Praehtpapiei TNYKEDE JAAlt N'30 15 centiemen liet nummer ZONDAG I s FEBIU'AIU 1923. Dit Nijverheidsblad voor Popering'he en omstreken verschijnt wekelijks. G.Dupont AZoon SantgnwdfRenoa BfafitHfarzekefiiigshisoiSDiiapiiij m Fuüapiaoöó DE BEZET! IMG VAM DE ROER. Buree gerief In de Kamers. |Gebr. DUPONT Horlogerij Oorlogsschade. HBBaiHn Schoolgerief' Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen Lij Yperstraat, 2 Abonnementen i faar in stad, thuis besteld 6.50 ir. buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland12.50 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Is de kwestie der huishuren, zooals leze nu tot in 1925 wettelijk geregeld wor ieu, eindelijk opgelost I Wij wensehen iet, want het spektakel van Kamerheeren. Ji>' niet overeen komeu, van senatoren die Jan een splinternieuwe wet stemmen en zo weer naar de Kamer verzenden en nndelijk de verwarring der volksverte genwoordigers, die na een nevelachtige jospreking, de wet opnieuw wijzigen en be naar den Senaat terug sturen alles te urmen heeft lang genoeg geduurd Er moet een einde aan komen, want het gezag van hel Parlement heeft met een verder geharrewar niets, volstrekt niets te win nen. Het zal goed zijn oen klein overzicht e hebben, van hetgeen met stukken en wokken en veel wijzigingen eindelijk de meerderheid der slemmcn in de Kamer verkregen heeft I. Verlenging der pacht. Alle pachten van huurders en onder- murders worden in het algemeen ver engd tot in 1925 op dag en maand, die aan het begin der huur beantwoorden, ndicn de eigenaar zijn huurder dan wil doen verhuizen, moet hij hem zes maan den op voorhand verwittigen doch op l Juli 1920 treedt het gewoon recht (art. 1730 van het burgerlijk wetboek) weder om in voege. fjnj l»ej Vqonjeel van de verjonging te genieten, moeten de huurde»» aan hun nen eigenaar betaald hebben, ALLES wat zij hem tot hiertoe schuldig slaan. Des noods kan de rechter hun een uitstel verieenen. De wet is toepasselijk op de woningen, waarmede velden van minder dan twee hek laren verbonden zijn, indien de pacht op t Augustus 191 V lager stond dan 500 fr. 's jaars Zij is echter niet toepasselijk op lusl- vijlas, dip glegllls f?ep deel van 't jaar bewoond worden ook niet op gehouwen die enkel tol den handel of tot eene nijver heid dienen. Doch indien deze ook als woonhuis gebruikt w orden, dan valt er te onderzoeken welken huurprijs bepaald was op t Augustus 1914. en in welke gemeente zij gelegen zijn. te Brussel en in den omtrek, alsook in de gemeènlen van meer dan 190.000 zielen, geldt de wet niet voor de huizen die meer dan 5000 fr. s jaars verpacht waren. Die som daalt op 4000 fr. in de gemeenten van 5p.f)00 lot 100.000 zielen 6p 2(100 fr. »n de gemeenten van 25.000 lót 5(1,000 zielen op 1800 fr. in de ge meenten van 15,000 25,000 zielen; op 1200 fr. in de gemeenten van 8,000 lot 15,000 zielen en overal elders op 700 fr. Indien de huurprijs op Augustus 1914 hooger stond, wordt er dus geen verlen ging van pachl toegestaan. Het kan echter gebeuren dat de eige naar zelf het huis. dat hij verhuurt, nro- dig heefl, hetzij om er in le wonen, hetzij om zijne ouders of zijne Winders erin te huisvesten. Hij kan o< k andere gewichtige redenen hebben om van den huurder te willen