TWEEDE JA AH 29 1 5 centiemen hel nummer ZONDAG i I FEB II LAllI 1923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. DE BEZETTIMG VAD DE ROER. 15 MiwerM örenöv'6PZ6KeriR0SiRaaisoii8DDijvan Mntij1Fi,,aneieél*lnlioh ü»za uaStfiiflefSDflnfl-EEPBHGHT' Buree'gerie" Gebr. OUPONT Horlogeri, u.DupontsZoon van het Herstel. AF TE KNIPPEN KOEPONS. Oorlogsschade. TREKKING. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachtpapiei in doozen. ALLERHANDE Drukwerken te verkrijgen Lij Y perst raat, i. bij de fast) Rope ring he. Abonnemanten 1 Jaar in stad, thuis besteld <1.50 fr. buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland1250 tr. abonneert opatte Belgisch© Postkantoren Ph.kbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Pt' tinunlooze ingezonden artikels worden geweigerd. b a B L ituevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. POSTC«e< ÉCRïKK\M\a V 43453 a Aankondigingen Op Pen2 bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' 0.35 fr. met minimum van i fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voordikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN la Goud, Zilver, Nickel PARR IR EN in Goud, Diamant hij Yperstraat, 2 bij de Post) Poperinghe. Het Vraagstuk Berlijn wordt voorzichtig I it goede bron wordt vernomen dal de Duilsehe regeering, tot twee maal toe, van zin geweest is de diplomatische be trekkingen met Frankrijk al te breken. De eerste maal zouden de Duitsehe mi nisters besloten hebben aan M. de Murge- rie, Fransehen (iezanl te Berlijn, zijn pasport te geven, doch zij zouden van hun plan afgezien hebben, tengevolge eener krachtdadige lusschenkomst van Dr Hennes, tijdens de veroordeeling van de Kssensche uijveraars. Eene tweede maal oordeelde hel Hciehsgouvernemenl het voorzichtig van een gelijkaardig besluit af te zien. Ludendorff aan 't woord. (leneraal Ludendorff heeft in Beieren een gunstig midden gevonden voor zijne qnhitsende oorIogsredey oeringen waarin hij ongemeens geweldig tegen de Kran- seheu uitvalt en qnder andere zegde «Ik zegen dpi zoo lang verheiden dag yqn de herstelling der Duilsehe eer. In dien Frankrijk in zijnen bloeddorstigen vvaanzjn volhardt. Duitsehe vaderlanders te veroordelen, qindqi zij hun land ge- jrouw zijn gebleven, dan zal de Duilsehe woede vnjen Joop krijgen eq zql zie.h uit- b hi'-idaa iq verschrikkelijke vlatnmeu tiet is niet dergeli tuïelijkheden/ÏLi! De Duitsehe wissels Ken Duilsch dagblad kondigt aan. dat i Heiehsbank maatregelen genomen heeft voor de betaling der aan België overhan digde wissels, vervallend den 15 Februa- i en den 15 Maart aanstaande. Redevoering van M. Polncaré Zondag avond heeft M. Poincaré, op iet banket der republikeinsehe dagblad schrijversvereeniging, te Parijs, eene re devocring uitgesproken, waarin hij de Ludendorff het land afreist om de weet wraak voor te bereiden. In zijne aange haald redevoering zegde hij nog: Mijn eerste woord is voor hen, die in de Boer voor de vrijheid strijden. Daar wordt reeds handelend opgetreden, ter wijl wij nog steeds redevoeringen uil- spreken. Ginds, daden hier, woorden Met een vurig hart heb ik den dag ver beid, waarop de arbeiders zich zouden scharen aehlerdenijveraars, de ambtena ren achter hunne oversten, voor den g» meenschappelijken strijd tegen den vijand en van de herstelling der eer van Duitseh- land. Ik zegen dien dag Dal de mannen uit de Boer die voor de vrijheid strijden, overtuigd wezen, dat ganseh Duilschland en vooral de strijders voor de vrijheid en voor Opper-Schleziënde oogen gericht Jjoudetvop hen en hen met fierheid en yenrouwèn Hahst&ren. lUVq opzettèlljk in uniform tot u gekomen, wiwénde aldus aan de Oberiandvrijschutters blijk geven van bewondering voor hqn kranig en werkdadig optreden in Opper-Schleziën Oij hebt bewezen dat het Oberlandkorps