Bij de Bilde van St.SeDasiiaan. EESSRflOHT Bureelgerier TWEEDE JA Alt 28 15 centiemen liel nummer ZONDAG 4FEBIU AHI 1923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. DE BEZETTING Gebr. DUPONT Het Vraagstuk van het Herstel Oorlogsschade. Onze Pasmunt. Financieel© inlichtingen ücdegftdeeld door d« Bank •TRANSINTER AANBEVOLEN GELDPLAATSINGEN. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachtpapiei in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen Lij Yperstraat, 2 (bij de pest) Rope ringhe. Abonnementar» 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post 8.OU fr. Buitenland12.50 ir. Men abonn ert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De niamlo >ze ingezonden artikels worden geweigerd. m fi 4 L itüevkrs-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. - Po&TCHECKRKKF.NIXC N* 48459 teder medewerker blijft verantwoor delijk voor zij ne bijJragen. Persoonlijkheden nemen e niet on. m m Aankondigingen Op 1" en 2'bladzi jde 0.40 fr. de regel. Op 3" en 4' 0.35 fr. a met minimum van 1 ft. Rouvvberiehtcn 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen rek lamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. welke die mauu' j vers uil voerden, waren .'100.000 man sterk, beschikkende over De toestand De toestand blijft ngewjjzigd. Wanneer «Ir staking op een punt geëindigd is, brandt zij op een ander !os, In het Noor den is zij bijna algeheel op de spoorwe gen. In het Zuiden is zij minder uitge breid. Op talrijke plaatsen worden daden van sabolecring bedreven. Te Koblenz en te Gerolstein werden de ingangen der machienendepots gestremd. Talrijke treinen doet men vertragingen ondergaan. Worden de daders der daden van saboteering betrapt dart houdt men off sta.unlrn \..«'t aan- Zoo niet zijnde dietjèlleidëiji verantwoordelijk. De Duit- sjchers pogen de wederjandsche diensten qplrtHjcteren, qin den vreemde (e bein- ylpe^ep. pp burgemeester van ltusseldurr kwaui persoón| jk den nieuwen p dieiekomrnis- sarisaftn generaal Danyigup voorstellen, IIij blijft borg dat de politiedienst zal verzekerd worden, en de terug verschenen pollele gebaart krachtdadig te willen op treden. Niettemin blijven de patrocljes dienst doen. In 't algemeen zijn de werklieden zeer omzichtig. De hoofden der syndikalCn van Essen hebben de wanorders stellig afgekeurd. Zelfs hebben zij verklaard zich desnoods door tegen betoogingen le zullen verzetten tegen zulke drijverijen. Talrijke jongelingen, die de Hoer ver laten luidden om te Munster dienst te ne men in het legate hebben geweigerd voor twaalf jaar fe teekenen. zopals geëisehl wj*n| Zij zijn naar Hamburg en Herlijn gezonden'. 4jeep en rqeor groeit de onrust der Duilsehers tegenover de Fransehe hard nekkigheid van gedurig de schroef nau wer toe te halen. Mogelijk ssalde Duitsche weerstand min langdurig zijn dan eerst gevreesd werd. De Duitsche spoor wegmannen hebben den dienstin de staties van Fueren Du rem ÓP pep tlporlocht der wereldlandsche treinen, héélémaal in de war gebracht. \l hop wel het spoorbeheer van Keulen beloofd bad alles te zullen veripijden wat wijziging zou kunnen brengen jn het trei- nenverkeer, heeft men toch moedwillige vertragingen verwekt. De Fransehe ploe gen hebben met den grootsten iever gear- l>eid om den dienst in de staties le her stellen Zij hehton in het algemeen een zeer zware taak te