Bureeigerlef TWEEDE JAAR A 31 I 3 eenliemen hel nummer ZONDAG 25 EEBRl AIU 1923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. DE BEZETTIMG VAM DE ROER. I lloiul (le Wereld. Gebr. OUPONT horlogeri, Prachtpapier Het Vraagstuk van het Herstel- In de Kamers. Oorlogsschade. let grootte sehip der wereld. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 (bij de post} Pope ri n g he. Abonnementen 4 Jaar in stad, thuis besteld 0.50 fr. buiten stad, met de post8.00 fr. Buitenlandii.30ir. Men abonneert ot>alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naainloose ingezonden artikels tcorden geiceiyerd. m m M m m m m m I'itghvers-Eigenaaes Gebroeders DU PONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Cuno aan 't woord Verklaring van M. Poincaré Reichskansclier Cuno boelt te Herlijn, I j)e Kommissie van Buitenlandsche Za- gevoerd in eene vergaderingken (jer Fransche kamer heeft eene ver- gegeven door M. Gecrj; sitter tier kommissie. .eyguc P ersoonliji. heden nemen we niet oa. Aankondigingen Op lr en i' bladzijde 0.40 fr.de regel. Op 3' en 4* N 0.33 fr. met minimum van 1 fr. Rouvvberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. V oor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. ——MM Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent Stat ie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN ia Goud, ZÜ¥«r, Ntekei PARRIREN in Goud. Diamant hij MP Yperstraat, 2 ibij de Post Poperinghe. bat woord van den Duilschen Boerenbond. Ilij ver klaarde onder meer Wij strijden tegen het Fransch impe rialism. Wij puttendenoodige kracht voor den strijd in de zekerheid, dat de Iteiehs- regeering al het mogelijke gedaan heeft om tot eene verstandhouding te geraken en haar goeden wil te toonen om Ic onder handelen. Thans volgt de regeeiing eene ver standige, redelijke politiek. gadering gehouden onder voorzitterschap van M. Georges Leygues, om eene ver klaring van M. Poineare te hooren betref fende de buitenlandsche Z.aken en in t hij zonder de Roer bezetting. De voorzitter van den ministerraad be gon met de omstandigheden en de tekort komingen van Duilschland te herinneren, welke oorzaak geweest zijn, in overeen stemming met de dwangmaatregelen door het Versailles-Verdrag voorzien, de Roer- ui te hebben, oerd t "akkoord en volgens een gedragslijn die gezamenlijk vastge steld geweest was opvolgent lijk werd overgegaan lot de uitbating der spoorwe gen. de insluiting van het bezette gebied voor wal den uitvoer van kolen, coke, ijzer- en andere voortbrengsels betreft. M. Poincaré gaf een kort overzicht van de daden tot weerstand, welke door de Duitse he regeering ingegeven en opge J stookt werden, maar die aanstonds heant- de offers die zij ifds gehiai lil hebben. ^*oord geweest waren vanwege de bezet- ochtans moet ik ti bijvoegen, dal de I (jpasoverheden, inel allerlei strafmaalre- stnjd langdurig zal zijn al de klassen ,°n tPKeil(lp ambtenaars, die de open- moeten voortdurend de ergheid van den fjarp foemlcn trachtten te onderbreken, toestand voor oogen hebben. Daarna zette hij de maatregelen uileen. w i] gaan naar een vreeselijk tijdperk (|ip „pnömpn geweest waren om het re en zullen uren beleven, slechter nog dan |n*ali )pven in |,ot inzette gebied te deeimte die wij tot nu toegekend heb-1vorzokeren beu. Offers zullen van allen gevergd wor- M Poincaré wees er op, dat de Fran ^en- Isehen en de Belgen in het Roerbebken een De Reichsregeering. t akkoord met de ,,P|,jC(] van 2 000 vierkante kilometers