ZONDAG 25 MAART 192:3. DE BEZETTING VAN DE ROER. Voor dei Officieel Onderwijs. DeLijkplechtigheidvan Mr Emile V AL CKE TWEEDE JAAR I 5 centiemen hel nummer Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Horlogerij Gebr. dupoht Bureelgerief Praehtpapierj 5.Dupont«Zoon Oorlogsschade. Firiancieële Inlichtingen. SM? Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in tloozen. Drukwerken te vertt rijgen bij Yperstraat, 2 (bij de Post) Pope ring he. Abonnementen 0.50 fr. 8.00 fr. Buitenland12.50 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren 1 Jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met de post Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. J) ruiatnlooze ingezonden artikels worden geweigerd m m l ituevkks-Kiuenaabs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. POSTCHCCKRF.KK ,'IXG V 48459 Het Vraagstuk van het Herstel* Men heelt reeds meermalen over de be- zettingskoslen gesproken en de door zeke re pers aangehaalde cijfers werden fe overdreven, l il een brief, door den Frau- selien minister van Financies aan de be voegde komissie gezonden, blijkl dal de aan het Parlement gevraagde kredieten, om het geheel der uitgaven voor de vier eerste maanden van 1923 te dekken, lol 199 millioen beloopen. Daarvan moet 30 millioen afgetrokken worden, som die men toeh noodig had voor het onderhoud der troepen in het binnenland, zoodat de uitgaven voor vier maanden op 1(>0 millioen neerkomen. De Reichstag heeft .Maandag de revolu tie van 1848 herdacht. De voorzitter, M. Loebe, voerde le dier gelegenheid tiet woord en zegde, dat er opnieuw kwestie is de onschendbaarheid van Duilscliland ten opzichte van den vreemde te vrijwa ren en zijn hinnenlandsohe vrijheid le ver dedigen. Die taak, voegde hij erbij kan slechts onder een republikeiuscli stelsel vervuld worden. Socialitisehe en kommunislische afge vaardigden zijn kronen gaan neerleggen op het giaf der slachtoffers van de revo lutie. Een verkoop van hout, voortkomende uit de domaniale wouden, heeft Maandag morgend plaats gehad te Koblenz. Alles liep op voordeelige wijze van stapel. De voortbrenging van den verkoop overtreft 2 '4 millioen frank. Volgens een officieel Duilsch verslag, hebben de nijverheden in onliezet Duitseh- land erg le lijden door het gebrek aan ko len. De stocks zullen binnen enkele weken volledig uitgeput zijn. Het gerucht was verspreid, dat hel Belgisch kontingent inde Roer met 3.000 man ging versterkt worden Duitschers hebben dat nieuwsje uitgevonden en ver spreid. liet wordt uit goede bron gelogen straft. Het Belgisch detachement keert in I begin van April uit de Roer terug en zal er vervangen worden door een kontingent van gelijke sterkte. Een Britsche persoonlijkheid, die Zon dag te Berlijn is aangekomen, heeft eraan een dagbladschrijver verklaard Deitschland bedriegt zich. als het meent dal Engeland aan zijn zijde slaat, ten aanzien van het Boervraagstuk. Niets is slrijdiger met de waarheid. Engeland volgt «>ene andere methode dan Frankrijk in de herstelkweslie. heeft zulks dikwijls doen uitschijnen en komt er niét meer op terug. Maar Engeland vergeet niet dal het in t verleden was. nu is en in de toekomst zijn moet de vriend van Frankrijk. Indien Duitsehland dus op Engeland rekent, is het op een verkeerden weg. In geen geval zal