af zijn. Drie maanden op voorhand moet bij dan de zaak laten kennen aan den réchter, en eene vraag indienen om ont slagen te w órden van de gedw ongene ver jenging dje de w et hem oplegt De rech ter zaf er "over beaü^en, en geheel het huis of een deel ervan ter beschikking van den eigenaar kunnen stellen. De wet er kent dat al wie p 25 Januari |t)23 eigenaar is van een huis of van ver scbeidene huizen, hel recht heeit in een (h zer te wonen, of door een zijner kin deren te laten bewonen, en bijgevolg den huurder te doen verhuizen. Zes maanden op voorhand moet hij daarvoor de aanvraag doen bij den rechteren deze zal hem bet huis in zijn geheel of ten deele toestaanvol gens betgeen de stand of het bedrijf van rien eigenaar vereis M De eigenaar mag echter altijd zijnen huurder builen zetten, indien hij hem een andere behoorlijke woning aan de hand te 't is le zeggen verhoogd Een persoon die nu een hui# Lo>pl moet gewichtige redenen hebben om eenen huurder te kunnen doen verhuizen. 11. Beperking van den Huurprijs. Zoolang de nieuwe wel in voege is, mag de huurprijs van 1 Augustus 1914 verdubbeld worden hooger mag hij niet stijgen, zelfs als er een huurkonlrakt be staat, kan de prijs veranderd worden: dat de huur zoowel kan als verlaagd worden om in overeen komst gebracht te word» n melde wet Deze bepaling zal voorzeker aan leiding geven tol talrijke processen. Indien de verlichting, de verwarming, en het aanbrengen van water hoogere mkosten veroorzaken dan opt Augustus 1914, mag de rechter, op aanvraag van den eigenaar, dien opslag ten laste van den huurder leggen. Deze wol is niet toepasselijk op de vaste goederen waarvan dc bouw niet be gonnen w as of waarvan enkel de ruwbouw voltrokken was op 11 November 1918, ook niet op de vaste goederen waarin sedert dien datum werken tot herop! oiw lof lot verandering werden uitgevoerd, waarvan ten minste de helft der kosten door den eigenaar werd gedragen (art 23) De onderhuurders genieten ten opzichte an den bijzonderen huurder al de recli ten die de wet aan den laatste loekenl ten opzichte van den eigenaar. De overtreders der wet kunnen met zware geldboeten gestraft worden. In den Senaat werd deze week tip nirwe ïtiishujjvwet gestemd. Voorzeker *ui deze wet eerlang door den Koning ondertee- iond en in het Staatsblad afgekondigd worden. a l m;Evers-Eégrxaars Gsbroedars DUPONT Yperstraat, 2, POPEFUNGHE. PoSTCHfcCJfR* KKVING N' 48459 1<-J,*r m« U<-werker m Het bin 1 -taat ter blijft vvrant* >r- {£$30 A t van at d«-ii jk voor i£. ne het g*H'd au', fit bijdragen. t le t alg<-ni, r. Bi;-dragen in te Jfr. nut n b ia g. z n ta jv« el mo- N -V./ t gelijk t>*gen den Persoonlijkheden Donderdag noen.v^nie^on. Aankondigingen Op en 2' blaJzi dc 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4* 0.3a fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff- Fatent, Statie-Monters. Regulateurs Fend uien Wekkers KETTINGEN üGoud, Zilver, MiekeJ FARM REN in Goud, Diamant. Yperstraat, 2 In hare builengewom nlgemeene vergadering van 4 Februari 1923 heeft dc De Boerenbond van Yperen omliggende in algemeene vergadering bijeengeroepen ïeefl mij verzucht u hei volgende le wil len kenbaar maken Sedert ecnige weken is er eene gewel dige spekuleering in de