die mogelijkheden van onz» ekono- mische ontwikkeling werd do Koning Albert herhaalde malen de aandacht ge Vestigd. De handelsstatistiek die we onder de öogen hebben, bewijst de belderzienhei i van onzen vorst. M, t voldoening stelten we vast, dat ep meer gestreefd wordt naar bevordering van den uitvoer der fabrikaten en uit de statistiek blijkt, dat deze in verre gev\ es- ten een beter afzetgebied vinden dan in de naburige landen. De pogingen schijnen vooral samengetrokken te worden op Italic, de Argentijnsehe Republiek, de Wreenigde Stalen van Am rika ea onze Kolonie, liet percent fubriekalon van onzen tola Ien uitvoer naar die lauden bedraagt opderseheidelijk BI, 99, 69 en 80. Die feilen moeten een vingerwijzing zijn voor onzen handel en onze nijverheid. Vóór den oorlog versloegen do Belgen op dat gebied bun mededingers door de lageloonenen de lange werkuren. Die wapens oju voor goed gebroken. Thans kan de redding nog enkel liggen in een beter en sneller voortbrenging door ver sterking van de technische opleidingen in de uitbreiding van onze handelsvloot. Dewijl de Duilschers hunne verplichtin gen, voorgeschreven door hel verdrag van Versailles, niet willen vervullen, neemt Ie bezetting meer en meer uitbreiding. In den beginne was alles zeer rustig en de Kransch-Belgische troepen ontmoetten geen het minste verzet van wegens de Duitsche bevolking. Zondag laatst had te Bochum eene groo te antifransehe betooging plaats, welke Fransche .troepen leidelijk aanzagen. Nochtans daar de menschenmenigle ge durig aangroeide, onder het zingen van ophitsende Duitsche liederen, zagen de Franscbe soldaten zich genoodzaakt van hunne wapens gebruik te maken. Een man werd gedood en twee anderen nogal zwaar gewond. In alle andere plaatsen is de Zondag ruslig afgeloopen. Volgens de laalste berichten weigert de Duitsche regeering onderhandelingen aan te knoopen met Frankrijk en België maar wil zijne besprekingen voortzetten met de ganscjie entente. De leveringen van kolen, hout eu vee aan de Fransclien en de Belgen worden door de Duitsche kommissiën stop gezet. Daarom zal er moeten overgegaan wor den tol de opvorderingsmaatregelen. In t begin van 1922 was de dollar 186 marken waard. Op I einde van t jaar moest men 7500 marken geven voor een dollar en nu 10.300. Bet engelsch pond kost 30.000 marken, de Holtandsche gul den 4.200 en de Belgische (rank 670 mar ken. De mark gaat dus voort met dalen. De Amerikaanshe soldaten eindigen, te Koblentz. hun voorbereidsels tot het ver trek. Tijdens hun verblijf aan den Rhijn. hebben 300 Amerikaansche soldaten Duit sche mei-je- gehuwd, en er wordt gezegd dat nog 230 andere Amerikaansch-Duit- sehe huwelijken op 't punt staan voltrok ken te worden. Zooals men weet. worden de Ameri- kaansehe soldaten uit hef Rijngebied lenig geroepen. Bet -chijnt echter, dat zij de streek niet zullen verlaten alvorens nog eens hartelijk gedronken te hebben. Ze w.UfT! van de aaiste gelegenheid gebruik mak-u, imm^js. in Amerika zullen ze er van beroofd zijn. Aldus hebben de leden van den Am ikaansctmn Club te Koblentz J.'iOÖ fless.-hen champagne. 3.000 fles- sebc-n w;jn en 13,000 Besscben bier be- sleld. Daarna mogen ze genist naar 4me- rika terug g m Ze zull n in langen tijd géi oen dra k meer no, dig hebben Tijdens de vergadering van den ekomv arische» Reïcbsrat, Dinsdag te Berlijn jeisebteu de vertegenwoordigers van de werkliedensyndikaten van minister Fee ker, dat bij de verplichting aannam hou te raadplegen voor alle maatregelen, g< noodzaakt door de Roerliezetting. Deze ciach bewijst dat de arbeiders, die zjeh nog uiel afgescheiden hebben van het ministerie Guno, toch wantrou wen koesteren ten opzichte zijner politiek en dat zij er niet willen van hooien de werktuigen te zijn vau eep weerstand, waarvan zij *|e perste Slachtoffers