Engeland. Frankrijk en Belgie in de huidige moeilijkheden alleen laten. Er is een punt waar Engeland zijn recht van medespreken niet zal verpanden bijzonderste bondgenoot van Frankrijk binst den wereldoorlog, heeft het ontzag lijke geldelijke offers gebracht, wat be trekkelijk weinig is. en zware offers in manschappen, zoodat er geen enkele Eu- geiscbe familie bestaat die niet het verlies van een of meer barer leden moet betreu ren. •- Gr ol Bril tan je zou dus niet kunnen dulden, dat een nieuw Europa bij zijn afwezigheid en zonder zijn oomiddelijke medehulp tot stand kpme. Overal waar een (Mïnitieve zaak té regelen valt, zal de Britsche deplomatie vertegenwoordigd zijn en het deel nemen van het recht welk haar toekomt. Dit is hoofdbelang, en nie mand mag het vergeten. De bestuurder van den American Le gion, M. G. Pewell. heeft de leden van zijn legioen een omzendbrief gestuurd, waarin hij hen op hunne hoede stelt voor de Duitsche propaganda, waarvan he hoofddoel is de Amerikanen te doen ge- looven aan de vredelievende gevoelens van de Duitschers, terwijl zij den oorlog voorbereiden en met die toebereidselen reeds verder gevorderd zijn, dan de we reld wel weet. M. Pewell wijst dan op d< redevoering van Hindenburg te Hanover, waarin hij heeft gedrukt op een nieuwen oorlog met Frankrijk, de Duitsche held en legeraanvoeder, en zijn optreden is eene bedreiging legen den wereldvrede De Belgische l roe ren uil het Roerbek ken gaan afgelost worden door een de tachement, onder de bevelen van generaal de Longueville, die generaal Borremans zal vervangen. Jlet nieuw detachement zal bestaan uit Drie voetvolkregimenlen met tuin staf 24' linie Sint Niklaas aangevoerd door kolonel A.-E.-M. Torrekens het 4° linie Brugge aangevoerd door kolonel Dit- werx, en liet 33® linie Oostende aan gevoerd door kolonel Moulin; Twee batterijen kanons van 73 mm, Twee batterijen houwitsers van 133 min Een kompanie van de genie Twee schadrons ruiterij een van liet 3® laociers Brugge cn een van het 3' jagers le paard Antwerern Twee kompanies karabieniers-wielrij ders: Een groep van acht pantserautos Een afdeeling van het korps der tanks Troepenen materiaal van het vervoer- korps en der gendarmerie. Elk voetvolkregiment zal vergezeld zijn van zijne vlagen het 24' linie van zijn muziek. De staf van dit detachement zal bestaan uil luitenant-generaal de Longueville. jcvelhebber der 7e voetafdeeling Brugge uil zijn stafoversle, majoor Pire, en uii zijn officieren-adjunklen, kommandanlen *'erdinade,Yan Loocke,Crahay en Godeau Volgens zekere berekeningen, kost de ijdzame weerstand aan Duitsehland en de uijveraars, die nu uit dezelfde beurs pul- en. dagelijks 10 miljoen mark-goud. In dit cijfer is niet begrepen het verlies, wel ke de Duitsche uitvoerhandel, die thans volledig stil ligt. voor zijn deel ondergaat. Do algemeene toestand in de Roer is aan 't beleren, zooals bewezen wordt door nieuwe feilen. De burgerlijke lie vol king oont zich meer tegemoet komend tegen over de l»ezetlingsoverheden en de Duit sche ambtenaars zijn minder w eerspannig geworden. Overal wordt dan ook eene ontspanning waargenomen. De Fransehe overheid heeft hel stadhuis van Heme ontruimd, om de laak te verge makkelijken van den gemeenteraad, die borg zal staan voor de diensien. De burgemeester van Kupperdrek