DE FRAMSCHEM EF1 DE BELGEn Heer Robert BERTOR TWEEDE JAAR -V >7 15 eenliemen bet nummer ZONDAG '28 JAM AKI 1923. Dit Nijverheidsblad voor Popering\h.e en omstreken verschijnt wekelijks. I» Gebr. OUPONT IN DE ROER I11 het Senaat. In de Kamers. Pracht papier Horlogerie Oorlogsschade. wmmammmmmmmat Bureeïgerief Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 Pope ringhe. M WÊ Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland12.50 Ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De nnarnloose ingezonden artikels worden geweigerd. m ft Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. postcheckkkk* mnö X' 48459 I Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3' en 4e 4 0.35 fr. met minimum^van 1 fr. Rouvvberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. 4 oor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandei Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN a Goud, Zilver, Niekei PARRLREN in Goud, Diamant l>ij Yperstraat, 2 (bij de Post Pope ringhe. De Algemeene Toestand. Van de algemeene staking, die door de syndikaten werd uitgeroepen, is tot hier toe weinig te bemerken. Naar het schijnt is men het over dt doelmatigheid eener algemeene slaking niet geheel eens. De mijnwerkers organisaties hebben besloten, elke poging om de mijnen on der militaire controle te stellen onder alle omstandigheden door lijdelijk verzet te gen te gaan. De organisaties achten voor- loopig een soort guerillataetiek, namelijk door het instellen van controle op de mij nen door de Fransehen te beantwoorden niet parlieele stakingen, het beste middel om de Fransche militaire controle af te weren. Reeds Zaterdag waren, op zeven mij nen als protest tegen de aanhouding der industrieelen, stakingen uitgebroken. Te gen Maandag werd de staking in alle be drijven van Thyssen, waarin 65,000 man werkzaam zijn, verwacht. Ook de arbei ders en beambten van de Essener Stcin- kohlenbergwerke zullen in staking gaan Zij hebben een motie aangenomen, die aan de Fransche militaire overheden le Mainz is overhandigd, en waarin zij ver zekeren, dat zij slechts datgene zullen doen, wat in het belang is van hel Duit- sche volk en van het rijk. Zij eischen bin nen 48 uur de vrijlating van de aange houden personen, en indien dat niet ge beurt zijn zij besloten gezamenlijk het werk neer te leggen. De Fransche militaire overlieden heb ben aan de aangehouden industrieelen medegedeeld, dat zij vóór den krijgsraad te Mainz zullen worden gebracht. Zij had den de vertegenwoordigers van de groote industrieele ondernemingen er uitgepikt met de bedoeling, in hen een voorbeeld te stellen, (jat de anderen zou afschrikken. Re berichten uit het Roergebied wijzen er echter op, dat door hun maatregelen juist het tegenovergestelde is gebeurd, #00 hebben de directeuren van de Thys gen-ondernemingen hun chef. telegrafisch de verzekering gegeven, dat zij te allen tijde bereid zijn zijn voorbefeld te volgen. De spoorwegmannen zijn reeds een pro teststaking van 24 uur begonnen. Het personenvervoer stond, Zondag avond, in het Roergebied, volkomen stil. Op het slation te Dortmund staat het geheele be drijf stop. In de late avonduren werd de toestand nog verscherpt. De spoorwegbe ambten antwoordden overal op de Fran sche maatregelen met stopzetting van den aienst, Tussehen de mijnwerkers en heispoor wegpersoneel zijn overeenkomsten getrof fen, volgens welke zij hun actie in ge meenschappelijk overleg zullen voeren 4 an bevoegde zijde wordt medegedeeld dat de betaling der loonen der mijnwer kers in het Roergebied onder alle omstan digfieden verzekerd is. De mijnwerkers behoeven zich daarover geen 'zorgen te maken. De rijksregeéring zal er verder voor zorgen, dat alle ambtenarenen be ambten in overheid-<i'?n=t, die dour "net onrechtmatig optreden der Fransehen en Belgen in een proces w orden gew ikkeld goeden rpehG vundigei bijstand zullen krijgen. De Duitsche zaakgelastigde te Parijs heeft opdracht