be- regeeringen der verscheidene Ruitsehe I zpUpn hetwelk 1)0 miljoén ton kolen per Staten, zal den weg niet verlaten welken Jaar kan oppPPngen. Er Inslaan ooi zij ingeslagen hbeft. Wij zullen hel hoofd u :;0() cokeovens, waarvan er 14.200 in niet verliezen en niet afwijken van de lange wprkjn,r zjjn, welke 80.000 Ion por day en lastige baan. Niemand Weet wanneer kunnen opleveren. Er zijn 500.000 mijn- wij hel gesteld doel zullen berèikèn. L-erkers, bijna allen Duitschers, uilgeno Alleen weet ik, dal wij niet zullen overwon- mpn ppn ^).jai duizend Polen nen worden, omdat de eenheid van hot Duilsche volk zal behoudén blijven én brtidat cje heelc bevolking zal besloten zijn lijdzamen weerstand niet op te géven winnen. liet gansohe volk moei in dien strijd meedoen. De hrandendste kweslie is die dervoe-l ding. Ik noodig alle bevoegde Duilsche middens uit om het spekuleeren op de levensmiddelen te bekampen. Zij, die op de prijzen van hel brood en de voedsel- waren spekuleeren, zijn landverraders. n Ik bedank de landbouwmiddens voor Daarna bracht de voorzitter van dei ministerraad hulde aan generaal Dégout Ir en bevestigde dat er geen kwestie geweest was of kan zijn van hem te vervangen. Ten andere, vervolgde M. Poincaré. er is evemin spraak van geweest, dat wij tiei geruem .s verspreid geweesi uai i Roerbekken zoudfn uitbaten. Onze zei. deBrilsehe regeenng den spoorweg Neuss "fJ kl zich bij een nauwkeu- Duren aan de Fransch-Belgisehe J*»*- dS»eiiding is toevertrouwd (mgstroepen afgestaan heeft, omdat Enge (fn ing^jpurs. de meesten Kransche tend eenen algemeenen opstand in de worde£ onk Kngelsche ingenieurs, die ver- Geen opstand in de Roer. Het gerucht is verspreid geweest, dat Roer vreest. Jlet dient echter gezegd te worden, dat de Fransche en Belgische regeeringen npoit dusdanige reden aangegeven hebben pm den spoorweg te bekomen, zoovepl te meer daar dit in geenen deelé met den werkejijkep tqestepd overeen stemt. De lijdzame weerstand vanwege de Duit schers kan soms wel vergezeld gaan met zich vrijwillig aangeboden hebben wacht. \lsanlwoord op de daden van sabo teerin" hebben w ij 283 hooge ambtenaars uit het Boergebied en 33 uit Rijnland ge dreven Zij werden vervangen door amb tenaar van minderen rang, omdat w ij ze niet door Fransche ambtenaars moeten eenige aanrandingen tegen schildwachten wetting. werden er dage- gepleegd, maar er is geen spraak van L." S« %\7\ver*- en (i20 dal deze aanrandingen tot eenen alge^Ji!Jks in den R m(1 Thans iense- meenen gewapenden opstand zouden goederentreinen r' >o - leiden. I volge van de stoornis op het >poor. le- letden. Pe Duitschers J wpAcr oebracht door de stakings en >afH.>- tee^-i^ipn van Berlijn, rollen er da- gel gew apende weerstand onheilzaam en zelfs Ibogin zelf. hoe verbitterd zei D^mn dan ook door de bezetting gestemd zijo. teeringgbevelen >an Beoijo, verklaren In hunne besprekingen dat een gelijks, abes te samei s cew wA»^t->»tAnrt Anhf'il7i»am pn *pifc het begin der bezet nig. men echter onmogelijk zou zijn Sommige nationalis- reei*>> eene verte.enng tische agenten zijn er wei op uit om d< 'P het sP°°r kRnne" xP,K^. bevolking op te stoken, maar indien j,nen ma£ voorzien 'ic h hunne woorden ook maar eenigszins I weldra merkelijk 1 a.c -i aanhoord werden, zouden zij de eerster w '-r wa!TJ? p' zijn om het hazenpad te kiezen. Deze op en 1D, 0 é.,/an I L hitsingen vinden echter geenen bijval beeft er toti hiertoe slechts A naa 'r onder de be%*olking. die geen lust heef' :)eze^e gebieden g z r. :en. a is g» om de wreedaardige gevolgen van eenen Franseh materieel naartoe gestuurd ge gewapenden opstand te dragen. Men is vveesl hiertoe weideni doitr ..ns 1.0* tells met schrik bevangen bij de gedachte "afrns. en n,ja! PpankniK en belg dat deze ophitsingen maar gedeelte- ^Y?