zouden wezen. In de Duitsche nijverheidsmiddens be gin! men zich ook gereedelijk rekenschap te geven, dat de toestand ernstig is. De moeilijkheden rijzen als uit den grond op. Eene persoonlijkheid uit de Duitsche nijverlieidswereld liet zich Dinsdag nog de volgende woorden ontvallenDe Eraiischen Hunnen in het Roer bek ken niets uitrichten zonder de medewerking van onze bedrijfsleiders maar hij, voegde er al dadelijk bij, dat de algeuieene eko- nomisehe toestand alle bekommernis verwekt, De nieuwe waardevermindering der mark heeft alle aankoopplannen van ko len in Engeland in duigen geslagen. De vorige week kreeg men een pond sterling voor 30.000 mark papier. Dinsdag moest men reeds 73.000 mark geven voor een pond. Wat de koeis betreft van den dollar, die steeg tot het dubbel in drie dagen tijd, 't zij 17,300 mark voor een dollar De talrijke kolenbestellingen in Enge- and moeten voor gevolg hebben, dat de Duitsche verbruiker onmogelijke prijzen zal hoeven te betalen. Men voorziet een geweldige prijsstijging der kolen,gevolgd door een even geweldigen opslag van alle fabrieksartikelen, waardoor de ver koop dezer produklen op de buitenland sche markten danig zal bemoeilijkt wor den. In al de middens begint men dil gevaar in Ie zien, en men vreest dat er werkloos heid zal uitbreken in lal looze fabrieken, indien de kolenbevoorrading niet kan verzekerd worden. Te Rcrlijn heeft men d de voorraden kolen reeds opgeëiséht om te voorzien in de behóeflen der gas- enelectricileitfabrieken en der gasthuizen. Te Bochum. waar de opstootjes zijn gebeurd, waarin twee dooden eu eenige gekwetsten vielen, is de toestand weer zeer dreigend geworden.Generaal Rampon heefter volgend bericht doen aanplakken In geval van om t even welke poging lolmslstoornis,zullen delroepen genood zaakt zijn hunne wapens te gebruiken Te Rredeney heeft de generaal de plaat selijke overheden gedwongen de noodige lokalen af te slaan voor de inkwartiering der soldaten. Te Essén wilden Fransehe off i iers eene mijoinriehting bezoeken. De Werklieden dreigden met algenieene slaking. indien de officiers dierven binnen dringen. B t is vooral in de Engelsche middens dat men eene bloedige Ik»!sing voorziet en dat men bevreest is voor een algemeen oproer. Uiterlijk is de bevolking zeer kalm zegt men. doch onder dit kalm masker bruist de haat en de weerwraak, aange vuurd door eene gew eldige zoo nat» na- litische als U lehevilische propaganda. Van weerskantn wil men de politieke hartstochten uitbuiten en 1 val te vreezen dat eerlang de Duitsche vuurberg lot uit berst ing komt. Is de Fransche troepenmacht sterk ge noeg om alle gebeurlijkheden het hoofd te bieden Frankrijk beschikl thans over 73.000 man in het Rijngebied. Dit getal zou. naar de meening van EngeIsche des kundigen. ontoereikend zijn om een op roer te dempen. Donderdag nanóddig. ten l ure, is een bataljon van het 3 linie, uil de SI Pieter statie. te Gent. per bijzoode ren trein naar Duitschland vertrokken. In Duitschland zal dit bataljon met een ander van het bezettingsleger een regiment vormen on der de Ik»velen van kolonel Thomas, van het 2- hoie- Bestuurder en Kunstleider van het PALACH - THEATER te Poperinghe. Hiermede hebben w ij het genoegen den Bestuurder en Kunstleider voor te stelten, die zal zorgen dat het volk van Poperinghe en vau het omliggen de aangename avonden kan door brengen in de ruime feestzaal Palaee- Tlieater, Yperstraat. Door zijne vele jaren kennis en ondervinding in de tooneelwereld, zal liet den bestuurder aan geen stof ont breken om te w eten w at het volk be geert, maar ook welk doel er moet bereikt worden. Zooals w ij kunnen bemerken, zijn er in den loop dezer eerste maand van uitba ting, reeds afgewisselde spektakels aan geboden. Deze vertooningen zijn van in vloedrijken aard op bet publiek want hel