gekregen, bij de Fransche regeering te protesteeren tegen de aan houding van de Duitsche beambten en mijndireeteuren. de onmiddelijke vrijla ting der gewingenen te eisehen en mede te deelen. dat de Duitsche regeering zich voorbehoudt voldoening te vragen. De meening in Engeland. De F.ngelx iie regeering. die met span ning de ontwikkeling der gei eurtenissen in het Roergebied volgt, handhaaft n -g tjjegcjf haar afwachtende houdins ten aan zien van de Fransche actie aldaar. De bladen daarentegen gaan voort uitdruk king te geven aan bun bezorgheid betref |ende den afloop der Fransche onderne- piiDg- Frankrijk wil doordrijven In de Fransche politieke kringen wordt de tegenwoordigheid van maarschalk Foch iu de zitting van den ministerraad, Maan dag gehouden, fel besproken. De grootste slilzw ijgeudheid wordt over de beraadslagingen gehouden. Alleen weet men, dat de besluitselen, die genomen werden, van het grootste belang zijn. I11 dezelfde kringen is men meer en meer demeeningtoegedaan dat, indien het Reich voortgaat met moedwil te tooneu en weerstand te bieden, Frankrijk ook zal doordrijven en steeds krachtdadiger mid delen aanwenden om tot zijn doel le ge raken. Niets zal gespaard worden om de Duitsche regeering te dwingen van zich aan de Fransche eisehen le onderwerpen, liet is noodig, dat Duitschland deze vast beradenheid niet uit het oog verlieze. Frankrijk is begonnen niet de bezetting uit te breiden om de waarborgen te ne men die het noodig heeft. Het zal kracht dadig op dien weg voortgaan, en tegen tedere daad van weerspannigheid vanwege het Reich, een nieuwen maatregel stellen. Alles is in dien zin reeds voorzien en voorbereid. Maarschalk Foch laat niets OVer aan hel blinde lol. maar heeft eene reeks maatregelen voorbereid, die op het gepaste oogenhlik zouden toegepast wor den, Het woord Berlijn wordt thans dikwijls uitgesproken in de Fransche diplomatieke kringen. Kolen voor Frankrijk en België. Op den Rijn heeft men lot hiertoe aan geslagen den 18 Januari. 445 ton kolen en 400 ton coke den 10 Januari, 8,768 ton kolen en 2,500 ton coke den 20 Ja- nuori, 14,217 ton kolen eo 2,1001OU coke. De booten werden naar Ludwigshafen gestuurd om er gelost en' overgeladen te worden op Fransdie vaartuigen, die de kólen en de cokes naar Straatsburg moe ten overbrengen. Een woord van den kanselier. Kanselier Cuno heeft Dinsdag aan een nationalistische afvaardiging uit Oost- Pruisen verklaard Hel uur is geslagen. Wij gaan onzen weg. Met al de mogelijke middelen, zullen wij ons stellen tegen de gewelddaad ge pleegd in eigen Duitsch gebied onder drukking von F ran sch Belgische bajonet ten. Geen onderhandelingen Maar er wordt verzekerd, dat zekere grootnijveraars Maandag te Berlijn eene konferencie gehouden hebben ovpr den toestanrt in de Roer. en de mogelijkheid vooruit zetten besprekingen aan te gaan, 't zij met de Fransche regeering. t zij met groepen Fransche nijveraars. L11 dat is juist het tegendeel van wat M. Cuno zegde. Verklaring van M. Jaspar. M.Jaspar, minister van buitehlandsehe zaken, heeft eene breedvoerige uiteenzet ting voorgedragen over den buitenland- sehen politieken toestand, en bijzonderlijk over de deelneming van Belgie aan ik militaire en ekc nüinis- ne dwangmaatregf- len in bel Roergebied. Wat de werksta kingen in den Roer aangaat hieven deze voorioopig nog beperkt bij de arbeiders an Dortmund. Generaal Degoutte, opper- !