vervullen. Indien geen einde komt aan die daden van saboteering zullen al de Duitsche spoorwegmannen uit de streek verwijderd worden. De Duitsche dagbladen werpen al de schuld van de verkeersmoeilijkheden op de Fransehen.Ontregelingen verwekkend t*n de statie* zooveel mogelijk belemme rend, verklaren de Duilschers dat hel de Fransehe spoorwerkers zijn die, door hup onbehendigheid, oorzaak zijn van al de ongevallen en ongemakken. De Duitsche ijzerenwegmanr.en beweren dat zij, spijts al hun goeden wil, dien warboel niet weten le verhelpen Maar het is zonderling dal de treinen regelmatig loopen en de dienst ongestoord kan voortgaan lusseben Neuss en Pussel- dorf. waar de sporen v< 1 trekt onder militaire bewaking staan. De Fransehen zijn daar behendig genoeg Verder durven de Duitsehe dagbladen schrijven, dat de Fransehen en de Belgen vrijwillig de staties sluiten en de Duitsche spoorarbeiders beletten le werken. De waarheid nochtans is. dal de troepen slechts eeoe stall t ra-Alen. wanneer het personeel in slaki: g gaat. en dat die maatregel dan ctrof en wordt om sabo teeringen te vermijden. Verklaring van M. Poincaré M. Poineart toeft de vertegenwoordi- gers der Amerikaanse he dagbladen ont vangen en met hen een langdurig gesprek gevoerd, waarin hij verklaarde dat. in tegenstrijdigheid met de Duitsche le we ringen. Frankrijk in geenen deele het in zicht heeft de Roer in te palmen, om er de kolen uit te trekken die de Lolharin- ger-ijzernijverheid noocHg heeft. i r r 9.j TN17 Ti eene volledige oorlogsuitrusting en over V/vil UiLrf IVv/XL*IV.de noodige wapens. Het Fransehe bezettingsplan voorziet Hij drukte er echter op, dat het Franseh de uitbreiding zijner krijgsverrichtingen leger de Hoer zou bezetten tot dat bet langs de Main vallei, op de lijn van Eger Heich zich van zijne verplichtingen, be Jen van de Tcheko-Slowaksehe republiek, treffende de herstellingen, zal gekw~' hebben, in overeenstemming met dc gekweten be palingen van het Yersailtes-Traklaat. Frankrijk, vervolgde hij, is vast be sloten de waarborgen door de troepen in de Hoer genomen, niet te laten varen, voordat de betalingen uitgevoerd zijn. Aldus wordt op voorhand alle vreem'de bemiddeling, om de kwestie op le lossen, van de hand gewezen. De Hoer is eene waarborg gelijk aan die van l Rijngebted Na den oor lég van 187(1 helden dv Frui sen fjqpizoppên in Frankrijk l>ehou lcn, totdat de laatste centiem der genocide sommen hctaqld w{$, jlu HwerhcaeHteg zai voortduren totdat Duitsehland betaald heeft. Er zullen misschien vijf jaren vcrloo- pen eerdat Duitsehland genoegzame be wijzen van oprechtheid geleverd heeft met de herstellingen te betalen maar hel langt van het Heich alleen af, of de H >n vroeger vrij zal worden, indien het zijn 1"'" bh' 'gade ingelijf financies beriurieht en er eene sterke I "a<u -Ah-inel. grondvesting van maakt, om eene weder landschc leening te bekomen, die bestemd zal zijn voor den heropbouw der verwoes te gewesten in Frankrijk. Maar bel dient wel begrepen te worden, dat frankrijk de genomen waarborgen zal behouden, totdat liet Heich dqartoc besluite en de betalinge.n uilvoerc. M. Boincaré epidigde met de Ameri kaansehe dagbladschrijver nan le manen >p hunne, tioede to zijn legen do Duitsehe propaganda, die beweert dat Frankrijk veel nutteloos geld verspilt met de mili taire bezetting van de Hoer. Die bewering