in staat is handelend op te treden en dat dit korps bezield is met den sterken wil het vaderland te verdedigen. Gij hebt be wezen. kameraden, en zulks in de schoon ste lof die ik u kan toezwaaien, dat gij vuist en hart op de rechte plaats hebt. Ik ben nog in uniform gekomen om de nage dachtenis te eeren van den grooten vorst, van den grooten veldheer. Fredericus Bes. Welke les geeft ons de geest van uwen ouden koning Onze koning zet ons aan onze krachten samen te snoeren voor het manhaftig en h slist optreden. Wij heljbêri geen wapens meer, en het gevolg er van is. dat wij alle vernederingen moe ten lijden. Wanneer men een worm ver trapt. kronkelt en wringt hij zich in een uiterst verzet. Waarom zou een volk. dat ter dood wordt gemarteld, niet opspringen in eene uiterste krachtinspanning De geest van den grooten Frederich eischt het nationalism er ware Duilschers in de regeeringen, in al de ministeries van het Reich en van de Bondstaten. Itij eischt nationalism in alle Duilsehe harten, een onverbiddelijkeo strijd tegen elk verraad en tegen de oneenkhcid io ons eigen kamp. Kameraden, de dienst jegens het va derland is thans aan geene enkele wet meer onderwerpenzooals ten tijde van den verplichten s idalendienst. waarvan ik de spoedige henoiu Wing weusch. eens dat het schande! i Vredesverdrag za verscheurd zijn. Dat het Duitsehe volk kieae wie het volgen wil. Gij zult uweD koning volgen ïuidige gebeurtenissen besproken heeft. Kerst en vooral viel M. Puim-are uil te- ptn de valsche nieuwstijdingen en berich ten die Duilschland rondstrooit. Daarna bewees hij, dat Frankrijk niet lichtvaar dig ei toe overgegaan is oiq een politiek yaq «hvaugmidtielën loc te passen, maai er toe gedwongen geweest is door de houding van Duitschland. Toen onze Iroepen in de Boer dron gen vervolgde, hij, scheen een akkoord mogelijk met de uijveraars. de ingenieurs en de werklieden doch de iv gee ring van Berlijn is er liisschen gekomen, on dientengevolge werd overal de weerstand ingericht onder de leiding der ambte naars. M. Poiqcapc besloot zijne redovu ring met te zeggen W ij willeu LwCC diogcii >HsJua»{ 'i> sohadeioos gesteld w'orden voor- do pui- nen die in ons land opgehoopt worden en verzekerd zijn niet meer aangevallen te worden. Morgen, indien het noodig is, zullen wij verdere ekonoinisehe maatre gelen treffen, en daarna nog andere. Wij zullen niet terug deinzen maar den dag dat Duitschland de oogen zal openen en do werkelijkheid zien, en bereid zal zijn or.s redelijke en oprechte voorstellen Ie doen, dan zullen w ij niet weigeren ze te onder zoeken. zonder echler te dulden dat ons voorafgaandelijke voorwaarden gesteld worden, en zonder afstand te doen van de waarborgep die wij gedwongen ge weest zijn te nemen, en dat tegen alle te genovergestelde beloften in welke deze dan ook zijn Men heeft ons reeds genoeg beJoRep gedaan wij willen thkn» blijvende were gelijkheden D> 1 "Onze Gemeenteraden. De Minister van Binneniandsehe zaken heelt een wetsvoorstel neergelegd strek kende lot hel wijzigen van liet aantal gemeenteraadsleden en schepenen. Volgens het wetsvoorstel zou het getal schepenen gebracht worden van 2 op 3 in de gemeenten van 50.000 tot 150.000 inwoners en van 4 op 0 in de gemecuten van meer dan 150.000 inwoners. liet samenstellen van de gemeenteraad wordt gewijzigd in 104 gemeenten. Vooi gemeenten Antwerpen, Brussel, Klsene, Scliaerbeek. Gent en Luik is de wijziging eene toepassing van de wet van io Fe bruari 11)21die het gelal gemeenteraads leden vermeerderd heeft in de gemeenten van meer meer dun 80.000 inwoners, eveneens wordt te Vorst het getal mei 4 vermeerderd terwijl in 00, quderc ge meerden het gpiql vqn 2 stijgt. Te Yper wqurvqu de bcvulking sedert den oorlog verminderd is daalt het aantal gemeente raadsleden van 