>evelhebber der bezetting, heeft zijn hooid-kw artier van Dusseldorf naar Essen overgebracht. De dwangmaatregelen zul len steeds met grootere strengheid door gedreven worden. Er is kwestie de spoor wegen te militariseeren. De Belgische nege» ring beeft negen ambtenaars van het beheer der douanen en 21 douaniers ter beschikking gesteld van de Höoge tnter- geailieerde Kommissie van Koblenz. Het Fransch plan. liet Franseh plan voor de herstellingen voorziet, tijdens den duur van het mora torium. hef nemen van zekere onderpan den door df bondgenoolen. Duitschland zal. anderzijds, verscheidene hervormin gen moeten invoeren om orde te schaffen in zijn financies. Hei 4Yaarborgenkomiteit zou geroepen zijn om een uitgebreid recht van nazicht en onderzoek uit te oefenen De Beichsregeering zou voor den 15 Februari uitgenoodigd w orden het gehee van het plan der boudgenouten bij te trc den. Tegelijkerlije, zou de Duitsche groot nijverheid moeten laten weten, of zij be reid is de drie miljard mark-goud voor le schieten. I11 ruil zullen die nijveraars zekere voordeden verkrijgen, welke zij sedert lang eischen, zooals hij voorbeeld de afschaffing van de Staalbedrijven. In afwachting richt men zich tot de nijve raars om het Reich de gezondmaking zij ner financies op te leggen. Voor Frank rijk komt lid er op aan het Duitsch goud vast le krijgen. Men zoekt liet waar hel te vinden is. Essen en Krupp. Zooals men weet, is liet te Essen dal de fabrieken van Krupp, den wapensmid van Duitschland, zich bevinden, Vóór den oorlog telde de stad iets meer dan 300.000 inwoners. Binst den krijg groeide de bevolking geweldig aan, door de duizen den arbeiders die er in de munitiefabrie ken kwamen werken en er zich met hun familie vestigden. Krupp zelf bezigde vóór den oorlog 37,500 werklieden. Dit getal, vermeerderde met tienduizenden binst den oorlog. Na den wapenstilstand werden er duizenden afgedankt, doch op den huidigen oogenblik, bezigt Krupp ci ting 54.000. De stad zelf telt weinig min dan het dubbel der bevolking van 1014. Nog Belgische troepen naar den Roer. Generaal Cabra, bevelhebber der twee de krijgsomsehrijving. vergezeld door ge neraal Dejardin, kommandant der 2° voetvolkafdeeling, en van majoor Borger- hoff, slafoversle, heeft Woensdag mor- gend ten 10 ure in den koer van St. Joris kazerne, te Antwerpen schouw ing gehou den over het bataljon der 2° voctvolkaf- deeling, aangeduid om naar de Boer te vertrekken. Het bataljon is aangevoerd door majoor Menton, van het 15« linie. Het bevat, op oorlogsvoet, drie kompa- nies voetvolk en eene kompanie mitral- jeuzen, in t geheel 580 man. Het 15'- linie leverde het grootste kontigent. Het 5« le verde twee pelotons en eene seklic mit- raljeuzenhet 6«, eene sektie mitraljeuzen Het bataljon bestaat uit de oudste mili- eianen en uit vrijwilligers. Het bataljon vertrok rond t ure per bij zonderen trein uit de Zuidstatie, onder het gejuich der menigte.. 23275 7355 o I »io 47225 4766 6150 4377 2232 18939 7 is.) In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis sement Yper werd de schade iceerde 1014 als colgt vastgesteld voor na- vermelde personen YPER. Coffyn Francois Dehaeme Ernest Maddelein Théóphile Despeghel-Segers Henri Huliaert Ftorent Vanheeke Jules-Hector Coppens-Deprez Eugène Dethoor Marie Z1LLEBEKE. Deturek Henri Everaert F mile KOMEN. Debrabandere-Cordeleeuw Alph Devosquel Louis Plamont Desire Zoutard-Yanlhuyne Henri Pvpe Henri Casier Jules Leïre Georges Yauthuyne Angus;e Pernellè Fbrimond We Yerfaiftie-Lec'use DecoUigüies Alfred Stroobandt-Yanacker Edmond We Andries-Patlin Bataille Isidore Leg<n Henri Pattijn Km le Stubhe Henri Yerkamer Augusie DecourOmer We Louis Dewilde Deeoninck Rene EIGENAAR van het PALACETHEATER te Poperinghe. Als zijnde j» <4» omlernemr geroepen. ton in aanraking met »r naar Poperinghe kwam de lieer Ber- lleer Duponselle die ook over uitbatingen van verma kelijkheden kan mede spreken. Deze laatste beschikte over een groote uit gestrektheid grond palende aan liet Palace-Hotel, en kon met den Heer Berlon overeenkomen, eene feestzaal te talen verrijzen. Na de moeilijkheden le hebben door- ïparteld die alle gebouwen onderstaan in dezen geenzins normalen tijd, bekwam men toch het noodige materiaal en kon de pnicht ige feestzaal zich openen den 31 "n december II. Dat er wilskracht en kunde is gebruikt om zoo'n reuzenwerk le doen is ongetwijfeld. Maar hoe zou het anders kunnen als men verneemt dat de Heer Berlon niet aan zijn proefstuk