groot handelshui zen op de s'.ikstofmeststoffen, en dat wel in verhand met de gebeurtenissen in de Roer. De prijzen van die meststoffen zijn op ongehoorde wijze naar de tv-ogte ge- jaagd en er is groot gevaar \an een te kort aar» sfikstofmeslstoffen voorde toe komende lente. Dit ware eene echte ramp voor de landbouwers der verw ocste s r eek die meer dan alie andere. d?e me»!si<t(ien noodig hebbQn da^r clehoeveelheid s a - vette nog onbeduidend is. omdat er i. maar wéinig dieren in de s.reek g* hom >'ii Z'Om deze reden, vindt de Boerenbond hel ou-enblik gepast den \\ensj h uil U drukken om een gedeelte det dikstoilmst- stoffen en namelijk de ammo.ua -> die in het Roerbekken voorhanden is. te gen billijke prijzen aan de landbouwers der verwoeste streek le doen geworden. Die meststoffen zouden kunnen naar het Center van Molocultur te 4 per verzonden worden, alwaar de landbouwers ze zou den kunnen bekomen op afkorting hannei oorlogsschade of tegen comptaole betaling voor dezen die builen dit geval zijn. ik bid u dus. achtbare heer minister, urn onverwijld dien wense.h aan den be oegden heer minister te willen overma ken, opdat hij met u. de noodige schik kingen zou kunnen nemen om die mest stoffen. uiterlijk vóór 1 Maart aanslaande in hel Center van Molocultur te Yper be schikbaar te stellen. Van zoodra do heer minister, daarmede instemt, zou er in het i -.enter van Motoeultur kunnen overgegaan worden tol het opnemen van de hoeveel heden die de landbouwers zouden begee- ren te bekomen. Maatschappij besloten haar kapitaal te brengen op 5(H) 000 franken verdeeld in 50(H) aaadeelcn hebbende ieder eene naam waarde van 100 franken waarvan de helft in den loop der maand Maart zal moeten gestort worden. Dew ijl er thans een reservefonds b'staal van 80.000 franken hebban de aan deelen tegenwaxirdig eene meerdere weerde van 23.80 fr.. Van »le 3000 nieuwe aandeden mogen er 2000 ingeteekeod worden door »le tegenwoordige aandeelhouders en de loOO overblijvende mogen door nieuwe aan deelhonders onderschreven worden. De oude aandeelhoudei's zullen één frank inschrijvingsrecht jkt aandeel moeten betalen en de nieuwe 5 frank. Hij de stichting der maatschappij was er voorzeker nogal eenig gevaar voor de Inschrijvers. Nu mag men zeggen dat er volstrekt geen gevaar meer I» 'slaat De nieuwe aandeelhouders genieten aanston Is van het reservefondsen daarom moeten ze 5 fnuik iuschrijvingsreeht per aandeel hdalen. Om als deelgenoot te kunnen aangenomen worden moet uien Poperinghe be wonen, braiulverzekei'bare weerden bezitten en dc verplichting op zich nemen deze geheel of gedeeltelijk door de Maatschappij te laten verzekeren Bijtredlngsbcwijzen zijn te verkrijgen bij J. FOLCQUE, Yperstraat, 7. Het Vraagstuk van het Herstel* In de Kamers zegde Minister Devèze Slachtoffer van de meest misdadige aan randing, die dc geschiedenis qoit heeft gekend, wacht l\elgm pog steeds op de herstellingen waarop het recht heeft en zondef.dc\velke t>';1 111,1 '%an bestaan. Zeggen deze woorden ons niet gcnr»eg hoe noodzak» lijk hol is naar de middelen uit te zien om de Duitschers te verpli» h'.en ons voldoening te schenken. De Kranschen en de Belgen heblien dus wel gedaan van het Roergebied te I rozetten. iladde Duitschland