TWEEDE JAAR ZONDAG 8 APRIL 19-23. Y 3 I 3 centiemen liet nummer Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. DE BEZETTIMG VAD DE ROER. Bureelgerief G.Dupont&Zoon Oe koolmijnen in Limburg. Pracht papier Gebr. DUPONT Het Vraagstuk van hel Herstel- Horlogerij Oorlogsschade. Financieële Inlichtingen. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te vorkrijgen bij Yperstraat, 2 ibij de fosti Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr! buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland12.50 tr. Men abonneert opatie Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. D^wamlwz^ingeza^vMrdenget^sigerd. m m r m m B m m Tn .evehs-E .enaars i Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERmGHE. PoSTt MJLT K K KIC K N i "SG X' 48459 Ieder mejetterker a Het LtaJ >taat ter blijft v.-raiH' >r- ddfc® A t" hikking van al d. lijk voor zijne ».e hrtfotdowcnt bijdragen. met het algemeen Bijdragen in te nut en belang, z ij. n z v. i rr.o- i f gelijk tegen den Persoonlijkheden Puintei dag noen.tnemen we niet o a Aankondigingen 0.40 fr. de regel. 0.35 fr. Op 1'en 2'bladzijde Op 3' en 4' met minimum van t fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,pi ijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent Statie-Monters. Regulateurs 1'end uien Wekkers KETTINGEN n Goud, Zilver, Nicke! PARRt liKN in Goiul. Diamant. i"j Vperstraat, t bij de fosb Poperinghe De toestand in het bezette gebied De fabrieken Kmser l.ippe zijn bezet ge- w orden. Er bevindt zich een voorraad van 30.000 ton cokes. liet kolenvervoer bereikte gisteren 10 duizend ton. De werkloosheid in het gebied Dusseldorf bereidt zichhoclfsteeds uit. In de glasblazerijen van Gerresheim zijn 500 arbeiders ontslagen. De glasblazerij van Witten ligt volkomen stil. De Duitsehe overheden leggen een groote waakzaamheid aan den dag om te voorkomen, dat de werklouze Du it sellers in het bezette gebiedt werk gaan zoeken. Een nieuw Duitsch herstel-ontwerp In de Duitsehe politieke kringen wordt liewcerd dat het Roergeschil naar het ein de loopt en het tieslissend oogenblik nadert Zulk zou echter niet beteekeneir, dal Duilschland het moet opgeven, maar wel dat het een aki ie voorbereidt als gevolg waarvan Frankrijk, de Entente en de ge- lieele wereld eens duidelijk hunne houding zullen moeten bepalen. De Duitsehe re geering, die zich niet wcnschl over te geven aan Frankrijk en België, zal zich ook niet rechtstreeks tol deze regeeringen wenden. Ook zal om de lieiniddeling van Engeland, Amerika of een andere mogend heid niet worden verzocht. De Duitsehe regeering steH zich voor de wijze waarop zij bereid is, op ekonomisch gebied, aan de oplossing van het vraagstuk van het herstel mede te werken, ondereen kon- kreten vorm aan de wereld mee te deelen. Zij zal een haar redelijk voorkomend voorstel aan het oordeel van allen onder werpen. l)e wereld kan zich dan uitspre ken. Mocht deze poging zonder sukses blijven, dan zal de Duitsehe regeering in haar verzet volharden. In de Krupp-werkhuizen Bloedige voorvallen hebben Zaterdag ochtend plaats gehad te Essen tusschen eene afdeeling Fransche soldaten, lielasl met het opeischen, in de werkhuizen Krupp, van auto's, en de werklieden van genoemde fabriek. De Fransehen maakten, door de arbei ders bedreigd, na de gewone aanmaningen gebruik van hun wapens. Zij schoten eerst in de lucht, doch de toestand werd drei gender en de arbeiders'wierpen met slee- nen, bedreigden met revolvers en richtten de stoomspuiten op de soldaten. Om vrij te komen schoten de Franschen toen op de menigte. Er werden vijf of zes Duilscbers doodelijk getroffen en een der tigtal andere arbeiders minder zwaar gewond. Even later werden een soldaat en twee Fransche ingenieurs op straat door de menigte mishandeld. Alles wijst uit dat deze betreurenswaardige incidenten uit gaan van een aantal gewezen agenten der Schupo, die thans bij Krupp werkzaam zijn. Volgens het blad Le Matin hebben bij de relletjes in de Krupp-werkhuizen