4 en om dezelfde reden dqalt ih| aaulal van 2 jq 05 andere ge meenten n de gemeenten Hobokeq en Merxeiq wordt het aantal schepen gebracht van 2 op 4. lefwijl lp 4 per en te Denderinonde ef iqaqr 2 meer zijn. Voor wat Brussel betreft, het getal gemeenteraadsleden is 30, alhoewel vol lens het wetsvoorstel er slechts 4i moe- q zijn. Heiligt natuurlijk in de bedoeling niet dit cijfer Ie veranderen maar daar de kiasscering der gemeenten voor een tijd sstip tm fR; drëYlfVr <fifs eene bijzóndere schikking ingölaschl te worden. II -t wetsvoorstel alhoewel het getal op 41 bepalende heeft liet inzicht niet aan het huidig getal veranderingen te brengen. De gedeeltelijke verkiezingen, gevergd door de wijzigingen aan de bevolking van zekere gemeenten, zullen plaats vinden den tweeden Zondag van October 1023 Op die verkiezingen zullen, voor elke betrokken gemeente, len minste twee raadsleden worden aangewezen d« evenredige vertegenwoordiging zal, in de mate der mogelijkheid, worden toe gepast. 3 YV 1 r Medeftdeeld door de Bank «TRANSINTEH BOIS D AVROY, Verslag van den Schrijver der Maatschappij over het dienstjaar 1922. Ik heb de eer u verslag te geven over hel dienstjaar 1022. Het zelfde winstaandeel van verteden jaar is voorzien JLt.z. too fr. brutto. GOUFFRE. Deze k olmijn zou 200 fr. brutto ver- Gedurende dit jaar zijn de zaken goed vooruitgegaan en hebben eene gcootc deelen iu plaats van 00 fr. netto verleden uitbreiding genomen. in den loop van liet jaar werden 401 nieuwe palissen en bij voegsels opge maakt van 2075 lol 3430. Van premiën heb ik ontvangen 47245,87 fr., dat maakt met de 180,12 fr overdracht van verleden jaar eene som van 47431,00 fr.Kr werd nochtans eeneol afslag toegestaan van 1753,13 fr., anders zou de ontvangst «Ier premiën rond de 50 duizend frank bedragen. Ik heb ontvangen van intresten, van de Nationale Bank 2880,25 Ir., op bei spaarhoebjje 4U,4ïi fr.van renten 4307 oo frank en van de Bank van Poperinghe 445,40 fr, 3 zij oen totaal bedrag van 7750,88 fr. onze algemeeintontvangstenbeioopen dus tot de som van 55 tH2,87 fr.. Met d uitbreiding der zaken van d«> maatschappij vermeerderen ook onze onkosten. Deze beltioijen dit jaar tot de som van 34404,07 fr., waaronder ongeveer t2 (nio frqnkei» vtK»r hrqndsehado, 40.000 franken voor Ir'rverzekei-ingen en2.ooo] frank votu- belastingen. Het overschot slaat op commissieloon,druk- en bureclkosten. Wij hebtwm dus v«Yor 1022 eene zuivere winst van 20718,80 fr.. Deze som zal verdeeld worden als volgt «1321,38 fr. verlies op waarden ons onze buurtspoorwegen en Belgische renten aan hunne wezenllijke weerele Ie brengen t .000 franken worden hij tiet reserve fonds gevoegd en 0.000 franken betaald aan de aandeelhouders. Dan blijft er nog 107.42 fr. over voor het volgende dienstjaar. De toestand der .Maatschappij mag dus zeer schitterend genoemd worden en. iedereeu mag in volle vertrouwen zijne goederen laten waarborgen door de Samen j werkende Brandverzekeringsmaatschappij van Poperinghe. De premiën zullen in 1023 met 15% verminderd worden. De Belgische soldaten Sommige Belgische soldaten hebben in de Hoer al meer dan een avontuur beleefd Aldus een molorijder die, alleen, drie Duitsehe wielrijders die geen licht hadden aanhield en opleidde naar den post. Ken ander soldaat moest een bevel overbren gen en nam plaats in een tram. De ont vanger wilde hem doen betalen, hij wei gerde. Daarop wilde de Doitscher hem doen afstappen. De soldaat stak vijf NW- doezen op zijn geweer en wachtte. Teen rerzoeht men hem op het voorplat form e gaan,daarde tram anders niet vertrok- lij ging er en haalde de kardoezen uit KfSvaHman weigerde dan voort te rijden. >e soldaat herlaadde, bezag den wattman en deze zette den tram in gang. Ken der le soldaat kreeg binst den nacht, voorbij een huis