wordt uit den sleur Verheft van gewoon debiel. Door deze afw isseling vraagt het publiek onwillekeurig naar meer vol maaktheid. Wanneer beurtelings: ver maak, tijdverdrijf en kunst zich afwisselen zoo zal men tot rijper gedachten komen en zal men breken met ailedaagach gedoe. Bet tooneel inoet vooral den baanbre ker zijn Sprekend lot de massa, onder wijzend voor oningewijden. opleidend naar hoogèr Dat is kwestie van begrip en een nadere voeling van publiek met uitbater. Een repertorium moet degelijk zijn en de werken moeien den geest van het publiek edeler maken Benevens sen satie melodramatische moeten er romantische, realistische en moderne werken op tooneel gebracht worden SM Bel publiek zal ongetwijfeld zich ver- lieugeu over de plannen die bot bestuur van het Palace-Theater zich vormt eu de zienswijze kan ui<d anders dan een groote slap vooruit liedpen Uit hreedere en rijpere ontvoogding. Na genomen inlichtingen, kunnen wij inededeelen dat op 2H"-» dezer, twee groote kunslvertooningen plaats grijpen, waaraan de liestc operazangers en zange ressen, benevens goede komieken, hunne gewaardeerde medewerking verleenen. Als sensatie- en melodramatische too- neelwerken komt. benevens Korporaal Simonsen De Yoddenrajier van Parijs» ook De Levende Brug aan de beurt. Bet is ook niet onmogelijk dit onder voorbehoud dat De Lustige Roer en Het Dorp zonder Klok twee puike zangspelen, eenige opvoeringen zullen beleven. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van Kei Arrondis sement Yper werd de schade weerde 1914 als volgt vastgesteld voor na- vermelde personen POPERINGHE. Rossaert Honoré Boerhave Gérard Merlevede Eugène Degrendele Godderis Deknudl EdouarJ Lermytte Charles Derckx Louise en Henri Deprez Edmond Liebert Augusle Lesage Gaston Bertier Henri Lefever René Hauspie Jules Becquart Irma Ghrisliaens We Kesteman Henri We Yaneaeyseole-Yandromme YPER. Phiym Syïvie We Seys Gadeyne Burggraeve Familie Dehof'ander Jules Mahiett Léo» gev. v. Mahieu Louis Dehollander Yictorine Synaeve Benjamin Peperstraete Marie We Monrisse ZïLLEBEKE. Bart hier Leopold Pl.AEGSTEERT. We Kimpe L terme Auguste Bataille-^ys WAASTEN. Demtvn Isidore La perse Jean-Baptisle Knoekaert Camille Spenninek Louis Six Henri-Joseph Leterrne Désïré Lefebvre Jules NEER W VST EN. Dekerte Louis 3790 7106 11704 15923 2273 2933 4775 2092 367' 1 2263 8.5 40 230 360 2319 1421 16970 2713 2524 4682 4 49366 K EMM EL. huthoot Jules 1340 Grad Gerard 1193 Rossaert Arthur 4313 Rassalle-CartonCh. West.* Ren. 12907 Erfgenamen Henri Speybrouck 1953 We Lefebvre Jules Plaetevoet 13792 Lins-Yereamer René 7836 In de zitting van Dinsdag laatst heeft in de Kamer de ondervraging plaats gehad van volksvertegenwoordiger Debnnne aan den Minister van Kunstenen Wetenschap pen over de partijdige wijze waarop de Bestendige afvaardiging van Westviaan- deren de Schiflingskommissien van het Fonds der Al eestbegaafden in deze pro vincie samengesteld heeft en hijzonderiijk in het lussehengemeentelijk Fonds te Meenen. Uit deze bespreking hebben wij kunnen bestaligen dat men hel niet eens is over het geval of een schepen van onderwijs deel kan maken of niet van zelfde Kom missie. Te Antwerpen, SMülles. Turnhout en elders nog maakt de schepen van onder wijs er van deel. de Bestendige afvaardi ging te Brugge is van e n ander gedacht. De Minister keurt hare zienswijze niet af maar zal zorgen dat de politiek zich in deze zaak niet menge. In de zilt ing van Woensdag w erd de wet betrekkelijk de wettige kerkentenis van het Handehonstiluut van Antwerpen gestemd met 120 stemmen voor. 8 -tem men tegen en 2 onthoudingen De H.H Colaert n Missiacn stemden voor en M. Butaye stemde tegen. Daarna werd de kwestie Iiehandeld van de apenbare bedieningen die do <r oud- st rij'leis kun en vervuld worden en waar- vo ir zij