^. tijk zouden aanhoord worden daar de M-l oiceafe besprak ook den staat der gevolgen in alle geval voor de Duitschers onderl itódelfnge!- ^e g. ..erd worden teil rampspoedig zouden zijn. me',,e I>: l;$ 'n? het De werkloozen De wensch der werklieden van de Roer, om te staken en weikloos te blijven, is in verre na niet zoo algemeen als men wel heeft gezegd en herhaaldelijk beweerd van Duilsche zijde. Integendeel, talrijke werklieden die door de omstandigheden werkloos geworden zijn, toeken naai werk. Te W itten, bij voorbeeld, is de vraag vanwege werklooze arbeiders, om in eene of andere fabriek aangenomen te worden, zeer groot, Naar het einde van den weerstand De socialistische dagbladen van Ham- >urg, Chemnilz, Franckfurl en IMauen. beknibbelen fel de houding van de regee- ing. Dil is ook het geval m vijftig andere gazetten der socialistische partij. Onder (Ie bladen die de Reiehsregeeringen heke en. zijn er van Dortmund, Boehum, Dus- seldorf, Gelscnkirchen en Mainz. liet doel der socialisten is de regeering te dwin- jen onini Jdelijk onderhandelingen met Tankrijk aan te gaan. Berlijn bedelt en liegt De Duilsche gezant te Washington M. Wiedfeldt, ongetwijfeld handelende in opdracht der Berlijncr regeering, heeft tot iet Amerikaanse!) goevernement een ver zoek gericht, vragende geldinzamelingen e lievelen (en voordecle van de 300.0Q0 luilsehers van de Roer, die, volgens de eugens van M. Wiedfeldt. «letterlijkvan [longer slerven Aldus bedelt en liegl terlijn. De Amerikannsehe n^geering is volstrekt niet geneigd dit verzoek in te willigen, want zij weel heel goed dat de )u:tsche nijveraars en kapitalisten meer dan 200 miljoen pond sterling naar Amc- ika hebben gebracht. Men oordeelt te Washington dat de Duitschers, in plaats van hunne kapitalen naar den vreemde te voeren, dit geldl heter zou lesleden om le 300.000 Duitschers uit de Roer. die zoogezegd letterlijk van honger sterven, er hulp te komep. In de Kommissie van Buitenlandsche Zaken. De Kommissie van Buitenlandsche Zaken der Belgische Kamer vergaderde Donderdag morgend, onder het voorzit- erschap van M. Brunei. M. Jaspar, die de zitting bijwoonde. Egde uit in welke voorwaarden de Iloer- bezettiog voortgaat. Zooals ze Ihans ge- schiedtin de voonvaarden opgelegd door de houding van het Reich en de Duilsche nijveraars, valt niet te rekenen op een opbrengende uitbating van het gebied. I)e bezetting, zegde de minister, is thans sleehls een middel van drukking, waartoe de slechte wil van Duilschland ons met Frankrijk en Italië verplicht heeft De regeeringen der bondgenooten zijn vast besloten hun huidige politiek voort te zetten, tot wanneer Duilschland het hoofd zal buigen M. Vandervelde stelde den minister ver scheidene vragen, die hij ook in de Kam r zal opwerpen. M. Jaspar zette dan uiteen, dat de be zetting geen enk*i politiek oogmerk in 'I schild voerde Alleen d« w il om waar borgen van Duilschland te bekomen, blij ken gevend van zijn goeden geest in zake het naleven zijner verf dichtingen betref fend de betaling der herstellingen, legt de huidige houding uit van de geallieerde regeeringen. Leening van 200 millioen goudmark. De leening van 200 miljoen goudmar- marken loopt niet vlot van