TWEEDE JA A It Y 15 eenlieinen bel nummer ZONDAG 18 MAART 102:]. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. DE BEZETTIMG VAfl DE ROER. lelangrijke Redemring Gebr. OUPONT In de Kamers. Buree!gerief Pracht papiei Horlogerij G.Dupont&Zoon Financieële Inlichtingen. Verwoeste Gewesten 5 °)0 Oorlogsschade. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. ALLERHANDE Drukwerken te verkrijgen bij Y perst raat, 2 (bij de Posiï Pope ringhe. f. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met Je.post8.00 fr, v Buitenland12.50 rr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. l ITUEVERS-ElUKNAARS Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHfcf-KRfcKEVING N' 48459 kdsr blijft «telijk m<*d< <*rker verantxoor- Het Vraagstuk van het Herstel' De Belgen in de Roer. De Belgen, die ié het Itoergebied ver langen te reizen, moeten in 't bezit zijn van een regelmatig pasport, uitdrukkelijk ver meldende dal zij de toelating hebben be komen in het Itoergebied te vertoeven. Binnen de drie dagen hunner aankomst in de Hoer, moeten zij zich aanbieden ra hel vijfde bureel van den divisieslaf, om er Imn paspoort te laten visecren en om er de bewijzen te leveren van de noodzake lijkheid hunner reis in het Itoergebied. Dit visa moet om de veertien dagen her nieuwd worden. Het zal enkel verleend worden aan personen, die om dringende zaken in de Hoer moeien reizen of vertoe ven. Het Duitsch standpunt. De Duitsche exporten, in zake herstel lingen, hebben Dinsdag een grondig onder zoek gewijd aanhol vraagstuk der herstel lingen, mei hel oog op wat Duitschland als maximum zou kunnen leveren. De voornaamste Duitsche nijveraars werden verzocht hunne meening te doen kennen over de waarborgen, welke zij kunnen leveren voor de betalingen in geld en in nalura. Men bad eerst gemeend 25 t. h. deraandeelen van de Duitsche nijverheden teh titel van herstellingen te overhandigen aanjde bondgenoot en, welke die aandcelen zouden kunnen verdeden omter hunne eigene nijverheden, (lp die wijze zou de zoo gewensehte samenwerking tusschen de poke van de Boeren het Elzasserijzer erts kunnen verwezenlijkt worden. In het nieuw ontwerp van herstellingen zou er ook e#ne groolere plaats voorbehouden worden aan de herinrichting der Heichs- finaneies. De Duitsche experlen hebben reeds de Engelsche regeering verzocht hare medewerking te verleenen aan hel nieuwe herstellingsplan. Dergelijk verzoek zou ook tot de andere geallieerde regeo- tïngeu kunnen gericht worden. Dubbele moord. Zaterdag werd op den weg van Buer naar Recklinghausen het lijk ontdekt van een onder-luitenant der Franse he onbere den jagers en van een teehniseh ambtenaar der spoorwegen welke dienst doet als stalionso verste inhei station te Buer. Zij waren gedood door revolverschoten. De liehamen lagen niel ver van elkan der. I>e algemeene bri gadekotn mandan l heeft de twee lijken naar het ziekenhuis van Recklinghausen doen vervoeren. De burgemeester, het hoofd der politie en twee notabelen der stad Buer zijn als gijzelaars aangehouden. Er is l>evel gege ven de koffiehuizen en de bioskoperfte sluiten Hel verkeer is verbod n van af 7 uur "s avonds. De veiligheid van Recklinghausen heeft het onderzoek geopend. De slachloffers zijn onderluitenant Col- fins van het l*e balaitlon der jagers te voel en de h. Joly. Wat Thyssen zegt. Den Engelseh dagbladschrijver stelde aan den grootnijveraar Thyssen de vol gende vraag Indien de Fransehen u nu moesten zeggen ge zult betalen of wij palmen de Roer in, wat zoudt ge antwoor den t Wij zouden betalen, verklaarde Thys sen. Wij hebben besloten te betaleD in alle geval, maar we willen sleehls eeoe «mo gelijke som afleggen. Het Traktaat zelf zegt. dat de staat van betaling kan herzien worden, en we meenen dal zulks noodig is. Men zou in Engeland en in Amerika bevoegde mannen kunnen vinden, die de redelijke som. welke wij moeten afleggen, kunnen vaststellen. 