15 centiemen hel nummer DE BEZETTIMG VAM DE ROER. Mond «Ie Wereld. TWEEDE JAAR N :i«i ZONDAG I APRIL 19-23. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. PASCHENI G.Dupont&Zoon V MILITIELICHTING 1923. In de Kamers. Buree'gerief Pracht papier Gebr. DUPONT Horlogerij Het Vraagstuk van het Herstel* JÊ Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Y perstraat, 2 (bij de fost> Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.30 fr. buiten stad, met de post 8.ÜÜ fr. Buitenland12.30 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. l)e naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. a a Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. U.4U fr. de regel. 0.33 fr. Aankondigingen Op I* en 2* bladzijde Op 3* en 4* met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40fr. deregel. met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN in(M,Ziirer,Kiekel PARKEREN in Goud. Diamant. Vperstraat, 2 Pope r nghe. Yroolijk galmen de bronzen sleiunien der jubelende klokken, en verkondigen de Christenheid de Verrijzenis des Hei lands. Ken tijd hebben ze gezwegen tol deelneming iu de groote rouw waarin de Kerk gedompeld is bij het droevig herin neren aan den marteldood van Haren Goddelijken Stichter, die tot aller heil aan bet schandhout gespijkerd werd. Maar nu dat de Meester van het Heelal over den dood heeft gezegevierd, nu dat de Verlosser der inenschheid glorierijk uit het graf is opgestaan, is alle treurnis verdwenen, is de droefheid door blijdschap vervangen. Alleluia weerklinkt het aan het altaar, juicht, christenen, juicht want Jesus is verrezen. Kn daar mengen de klokken opnieuw hunne heldere stem men bij de zegezangen der geloovigen, ?«n verkondigen einde en ver Godes groot- cache zegepraal. Paschen Wat al aandoeningen der ziel omvat dit enkel woordFeestdag is het voorde geloovigen, hoogdag voor de gansche christen schaar. Dag van iunige blijdschap, dag van waar geluk. In dichte drommen begeven de geloovigen zich Ier kerk om het jubelfeest mede Ie vieren, van vreugde trillen alle harten bij hel aanheffen van het plechtig Alleluia en het gejubel der klokken. Het is Dasehen en de mensch herleeft. Re natuur begint opnieuw al hare pracht tentoon te spreiden, ganschde schepping kleedt haar in feestgewaad. De sehoone dagen doen ons hopen, het zomerseizoen is in aantocht. De eerste bloemen hebben breeds met hunne heerlijke kleurenscha- Ikeering de dorre winlernatuur verbannen ;€n bet eerste gekweel der vogels is een Izekere voorbode van het streelend orgel dat het vogelenkoor weldra door bosschen bn velden zal doen weerklinken. Het is Paschen, en zooals de Heiland pen dood overwon, zal de Winter, niet tegenstaande misschien nog ecnige maeh- jlelooze aan vallen,weldra bezwijken onder e weldoende stralen der lieve Lentezon. De nieuwe mililiewet die voor het eerst op de lichting van 1923 zal toegepast wor den, is verschenen. Plakbrieven zullen, deze week nog, de voornaamste bepalingen der wet kenbaar maken. In afwachting, ziehier het belangrijkste Voor de militianen t De eerst-opgeroepene van een niet-wel- hebbende familie met ten minste zes kinderen, wordt, op aanvraag, onlsle- gen van dienst in vredestijd. 