te Essen.tien Duilsehers het leven gelaten Het vervoer door het bezette gebied Het ministerie van Buitenlandsehe Za ken deelt mede. dat de Hooge Intergeal- lieerde Kommissie besloten heeft, dat de goederen, komende uit het niet-bezelte gebied en welke vervoerd wofdm door hel bezette gebied met bestemming naar het buitenland, geen uitvoerrechten be hoeven te betalen bij bet verlaten van het bezette gebied, op vertoon van een ver gunning, afgeleverd door een bevoegd or ganisme in niet-bezet Duilschland, of van een bewijs van betaling van de uitvoer rechten in een kas van niet-bezet Duilsch land. Fran*ch militair verlof Gpnieuw zullen in het Rijnleger van he den af militaire verloven toegestaan wor den aan év soldaten van de lichting 1922 daar de lichting 1921 binnenkort afzwaait. Het aantal verlofgangers mag de 5 t. h. van de eenheden niet te boven gaat. Russisch graan voor het Roergebied Het uitvoerend komiteit van het Al-Bus- sisch Sovjetkongi es zou een resolutie aan genomen hebben, waarbij besloten werd een arbeidersafvaardiging met f 0.600 ton graan naar het Roergebied te zenden, tot steun der Roerarbeiders. De aflossing der Belgische troepen in het Roergebied Een talrijke menigte woonde Zondag de aankomst bij, in het Noordstal ion le Brussel, van de uit Brugge vertrokken en zich naar het Roergebied Ingevende 7® Infanteriedivisie. Men weel dal deze «livi sie de thans in het Roergebied verblij vende Belgische troepen gaal vervangen. De bataljons stelden zich op langs de AnUverpsehe laan en marcheerden ver volgens naar het station van Turn-en-Ta xis, waar de treinen naar Duilschland reeds gereed stonden en alles in de beste orde verliep. Tegen Kanselier Cuno Zijn ontslag wordt geëischt De Duitsehe schrijver von Gerlach, die de Reichsregeerders al meer dan eens harde waarheden voorgehouden heeft, eischt in een artikel, verschenen in een ierlijnseh blad, dal kanselier Cuno zijn ambt neerlegge. Volgens M. von Gerlach, bewijzen ver jaringen van M.Pöincaré en van M.Cuno, dat de Fransche en de Duitsehe regeerin gen koppig blijven op hun standpunt. Hij is van meening, dat het geschil nog maan den kan duren, en dat het zal uitloopen op den ondergang van Frankrijk en van Duilschland. De arbeidersbevolking der Boer kan niet tevreden zijn met de lofspraak, haar toegezwaaid door de Berlijnsche pers. Zij leeft het gewicht der bezetting te dragen, en zij eischt eene regeering die zich be reid verklaart in onderhandelingen te tre den en een programma van herstellingen voor te leggen. M. von Gerlach is dus van oordeel, dal het kabinet Cuno moet verdwijnen. Hel dient vervangen te worden door eene re geering, waarin al de partijen vertegen woordigd zijn, van de populisten tot de socialisten. Verder hoeft het nieuw kabi net samengesteld te zijn uit mannen, die vast van zin zijn de herstellingen uit te voeren. Hij beschouwt de noodzakelijk heid een kanselier le zoeken in de volks partij, en noemt M. von Kardof. M. von Kardof, schrijft hij. is een ka rakter, en hij begrijpt de behoeften van het oogenblik. Zijn politieke tegenstrevers eerbiedigen hein. De vreemde kan in hem vertrouwen. Wat hij zegt, denkt hij wal hij zal beloven, zal hij pogen te volbren gen. M von Gerlach zegt nog. dat het nieuw kabinet M Breitseheid als titularis der Buitenlandsehe Zaken zou m oeien hebben Andere persoonlijkheden, wier naam voor uit gezet wordt zijn: MM. Slresemann Muller. Wirth en Preuss. Het artikel van M. von Gerlach mag aanzien worden als het sein der verklaar de oppositie tegen het kabinet Cuno. Vier bestuurders van de werkhuizen van Krupp aangehouden l it Dusseldorf wordt gemeld dal vier bestuurders van de w erkhuizen van Krupp Zondagmorgen, in hun woning, aange houden werden. Zij worden beschuldigd het bevel te hebben gegeven de stoomfluit der werk huizen te doen in werking treden bij de aankomst van de Fransche afdeeling die auto's kwam opeiseben. Handel met België en Frankrijk Het wetsvoorstel, waarbij eiken bande van