stapel. De banken alleen stellen belang in deze leening. waarvoor men haar een waarborg tot 50 t. h. biedt. Voor de andere oelf moet ncn inschrijvers vinden. Dm snl» kommissie gal de voorwaarden van inschrijving bepalen. De intrest zon raag van den beer Missiaen. Herhaaldelijk heli ik reeds de aandacht van den heer minister gevestigd op de onregelmatigheid der uitbetaling van het am aan de bedienden die aangesteld zijn dj de rechtbank van eersten aanleg te [KT en bijzonderlijk aan dezen, gelast met het heropmaken en overschrijven der registers van den burgerlijken stand dt r rerwocste gemeenten Aan deze bedienden is nu nogmaals hun kmi verschuldigd vanaf de maand Aligns- us 1022 en, naar ik verneem, zal die achterst d nogmaals in sneden uitbetaald worden. Zou de heer minister geeue doeltreffen de maatregelen willen nemen om de loonen regelmatig te doen uitbetalen l Antwoord Fit de inlichtingen die mij oekomen blijkt dal er thans hoegenaamd reen achterstallige loonen meer te betalen zijn aan de personen die belast zijn met iet heropmaken van de registers van den iiirgerlijken stand te leperen. Vraag van den heer Pécher. Gelieve de. heer minister mij le zeggen Of spijts de thans in omloop zijnde gcruch en, liet zomeruur in België zal hersteld lebben De wensch van talrijke inrichtingen, en namelijk van sporivereenigingen die naar de le nemen beslissing wachten oni iet programma Inmner werkzaamheden van dit jaar op Ie maken, is zoo spoedig mogelijk ingelicht te zijn wat betreft den alum waarop liet zomeruur zou hersteld worden. Ware het niet mogelijk van stonden aan een bepaalde aanduiding aarover te bekomen Antwoord: Tol nog toe werd geen icslissing getroffen aangaande liet invoe ren van het zomeruur. Om daartoe over te gaan wacht Fe re geering tol dat zij weet welke nia&lregv "en zullen w orden genomen in verscheidene naburige landen. Het steenkolen vervoer. I 7. pir Vijf steenkolen!reinen zijn naar Weydan 1 Na d ze vergadering, heblien verschei- gebpacRt. I lene leden der Kommissie hunne levre- Te Boehum zijn 150 steenkolenwagens denheid te kepnfn gegeven oyer deze ip beslaggenomen. j klare en prachtig gcdokunieateerde uil- Twee koientreinen zijn naar Frankrijk. eenzetting van M Foincare De algemeene vervoer van kolen door het Engelsch be- 6 t h. bedragen en de kleinste titel zon een naar Italië vertrokken. I indruk is zeer góedt en deze w erd weer- Waarde. waarde bebU n van een dollar Om de nijverheid aaa te /etten in te schrijven, heiaèeo de liankeo besloten da leeningen. in t vervolg, slechts mogelijk zullen kunnen zijn op deze scbatkislLmi en dit tot ecu bedrag van 5 t.h van hun op dit 1 jxissa- spijzen In dc laatste tittiny der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arroiulis sement Yper nvrd dc schade 1 ceerde iU 14 nis rolyt raslycslt'ld voor na- vermelde pe t smien Dit is de Majestic in dienst van ie White Star Line. Het werd in Duitsch- and gebouwd, doch de eigenaars, de lamtiurg Amerika Linie, moesten hel afstaan aan Engeland, als schadeloos stelling voor veel getorpedeerde schepen. De Majestic meet -ki.OOG ton zij is 930 voet lang. 100 voet breed en t02 voet diep van de brug tol de kiel. Zij ,ezit 48 ketels met 140 ovens, die stoom cveren voor quadrupelschroeven van J00.000 II. 1'. Hel is een schip dat met olie gestookt wordt. De Majesticbezit vei*der negen stalen dekken. Vijf in het benedenste gedeelde van den romp. die ieder op zichzelf waterdicht zijn en waarvan de deuren door de officieren op de bru