'Wij kunnen betalen op een goudgrond- slag. met onzen uitvoer als waarborg te geven. Frankrijk zou den linkeroever be houden ais een bijgevoegde waarborg. De houding van Engeland Men vraagt zich af welke houding En geland tegenover de konfereocie van I Brussel zal aannemen. Kan men er op rekenen dat Engeland deze koofereneie goene stokken in t wiel zal steken. .VIvo rens naar Brussel af te reizen heeft M. Poincaré te Parijs onderhandelingen ge voerd met lord Derby, gezant yan Enge land te 'arijs. De houding van Amerika. In de politieke kringen der Vereenigde- Staten i> men er op gesteld dal de lleichs- ï'Ogeering m t Frankrijk onderhandelingen zou aaakooopen. M. Huyghes, slaalsse- krelaris, heefl afgezien van zijne reis in Zuid-Amerika, daar hij op zijnen post wil blijven te Washington, om in gebeur lijk geval dadelijk te kunnen tusschen komen, indien men op zijne medewerking beroep kon doen tot «te oplossing der Europeesehe kwestie. Het Amcrikuanseh standpunt is nog altijd dal Duitschland in de maat van het mogelijke moet betalen. Engelsche soldaten met duische vrouwen getrouwd. Sedert den wapenstilstand zijn VOO En gelsche soldaten van de bezetting in tiet Rijnland mol Duitsche vrouwen getrouwd. Onze troepen in de Roer. 'I Akkoord met den overste van den algemcenen legerstaf, heeft de minister van Landsverdediging beslist dal de 7r voelv'olkafdeetihg.ih garnizoen te Brugge, den 15 April de troepen, die thans in de Hoer zijn. zal gaan vervangen. De 7e voel volkafdeeling zal onder de bevelen var, generaal de Longueville slaan. Mogelijke onderhandelingen. De algemeene indruk is, dal Berlijn de Roer be zelling met hare nadeelige gevol gen voor heel hel Reich, beu wordt en zeer geneigd is lot onderhandelingen. Ofschoon de regeeringsniiddens wilier laten blijken dal de weerstand onverzwakt wordt doorgedreven, neemt men toch overal kenteekens van moedeloosheid waar. Inde Duitsche drukpers is er nooit zooveel als nu over mogelijke onderhan- lelingen geschreven geworden. Rerlijr wilde echter een laatste troef spelen en dreigt opnieuw met de algemeene werk staking. Het Reich rekent in dit opzicht zonder de syndikaten, want deze zijn niet geneigd tot de staking. De bevolking is over 't algemeen zeer gedwee en begint reeds legen Berlijn te morren. De versterking dier bezetting De versterking der bezettingstroepen in ie Roer is vast beslis!Het is inderdaad gebleken dal de troepen niet in voldoende ^etal zijn om garnizoen te houden in over bevolkte centrums, waar de gemoederen zeer opgehilst zijn. Frankrijk zal I5.0R0 soldalen meer sturen. De Belgen zullen met 5.000 man versterkt worden. Frank rijk zal dus in de Roer hebben 00.000 oblaten en i0.000 spoorwegbedienden tzij 100.000 man. Naar de onderhandelingen liet wordt van verschillende bevoegde zijden bevestigd, dat het Reieh kortelings paalde voorstellen zou doen tol de rege- c - van hetherstelvraagsluk. Doch. hel h zou zijne voorstellen niet openhaar iTJt i 0f) v°orwaarde dat de gcal verzekering zouden bie- men en iVW?elleti in aanmerking te ne- hXfeï lf?Arzoeken Hel Duitsche plan van de nik- ^loffelijke waarborgen rjpt u p, ';hwelke deze laatsten ziUeen 'tno nd le maken- indien ^nv^rdï w d°°r de Seallieerden aam aam ie worden. M