is heclemaal valsch zeg le hij, want Frankrijk heeft geenen en kelen soldaat gemobiliseerd. Alleen de soldalen, die reeds onder de w apens wa ren. zijn naar den Roer gezonden. NN at hel onderhoud der bezettingstroepen aan gaat. deze zijn nauwelijks iets of wal groover dan wanneer dezelfde troepen in Frankrijk verblijven liet vervoer der le vensmiddelen en der bevoorrading te evenmin belangrijk. Essen afgezonderd. Essen is de stad die meest onder de met h 'I doel Beieren en Pruisen van elk ander te scheiden. De Duitsche legeroe le ningen juist in dien sektor schijnen aan te duiden, dat de Duilschers daar kracht dadig zullen optreden. Qeone inroeping van klassen Er is in Frankrijk, zoomin als in België, kwestie van het binnenroepen van klassen Generaal Degoïste beeft ten stelligste aan miiiislër |%o Trocquer verklaard dat de kuntmgenten waarover hij beschikt vol doende zijn voor de behoeften. Voor een Duitsch leger Te Hanover zijn talrijke jonge lieden uit het Roergebied aangekomen, om er ingelijfd te worden in de Ehrardtbrigade. ')e arbeiders van Hanover hebben verzet aangeteekend legen de drijverijen dezer pangermanisten keizersgezinden. Talrijke jongelingen zijn ook te Berlijn in de Hos- d en zijn vertrokken SlffléilW ,i, ttl 1 ffwlril HrMlwilN van POPERINGHE. De Reizen in Duitsehland. personen die volstrekt op reis moe ten gaan, zijn nog li I nicest geplaagd Voor degenen (fie over de middelen be schikken, is er gelegenheid per auto te icizen. Door het zakken der mark, moet iq mi ongelooflijk hoogo prijzen afdoppen. De vorige w eek deed men Dusseldorf-Aken en terug, 'l zij ongeveer 20(1 kilometers, voor 350,000 mark. Thans bedraagt de prijs reeds 100.000 mark meer. Al de andere zaken zijn in verhouding. Eene kamer, die den 10 Januari 10,000 mark verhuurd werd, kost er 20,000. <ederl men 1.000 mark voor een frank kan krijgen. En de mark zakt no^ gedurig. Er vvor- lenongelooflijke (orluinen verwezenlijkt, te wisselaars koQpen dollars, ponden -Icrling of gulden», dio zij eenige dagen 'atcr weer verknopen om er hei dubbel narken uit te trekken, en zoo gaat hel ipelleke voort. oensdag kreeg men te Dusseldorf 250.000 mark, I zij 250 splinter nieuwe banknoten van 1.000 mark, voor een briefje der Bank van Frankrijk van 100 ZONDAG 4 dezer houdt de brand verzekering eene BUITENGEWONE Algemeene Vergadering oin 2 1)2 lir</ namiddag bij Arthur OSTV.N. Dj) hel dagorde s' ^ij j Wijziging der standregelyn Volgens arlikel 38. mogen geene stand- regelen gewijzigd worden ten zij hei vjer de der aandeden in de vergadering ver tegenwoordigd is A| dp aan leclhou lers worden dus drin gend verzocht in deze vergadering tegen woordig le zijn. Nieuwe inschrijvingen Ier verhooging van het knjalaal zullen aanveerd worden. Voor het Bestuur der Maatschappij. J. FOLCOFK. te Poperinghe. 4*- Horlogerij Goudsmederij Juweelliandel .Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Penei uien Wekkers KETTINGEN n Goud, Zilver, Nickel FARRIREN in Goud, Diamant l'O 5,Dup«nt&Zoon Yperstraat, "1 tbij de Post) Poperinghe. bezetting te lijden heeft. Al de telegraaf irank^ En voor een briefje van 100 frank verbindingen zijn onderbroken. De stad x is volkomen afgezonderd en de krijgswet is met al bare strengheid in voege ge tre il e Fransehen schaffen de dagbladen at Welhaast zal er in heet het Roergebied geen enkel blad meer very hijnen. Erge verklaringen De Duitsehe minister van Buitenland sche Zaken, M. von Hosenh ig, beeft ver- klaard. dal de rechts hc en lu kscbe_par ijen nog slechts eene enkele partij uitma ken. De socialisten scharen zich ook ne vens de regeering. daar de w erklieden sterker geneigd zijn tot weei stand al> hun ne leiders. lei Nationale Bank van fielgie ontving men 225 banknoten van 1.000 mark En dat is nog het einde niet. De vervaldag van 31 Januari. Dc lb rstelkommissie heeft Duitsehland in gebreke verklaard, alle yrn «g voor moratorium verworpen en den s aat van betalingen, te Londen dén 5 Mei 1021 vast gesteld, opnieuw in voege gebracht. Duitsehland moest bijgevolg den 15 Januari laatst 500 miljoen mark-goud betalen hel kreeg vijftien dagen uitstel n mo s! dus den 31 Januari voldoen. Duitsehiand heeft geen cent betaald. MM. Poincaré en Hart hou hebben reeds amen de zaak besproken, daar er nieuwe Zondag 28«» Januari luuist vierde de gilde van St. Sebasliaan baren jaarlijk- sehen feestdag. Om 5 uren iupnidilag waren ongeveer honderd leden vergaderd in bet lokaal bij Midor Deeadl. waar zij zich vergastten aaneen lektor maal. Bij het nagerecht werd, door den grif fier. om Ie voldoen aan een oud gebruik, een heildronk voorgesteld op den bloeien den vooruitgang der gilde, die Ihans ineer dan 150 werkende-en ccreleden telt. Spreker bracht eene bijzondere hulde aan den hoer Lahaye, kapitein der gilde en Burgemeester der sladaan de hoeren Schepenen Yaiyloaren, Du pont en Be- hevt en den raadsheer Desomer, die al mnne beste krachten ten dienste der stad stellen- Eene bijzondere dankbetuiging werd gestuurd aan Confrater Camiile Dupont, een der beste sehotters der streek, die 1oor zijn waar seholterslalent en zijn minzaam karakter de vriend is van alle lefhebbers der handboog en zoo verslaafd is voor het welzijn der maatschappij. M. Baes werd ook niet vergelen, hij, die met zijne gewone bereidwilligheid ten dienste staat van al de Confraters en alle schietingskens en Zo\\dagcombats tot een ieders voldoening weet le schikken. Daftrna Werd een woord van lof ge stuurd lot de oudste Confraters Uezultere en Van Klslande die *iêh in de sehiet- kunslnog altijd aoo beijveren, dat ze me nige jonge liefhebbers zouden beschaamd maken. Alen moet weten dat ze eene slaak geplant hebben die maar door wei nigen zal uitgetrokken worden. De griffier brengt ten slotte hulde aan M. Aaleke, hoofdman der gilde, die door buitengewone omstandigheden op bet feest niet kon tegenwoordig zijn, maar niet te min met hert en ziel verkleefd In de UutLste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Awuudis- sentent Y/wr werd de stdnide m e-rde III i t als volgt vcisiyestetU voor na- rermelde p$n»tien YL V.MEBTINGIIK. Pallyn Emile 12470 Delploce Thrrcv 15(J Clans, ji^pluuc 2.'i85 VliJnkbeer (kamille 20'»0 Denuke-Hoosbeke llenri 0015 Beun Edouard 1770 Talion Arthur 12565 YODHMEZKELE. Wc Camiile Deeominer-lngelbeen 10130 Di'backere Brum» 33440 Maes Romanie We Yenueocwh 1710 lUCKEHl SCH. Co«ne Marcel 1604<i Tyleca René 4130 We Baes Henri 0905 KdMEN. Everaert MassehQleiu 2010 Basset llenri 5705 Ynunesle Gusiavv 5972 Boom Lording 13457 Moniez Charles 1330 Hrvsse Palm.eehlg. Yanoudendycke 2334 Sprekend over de Franache i maatregeleo rullen mndea getroffen or I den verklaarde M. von weerstand slechts zedelijk zal wezen. Maar. voegde