heeft zich bij den Franseben kommandant der •taats begeven en dezen verzekerd, dat de aanslag gepleegd op een soldaat van iet 160e voetvolk, in den nacht van Maandag op Dinsdag.moet toegeschreven worden aan een rekel die op eigen hand gehandeld beeft. De verantwoordelijkheid der Itêvolfeing, zegde hij. kan hier niet in 'tspel zijn. Zooals men weet. werden te Essen ver scheidene persoonlijkheden aangehouden 'engevolge van den moord op den Fran- seh n - daal Schmidt, en ten einde het ontdekken der plicbligen le verhaasten. Die aanhoudingen hebben onder de bevol king geen opwinding teweeg gebracht, alhoewel de officieele verslagen uit Berlijn bet tegendeel beweren. M' Poullet, gewezen katholiek minister van Kunsten en Wetenschappen heeft in d» kamer eene groote redevoering uit ges po ken. waaruit w ij het volgende knippen en ter overweging geven aan onze achtbar lezers en lezeressen. De heer Poullet Wij zijn het dus eensom eerlijk propaganda, zonder druk king bij w ijze van raadgevingen, aan h nemen. Niemand vindt daarin een om-logs feit ware het anders, dan zou men mogen zeggen dat België niet meer het land der vrijheid is van onderwijs en van gods- dient. Doch aan die propanganda moeien d drijverijen van kiespoiemiek, plakkaten, onzeiulbrieven, enz. vreemd blijven. Daar mede gaal men op den rand van den af grond en stelt men zich blool aan misbrui ken. De heer Mclckinans heelt een onrzend brief voorgelezen, zonder ei- de herkomst noch den dalum van aan te geven, w aarin een kind wordt voorgesteld als uil de of ficicele school komende mei een varkens kop. De heer DejaeghorTe Leuven zelf werd dat zoo verbeeld. De heer Pon Het Zulk propaganda middel is onaannemelijk Indien zulke aanvallen gericht zijn tegen onze athe neums, onze middelbare scholen, onze lagere scholen waar het godsdienstig on- lenvijs ingericht is, dan is dat afschuwe lijke laster, (zeer wol op alle banken). De heer Masson minister van Jus titie. Zulke bevestiging komende van een gezaghebbende man als gij is belang rijk en kan enkel met voldoening onthaald worden (herhaalde goedkeuring.) De heer Pon!tel lk voeg er bij dat indien znlke propaganda gericht is tegen de officieele scholen, die de wettelijke vereischen naleven, zij eene hoogstlaak bare handelwijze zijn, dat is een propa ganda die door de rechterzijde noch ge denkt noch goedgekeurd wordt (zeer wel op talrijke banken). De heer Fischer. Uw woord wezo aanhoord Aankondigingen 0.40 fr. de regel. 0.35 fr. Op 1' en 2* bladzijde Op 3* en 4' a met minimum van 1 fr. Rouw bench ten Ö.40fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. oordikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweeihandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN n Goud, Zilver, Nickel PARRUREN in Goud. Diamant. hj Yperstraat, 2 (bij de Posb Poperinghe. L»si Tfffrriè «K GA/ET VAX PóPBUXGHEt. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis sement Yper werd de schade tceerde 1914 als volgt vastgesteld voor na- vermelde personen POPERINGHE. Temperville-Clabeau 472 Bonrhave Engel 4371 Deconinck Lharles 0071 Syna we Aloïs 3714 Yanro!