Cuoo zrm ia^ stemmen io een over de DiurL ,",erna «onaal toezicht Frank^k tk: 'nar';'es en ook rrans ijk internationale waaHv.rwn vj^r zveiligheid verleden oTeP hrt algemeen denkt men. dat het Rcit izen *eer met geene belachelijke vootmÊS meer za! - r den dag komen, maar hl? ken za geven van zijn goeden wilen van zijne oprecht beid. Dit is ten miolte Je goede raad. welke Engeland de Duo sehers heeft gegeven. door Senateur E. H0LF. Oiii de /.aak in haar get eed te kunnen he-elioii- wen. ontbreken ons gegevens over «te sehadeloos- slelling langs bestuurlijken weg. ul. over de ov er- eenkoiusten voor herstel van den landbouw, liet werk van herstel zal nog tal van jaren on liet land Irukkeu. Ik vraag mij at of dit we| degelijk de beteke nis is van de door oi\< g> -ten; ;p !iug eoedin- i b sparen tb*ze -- reenkomsti» v;m hersle! vau 1 I»" r«J" -Iijke da hn- g,DeS-r-v- - ois^el* N" 'r ge-ing le „meten w ij n op de duhbdc we ïeN-eggm- <ren die b t 1' volg konden zijn van le toeken- nin-; aan de g teisterden van vergeving ,n nat» ta. oer de v rs-billende lepanement n.Wirok ken bii >1* v* >ff*nin^ ier «wriogss,roa le. nauwkeurige boekhouding van den heust v.xw Het Aankondigingen 0.40 fr. de regel. 0.35 fr. Op 1* en 2'bhtd/ijde Op 3' en 4' met minimum van 1 fr. Rouwhericiiten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik wij ls. te herhalen reklamen,pi ijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandei Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN in Coué, Zilver, Klckel PA RUU 11 EN in Goud, Diamant. Yperstraat, 5 Poperinghe. OproepaaadeSasdeiaarsifJGr^Tdcesgrs vaa Pcoeriaahs ss Öastr«ksa. De tnvaliedonbond van Poperinghe heeft de eer l beteefd te vrageneene vermindering voor de aangekochte wa ren toe te staan aan de leden van den bond op vertoon van hunne Iidkaarl. Zulke vermindering bestaal in bijna alle steden van zekere belangrijkheid. die bovenslaanden oproep willen beantwoorden zijn vriendelijk verzocht j^Jdït te lalen welen in ons lokaal. Het Bestuur. ragen van den heer Butaye Jarenlang reeds was er Ie Watou eene ontvnngerij der belastingen. .Mei de jong ste veranderingen werd dit bureel afge schaft, n fccoegd bij dat van Rousbiug- ge-llaiinghc. De mensehen van Walou moeien dus 7 kilometers (om liuu aangifte te doen le Kapelbot k) en die van Abeele minstens 12 kilometers verre gaan of rijden. Zelfde M ondergingen menige andere bnreelen. Veel moeite werd er reeds ge daan om die on!vangerij let tig te krijgen. Zou de lie» r minister zoo goed willen zijn mij te zeggen 1. Of onze ir.o. ite vruehtèloos geweeit is ofwel «tl Itij zi:.nens is die ontvangerijen herop to richten 2. Wanurcr Itij denkt die ontvangerijen I «l.ien f 3. Waar. iii 'I arr.tudistement leper, die buret len mlleu ingericht Worden t Anticoo tl: Deze vraag zal het voor werp ui'niiken van een aandachtig on derzoek. Relieve het cT»n hoer minister van lands verdediging mij le laten weten of de ge huwde militairen alle weken recht hebben op het Zondagverlof f Alle veerlien da gen i Op hoeveel maal per maand Zoo ja, hoe komt het dat deze toelating niet vergund word aan de gehuwde solda ten uit sommige compagnies van het»23e linieregimeuJ le. Oostende l Woel de heer mitiislor dat, in bedoeld regiment, aan sommige gehuwde militai ren sedert zeven (7) weken alle Zondag verlof wordt geWeigerd AntuxórdDe huidige onderrichtingen voörz'cwt k'dijksche veil >ven in ver houding van 20 t. h. voor «Ie miliciens en 40 t. h. voor «Ie vrijwilligers. Tusschen dc gehuwde en de ongehuw de miliciens bestaat geen onderscheid. Deze regelen