is De zaal voor de toeschouwers en hel tooneel zuilen weldra eleclriseh verlicht worden. Het beroemde tooneclstuk Kor poraal Simons zal weldra opgevoerd worden met de nieuwe schermen vae het Pal ace-Theater. Er wordt verzekerd dat geen pracli- seher dekors zullente vinden zijn. terwijl de kleuren ervan in groote schakeeringen het oog zullen streden. In de uiterst mooie zaal i>assen moderne schermen en dat zal niet vergeten worden. fareye Prosper-Léon Biervliet Stefaan Yandamme Jules Ihdicquillion Elie Deelercq-Cuvdier U. LANGÈMARCK. Peene Emilia 44 e Lcchat huisvrouw Yerbeke Carton Leopold Bollaert- Doleu Cé leste Noyel le-G hesq u ière A rl hu r Deoraemer-Henri Emile Milleville-Carton Pierre Lyphout Cyrille Bulckaen Pieler 4"olckaert Henri 11433 2140 5690 3145 4781 2165 21(1 608 1800 23425 2175 6675 11859 840 C 12741 4950 10005 4656 5438 3378 736 3687 14856 6774 9573 4773 5782 11210 6362 8255 6393 20 H 8425 2290 26875 KUNSTFEEST in de FBlUAMONIfi. t Waren genotvolle oogenblikken, die de Philharmonic ons Zondagavond gunde Een avondfeest, dal ieder toehoorder zal bijblijven, als een ingrijpend sueces. Wij waren er heengegaan in de overtuiging dat we er zeker ware muziekale kunst zouden genieten. Maar zoo onze verwach ting groot was, dachten wij to,ch niet 'aan zulke verrassing. Gttasch qe gamma van aandoenlijke I klanken breede, volle akkoorden, nu eens afwisselend met zaehten weemoed, of met ontroerende smeekingen en dat alles sleepte u mede, met hart en ziel naar hooger spheren van lust en genot. F>nieder was eenstemmig, in de hoog ste mate, lof uit te drukken, over de zoo puike en heerlijke opvoering van Juffer \"an Steenkiste, een ware kunstenares. Ook zal de bijtreding wel algemeen zijn indien wij de achtbare Juffer, onze beste gelukwenschen en dank aanbieden. Met groote belangstelling hoorden wij de kernige, prachtige basstem van den duk- Pro- gen. heer Delporle, in de opvoering van ken als La Charilé», Le Cor. logue de Pailiaise enz. Maar vooral, onzen hoogsteu lof. over de heerlijke leiding van het Concert, aan onzen gevierden ChefMijnheer Van Els- lande. De jaren, zoomin dan op hem. hebben invloed op zijn meesterlijk talent en kunstzin. Bij den dank, dien wij den leider betui- mogen wij ook met de grootste vol doening. het werk van al de uitvoerende leden nagaan. De opbeuring van onze mnz kale phalange komt met rasse schreden, en de jong? opkomelingen, de veelbelovende nieuwe generatie, zijnniei de laalsten. om op hun aandeel en mede werking te mogen roemen in dezen, alles zins weigelukten uitslag. Talrijk en gekozen was het publiek en velen drukten den wenseh uitW anneer oog zulk een feest Ten kumtliefhelfber Het Bestuur van den Oud-Strijdorshond «EENDRACHT» laat welen aan zyne leden dat ALLE Oud-Strijders welke nog het Familie aandeel van 300 frank niet getrokken hebben volgens nieuw besluit toegelaten zijn hunne aanvraag le doen zelfs ongehuwd en beneden de 35 j. ZONDAG 28 DEZER van 10 tot 12 uren houdt het Bestuur formulieren ter beschikking van dezen die de AAN VRAAG begeeren le doen. Ze worden vriendelijk verzocht ALLE STI KKEN in hun bezit aangaande den troep mede te brengen Vraag van den heer Nolf. Is het waar daf thans hij het ministerie van justitie een wetsontwerp in voorbe reiding is dat voor doel heeft het rechter lijk arrondissement en de rechtbank van leper af te schaffen alsook al de vredege rechten van het arrondissement, behalve dit van leper AntwoordDe raad van wetgeving heeft de hervorming van de gerechtelijke inrichting ter studie gelegd. Ongetwijteld zal hij onderzoeken of er aanleiding toe bosiaa! de gerechtelijke omschrijvingen ^n de samenstelling der hoven en recht banken te wijzigen ik meen het acht baar lid nochtans te kunnen verzekeren dat de afschaffing van de rechtbanken van eersten aanleg niet zal voorgesteld w orden Vraag van den heer Butaye. Den Reef minister van financiën, heb ik de eer te berichten dat er klachten zijn