>ayes Cyrille 1031 Ducorney Jules 2482 loethals XX we. landbouwster 2973 Yandaele XL 1390 Demey Bene 1147 Borry 3379 Liefooghe Petrus 1405 Buntin\ Devos Wwe. Emerence 7375 Syoen Emma Wwe. Caron Gust ave 7044 Bahaut Armand 5060 Suffys Emile 2162 Xaneryseele Rosalie 221 Jemeyer Jules 6238 >ws Lieven 9916 Mm* Casier-Cnapelinch 2828 WESTOUTER. Braem Emile 2980 R FM NG HELST Deryneke Jules 3038 Pauwels Prudence 831 Gruson Henri 873 Carton Stephanie »os6 Coolzaet Cirytle J8I5 Gouwy W» FS|WHE Fasseel Leonard Charlet Aftumd timmerman Torsv Xnofs Yerhoustra' te Jules Sieve: nek Emile Blanckaert Nicolas Leeluse Aluts 5312 1996 379 28843 11500 1389 13620 Ondereenen grooten toeloop van volk heeft de Begraving plaats gehad van M Emile YALCkEopDonderdag22"nlaatst! Een indrukwekkende stoet heeft di stoffelijke overblijfsels van den dierbarei afgestorvene naar hunne laatste rustplaat? vergezeld. Mijnheer Emile VALCKE. Aan het hoofd van den stoet ging hel Muziek der Phiiharmonie.Daarop volgden de afgevaardigden der verschillende maatschappijen waarvan hij Eerevoorzit ter, Voorzitter of beschermend F7erelid was. De handbooggilde Si. Sebasliaan De kruisbooggildc St. Joris Den turnclub De Onvermoeil>aren De tooneelgilden «De Xicforinen» en «De Barbaristen. De bond der Oudleerlingen van de Staatsmiddelbare School. De oud-soldatenbond De Leopoldis- en De Football Club. Deze maatschappijen waren daar met Vaandel en Rouwkronen. Het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen waarvan de overledene lid was, was in den stoet tegenwoordig. Hielden de hoeken van het baarkleed Mr Rent. Devos, Voorzitter der Gods huizen Mr Nestor Lahave. Onder-Voorzitter der Phiiharmonie Mr X'ai.ère Bezittere, Voorzitler der Vicforinen XP Jelikn Bkrat, Voonriller der Bar- barislen XP AicrsTE Dezi ttere. bestuurlid van S Sebastiaansgilde XP Nestor LahaïK-Coevoet. Voorzitter van den Turn-Club XP Cyrkxf. Market, Voorzitter van S' Jorisgilde XP Fki.fx Romkkvs, Voorzitter van den ootbalt-Ctub. K< ne ontzaggelijke menigte volgde den stoet. Op hef kerkhof werden de volgde lijk- reden uitgesproken Lijkrede uitgesproken door Mr Nestor LAHAYE. Mon bien cher et grand A mi, Impossible quitter ce-charop <ie Hemel. re sarré. jrardirn jtloni de tanl no» jeune* et heli -* e*^n»nees. re tieu I exi! IrrrnfN' lair - bnilai tes de i cher* et ncitoyen*. mWrdrnir eiscoee in-'ants. iw Ierlier. IePrêsP- •lent et ami *jue notis aiissi. confionv a eet'e nièm^ terre inexorable, ténrnin nioei de no* n - - hi iine- "8 Ie OTiir treint par l i'ioti—<pie je ren:- •ïi* en re moment relte dontonreirse en i :en pe- nible mi**ion. Grande e«t la ronslernaiion de nolre rhère ,11' tüon. Grave est la b|.—<ure port^-e au r<enr - r hrwises sociêfês qm? X'ohs i»n^id»ex. avec tant de donee autorité, de lart et de sy mpathie ie mème te* sorietês. ó«i par Yotre ad'herenee et otre participation jrers"re«*e toujour4 d -int>- r- X mis apporti.^t te charme el i'honneur de Voire prestige clevc. et de X'oire ir. estimable per*onii«l»té. Lijkrede uitgesproken door Mr Jules FOLCQUE. M., Lijkrede uitgesproken door M Paul DECONINCK. Af., Om 1 ure werd aan de deelnemende Xlaalsehappijen, in hun lokaal een lijk- maaltijd opgediend. Wij bieden hier nogmaals aan de diep bedroefde Familie onze rechtzinnige ge voelens van deelneming in hare droefheid. Glacés d'Auvelais. Te beginnen van den 1 April zal er overgegaan worden lot de uilbreiding van de 2.832 nog in omloop zijnde schuld brieven 4 van de uitgifte van 11 Maart 1897. De