eene» voorrang verdienen. Sommige :<'den heeien hevig geklaagd over de lian telwijze van sommige bestu ren en de Ministers aangespoord de wet streng te doen naleven. Medegedeeld door de Bank TRAHSINTER Sjtelen in de beurs is even gemakkelijk als wedden ii» koersen maar het is ook even gevaarlijk. Raden f (Tuyauv) de talrijke li ursgazellen zijn ervan vol eu <le eene lievelen tie waarden aan die de andere aanraden te verknopen. Vóór eene gehe»lc kleine som gij zuil I eene gazel verschaffen die t rijk zal maken, en mei de minste moeite 1 Zij zullen t eenvoudig zeggen het geen gij knopen moet om binnen c kelr maanden ja zelfs tsuiige dagen 10-20 lol 160% winst lehebben op <!e aangekochte waarden. Zij zullen niet nalaten in de briefwis seling te doen opmerken aan den Heer Dokter V dat hij de gelegenheid heeft laten voorbijgaan 200 fr. te winnen door de raad van den niet gevolg te hebben Aan Jufvrouw' Z zullen zij laten welen dal zij 1.000 fr. verloren heeft door hel bijhouden van de Aclien It waarvan de verkoop aangeraden was in'het dagblad van den enz. Waarlijk deze die aar* de zaak niet gewoon zijn moeien denken dal het maar juist óp te rapen is in de beurs maar de brave profeten vergeten le zeggen dat hun nummer van den aankoop aan raadde van een titel die van 10, ja zelfs 100% gedaald is Men moid indachtig zij» dal indien het gew in groot zijn kan, het verlies even groot kan zijn en dat is ir> hel algemeen met al hetgeen spekulatie aangaat. Dal komt niet uil tot zeggen daler geen zekere titels zijn neen, er zijn natuurlijk actiën die voor ie trekken zijn bij obh- galien met vast inkomen maar neemt w at gij kent. Niemand zal een huis denken te fcoopen zonder te weten waar dit gelegen is Vooraleer een litel gekocht w ordt moet ook geweien zijn Welke uitbating het is Waar zij gele gen is De beheerders Üc maatschappe lijke zetel Het verslag der laatste ver gadering De laalsle balans enz. De Bank TRANSINTER'» stelt zich ter beschikking van iedereen om hun zonder uitstel, en kosteloos al de noodige inlichtingen legeven (bal. Uitbating enz.) der 17e loting, van 15 Januari 1923. DEFINITIEVE OBLIGATIEN AF TE LOSSEN 1 reeks, 't zij 20 obiigatiên.uit te betalen van 10 JANUARI 1921 af. Reeks 166384. n* 18, zal uitbelaalbaai zijn tegen één millioen frank. De 19 andere obligation loeboorendeaan •le reek- 166384. uiib laalbaar zijn tegen 250 frank. megedeeeld door de Bank Tmnsinfer.. Fcrges el Lamincirs de Beaume Deze Maatschappij zat kortelings over gaan tot de uitgifte van 53.000 nieuwe maatschappelijke aandeelen waarvan er 16.906 zullen dienen om de aanbrengsten der maatschappij La Grovere te vergoeden en de overige in te schrijven in speciën. Crédit Mcbilier de Belgique Men meldt dat het dividend voor het afgesloten boekjaar heel waarschijnlijk an hel zelfde bedrag zal zijn als liet vorige, nadat men eerst zal overgegaan zijn t<<t aanzienlijkeuildelgingen.Verleden jaar bedroegen de dividenden 4»* fr.bruto en 36 fr. nello. Rcemeensche Schalkislbcns De houders van Roemeens<-he SchaS- kistbons. gesteld in Belgische franken, kunnen deze titels inwisselen legen obliga te» 4% van de Boemeensehe eonsoiida- lieleening U.'22: gesteld in ponden ster ng. (bij de posh üe naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd a a X' blijft delijk bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Het blad Maat ter b- - bikking van al ie het goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. a {bij de posh De n'/roer ran fabrikaten. Het dalen van de Mark. i c Vertrek der Amerikanen. Alvorens Koblentz te verlaten. De houding der Duitsche werklieden. De toestand te Bochum. De Fransche Troepenmacht. Uit Gent naar Duitschland. 1997 5890 2133 1330 3490 1220 1385 265 3220 1296 3200 2078 1107 375 2875 18326

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1