worden bij het 23p liniere giment streng loegepsst. Geen enkel gehuwde of ongehuwde mi licien van dit korps is zeven weken lang zonder verlof gebleven, behalve een ge huwd soldaat, «iie er. bij tucht maat regel, van 13 Januari 1023 tot 3 Maart 1023 geen kon bekomen. Verreries de Dampremy. De aandeelhouders dezer vergadering zijn bijeengekomen in buitengewone alge meene vergadering op 0 dezer en hebben aan den raa-1 de noodige volmacht gege ven om de maatschappij samen te smelten om een nieuw te slichten vennoot schap en aao deze de werkhuizen van Dampremy af le staan. Nouvelle Liènire u dCartal. Hel boekjaar 1022 heeft eene winst van 47.5GB frank gelaten, welke toelaat hel verlies tot. op 243.741 fr. le verminderen. Railways et Electrieité, Er wordt eene buitengew one a'gemeene vergadering bijeengeroepen tegen 20 de zer ten einde te beslissen over eene ver- hoogiog van 10 millioen frank van hef kapitaal, door de uitgifte van 20.000 nieu we aandeelen elk van 5*0 frank. Er zal insgelijks voorgesteld worden de beaa ming derdividendaandeelenle veranderen in deze van (sficbtersaandeeltn). Mines d'Aljuetrel. De ainst van het boekjaar 1022 inbe grepen 1>M saldo van het vorig jaar. be loopt frank 043 534.10. Het dividend is vastgesteld-op 100 frank per geheel stich- lersaandrei, zijnde dus vijf frank per twintigste. Deze v» r leeiing vergt dus eene som van 480.000 frank. Er worden frank 71.807.3/ uitgekeerd aan den Raad en er wordt fr. 01.720.82 op nieuwe rekening overgeschreven. Centrales électriques des flandres De buihngewAne algemeene vergade- ring van 25 dezer zal te beslissen hebben over eene verbooging van hel kapitaal hetw elk van 10 op 20 millioen zou gebracht worden door de uitgifte van kü.ÖLO nieuwe aandeelen elk van 50U frank. Verwoeste Gewesten. De nieuwe leening zal plaats hebben einde Mei De voorwaarden ervan zijn nog niet bekend maarden interest zbn 5% zijn De nominale waarde der titels zijn 500. leder reeks zal slechts 5 nummers begrijp en. De trekkingen zullen een grooler ge- al kleine loten bedragen. Anvers. De winsten voor 1022 bedragen 023.520 en er zal voorgesteld zijn Fes. D» aan de kapilaalaetie 0.00 aan de dividendactie, t.22 aan het i/IOstieh- tersaandeel en 14 tl aan de genotsoclie. Lemoine. (Sondagest. Een w instaandeel va i 00 Jfr.zal voorgf - s'eld woeden nieltegenstaande groote uit- d «io vingen 10r loting van 10» Maart 1923. Nummer» der uitgekomen reeksen Behalve de per lot uitgekomen num mers en hieronder aangeduid, zullen ul de obligation toeboroende aan de drie vqlgenth ret-ksen uithelaalluar zijn tegen 300 frank, in al de agentschappen der Nationale Rank van België. Reeks n 11581, 22903, 104525 Nummer» per lot uitgekomen: Reeks 104525 ro 17, uilbelaal- hnartegrn 500 000 frank. Reeks 11581 nr 5 uitbelaalbdar elk Berks 104525 nr 2 tegen 100 000 fr. Est de Liège fr. 72.— Morel el Yerbeke pr. Ir. 50. Morel el Yerbeke oidio. fr. 112.50 Glaceiies Bruxelles fr. 50, AANBEVOLEN GELDPLAATSINGEN. 1° Kasbons Gemeentekrediet 5% uitbelaalbaar aan pari den ln October 1030 Intrest April-October. 2° Schuldbrieven Crédit Natio nal a Flndustrie,, onder de waarl o'g van de Nationale Bank van Belgie. uitge geven a leruglietaalbaar aan pari in 1032. 3» Kasbons "TRANSINTER,. 