schuldbrieven zuilen moeten voorzien zijn van de koepons X® 33 en volgende. Loth, De rekeningen van hel boekjaar 1922 sluilen met eene zuivere winst van 1 mil joen 994.700 fr. tegen 1.652.498 in 1921. Er zal aan de kapitaalaandeelen 87.30 fr. en aan de dividendaandeelen 36.50 fr. uitbel aald worden legen het vorige jaar 75 fr. en 30 fr. Tramways de Barcelona. De Baad zal op algemeene vergadering van 23 April de volgende dividenden voor stellen 18 fr. bruto aan (fe kapitaalaan deelen en 92.04 fr. bruto aan de tienden sticht ersaandeeleo. allerhande D Het Lla I Maat t?r b< -.-Likking van al w i«* li«*t goed m<-i het aljfcnit'i'fl nut en belang. Ieder medewerker blijft verantwoor dt-lijk vuur zijne bijdragen. Hijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den I >oiiderdag noen. De bezettingskosten De herdenking van 1848 Houtverkoop te Koblenz In de Duitsche nijverheden Een valsch gerucht Een Engelsche klok Duitsehland bereidt den oorlog De Belgische troepen De kosten van den weerstand De toestand betert Persoonlijkheden nemen we niet o O langemarck Hoofdman der Qildc van St Sebastlaan. Eere-Yoorzitter der Phiiharmonie. Lid der Burgerlijke Godshuizen onzer Stad. AiitiMi. c i*st dan* mi reriieillfiiieiit prufoml el dans nu moilvciiiclit de reroiiiiaissaurê univer- •«•lle. <pi csl a -rtMirue la fouie «le Vos amis, rein Ire uii pieux el deriii«*r hommage a la gramh*. lelie, nulde el premiere Figure «Ie noire here cilé «uii dispara it. Le hle ereiisi- «lans mis grande* en deiiil par celle inurt rruelle, es| immeus«'a iusou- dahle. hl «pie «lire «l«* la perl«' «lesastreuse. ua- raiile, ipie suhil ce jeune peiiple si iiiler«*Ksaul. si «ligue «ie notre atleulioii, «Ie notri solliritiule, d«' iios plus h«*aiix gestes je muiiim aver amour uns urplielines. iios <«rpiualiiis, «pii. luduH, se voieiit eiilever lr«»p l«t| a leur tniilmtw. a leur reeimi aiss-im-e, leur roiisolateur. leur Itieu faileur, leur protorl«auruii («Te. Au plus uii ploiige. oii s'avam-e dans re lris|« eorteire. au plus «l)Ui!oiireuseiueul npparail la l^fliviló de relle lih-isiire eurore si ri'-eenl"'. La guerre encore, la lerrilde catastrophe, l< luoulra .i nouveau *.ous uii auln* jour «lans sa reti'ile II sitiin Ie lijeii a larges mains, s'euiploy- .•'it avec tin reet mépris dn «langer, a soulager les misères, el a mei .re ;iVit eiuproasemeul sa ires grande i.iFliiem-e, ti I aimahle disposition «I tout Ie liiiMlde. Seiile I eyartiaUou fon-ée parvint a l'arraeher iiioiiienlaiieiii 'iii au sol <pii l'.i vu nailre. et «iiii vient de i'eiilever |>our loujoiirs i noire affection. I.esl «lans l'ititiiuilé «pie parlieiilièr«*meiit se lévoilail «•clle Ame si pure. si helh». Que «Ie fois ii ui est arrive de tomher CU extase, «m» a«lmi- ratiou de vut il rei I uiouvautes et admirahles peliles reunions «Fe familie. - Que «Ie hiis j'ai vu cliere l temlri' fille. se* adorable* petili**- filles. cneillir avis- a villi te. |«*s helleset «'•lo«|iieiites paroles, les caresses, h?s haisers de I'apa, Bon- papa et comme elles «Uaient heureiises et fi«*res Ie vivre sous le charmed re hon p»-,rede fainil* 0 litre plein de noblesse et «Ie devoirs, «ju'il incarnait avec mie perfection si vive, si exem- >laire. Ah. (rès honorahfe. respeetatde familie, «pie Votre douleur est gramie el juste, et