moeten den oorlog winnen, dan had Duitschland Frankrijk verplicht van le Totalen. En had I rank- rijk niet kunnen betalen dan zouden al de vei bon denen gedwongen geweest zijn mode te helpen. Men zou voorzeker zoovele bijeenkom sten noch Conferentiën noodig gehad héb ben. Wij kunnen niet begrijpen, hoe er nog personen gevonden worden om de ge dragslijn van gouvernement af le keuren na al het geduld welk het aan den dag gelegd heeft om van Duitschland het her stel der verwoestingen te trok omen Duitschland is de schuld van alles. Dertig fabrieken stil gelegd Dertig textielfabrieken van Bannen en Elberfeld, nabij de Roer, in onbezet ge bied, zijn stil geworden, ten gevolge van het bestuit der bezettingsoverheenvan geen kolen meer naar onbezet Duitsch land le laten uitvoeren. Aflossing onzer Soldaten M. de volksvertegenwoordiger DelacoL loite stelde de volgende parlementaire vraag aan M. Devèze, minister van Lands verdediging Daar de dienst voor onze - •Maten in Duitschland thans uit* r>i zwaar is. vernam ik gaarne van den h;er minister, indien, wei te verstaan, daar geen ernstige beletselen zijn, of er voor zien is dat zij zuilen worden afgelost door anderen. Het inde» laa-1 voL- ns ir.i j niet mogelijkd»^zelfde «Maten maan den lang gestadig in Duitschland te laten, geiien de dienst zwaarder en zwaarder dreigt te worden. M. de minister heefl deze vraag als vo»gt bearwoord De gestadige diens? bij hel Roerdetaehemenl kan dezelfde troe pen niet maanden lang opgelegd woMen. ook moet de aflossing van de eenheden die thans het detachement vormen, voorzien worden. De aflossingen mogen nochtans niet te dikwiHsplaat* hebben, want zij geven aanleiding tot twee groofe U zwaren I I j, re kosten tan hel verv er dai er v -r v-'L is«L Noodzakelijkheid van eer nieuvve aani-assiog van de kaders e»v van den troep- die in de ijoer aankomen aan de bijzondere taak die zij te verMjl lphebben. Het duur leven De prijzen der levensmiddelen diesedert de bezelting vervaarlijk geslegen zijn, verhoogen nog gedurig in de Roef, Tc Essen vermeerderde het duqr Je ven, tus- selion den 11 en 27 Jajiqan, met 122 t. h. Den 7 Februari was c'e stijging reeds 219 t. h. De verhooging voor liet vet bedraagt 490 l. h. Bezettingsonkosten Volgens een beriepl zouden de onkos ten door de bezetting aan de stad Essen veroorzaakt, tot nu toe de som van 374 miljoen hereiken. Verklaring van M. Stinnes De vertegenwoordiger van een Er.^ gelseh dagblad die zich te Muihelm be vindt. heeft met M Hugo Stinnes een onderhoud gehad gedurende hetwelk hij aantlon magnaat de volgende vraag stelde.- Denkt gij dat de huidige toestand van aard is om Duitschland lot nadenken le stemmen en het over le halen tot het be ginnen van onderhandelingen l Daarop heelt M. Stinnes het volgende antwoord gegeven w Er kan geen kwestie zijn van onder handelingen En brutaal weg voegde hij er nog bij44 ij zullen tot het einr'e toe weerstand bieden dal is al wat ik nog te zeggen heb Duitschland betaald. De eerste reeks Schalkistbons, bestemd voor België, op rekening der herstellingen en die gewaarborgd zijn door de Reiehs- bank, gediskonteerd door Zwifserscfte banken en betaalbaar aan de Rank of Engeland», le Londen, vervielen den 1. Februari. Een offi» ieuse