4 een jaar aan belastingsvrij, intrest be taald op voorband, j 4» Schuldbrieven Grondkrediet van Belgie 5 12% aan lien jaar. Be lasting iu%. Voor nad're inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de RANK TRANSINTER In de laatste zitting der Scheidsrech- ■erlijke Kommissies ran het Arrondis ■mnienl Ypcr werd de schade weerde 19 i 4 als rolgt rist gesteld voor na- termelde personen WERYIK. Ververken Léon 1240 Degeitere-Vervisch Alphoose 1320 Vanthuyne-Sys en kinders 6040 Sarrazin Bollaert Jules 35700 Sieuw-Delvaey Henri 1670 Matthys Alof.se en deelhebbers 1105 Mariacourt-Billiet Victor 1170 SpiIleb"Ut-Gonlhier Theodore 2740 We Decraemer-Salomez en kinders 1300 Vandeworstijne-Debeuf Jules H65 l^efevere Gheysen Mc»desle 1140 Galt hem-Leclercq Charles 1000 Hollebeke Sophie-Marie 1200 Öevicq-Yerhaeghe Henri I"05 Decorte-Coutteure Adolphe (340 We Berten Olivier 2705 Beke-Vanleene Auguste BBO Ghesqnière-Vandamme Alois 846 GHELUWE. OeBeuf Cyrille ^0320 Vangheluwe René Messelis-Dewachter Charles We Lesage Masschelein Verschaeve-Bostin Bruno YPEB. Souxdorf Hénèle We They*, Pierre 10240 De naamloozc ingezonden artikels worden geweigerd. t m m m m bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den I fonderdag noen. ihA aH<>«'iisi»r«kon<hsn rorlil«*r*oJ«>rt 15120.naai iiirnif tievoegiihoid wordt boprrkl bij koninklijk up Woensdag 28 Februari 1923 Rel verslag van Jrii hm Beaudniii beeft na druk g* legd op denernsi van het herstel vraag stuk niet liet oog Of» de la-leti voor 's land finaii- riën.ik wil het vraagstuk van een anderdioekuit boaehouwen l.'it liet verslag over de In-groot ing voor truno- miselie /.aken hlijkt dat voor srliauc aan goede ren. o|> 111 Iteeeliilier 15)22. i luillioeli .'1(12.1)5)2 aanvragen waren ingediend eu dat daarvan 2.'iti.474 voor goed xijn ger»*geld. Onze verslaggever wijst op het cijfer van 2d.a00,00n frank, voorzien voor «Ie rr(shthankeu voor oorlogsschade,eu hij is voorstander van reg<-- ing deraa:ihandiggemaakte zaken door middel van dading, het zij niet bemiddeling van hel best imp hetzij met die van den vrederechter. Ik lueen dat de rechtbanken slechts voor be langrijke zaken zouden moeten optreden. Diegenen die vertrouwd zijn met den gang van zaken zullen u zeggen dat de kamers voor oorlog— schade vlugger zouden kunnen werken indien er meer bundels in gereedheid waren gebracht De rijkscommissarissen zijn niet talrijk genoeg voor-de menigvuldige proepsset», l)ev colleges van scheidsrechters per gemeente ,,f p"P canton zouden talrijker moeten worden eu 7jj zouden derwijze samengesteld moeten zijn dit ,jj alle zekerheid geven, wal betreft de eerlijk heid van hunne uitspraken. De hulp der coöperatieven, oin de kosten der recht bank1*' voor oorlogsschade te verminderen, mag niet o\>r liet hoofd worden gezien. Men zou heat beroep doen op de gewone rech ters: de vrederechters schijnen mij bepaald aan- rewezeii oiimn/.e Kamersv«ór oorlogsschade voor te zitten. Bij koninklijke besluiten,oulang&in het Slaat; - blad verschenen, werden hij onze rechtbanken kamers aangesteld met een alleensprekende rech ter, ter vervanging van de thans lies taande ka- uiers hierdoor worden de assessoren afgeschaft behalve bij enkele kamer-, In het arrondissement leperen heeft men kamers •pref lliei tcsluil van 2* Juli 1920 Bij mijn weten werd dit bestuit niet ingetrokken en ik vraag niijaf of hot moot liehoudon blijven. In alle geval ueeft-de Riteer]lig wijs gehandeld foor de bijzitters niel geheel af le schaffen: mijns- iiiziens is zij voor sommige rechtbanken zelfs U- ver gegaan, tb* aanwezigheid van bijzitters lijkt mmisbaar l«ij ingew ikkelde, belangrijke zaken, waar soms over zeer bijzondere kwesties beslist noel worden. De aanwezigheid van bijzitters vermijdt ui uig- naal kosten voor onderzoek door deskundigen. Daar deze kosten luj de rechtbanken voor oor logsschade aanzienlijk zijn, meen ik dat