hij er aan toe, de Duilschers zullen niet aarzelen hunne bajonetten te tellen legenover de Fransehe bajonetten. NA at zijn de soviëts van zin De revolutionnaire oorlogsraad van Rusland heeft geheime bevelen gestuurd aan de eversten van het rood leger, waar Platteeuw Jules Gebroeders Bouchery Taillieu Pierre M af i i e u- Despi n oy 11 en ri Dtunoulin Emile Haezebrouck llenri Yerkamer Jean Casier-Dub(Us AchillQ Deforge-Loosvehl Jules Hecquart Joseph Yuylsteke Edouard Modaerl Arséne HOI THEM. We llenri Pallyn-Loridan NEDER WAASTEN. Vanelslander Louis Bourgeois Sophie AYe Deltieeque Boel Alfred Cousin llenri Timmerman Charles PI.OEGSTEKRT. Debacq-Coyroger llenri Yankeerslutek Yalenline Sanslorum Jean De vroed Joseph Yandecasteete Francois Bouchery llenri Bouchery August in Lcmahieu Angéle Taillieu Jules Pattys A von Dewaele A iclor 0779 10670 3854 M 11 3814 581 i 1708 2455 5805 16141 12019 4431> 4.54: 5.024 1.612 3.237 24.891 2 021 1 I 548 820 440 188 500 16.441 1.380 238 3.63< 44( 440 die Het Bestuur van den Dud Strijdersbond EEN DBA' HT iaat welen aan züna l!ij h,m 7^"' ,>gd. wordl dc ,r°3Pen,°I heden dat ALLE Oud-Strijder» w Ik» r. krijgsvoet te houden, al de verloven af te schaften en stelling te nemen op de wes ter. rens. gelijkvormig een bijzonder plan Legeroefeningen in de Mair.vallei Wij verre men dat de Duitsche legerstaf ondankshei verbod van het Yredesverdrag heringe, h is. en regelmatig vergadert in de gebouwen van de voormalige oor- logsakad. mie. Voor een paar weken heeft deze legerstaf n de Mainvallei groote mano uvers geleid, onder hei bestuur van generaal von Kluek. De Duitsehe troepenbrengen, het Familie aandeel van 30 0 frank niet getrokken hebben volgens nieuw beslnit toeg laten zijn hunne aanvraag te doer, zelfs ongehuwd en beneden de 35 j. ZONDAG 4 DEZER van 10 tot 12 uren h H het 1F -Uiur formulieren ter Iwschikking van dezen die de AAN VRAAG liederen te doen. Ze worden vriendelijk verzocht ALLE STIKKEN in hun be®t aangaande den troep mede t» biijft aan de gilde van St. Seba<i;aun. Dat de maatschappij bjoëie en groeie. dat is ie vurigiti wensch van alle SI. Seb a ^iaanisten, De achtbare Kapitein bedankte den griffier voor den lof hem toegezwaaid en ëe s< hoone wo ird^n gericht tol het Sche- p»'nco.Hege. Het banket is in de besté orde en in de grootste geestdrift afgeloopen. Men be- statigde met spijt, dal de tijd zoo ras vervlogen was, en dat middernacht, uur van scheidenaangebroken was. Maandag 29'r was er bolting voor de vrouwspersonen. EeogT ot gelat sr hoone prijzen w aren immers te vertollen. De eerste prijs werd gewonnen door 41" Camiile fitoudry. Na top bolsfiel w erd een prachtig dans- fr-est gehouden. Wat vermaak Wat ge*vstdrif> Men verlangt reeds naar het toekomen de jaar. l eest es Verspreidt v3 Gazst va3 Poperinghe Nieuws halve frankskes. De vervaardiging van zuiver nikkelen pasmunt wordt op bevredigende wijze voortgezet. In Noveitttor 1921 waren 63 miljoen briefje* van 1 frank in omloop. Begin Ja nuari 1922 bedroeg dit getal nog slecht 37 miljoen naast 32.500.000 nikkelen fran ken, s?»men dus 69.500.000 muotsfukken en briefjes van 1 frank. Daar tot Parlement, bij de wet van 31 december 1921. tot slaan van 73 miljoen franks ukken toelaat, zal de Regeering wanneer alle briefjes zijn vervangen dooi nikkelen franks! uk ken, overeene reserve beschikken, die in