2. Elke militie plichtige kan vijf jaar na- eenvolgend een uitstel van oproeping van een jaar bekomen, voor geldige redenen (studiën, familiesteun, nijver heids- of landbouwnoodwendigheden, enz. enz.) 3. Elke jongelidg mag. in het jaar waarin hij achttien of negentien jaar oud wordt als mOitieplichtige dienen mits hij voor den dienst geschikt bevonden worde. Om ontvankelijk te zijn moeten de vra gen om vervroegde oproeping, uitstel of ontheffing van dienst, r óór den. 15 April mondeling of schriftelijk gedaan worden an den burgemeester der gemeente w aar Je aanvrager verblijft. Na 15 April zijn zulke aanvragen niet meer ontvankelijk. HET ZOMERUUR. De Belgische Regeering had besloten le Zomertijd in voege te brengen in den »&eht van 31 Maart tot 1 April. Maar aan reden de Fracschen en de Hollanders het omerr.ur voor dit jaar nog niet aange- »orr.en hebben, heeft de minister van Bin- reniandscbe Zaken besloten voorloopig den Zomertijd niet toe te passen. Er is dos geen verandering in het uur de monters en de horlogen moeten niet v^roitgescbovea worden. Er w >rdt nu algemeen gedachtdat men op het einde van April het uur van dertig niinulen zal vooruitschuiven om iedereen tevreden te stellen. Naar de onderhandelingen De kwestie der onderhandelingen wordt in Duitschland fel besproken. De minister- van Buitenlandsche Zaken heeft dienaan gaande eene belangrijke vei klaring afge iegd. Hij weigerde te antwoorden op eene vraag die hem gesteld werd betreffende de ontruiming van de Roer, maar zegde adat Duitsch.'and bereid is deel uit te ma ken van de wederlandsehe kommissie, waarin ook onzijdige landen zouden ver tegenwoordigd zijn. Deze kommissie zou een onderzoek in stellen betreffende het bedrag der leve ringen, door Duitschlaod voor rekening der herstellingen tot nu loe gedaan, en zijn vermogen in zake betaling van ande re sommen. In geval zulke kommissie zou gevormd worden, zou Duitschland Irereid zijn om te trachten eene wederlandsehe leening aan legaan, welke door de nijveraars zou gewaarborgd worden. Met de opbrengst van deze leening zou Duitschland alsdan aanstonds eene beta ling in species doen. Wanneer wordt de Roer ontruimd? Verklaring van M. Poincaré De Kommissie van Financies derFran- sche Kamer heeft Dinsdag MM. Poincaré en Le Troquer gehoord over hel wetsont werp betreffende de kredieten, bestemd voor de Roer bezel ling. M. Poincaré heeft verklaard, dat het Irezet gebied 2,800 vierkante kilometers groot is en jaarlijks 90 miilioen ton kolen opbrengt. Men telt er 14,200 cokeovens. In het bezel gedeelte, op een totaal van 170,000 mijnwerkers arbeiden er 300,000 in de putten die onder toezicht der bond- genoolen staan. De eerste-minister heeft uitleg gegeven over debesluurs- en krijgsinriehling der- Roer. Hij herinnerde er aan, dat de Ruit- sche regeering en de nijveraars den weer stand ingericht hebben vanaf het begin der bezetting. De minister-voorzitter ontkende niet dat de bekomen ekonomische uitslagen, in zake de verwezenlijking der panden, weinig belangrijk zijn. Alleen een langdu rige en bestendige bezetting zal, gezien den slechten wil van Duitschland. toelaten een uilbatingsprogram door te drijven. M. Poincaré wees er op. dat de groot- nijveraars der Roer nog altijd de ziel zijn van den Duitsehen weerstand. Zij hebben meermaals gepoogd rechtstreeksehe be sprekingen aan te knoopen met de Fran- sche regeering. maar deze wil slechts ge hoor geven aan officieele voorstellen, uil- gaande van de Duitsehe regeering zelf. Verder zegde M. Poincaré. dat hij in geenen deele geneigd was de offieieuse oorstellen in dien zin door onzijdige of geallieerde mogendheden gedaan, in ont vangst le nemen. Hij had. ten andere, de zekerheid, dat zulke voorstellen hem