gaande een pakje vuil linnen op 'oei h ei. Hij drong in het huis en vond er in den kelder een Duitseher, dien hi, plei t le. Er zijn nog meer zulke gevallen le bewijzen dat de Belgische soldalen in de Roer met zich niet laten spelen en zich zouden weten te verdedigen, indien zi aangevallen werden. Bankbiljetten van 50.000 mark In ds Verwoeste Gewesten. Binnen kort zullen de koninklijke com missarissen van Yper en Ghistel afge- ehaft wordendeze waren vertegen woordigd door de HH. Moreau, Biebuyek en Honse. De koninklijke commissarissen van .uxemburg.firabandK Boeselare, Oosten de b staan reeds niet meer. M Coppieters die de kust vertegenw oordigde Werd uiet meer vervangen. Blijven in bediening voor Dixmude Al De Groote oor Poperinghe M. Brulsaerl voor W ervik M. Serruys voor YeurneM. de Haêne voor Oost-N laanderen en Antwcrp n M. Greiner voor Henegouw en M. Andrê, voorzit lei van den Provintieraad voor buik M. Delvanx de Feuffe voor Namen M de Boukutgé. Deze commissarissen zullen afgeschaft jaar. HORNU et WASMES. Men voorziet een winstaandeel van 000 frank brutto tegen 030 fr. netto verleden jaar. LEVANT de FLENU. Het voorgestelde winstaandeel zou zijn van 250 fr. brult tegen 030 fr. netto vroeger MARCINELLE NORD. De koepon voor het jaar 1022 zal w aar schijnlijk van 40 fr. brutto zijn. Kr is fr. 40,50 netto verdeeld geweest iu 1021. MONCEAU FONTAINE. Er zou 250 fr. brutto verdeeld zijn voor 1022 tegen 300 fr. netto voor 1021. PRODUITS au FLENU, De winsten zouden toelaten een winst aandeel van 350 tr. brutto te ver deelen. Verleden jaar was het 300 fr. netto UNIS OUEST de MONS. Een winstaandeel van 70 fr. wordt voorzien voor het verloopen boekjaar. REUNIS de CHARLEROI, Men laat zien als mogelijk een winst aandeel van 00 fr. Kr is 125 tv. verdeeld geweest verleden jaar. EMAILLERIES des FLANDRES. Het winstaandeel zóu meerder zijn als- verleden jaar ENERGIE HYDRO-ELECTRIQUE Deze maatschappij is opgericht gewor den ten einde de aandeelen te vereenigen van de Barcelona Traction Light and 'ower Oinpany en van de Mexico Tra no ways Company. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 00 millioen frank ver tegenwoordigt door 100.000 bevoordeelde aandeelen elk van 250 fr., 260.000 ge wone aandeelen insgelijks van 350 frank, en 40.000 stichters aandeelen zonder nominale waarde. Er w erden haar 60.000 aandeelen Barcelona aangebracht tegen 30.» KK) bevoordeelde. 45.900 gewone en 0.371 stichters aandeelen, alsook 16.500 aandeelen Mexico Tramw ays tegen 46509 gewone en 825 stichters aandeelen. Buiten dit werden er 7.100 stichters aandeelen. QUGREE-MARIHAYE. De Rechtbank voor Oorlogsschade heeft In hare buitengewone algomeepe vergadering van 4 Februari lp,23 heeft d1'! 1,1 yergucding x !j T Maatschappij besloten haar kapitaal te brengen op 300 000»franken verdeeld in TOÖO|^lge>w^Tl ^"p ny t O aandeelen hebbende ieder eene naamwaarde van 400 franken waarvan de helft in 1 den loop der maand Maart zal moeten gestnrt worden Dewijl er thans» eem reservefonds b estaat van 86.000 franken hebben de aan- leelen tégenwocuvlig eene meerdere weerde van 25,80 fr.. Van de 3Ó00 nieuwe aandeelen mogen er 2000 ingeleekend worden door de tegenwoordige aandeelhouders en d- deelhouders onderschreven worden. Samenvatting van den bilan van 1922. nvrvANcsTKN. Van de aandeelhouders i00.000.00 Van hel reservefonds 75.000,00 7.750,88 47.245.