omloop zal gebrach worden bij grootere navraag. In de Munt worden ook voortdurend nikketen halve frankskes geslagen, tot nog toe reeds voor een bedrag van meer dan 4 miljoen frank. Deze pasmunt zal eers op 1 Februari in omloop worden gebrach Op d- zen datum zal ook worden aange vangen met de intrekking van de zinken 25 eenUemstukken. De zinken, evenals de zilveren halve franks! ukken worden voor gfééd opgeruimd. A an de nikkelen j zulten er tot een bedrag van 15 miljoen frank uil gegeven worden. BONNIER. Het winstaandeel dat zal voorgesteld zijn aan de aandeelhouders bedraagt 146 frank brulto tegenover 69 frank netto verleden jaar. ANS-OREYF. Yoor hel verloopen boekjaar zal er als winstaandeel voorgesteld worden tegen over 5,46 verteden jaar. CREDIT GENERAL do BELGIQUE XooaU verleden jaar het winstaandeel zal waarschijnlijk van 7 zijn (35 fr.) CREDIT MOB1L1ER de BELGIQUE De winsten van het verleden !>oekjaar aten toe tot zelfde winstaandeel van verteden jaar te voorzien fr. 46 brutto. INDUSTRIELLE DU FLATtNE. Men meldt het voorstel van de zelfde verdeeling van verleden jaar zijnde 45 fr. BANQUE D'ANVERS. Een winstaandeel van, 80 frank zaJt voorgesteld worden. Intercommunale d'Electrfcité. Herinneren wij aan dat dc dragers vaa ienden stiehtersaandeelen dezer maat schappij hunne stukken wpeteu laten ervan gen tegen honderdsten stichtera- landeel. Deze verwisseling zal kunnen, gebeuren van af 1 Februari e. k. voov Ik te ontvangen honderdste zal er eene som van fr. 2?50 moeten totaald worden. GLACÉ DE SAINTE MARIE. Het dividend werd bepaald vastgesleht, >p 120 netlo legen 66 fr vorig jaar., COCKERILL, Deze maatschappij heeft van de Chi min de Fer Central du Brésil lieslelling ontvangen voor hebleveren eenerhryg. TRESSES LAC BISTORLEY. Men spreekt van eene verdeeling van 55 fr. brutto voor het boekjaar gesloten, >p 31/12/22. Men weet dat er verteden aar 130 fr. verdeeld is geweest. PRAYQN. Ken winstaandeel van 90 voor de kapi- aalsactiën en 77.50 fr. voorde dividend- icliêQ zal voorgesteld zijn in de naaste vergadering. PATIENCE BEAUJONC, Hel winstaandeel is gesteld op 70 fr. egen 45 fr. verleden jaar. BONNE FIN, De uilslagen van hel verloopen jaar zullen geen verdeeling toelaten. ETABLISSEMENT PIEPER. Er is geen divideode voorzien' voor het verloopen boekjaar. FABRIQUE NATIONALE d'Explosifs et de Detonateurg. Op 15 dezer zal er eene buitengewone algemeene vergadering plaats tobben waarop zal voorgesteld worden de be staande aandeelen tot eene soort te bren gen. FOURS A COKE SEMET SOLVAY PIETTE. Hel dividend van tot boekjaar 1922 zal heel waarschijnlijk fr. 50 netto bedragen tegen 45 fr. vorig jaar. 1 Kasbons Gemeentekrediet 5 uitbelaalbaar aan pari den 1* October 1930 Intrest April-October. 2f Schuldbrieven Crédit Natio nal a Flndustrie,, onder de waarborg van de Nalionale Bank van Belgie. uitge geven ét terugbetaalbaar aan pari in 1932. 3 Kasbons "TRANSINTER., 4 s een jaar aan belastingsvrij, intrest be taald op voorhand. 4 Schuldbrieven Grondkredkt van Belgie 5 1 2^ aan tien jaar. 16- lasting 10%. A'oor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de BANK TRANSINTER. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Het blad -taat ter be» hikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. v-.vvL-.'vv*.'jajv.".*vv'.*.vv

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1