niet zouden onderworpen worden. Spreker voegdi er bij. dat de Fransehe en Belgische regeeringen ten volle l ak koord zijn om de Roer bezet te houden, tot wanneer Duitschland tot betere gevoe lens zal gekomen zijn. Naarmate de beta lingen vorderen, zullen de gewesten ont ruimd worden. Essen zou bezet Wijven tot de totale regeling der herstellingen een voltrokken feit zou wezen. M. Le Troequer voerde dan het woord en verklaarde, dat er dagelijks 3.500 ton kolen en coke naar Frankrijk gebracht werden. Zeer binnen kort zal dit cijfer verdubbeld zijn. Onder de 124 smeltovens die, voor de besetting, in volle Opbrengst waren, zijn er nog 74 aangestoken. Op de mijnen ligt thans nog een voorraad van 560,000 ton coke en van 2 miilioen ton kolen. De oproep tot vrijwilligers om den dienst der spoorwegen le verzekeren, heeft de besle uitslagen opgeleverd. Na de verklaringen der tw ee ministers, heeft de Kommissie de door de regeering gevraagde kredieten gestemd, J Gaat Bonar Law heen In de w andelgaugeu van bet parlement doet het gerucht de ronde dut Bonar Law best mogelijk binnen kort uit de politiek zou lieden.De eerste minister moest reeds ouder het kabinet Lloyd George, om ge zondheidsredenen als leider van zijn partij in het Hritsche parlement aftreden. Hij zou ook Itrans weer overspannen zijn en een paar toevallen hebben gehad. Verder blijkt hij zeer onder den indruk te zijn gekomen van de jongste gebeurtenissen op internationaal gebied. Bonar Uiw gaat, in ieder geval, eenige dagen rust nemen op het platteland. Hij zou voortdurend last hebben van keel ontsteking. In dezelfde parlementaire kringen,waar men geloof hecht aan het gerucht be treffende het mogelijk ontslag van Bonar Law, weet men ook nog te melden dat Stanley Baldwin, kanselier der Britsche schalkisl, Bonar Law als eerste minister zou opvolgen. In de werkhuizen Krupp. In de werkhuizen Krupp, te Essen, heeft men het getal werkuren verminderd met twee uren 's Zaterdags en een uur de andere dagen.Het loon der geschorste werkuren zal niet lieelernaal uitbetaald maar met een derde verminderd worden. De Belgische socialisten en de Roerbezetting. De Belgische socialistische partij heeft eene afvaardiging naar de Roer gestuurd dewelke er een onderzoek gedaan heeft naar de heersehende toestanden. Mijnh. Wauters, de gewezen minister van Be vooi rading. die deel uitmaakte van de afvaardiging, heeft bij zijn terugkeer te Brussel, Maandag nrorgend verklaard De bevolking beklaagt zich niet over de houding van de bezetters, en vooral niet van de Belgische soldaten. De stoffe lijke toestand der bewoners, bij voorbeeld te Russeldorf.is slecht, maar dat was reeds zoo vóór de bezetting. Te Bochum en te Essen, zegt men rechtuit niet te willen werken onder de bajonetten. De werklie den zeggen dat men, in plaats van troepen ekonomische afgevaardigden in hun land had moeten zenden. Zij willen niet behan deld worden als slaven. Het is niet onder de drukking der nationalisten, der kapita listen of der regeering dat zij den bezetter lijdzaam tegenstand bieden. M Wauters toonde exemplaren van pro- pagandadokumenten. gedrukt op pracht- papier, heigeen bewijst dat de Duitsehers die beweren geen geld te hebben om hun schulden te betalen, er altijd in overvloed vinden om hun propaganda te voeren. a De Belgische socialisten, zegde M. Wauters nog. meenen dat de Duitsehers gelijk hebben niet te willen werken onder de vreemde bajonetten dat de Duitsehers met reden protest