esloten en geopend kunnen worden Boven het vijfde dek komen de vier andere voor hutten en salons, leeszalen, r okkamers, looneelzaal. enz. li aankleeding van die verseh llende zalen is buitengewoon prachtig en con fortabel. Men krijgt misschien een ge- da ht van de ontzaggelijke grootte van dit schip, wanneer men weet dat hel plafond van de eetzaal 31 voet hoog is. Dat er plaats is voor 4.100 passagiers. Een van de nieuwigheden is het zwem bad. geheel gedecoreerd in pompeiaan schen styl. Het wordt gevuld met ver waruid zeewater. Dit zwembad heeft een oppervlakte van 829 vierkante voet Bedenk even, dal er 13.0OD eledrisebe lampen gebruikt worden! Er is e- n vol 1 dige telefoondienst aan boord N al uur- lijk met een centrale. Iedere Rui 's tele fonisch verbonden Dc kipdèpeu nebben een eigen spcetzua ru eetzaalprecies als de kinderjuiirTs* wen en de bediendeu der passagiers. Gi, vindt er een winkel waar gij alle moge lijke nisartikelen kunt koopen. Een ultra moderne harbierslnnchting voor heide sexeo Er bevinden zich a»-ht keukens schip. Een keuken voor Joodschf gier* in de derde klas, waar de volgens Joodseh gebruik bereid Worden De Ixunautiing van het sehip is koppen groot. Tot slot nog eenige cijfers. Er zijn 7 ton dekens aan boord, 73 lim poree- «•in. keukengerief en slaapkamerwaseh- oestellen, enz. Drie ton servies iu zilver en züver-plait, I90.00H stuks lintion, met 77.90b handdoeken, 13 (H10 kussensloo >en. 8000 bedspreien. II.000 lakens. 0.000 tafellakens, 45.(KMI servetten, .30o schorten voorde koks, stewards en stewardessen. Wanneer de stukken aaneen gehangen worden, kreeg men een engte van 2ti0 kilometer linnen. De Majo tie beeft haar eerste imms olbraelit in rekord is. CIMENTS de Bonne ESPERANCE. Ei zal overgegaan zijn tot de verwis seling van de oude aandeden koejKjn t2 tot 30 aangehecht tegen nieuwe maat- 40001 schappelijke aandeeleu van de nieuwe maatschappij onder de nieuwe naam Cimeideries et Jlriyneteries Hén nies l.n Hout ie Pspérawe, Hoe c els et J.oen. r.CONOMtQUES du NORD. De verdeeliug die in de naaste vergade ring voorgesteld zal zijn is de zelfde als verleden jaar h t. x. 15 fr. voor de prio ri t ei ts actie en 12 fr. aan de gewone actie. CHEVALIERESa DOUR, Men rekent op een w instaandeel 300 fr. tegen 225 fr. verléden jaar. MINERIES, 5 dagen en halt. hetgeen een POI'ERINGHK. Goddei is Richard iaene lliluire n de vu val Louise Wc Gerber lequydl-Bcbvser RENINGHELST. Verhaegho A uguato Vanpouillie We tocoiie Sidouie Lagache Blanche 'ailliru Hugenne Aehille 'erslraelc AchiUc Vancayseele Henri YPER Van Vssebe Jean Noorenberghe Louis louwen liöuise h)He Théodore ietboor Marie We Laconte lelcroix Maria We t.itiere Petrus laesen Cyrille-Ecnile Wousscn Jules-Arthur luygliebaerl Marie Waselynek Eu'alie-Emilie i.ynde Achillc We Bertaniont Marie Prooi gmoo Albertus ZILLEREKE. Wwyllie Arthur K EM MEL. Temperman Benoit-Oreel We Lippinois Gekiere-Foutren We 7520 2500 3410 4518 18990 9170 18202 7830 1349 9480 2941 589 4480 1 2108 3882 9943 8384 44305 2882 2320 10330 33730 9183 7243 44032 5404 21180 2310 van geste op 90 fr Januari 4 4.757 zeggen Hel winstaandeel is tegen 35 fr. verleden jaar. CONCORDIA, De voortbrengst der maand 1923 U-reikl 43.852 ton. legen ton iu Januari 4922hel is Ie 2.095 ton meer. BENNERT et B1VORT. De winsten van hel verloopen boek jaar bedragen fr. 1.073.840.37. welke als voigl zullen verdeeld worden: gewone aflossingen, 200 000 fr. dividend aan be voordeelde aandeeleu 45.000 fr.aandeel van den