opgegaan vanwege de ongehuwde kan toorklerken der belastingen, die werkzaam zijn in de verwoeste gewesten. Deze onderdanen, die slechts eene jaar wedde van 3,700 fr. genieten, zijn ver plicht van 13 tot 16 frank onderhondkosten per dag te betalen» om een onderkomen te vinden. Daar deze bedienden in die moeilijke oms'aidig!»eden hunne taas gewetensvol uitoefenen, ter geheele voldoening hunner oversten, bid ik den heer minister, hun eene bijzondere vergoeding toe te staan, ten einde de noodzakelijke geldelijke hulp. die zij verplicht zijn vanwege hunne ouders te ontvangen, wat te kunnen ver minderen. AntwoordBehalve de jaarwedde van 3.700 frank, trekken de kantoorklerken, die bij het beheer in bediening treden eenen duurtetoeslag beloopende 600 frank en eene standplaatstoelage waarvan het bedrag werd vastgesteld met inachtne ming van den levensstandaard in de ver schillende localiteiten of streken. Het is niet mogelijk verder te gaan en vooral aan zekere agenten een bijzonderen toestand te bezorgen door hun vergoedin gen toe te krnr.en, welke niet door de reglementen voorzien zijn. Het spoorwegverkeer op de lijn van Kort rijk naar Poperinghe wordt eene echte nachtmerrie voor de reizigers. De treinen die op de gestelde uur ver rekken en aankomen worden als uitzon deringen aanzien. Vooral de trein 3671 die le Poperinghe moet aankomen te 7 u. 43 en die aanslui ting moet geven met den huurtram naar eurne, komt meestal te laat toe om de reizigers toe te laten de aansluiting te hebben Trein 3681 die te Yper te 9 u. 01 moet aankomen en aldus aansluiting moet geven met trein 3677 die te 9 u. 11 vertrekt, mist doorgaans die aansluiting tot groot ongemak en schade der reizigers. Het geiwurt ook meermalen dal trein 3706 le 19 u. 43 uit Poperinghe vertrek kende, een half uur, zelfs ecu uur vertra ging beeft. Zou de heer minister gecne maatregelen kunnen nemen 0111 wat meer stiptheid te brengen in vertrek en aankomst dezer treinen Financieële Inlichtingen Medegedeeld door de Bank TRANSINTER NIEUWE BELASTINGEN, De minister van geldwezen heeft beslo ten van nieuwe belastingen te leggen, deze zullen zijn de Laks op de koepons zal van 10 p. c. op 15 p. c. gebracht worden. De taks op de Belgische Staats fondsen zal 2 p. c. behouden doch de taks op de vreemde waarden zal van 2 op 4 p. c. gebracht worden. ROEMEENSCHE RENTEN. De koepons der Roemeensche renten (afgestempelde titels) zullen betaald wor den in Belgisch geld. rekening gehouden der Belgische belastingen. De betaling zal plaats hebben als volgt In den loop van Januari 1923. 4 1889 4% 1890 4% 1801 4% 1894. In den loop van Februari 1923. 4% 1896 4% 1898 5% 1903 1905. In den loop van Maart 1923. 1908 1910 4.50% BANQUE DE BRUXELLES. Den 7 Februari zal er eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering plaats hebben. Gelijk men weet gaat het over eene verhooging van het kapitaal tot een omloop van 47 miliioen frank. NORD DE GILLY, Het dividend van het verloopen boek jaar zal zooveel bedragen als het voor gaande jaar, het is te zeggen 600 frank bruto. GLACÉS DE SAINTE-MARIE, Het schijnt dat de w insten van het ver loopen boekjaar oögeveer 7 miliioen bedragen, zoodat het mogelijk zal zijn een dividend van 120 fr. uit te betalen tegen 60 fr. voorgaande jaar. GRANDS HOTELS. Den 3 Februari zal er eene nieuwe buitengewone algemeene vergadering plaats hebben. QUENAST. Men voorziet een w instaandeel van 50 frank netlo per aandeel. Alen weet dat 9.000 oude acte n vervangen zijn geweest verleden jaar door 36.000 maatschappe lijke aandeelen. bij de Post) - 1- - m Het blad staat ter beschikking van al wie het*goed meent met het algemeen nut en belang. Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk legen den Donderdag noen. Persoonlijkheden nemen' we niet op. li* c 1* I raag ran den heer MUsiaen. AntwoordHet beheer zoekt de moge lijkhcid op om den toestand te verhelpen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1