uitbrengen tegen de bezetting, en dat zij gelijk hebben te be weren. dat de bezetting overtollige uit gaven teweeg brengt. eigens M.W auters. hebben de Duitsehe werklieden verklaard niets te w illen on dernemen om de herstellingen te verzeke ren. zoolang de bezetting duurtzij zijn het bijgevolg eens met de regeering Cuno hoew el hun redens van handelen niet de zelfde zijn. Een nieuw «abotagemiddel De Duitsehers blijken er een nieuw middel op gevonden te hebben om hel spoorwegverkeer te belemmeren. Zij strij ken w agensmeer aan de sporen w aardoor de treinen vaak geruimeo tijd worden op gehouden. De vertraging bedraagt dan ook meestal 3 tot 4 uren. De aflossing in de Roer De Belgische troepen voetvolk, die zich thans in de Roer bevioden. zullen in t be gin van dezen maand, hoogst waarschijn lijk den 11 April afgelost worden De af lossing der sehadrens ruiterij zal den 2 Meien die der artiljeurs den 3 of den 4 Mei geschieden. Beigïe «n h«. Ker.tei iFinancieële Inlichtingen.' AANBEVOLEN CELDPLAATS1NGEN. De Financial Times'» weet te melden, dat Belgie, in zake her-stelreeds 22 mil jard 712.41b.290 papieren franken ont vangen beeft. Krachtens den betaalstaat van Londen heeft Belgie recht op acht ten honderd van de geheele schadevergoeding, zijruit 10.908.000.000 goud marken. Het priori teitsrecht reikt over 2 millard goudmar ken, waarvan de drie-vierden betaald wei den. Zelfs moest daaraan geheel voldaan zijn, dan zou Belgie nog recht hebben op 8.570. oOO.000 goudmarken. Het is dus uitgesloten dat Belgie, na de uitbetaling van deze prioriteit, zich niet meer onledig zou houden met het vraag stuk van het herstel. Nieuw Duitsch protest De Duitsehe regeering heeft nogmaals bij de Fransehe regeering protest aan- geteekeud tegen daden van geweld in hel Roergebied. Vraag van den heer Butaye. Gelieve de heer minister van spoorwe gen, volgend geval eens te laten onder zoeken De Vrijdag is de marktdag der stad Poperinghe. De eier- en bolermandeo per expres verzonden mogen met de reizigerstreinen niet mee. Aldus worden die manden met koop- waartreinen weggestuurd lot hun beslem ming. De Zaterdag is de marktdag der- stad Yper. Kier- en botermanden worden den Zaterdag uit Yper met de reizigers treinen verzonden, en alzoo komen die waren nog een dag vroeger ter bestem ming dan deze een dag vroeger uit Pope ringhe verzonden. Diksmuide en Yeurne mogen ook per reizigerstreinen verzenden. Waarom die uitzondering voor Poperinghe Gelieve de heer minister ook aan Pope ringhe die gunst te verleenen. De handelaars zijn nu verplicht hunne waar met tarief II le verzenden, daar deze met de tarief I taks, toch zooals tarief II collis behandeld w orden voor de Slaat is dat een geldverlies, en voor de markt vau Poperinghe zeer schadelijk, omdat de handelaars verplicht zijn, om te kunnen konkurreeren, hunne waren naar Diksmuide. Veurne of Yper te voeren Antwoord Gezien de zendingen boter en eieren uit Yper. Diksmuide en Veurne maar weinig talrijk zijn, kunnen deze gemakkelijk opgenomen worden in de pakw agens der reizigerstreinen. Hetzelfde geldt niet voor dergelijke, zeer belangrijke zendingen uit Poperinghe die in die voer tuigen niet kunnen geladen worden. Daar het niet mogelijk is een of meer bijzondere wagons te zetten aan de reizigerstreinen, die op de baan Poperinghe-Kortrïjk rijden die treinen hebben reeds den voor hun locomotieven hoogst toegelaten last kunnen die zendingen enkel per goederen trein vervoerd