rouitne nou* tons, ses amis, parlicipons a Votre inconsolable trisl««sse. N ou* perder. Ie meilleur desPèresnous |wrdons line autorite morale, mi hotnme d'nu.» intelli gence vaste, solide, eeïairee et persuasive, d'unc education delicate, fiuieun Ciief-llomne comnie on n'en pos«Ie «pfune fois qui par ses quatilcs toutes superieures, plauait au sommet de notre generation. Nous quiltoiis X otre derniere demeiire. le emir lechiré. rime en pleur*. Nous X ons quittons.le meilleur «li^s amis, niais otre luenioire n -t«»ra grav«*e pour toujour* «lans o plus fi«l«de. Ie plus intiiue. de nos souvenirs. Non pas Adieu, maisaii revoir: no* sentiments Chn'-tiens nous permettent d'entrevoir. nous ouVrent un iioriron d'esp«'-rance. de liêatitiide êterwlle. Au revoir. nwn eheret grant] Ami nous X'ous qiiittons mais. ronsouhiierJAMAIS. Ik aanzie liet als een smartvolle plicht, in naaiii «ier Phiiharmonie en der Gilde van S' Sehastiaan op dit droevig oogenlilik. hij den rand van dit gapend graf. waar voor eeuwig «Ie stoffelijke overblijfsel- zuilen rusten van onzen diepbelreurden Voorzitter, een laatste vaarwel t«»e te sturen en hulde te brengen aan de ia Idzame hoedanigheden. «Fie hem kenmerken. Hij werd in i*.'.ii te P«>peringhe gelvoren. Na eenige jaren «Ie hsargangen van ons College gevolgd te he|»i«en heeft hij zijne «tudiè'n voltrok ken in een Franseh pensionnaat. Hier onderscheid de hij zich door zijne werkzaamheid en door zijnen hijzonderen aanleg voor de studie. Hij was begaafd met eene w il-kracht en een gezond oor deel. die geheel zijn leven kenschetsen. Als nijveraar was hij de vriend van al zijne onderhoorigen zijne werklieden hadden voor hem een oprechte genegenheid, die hij door zijne -.-erdraagzaamheid. door zijne rechtvaardigheid en door zijne vaderlijke handelwijze had weten te vefwerven. Het is dan ook niet le verwonderen dat men zoo vroegtijdig beroep gedaan heeft op zijne wel willendhei I en zijn vernuftin 1*^7 wrrti hij ais hoofdman -Ier Gilde van S Sehastiaan nitg»-roe pen. Alte schutters weten met hoeveel tart en ver kleef iei hij si, - de belang -n der Sehas- tiaangilde wist te verdedigen. Geene opofferingen vielen hem te zwaar wanneer het den bloei der Schuttersgilde betrof. Maar het is vooral op het oogenbtik. dat de Philharmonic zich in zulken netdigen toestand bevond, dat hij ons blijk gegeven he ft. van zijne wilskracht, van zijn gezon.l oordcel. van zijn- vaste «v •••■riuiging. van zijn wij4 beleid, "t 1- daazom da« wij hem znlke levendige achting zulke oprechte verkleefdheid en zulken dier-n eerbied tociroegen. Hij wist ons tot zich te trek ken door zijne vert.mvrh'heid aan de maatschap pij. loor zijne opc-nhartigheid. d-«>r rijnen lief ï- rijken mging. W e <wz» r herinnert rich niet met welke hartelijke bereid willigheid, hij steed- ten dienste stond van iedereen. W ie va» ons rdenkt niet met smart dat edel hart. op hetwelk men nooit te vergeefs tek- nde en «lat steels zoo vurig voor vriendschap ...f*" 4e zijnen was zijn- liefde onuitputte lijk. Wij waren meermaal* getuige van zijne mncelooce gemeenheid voor zijne kinder* en klemkinder». Maar «Je vi r»-«-de «ioo«l. die niets -.paart, is guko- inen en dat alles is als eene schaduw verdwenen. Ja. weent, diepliedroefdr kinderen. uw«» tranen zijn maar al te billijk beween! den