nola verklaart, dat de Reiebshank daartoe doen overdragen heeft aan de Rank of Engeland eene som van 49 miljoen mark-goud in vreemde waarden, zonder baar eigen waarden in reserve of in goud daa r voor aan te spreken. Deze iKdaisng is gedaan in uitvoering eener regeling verleden Herfst gedaan.m* t de toesb mnvng der Kommissie van de Herstellingen. Duitschland had loei) een moratorium gevraagd voor de totaling in species, die zij d-vn moest op 13 Augustus en op 13 September 1922. en vervolgens tussehen 15 October en 31 Deeemlier van hetzelfde jaar. Dit moratorium werd geweigerd, doch België r.am aan van in bons l»e- laa'd te worden Ter zitting van 31 \ugustus 1922 sloot de Kommissie der llerslellingen zich bij deze formuul aan en verklaarde dat Duifsehlaad aljne schuld jegens B*>lgiê Kè*a kwijten hij middel van lUr.tsehe ^batkisihons op zes maan len belaalbaar. en onder waarb rgen. waar over de Belgische en Duilsche regeerin- ge» hel eeni móesten worden. Ten gevolge van dit besluit wersk n tus sehen B»:*lgie en Duitschland fjnderhande-14Ye Yönntx^rscb-Laboulle liogen aangeknoopt, cfi> (jeu F) September B* uss* ni r» Marcel na eene kraehldaJige souimaiie van de Be'g srlie regecring, bei^indigden. Dien «lag werd AL Landsberg, zaakgelastigde van Duitschland te Brussel, door MJaspar inluist t van Biiitenlandsche /aken, ont vangen, en kwam de Duitsehe diplomaat melden, «lat de Reiehshank liereid was de w iss-Is op zes in:ian len le onderschrijven Deze wis-tds b liepen tot de som van 279 miljoen maik goud. liet is de iterate dezer wissels die, Donderdag, door Duilsehhtnd uitbetauhi geworden is. l)eandere wisse''s zu!l mi op datums, die vastgesteld zijn, in den hk)p van hel eeislo half-jaar, moeten uilhetaald worden, POPERINGHE. Revnaeri Cyrille Cossey llétèce Dehouck l.ueic lloesam» UoRalle WeVêrdru Henri Maes Petrus Vermeersch Erm st Dehuysere Th. Bataye II. Cappon Kiie 4'prtfraete .4«'hijIe Th. Bonton VYalleghem Tin ophite Bafc«»p Fréderjc Da vult Yrfhur VVnzeel Dequfckep RENI.VHIELST. Fagoo Ben« Louwagic Cyrille Calleeuw 44 e Ch. Knoekaert Jules Delannoy Jules Huyssen Sidonie 4VESTOI TER. Leen werk Gellil Yandelaooiltc Anna en Berlha 4 PER. Lefieuw Rosalie Pinel Aküs 41aes Jules Yandevyvcr tl,mi Wenpn Henri Depuydl Tbéophile Buysse II ari Dury Richard Grimmonprez Alphonse Tanghe Josej»h 4'anroillie Alphonse R-rtiei Marie-Louise Depuydt Charles ELVERDINGHE. Lebl»e Emile CarjH'nlier Charles Buil boel Jules Goderis J» r»'»me Boccarne Ucmi WOESTEN Haelewyn Téróme Depuvdt Georges OOST-YLETEDEN. Beele Jules Vanloo Th* «»phile Devloo Marie Dabelle GamïHe Decroos Ju'as bemngiie, A anbolme Amand Haeghet«aerf («aston Hovaere Elodie Ylamynek Camille Denys Jules Ca>z«-eh Ci«;ment Iloedl Barbara Depoorier Vl« s Dooghe CS meoce XCIDSCnOOTE. Moerman l>onie lluvgbe Jules LANGEMABCK. Demey E ward Pierre en Edouard C011 lens Lebersh Henri D lten* k-8pr iet Henri f> vhnagne-Yanaeker Jules 1L318 14152 338 4098 7295 19229 295 7917 1140 592 9932 715 1838 3354 323 10933, 8932 3397 1109 17935 82(1 9231 3989 5993 1033 8130 9375 1333 7783 4180 8078 10033 3710 1920 8101 1983 390 1945 4415 2570 805 3669 890 2084 550 3590 480 2300 303 1940 870 843 590 260 900 170») 23733 LEMUEL. Gryson Emile Erfg. Jean