worden. Oorlogsschade. In de laatste sitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondis se ment Yper werd de schade weerde 1914 als volgt vastgesteld voor na- vermelde personen POPERINGHE. Benoil Maurice 3301 Baes Henri bakker en herbergier 5731 Oogbe Aimélimmerm. en herbergier 0650 Lermytle Achille 3734 Bruneel Pierre 1672 Lermytte Auguste 6614 Yeys Emile 10282 Yano verbek e Alpheuse 2688 Salome Julien 80 0 KEMMEL. We Yaoderstichele-Vandenbroucke 70467 LOCRE. SeraphiD Singier 6808 WESTOLTER. LepOtitre Arthur 3940 Charbonnage du Bonnier. De rekeningen van het boekjaar 1922 sluiten met eene winst van 1.120.922 fr. tegen 938.323 fr. in 1921. Kr zal een dividend van 143 fr. bruto voorgesteld worden legen HO fr. vorig jaar. Industrleile et Pastorale Beige Sud-America ine. Volgens besluit der buitengewone nlgf meeue vergadering van 23 Oktober 1922 kunnen de bevoordeelde aandeden met koepons 27 en volgende aangehecht ver wisseld worden tegen nieuwe titels voor zien van dezelfde koepons. Corphalie. De Raad zal herd waarschijnlijk vóór hel boekjaar 1922 een dividend van 24 fr. bruto voorsteil in. Linière Saint-Sauveur. Op 19 April wordt er eene algerneene buitengewone vergaderinggehouden welke zal te beslissen hebben over eene verhoo ging van het maatschappelijk kapitaal hetwelk van 2 op 3.50 miilioen zou ge bracht worden door de uitgifte van zeven duizend bevoordeelde aandeden elk van 300 frank, welke een dividend van 0.50 p. c. zouden opbrengen. Verders slaan er op de dagorde verschillende veranderin gen op de stal uien. Pècheries a vapeur d'Ostende. De rekeningen van het boekjaar 1922 slrriten met eene zuivere winst van 418 duizend 084 tegen 588.963 fr. 1921. Voor gesteld dividend Fr. 0.00 bruto tegen fr. 8.10 netto vorig jaar. Hornu et Wasmes. De verwisseling der oude litels zal plaats hebben vanaf 5 April. De aclicri Grand Buisson moeten terzelfder lijd in gediend worden voor de verwisseling. 9 kapilaalactiën Grand Buisson geven recht aan twee Hornu Wasmes en 27 ge- notsaandeelen Grand Buisson aan 3 Hornu Wasmes. Electr. Lille, Roubaix, Tourcoing. Ken winstaandeel van 8% zal voorge steld worden (20 fr. j»er actie) tegen 7 verleden jaar. Hypothécaire Beige Americaine. De w insten van het bonkjaar 1922 be dragen 2.744.383.66 tegen 2.131.624.08 in 1921. De verdeelingen bedragen frank 204.75 aan de dividendactie en 137.55 fr. aan de af belaalde actie. Textiles des Flandres, Eene buitengewone vergadering zal te beslissen hebben over een kapitaalver meerdering te brengen van 2 lot 4 30 miilioen door het uitgeven van 8.000 nieuwe actiën aan 275 aangeboden aan de oude aandeelhouders. Af te knippen koepons. Banque Crédit Colonial fr. 23.10 Comptoir du Centre fr. 29.23 Charbonnages Beiges fr. 23.00 Poirier fr. 00.00 Werister fr. 360.00 Carrières Cösyns fr. 27.00 Queoast fr. 30.00 Cbernin de Fer Sierra de Carthagène oblig. var. fr. 13.50 Touroai Jurbize dividende fixe fr. 16.75 div. variable fr. 40.58 1 10s jouiss. fr. 378.00 La Louvière-Bouvry cap. fr. 18 75 div. fr. 97.55 Soie d'Oboorg cap. fr. 103.50 fond. fr. 76.50 Nord de Gitly solde fr. 337.50 Trust Mélall. B.F. cap. fr. 4.50 ord. fr. 3.00 Maireux Bas-Beis fr. 81.00 Falisolle fr. 135.00 Maurage fr. 315.00 Bruxelkrise d Eleetricité prior. fr. 36.00 jouiss. fr. 31.50 fond. fr. 58 05 1» Kasbons Gemeentekrediet 5% uitbetaalbaar aan pari den 1" October 1930 Intrest April-October. 2® Schuldbrieven Crédit Natio nal h Plndustrie,, onder de waarborg van de Nationale Bank van Belgie, uitge geven Sc terugbetaalbaar aan pari in 1932. 