hier kan bezuinigd worden. In ze verslaggever spreekt met voorliefde over het herstelsloor het Itestuur. Stellig heeft de werking van den Staat onbe twistbare diensten liewezen in onze vc-woeste gew: sten. waar het privaat initiatief onmogelijk in goede voorwaarden kon optreden onmiddelljk na den wapenstilstand. Vooreerst hoefde de be volking terug te keeren.hoefden materialen aange voerd wn dinzender lie»*taren omgewoébJen grond aan den landbouw t- rug gi srtronken: allen rei, 2en wij Imlth* aan bet liewomtcrenswaardige werk van den dienst voor herstel van lu-l ver woeste lan-l. Onze minister vait landbouw heeft recht op de ■rkenlelijkheid van onze l»evolking:d<Hvh het dien! herkend dal vergoeding in natura aanleiding Ie -ft o*ge\en tot ernstige misrekening en niet I» miI- kennen vere --ingen hij den v e r iplKMiw-, o n Ia' de w aar I in t5M i van dCgele len s'hadr verkeerd werd vastgesteld. S'line's' werken van heebouwwerdenoede - nomen b _-i» voorden Staat zeer zware voorwaar- len en. thans nog. wordt overal geklaagd o ndal )e onder nomen bouwwerken niet voltooid worden ik Idijf norhtans van meening dat "t herstel door het hr-: oir ie»g kati g» billijkt worden in piaatsen waar liet vervoer moeilijk is. Overal elders zou liet moeten verdwijnen. .Vaar aanleiding van eeoe interpellatie van den heer Braffort. w r l gezegrl dat het lKT-4eI in na- tnra niet meer door «Ie rechtbanken rnoest wor den bekrachtigd.sedert de stc on tg van een» !«-- paling die ingeJascht werd in - i gr-xiting-wet van 's landsmiddelen. Pitparb 'iientaire •- scheid' a b'ijh: dat bokieU amendement enkel -laat op de w-trekkingen in natufa.tef uitvoering van de B- uans ovcreen- Wat «Ie overeenkomsten voor fceratd van den lan 'bouw Mtdl. nieeu ik dat fret beter is «ladin gen aa" - m. dan v,s>r- b - le -*rJeenen. r D,* r-'- btb i ven bhj'; - ver be- 'hckking van ai w ie het goed meent met het at gemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet ot. a a a kg (bij de Posit verxdfeniinr van ooftojpurtuile. nniakt zulke ge- allen uiuu<'gelijk. Onz«;v«*rslaggever 8pr«N*ki<>verover«viikomsteii tut voltooiing gesloten door -middeling van hel ministerie van landlxniw en hij k«uirt lererlit dit ^leisel goed. aak gelwiirl liet echter dat de in deze overeenkomsten bedoelde schade niet werd ondergaan door de huurders die thans het goed bewonen Op deze moeilijkheid vestig ik de aan dacht van den minister, lu zulk geval moet een deel vuil de schadeloosstelling (tui goede komen van de vroegere bewoners, die het recht hebben, op grondslag van de waarde in 15)1 i, schadeloos t<- worden gedeld. Allicht kon deze waarde in de overe«*iikouisteii worden bepaald eu kombui de reehtPft van den vroegereu bewoner omschrev en Worden. Maatregelen /.uitdeii moeten worden ge nomen tot eenmaking van de rechtspraak. Al te vaak gebeurt het dat geteisterden die zich in juist den/.elfdcll toestand bevindenei| tut «leiizelf den maatschappelijkeii kring beh'ioren voor ile vereffening van hunne oorlogsschade «n> verschil lernle wij*<' worden lediaildeld Men stelt met spijl vast dal de rechtspraak der Ifertiepslioven van omschrijving tot ombe- seh rij ving verschilt, dat dc Staal en de geteister den maclileloos zijn zomlra de besluiten in feite werden getroffen. Door dezen toestand wordt de gelijkheid tusschen geteisUvrdci» verbroken; de Frausche wetgeving voorzag hierin door het aan ■«tellen van eon Rongore commissie van'oorlogs schade. die gelast werd de methoden eu grond slagen voor het ramen der vergoedingen vast le stellen. Ik moei ten slotletleaandaclit van