Bossaert-Denuwelaere Augiisle Polley Van Eeckhout Emile BOESINGHK. Pervost Fe mand ST. JAN. Vniidenhuleko Zé lie NOORDSCHOOTE. Desehihler Rene I'LOEGSTKKRT. Debailleul Jules Vasut Alexandre Flament J»iles Deleplamjue Emile Liagre Sojdiit* llallnin Sérapbin \YA ASTEN. Vaimndruel Edouard Dufhm Jules 4Ve Pauwels Naeye zusters Marr|iie1le Emile Belpairc Leinahieu Edmond NEER-W V ASTEN. Capon broeders en zusters We Gilles 4998 9112 4709 4009 3909 090 1000 48592 1104 330 3734 314 3539 28012 3996 2084 2310 1902 4992 11098 33989 1319 Financieële Inlichtingen Medegedeeld door de Bank TRANSiBTER GLACÉS et VER RES SPECIAUX du NORD. De uilgifte der nieuwe aandeelen zal plaatshebben van 15 Februari lot 1 Maart. SOCIETE BLLGE d'ENTREPRISE CINEMOTOGRAPHIQUES, De inschrijving op de nieuwe aandeelen heeft plaats tol 17 dezer, (ielijk men weet worden 5900 nieuwe aandeelen zonder nominale uitgegeven aan den prijs va» 635 fr., waarvan er 135 fr. te l>etalen zijn bij de inschrijving en 500 fr. hij de verdeeling. CHARBONNAGES du HAINAUT. Heel waarschijnlijk zullen de dividen den het volgende bedragen 33 fr. bruto aan de kapilaalaandeelen en 15 fr. bruto aan de sliehtersaandeelen, tegen veileden jaar 23 fr. en lOfr.. UNION de PAPETERIES. Naar het schijnt zal het boekjaar 1922 met een nieuw verlies sluiten dewelke bij het vorig verlies van 1.943.229 fr. zal moet m gevoegd worden. GLACERIES de BRUXELLES. De rekeningen van het boekjaar 1921- 1922 sluiten met eene winst van 553.547 17795 frank, tegen 630.569 fr. vorig jaar. Hel 302 dividend zal op '>0 fr. behouden blijven. usiHes dufuisseavx. De zuivere winsten van het boekjaar 1921 22 beloopen 675.771 frank, tegen 1.061.2 43 fr. vork? jaar. Het dividend wordt op 45 fr. gebracht legen 63 fr., USINES DE KEUKELAERE. ')p lo Maait zal er eene buitengewone algemeene vergadering plaats hebben w aarop zal voorgesteld w orden het kapi taal te verhoogen door de uitgifte van 290 nieuwe bevoordeelde aandeelen van 500 frank. COTONNIERE de SAINJE ETIENNEde ROUVRAY, De rekeningen van het verloopen boek- sa. - ii;-n met eene verdeel bare winst van 516.232 fr nadat er 250.000 frank is besteed geworden voor aflossing. Hel inidend zal waarschijnlijk 6 per cent bedragen. PLANTATIONS HALLET. Op 2« «lezer zal er eene builengewnne 28öu algemeene vergadering plaats hebben .>625 dewelke zal te beslissen hebben over eene 3780 vei fnooging van het maatschappelijk kapi- 1920 taal. hetwelk van 2 290.009 frank op 2660 Lóon.OnO fr. zou gebracht w orden door 3550 de uitgift* van 13 000 nieuwe aandeelen 920 van elk 100 frank. mam ALLERHANDE bij de posh \Pope ringhe. De nnamlooze ingezonden artikel.* worden geweigerd. n m m 3 l»j (bij de posh Pope ringhe. Vraag van den heer Colaert. A nhroofdIk neem goede nota van den wens, b uitgedrukt door «Jen Boe ren- Ivov t an Yper eo omliggende. Ik heb mij öoverw T l in betrekking gesteld met M den eersten minister ten einde te onder zo en of de huidige omstandigheden ons toelaten er gevolg aan te geven, ten ge paste» tijde In de laatste zitting der Se he id ar er h- terlijhe Kommissies van hel Arrimdis se ment Yf*er werd de srhade weerde Ui! l a/s vo{pl vastgesteld voor na- vermelde u#rsonen

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1