3° Kasbons "TRANSINTER,, 4 een jaar aan betast inga vrij, intrest be taald op voorhnnd. 4» Schuldbrieven ürondkrcdict van Belgie 5 12% aan tien jaar. Be lasting 10%. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van «ie BANK TRANSINTER. Leest en verspreidt De Ga2et van Poperinghe De prins van Wales is Dinsdag, tij dens eene militaire koers, van zijn paard gevallen, toen hij het over eene nogal breede beek deed springen. De prins viel in 't water maar bekwam verder geen let sel. Men heeft te Oudezeete (Franseh- Vlaanderen) het twee en twintigste kind gedoopt van de familie Bogacrt-Ternynck. Mgr. Quillet, bisschop van Rijssel, was peter. Ken Spaanseh militair vliegtuig is le Melilla Marokko, van eene hoogte van 300 meters gevallen en school in brand. De loodsen, kapitein Ranimez en de waarne mer, luitenant La Cierva werden verkoold Te Friedrichshagen, nabij Berlijn,is een aulo tegen eenen boom gereden. De inzittenden werden, door der schok, tegen de slraatsteenen geslingend. De eigenaar van den aulo, M. Ivolas, Fransehe verta ler, geboren te Mont pettier, die te Berlijn woonl. is erg gekwetst. Zijhe vrouw,even eens van Fransehe nationaliteit, bleef op den slag dood. Twee inspekteurs van den dienst legen drankinvoer zijn erdoor list in ge- slaag«I sterken drank Ier waarde van 10 miilioen dollar (meer dan 170 miilioen frank ongeveer) in beslag te nemen te Brooklijn Amerika. Zij hadden met den eigenaar van den voorraad kennis ge maakt en hem aangeboden te zullen zw ij- gen voor 100.000 dollar. Toen zij kwa men om het geld te ontvangen, hielden zij den eigenaar aan en legden beslag op den voorraad. Twinfigjaar geleden werd te Vught Nederland een fiets gestolen van een in- woner van Tilburg. In hel tasehje zaten 5000 gulden. Men kwam den dief nooit op het spoor. Het slachtoffer ontving nu deze week een nieuwe fiets en 6500 gulden, met het vriendelijk verzoek hel gezondene wel te willen aanvaarden als vergoeding voor wat hem twintig jaar geleden ontstolen. Een Araboneesch fusilier. die deser teerde bij maneuvers in Kediri. schoot den reserve-luitenant G. D. I. Birnie dood en verwondde een Amboneeseh sergeant zw aar. De gedeserteerde werd zw aar ge wond gevat. Naar het ltaagsch Anetakantoor ver neemt was luitenant Birne reserve-l® lui tenant van het vijfde regiment infanterie te Amersfoort en gedetacheerd bij het In dische leger. Te Baisieux. nabij Quiévrain, is een oud huis, dat als hoeve dienst deed. inge stort. De echtgeooote Beernaert en haar acht jarig kind w erden onder het puin bedolven en gedood. Deh. Beerneartis ook zwaar gekwetst. Op het spoorwegnet van Cevlan is eene mameiiven-lokomotief op een post- treii gereden. Vier reizigers werden ge dood. en een veertigtal anderen gekwetst. Al de slachtoffers zijn inboorlingen. Zondagavond heeft in de New Oxford Street een ernstige omnibus-botsing plaats gehad. Zes personen werden gewond. Te Delfzijl.Nederland, is een roei boot. waarin vier matrozen zaten omge slagen. Een der inzittende is verdronk* n, a a a a a a a a PoSTCHECHHEKEVlNO X 48459 Ieder mt* Je»erter Het Ma 1 »taat ter blijft v.-rani r- Q-j&O /J -kwng van al wic ii»-t iford neegt met het algemeen nut en belang. or- zijne delijk voor bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Persoonlijkheden nemen we niet o t bij de Post Medegedeeld door de Bank TRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1