raad, fr. 404.440.45. dividerid aan de gewone aandeelen, 110.000 fr. tweede dividend aan alle aandeelen 857 duizend 300 frank, voorzienighcidsfonds 273.000 fr. belasting en overschrijving op nieuwe rekening fr. 52.494.22 Charbonnagcs dc LA CONCORDE. Het dividend zal waarschijnlijk 100 fr. bedragen in plaats van 45 fr. vei l. jaar. TRAMWEGEN van GENT. Het schijnt dat de gemeenteraad der stad Gent kortelings zal overgaan tol de bespreking van een voooretel strekkende lot het overnemen der tramwegen, welke dan door de stad in regie zouden uitge baat worden. Anciennes Usines DUFUISSEAUX De winst van hel afgeloopen jaar lie loopt fr. 073.701.04 tegen 1.001.243 fr. verleden jaar. Het verschil is dus nog al gevoelig. Het dividend zal 50 fr. bruto bedragen legen 70 fr. verleden jaar. SOIE de TUBIZE. Men meldt dat de w inst van hel afge loopen boekjaar ongeveer 20 en half mil joen bedraagt dat het aandeel een dividend van 23 fr. bruto zal ontvangen. AANBEVOLEN GELDPLAATSINGEN. BEURSKRON1EK BERICHT, Wij hebben de eer onze geachte kliënten en lezers kenbaar te maken dat wij tengevolge der intrest-ver meerdering der Nationale Bank de volgende intresten zullen toekennen vanaf 1 Maart Van heden af den intrest der kas bons aan een jaar "TRANSINTER,, ia gesteld op 5 o o vrij van belastin gen en betaalbaar op voorhand. Financieele Inlichtingen ioor de Bank TRANSINTER ELECTRIC'TE du BRABANT. De netto winsten voor December 4922 bodNtge» 225.473 tegen ver 482,425 vof «r hetzelfde tijdstip van hel vorig jaar. Produits Chimiques de LADEUZE. De uitslagen van hel boekjaar 1922 laten toe een winstaandeel van 40 frank een Idoemenserreen een ape* iaJe.hruHo van de kapitaal actie en 12.50 fr. I atdceüng voor honden, voor het g ivHsaaodeel voor te stollen. 1' Kasbons Gemeentekrediet 5% uitbetaalbaar aan pari den ln October 4930 Intrest April-October. 2^ Schuldbrieven Crédit Natio nal a l'Industrie,, onder de waarborg van de Nationale Bank van Belgie. uitge geven terugbetaalbaar aan pari in 4932. 5* Kasbons "TRANSINTER,, i een jaar aan belaslingsvrij, intrest l»c- taald op voorhand. 4» Schuldbrieven Grondkrediet van Belgie 5 1 2% aan tien jaar. Be lasting 40 4. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de Bank TRANSINTER. Men had al eenigen tijd vastgesteld hel om woel eo van den zandgrond, ter wijk Yal-tfe-Saire, in de Fransche stad Cherbourg, dat er petrooluitwa>emingeii piaak hadden. Arbeiders die dees laatste lagen in de rue deTönrville. bij "l Allan- tic-Hotel. grondwerken uitvoerden von- •i n op 3 metei - diepte eene pelrooilaag Men gaat de vloeistof ontleden. F. n schrikkelijk drama beeft plaats gevorclen in den post van Bralianta. in den Kasat Belgisch Congo. M. Robertson, Engelschman bestuur Ier der statie van de 01 slagerijen van Belgis- h Congo, van Brabanta, kree_ van een inlander een messteek in het hart. Dc no^rdenaar is aangehouden Men kent de drijfveer der misdaad niet. ALLERHANDE PüSTCHfcC*Kf.tEMN'u 48459 Ieder medewerker blijft verantw oor delijk voor zijne bijdragen. Hi dragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. H' t bla 5 .">ïoat ter v hikking van al w-ie iiet goed mceiit un-t het algem en nut en belang. m IBiailU UlllIt-II/^tttlU en ZtMIS - - 4 Jön «on,l C I L «r. nAArdAO Medegedeeld door den Sank "TU ANSJKTER,, Rekeningen op zicht 3,50 o o Bankrekeningen 3,75 o o Rekening, aan 3 maanden 4,00 o o Rekeningen aan 6 maand. 4,50 o o ■■.•.'.'A'.WJJAAMAWWJAWAWJa

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1