liefhehbeu- «leii vader, die steeds iiereid was aiies aan uw geluk op te offeren. Wij ook, wij liebl»cii liet hart benepen, wij verliezen immers ons duurbaarste lid. onzen tmiiMSleii raadsman. oil zou In-sten steun, onzen o<l<dxleii vriend. Ja. duurbare afgestorvene, uwe dood is voor «ui*, die ii zoo z«s*r beminden cu vereerden, eelie wreede, hartversi•lieiiri-nde tijding geweest. D ior mijne zwakke stem beloven uwe talrijke medeleden, op dit plechtig oogenlilik, uwe goede raadgevingen en uwe edele gevoelens van ver draagzaamheid indachtig le zijnen voort te strij den voor uwe ture geliefde maatschappijen. Eeuwig blijven wij t' daukhuar. Ih- dood heeft uns ii wei kuuiK'ii ontrukken, maar uw aandenken zal nimmer uit mis geheugen kunnen gewisclit worden. Hat uw stoffelijk overschot zacht ruste in den school der nar«le. Hat uwe ziel Van uit Gmlcs woon. met welbe hagen nederzie op «leze talrijke. Itedroefde vrien denschaar. Vaarwelduurbare Vriend, vaar eeuwig we! (Test mie derniére pemw'e d'affeelion. uii iiiliine hoinmag)' «Ie gratitude et «Ie respect, que je viens appurter h fa meiuoire de l'lio nine de ï.icti, qui units rondu't ici, Ie eu-ur iouni d'afflietiou el de regret. Olte pensée et cel hommnge je Ie* exprlnie au nom de ceux qui p«'iulaut la gm-rre Irouvèrenl a raccueillant foyer de Monsieur Emile Valcke. un pen «Ie aérenilé, de la joie <-l du reeonfort dont its «'-taieiit privé* par l'itnplncahlc dévelop- pemenl «Ie* évèriements d'alors'. II «'>'ait la. pendant Ie somhre drame. dans la maison «|u'il vient de quRter jamais, les mains ouvertes et tendnes. fe regard fraternel et coiii- fialissanl. aver de sages et gciiéjctises paroles sur e* lèvres. El. pendant «|iie|ques lieures oil ouhiiait «lans ia douceur el le eharuie «Ie son hos- «italite. la rruelle et douloureitse épreuve, et on s'y réeoueiliait aver l'espoir. avec la vie. Que de fois. nous sommes venus vers lui, tour- inentés. tristes et las. et «pie de fois nou* l'avons ]uftté aprèsqiielque» heures defninmmiioii.apres quelques heures d'intiinité. fortifies, apaises et saavc* par sa soiiriante et aimahle phllosophie, sa helle énergie, sa rlaire intelligence et sa lucide comprehension des événement#, des chose* et des hommes. II élait eoniine Ie père spirituel «Ie rotte ville sur laquelle soufflait un effrovahle vent «Vitrage, qui faisail se précipiler, par la luniière de son e*prif el de son r«r-nr Ions renx que le malheur frappaif. Ce n'est que eontraiiil el forréqu'il a quitte son posteaux heures terrible* ie 1918. II semhlait qu'une vieillesse clémente, heurense et bénic luiétait due. Hélas la mort ne s'imprièle pa* de la Justice et mie fois de plus elle vient de le manifester eniellenienl. II faut s'inrliner devant sa volontë souveraine. que nos paredes, no* plaintes et nos larmes n'exeusent pas. Puissent sa fille el ses petits-enfants. qu'il adorait par dessus tout, trouver dans notre sym pathie quelque soulagement a leurs infortlines, et qu'av»1*? M«»nsieur Antoine X'airke et M. Vande Casteele. piles Teuillmt accept* r nessincèrescom pliments de condoléance. Que la Paix etemelJe soit avec vous. mon bicn cher Monsieur Valcke. avec vous «lont Ia vie ne fut qu'un long et fervent geste de bonté. Medegedeeld door deBankTRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1