«87 480,42 Van intresten Van premiën Overdracht van 1021 KITG.WKY. Aan waarden 437 501.38 Aan de spaarkas 1145.22 Aan de Bank 46.263,40] Verlies op waarden 3.521,37 Algemeene onkosten 34.464,02 Slot v. w inst- .v verliesrekening 17.107,48 "r. 230.182.87 WINST- A VERLIESREKENING. Kr. 230.182,87 Algemeene Winsten Aftrek der DnkosU'q Zuivere Winst Fr Aan de aandeelhouders 0.000 53.482,87 37.985.43 J7.197.42 1 .000,00 Blijft voor hei volgende diensljaar Fr. 197.42 Voor alle verdere inlichtingen zich te begeven bij den schrijver der Maatschappij: d. FOLCQL'E, Yperstraat, 7, POPERINGHE grootste gedeelte dezer som werd reeds aan de maatschappij uitbetaald onder den vorm van voorschotten. COCKERILL. Deze maatschappij ontvangt voor Oor- loOÖ overblijvende mogen door nieuwe aan-1 logsschade een totaal bedrag van 153 miljoen 669.429,33 fr. waarop reeds D i oude aandeelhouders zullen «vn moeten belalen en de nieuwe 3 frank. Bij «ie stichting der maatschappij was er voorzeker nogal eenig gevaar voor de inschrijvers. Nu mag men zeggen dat er volstrekt geen gevaar meer beslaat. Unieuwe aandeelhouder.-- genieten aanstonds van het reservefonds en daarom inoeb n ze 5 frank inschrijvingsrecht per aandeel betalen. Om als deelgenoot te kunnen aangenomen worden moe! men Poperinghe be- worden naarmate het herstel der verwoei wónen, brand verzekerbare weerden bezitten en d* verplichting op zich nemen deze sle streken hel zal toelaten. [geheel of gedeeltelijk door de Maalsehappij te iaien verzekeren faank ioschrijvingsrechl jmt aandeel evenals voor Ougree een gr«xit gedeelte werd betaald. Het Bestuur van den Oud-Strijdersbond «EENDRACHT» laat weten aan zijne De Bijk> snk heeft bankbiljetten van leden dat VLLE Oud-Strijders welke nog 50.000 mark in omloop gebracht, die, volgens dt tegenwoordigen wisselkoers, ongeveer 20 frank papier waard zijn. De rran#chen rukken vooruit De Fr en ht ble n Woensdag Haus se n en V - i -ergiiausenop de lijn van Lenn«| r»? r K lrerfeid bzet. De bezetting van EtSxiê. 11 wordt verwacht, Leest en Verspreidt 6«« ras Popertaghe hel Familie aandeel van 300 frank niet gelrokken hebben volgens nieuw bes'uil t u laten zijn hunne aan\-raag te doei te - ongehuwd en beneden de 35 j, ZONDAG il DEZER van 10 tot 12 uren h« idt bet B-stuur formulieren ter lescbikking van dezen die de AAN VRAAG brgrere n te d<xn. Ze worden vriendelijk verzocht ALLE 8TFKKKN in hun hczil aangaande den troep mede le hl de laatste sitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis sement Yper icerd de schade weerde 1UÏ4 als volgt vastgesteld voor na- vermelde personen WERY1K. 4 erbeke-BulUnek Fr deric Sarrazio Yercaemer Emile Van ienameele-Sarrazin Sylvv re We Henri Plels-CI ment Pattyn-Carion Emile LesagreDelbeeque Camiile Yandewinckele-Lejtoutre Joseph Descarops-Laga Henri Lewilie Stëphanie 2451 t^ahieu-ljemahieu Fiorimond 1850 j Debaekcr Jenunc en Marie en Yarfaillte Lëon 1795 Dewaene-Yercamer H 'nri 1330 i P« 'üeau-reiaeys Julien i 786 Bn,iTgem m Sv h ldeman vrille 3170 Verstraete-Broueke Charles 1570 Tramways de Botterdam. Kap. fr. 12 Gen. 8.08 Div. 10 10 Aleliers Germain Kap. 22.50 Sti. 45.— Eet. et Chauff. par le Gaz 37.60 Ed. Bassin Houiller.Mons .Bev. 36.- Gew. 36 Colonial Rubber Kap. 7.20 Sli. 2.70 Dominium Steel doll i .50 Grands Hotels frs. 67.50 4605 GHELIWE. 1380 1437 Den> s-W>:-»K lean 10060 730 Durnez Henri 4527 1610 Dcsmel-Vanheylenhruuek Henri 1030 78«»0 Decuypere-Wyffels Charles 827 4675 W Henri Deprez-Boussier 5395 4455 Devos-De witte Jules 17450 NATIONAAL KREDIET VAN FRANKRIJK. Obligat. -5 o»3 1920 <1 Feb. 1923.1 N. 4205759 wint f .000.000 N. 6700537 300.000 N. 3383724 5018041 200.000 N. 893392 3165064 6752307 406.000 N. 2420976 4399988 48858(J4 5668383 7098757 7338451 zijn h- rugbetaalbaar door 50 000 den i Maart 4923. 0, 0' Ieder m Ji'ïcrker blijft verantu;>r- delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zend» n zooveel mo gelijk tegen den uonderdag noen. Het '»la;t •IjuiI ter l»>- htkking van al w i«* het goed meent tnet het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet on. r^WASXKassasSS^z:- ÏK VERi»EHl.KX ALS VOLGT I Aan hol bewaringsfonds li.000

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1