minister ves- tigen op ilt' klachten waarvan het uitblijven van de getuigschriften tot woderbelegging aanleiding geeft. Ook vraag ik hein ervoor te zorgen «lat «Ie Verzoeken tot vaststelling onderzocht worden naargelang zij Werden ingediend. Thans wil ik enkele woorden zeggen over de amend enten ten. «loof de regeering ingediend hij de artikelen o en li van In ofdstuk III dehegrooting. Door deze amendementen worden wijzigingen aan de orgarffke wet over «Ie oorlogsseiiade loege- braehl. Naar mijne meening is het echter me: vvensehelijk dergelijke wijzigingen hij ««ene be- groolingswet in le voeren. Re regeeriug biedt een nieuw artikel ti aan om den moeilijken toestand op te lossen, dio voortspruit uil den te korten termijn om tegen «Ie uitspraken in hooger ber«»ep te gaan.De toelichting liarnh ltov«»r dezen lermiju liet afzien van luxvger beroep door don Staal zal «lus niet meer hij besluit móeten g»*schi<*«leii. Soms is e -n afstand doeö strijdig van het pro gramma tót horstel Van Onze verwo(-ste gewesten Ónder rechtspleging: waardoor aldus de gelijk hei I die voor alle geteisterden moet bestaan niel «e*H*rbiedigd wordt. Deze kwesties van afstam zouden «lus ernstiger moeten ouderzoeht w orden Verleden jaar had ik re«»ds gelegenheid om b zeggen dat de afw ikkeling «Ier zaken groote ver traging ondergaat omdat in hooger beroep gegaan wordt omzijn rechten te vrijwaren, en dal di lot zeer s«'he pe criliek aanleiding gaf. Ik «lant den minister voor zijn liissoheiikomst. Doch «I» tekst die ons voorgesteld w ordt dient gew ijzigd Vooreerst schijnt het mij zeker dat afstand dooi len Staat geen schade berokkent aan den geleistor d<- too hij insgelijk hisroeper is. Anderd lijk de vertegenwoordiger van <h-n Staal hij het Hot «Iegepaste man omaandeze rechtbankdenafsland van (fen Staat mede te doelen. De gelei-tenle zon het recht moeteo be Zitten om in dezelfde vo» r waar den afstand te doener» een termiju<lien Ie l>c paald voor d«>. uitfX'fening van «fit recht, om de oir z>kerhei< wiet te laten v<>ortdurcn «lie voor «Ie gr teisterden het gevolg is van t in honger hcroej gaan. In het verlag en de uitmuntende r«s|e va» den lieer Beawdnin wordt voorgesteld, ter w ilh van den den toestand der -chatkist. een W «Ie, werken voontfen bij «le artikelen 39 tot 63 van «b begrooting verdagen. Ik meen echter dat hij bet mij eens zal zijn nm w erken uit te .nderet «vier uit voeringderl uitmaakt van het programma tot herstel van onze verwoeste grwu-st n. Onder «leze werken noem ïkliet iterslei an de vaart vai: leperen naar don IJ/.er. dieverniehl werd hij d« verdediging van het land. Ik dank hem voor zijne vcri iaringenbetrcffeudê ltd herst'd der I>eiel»riiggen. «lie hel verk«v*r ver- zeken'u lnss. le*u onze gmisgero -enten en Frank rijk. Ik vo»*g «*r aan l«x-«lat «fe «mtvang-bijreeh»» van onze spoorweg"tation" spoedig n»,x*t» n her- steld w orden heden zijn zij n <g in h »Mt«-:i barak ken gevestigd. Dit zijn voor den berojdwmw van «Ie sjreek on ontbc.-rlijk»' werken. D<- regcer«*wg zou er o«>k »m><*t«-n v «>r zorgen dat »h* iostcdlingen. van v-su 'len «H»rïog. ze als hel Kivninklijk të*soichl var: \leese:i. opnieuw op «lepiaats zojiden worden op gericht waar zij vro»*gerstonden. Deze i- lcn zijn. m n ik. rechtmatig, w ni onze gew stel, h bb n g» •- g gele l> n op-lat k zou kunnen vrag«-.n dat nven h»jn het uit zie ht én «'c ink «rosten van voorheen lerngscheriken zon ele ie len Zeer good aeer p>e«l i V SAASASMULSA Medegedeeld door de Bank TRANSINTER. Af te knippen koepons.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1