Duilschland met België en Frankrijk verboden wordt, werd voor de ekonomi- sche kommissie van den Reichstag slechts door de nationalisten gesteund. Men denk niet dat de legeeringdit voorstel in den Reichstag ter stemming zal brengen. De mislukking der Duitsehe Leening De uilslagen der leening in goud, uit geschreven door de Duitsehe regeering, 'zijn thans heelcmaat gekend. Het bedrag der leening was vastgesteld op 2()0 miljoen mark-goud. De bantreu hebben de helft ervan, 't is te zeggen 100 miljoen gewaarborgd. Er bleef dus nog iOO miljoen over. Hel publiek heeft echter slechts voor 50 miljoen ingeschreven, en dientengevolge waren de banken, volgens de overeenkomst welke zij met de regee ring gesloten hadden, verplicht de over blijvende 30 miljoen ten hunnen laste le nemen. Feitelijk heeft de leening dus sleehls KM) in plaats van 200 miljoen opgebracht en van de 100 miljoen heeft het publick er maar 30 op zich genomen. Dat mag eene ontzaglijke finanoieele mislukking genoemd worden. De Duitsehe drukpers tracht den slcch- en indruk, door deze mislukking teweeg gebracht, te verminderen met te wijzen op hel feit dat de mark weer juist in waar- Ie aan 't verminderen is. Plan der herstellingen De socialistische leiders van Frankrijk, ielgië, Engeland en Duilschland, hebben in hun vergadering der vorige week een ïerslelplan opgemaakt, waarvan de bij zonderste opgaven zijn 1. De sommen, verschuldigd ten her- stellilcl. moeten gegrond zijn op den here jouw der Fransche verwoeste gewesten, zonder rekening te houden van de pen sioenen, de kosten der bezettingslegers en andere laslen door het Versailles-Traklaat •pgelogd 2. De Duitsehe handenarbeid moet aan vaard worden om mee te helpen in hel werk van den heropbouw der be vrijde gewesten 3. Een regeling der wederlandsche schulden moet gedaan worden tegelijk als de herstelregeling, daar die twee soorlen schuld praktischer wijze onafscheidbaar zijn 4. Eene bescherming tegen een inval moet Frankrijk gewaarï)orgd worden door ingelanden Italië en. zoo mogelijk, door le Yereenigde Stalen 5. Het betaalvermogen van Duilschland moet door een onpartijdige rechtbank vastgesteld worden 6. De Roer moet trapsgewijze door rankrijk ontruimd worden, en er moet derwijze gehandeld worden dat die ont ruiming zoo spoedig mogelijk geschiede. Dit programma isbijna gelijk aan zekr re voorstellen, eertijds door Duilschland ge daan. en is schier gansch in zijn voordeel De socialistische leiders hebben Vrijdag te Parijs nog eene vergadering gehouden HET VROUWEMSTEMRECHT De meerderheid der socialisten hebben zich met hun Paascheongres tegen het vrouwenstemrecht verklaard. Het is dus niet zeker, dal de vrouwen in 1923 aan de provinciale kiezingen zullen mogen deel nemen. Gemeente WYTSCHAETB. BERICHT. Ten gevolge van het ontslag van den gemeentesecretaris slaat deze bediening open. L>e aanvragen tot bet bekomen van die plaats zullen, per aanbevolen brief, gezonden worden aan den Heer Burge meester der gemeente voor 20 April 1923. Aanvangswedde4000 frs. De eerste steenkolen werden in 1906 te Asch ontdekt op eene diepte van 50 me ters. Nu zijn er reeds negen vergunningen hebbende eene gezamenUijke oppervlakte van 20 830 hectaren, leder dezer vergun ningen tan ons 3.000 tonnen steenkolen geven. De deskundigen schatten de hoeveelheid steenkolen welke de Limbnrpcbe mijnen bevatten op <>ngeveer8 milliard tonnen. Limburg heeft dus kolen voor eene eeuw. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondis sement Yper werd de schade tceerde 1014 als volgt vastgesteld voor na- vermelde personen YPER. Yanb'eu Joseph Fr. 2< K)Ü Wen es Gustavo 2723 Parrel Charles-Louis geteisterde van Zilleboke 3150 Parrel Charles-Louis geteisterde van Zillebeke 33135 Planqueel Kmile 17215 Kerrinckx Alois Cornelius 7088 Bruynsteen 11 dene 5835 Gallens Einile 3687 BECELAKRE. Demeulenaere HcIioJor Fr. 8464 Duruez-Gryson Henri 10290 Verslraete Camille 2640 Vermeersch Augtisle 8446 KOMEN. Yandenbrouckc-Decock Eugene,Fr. 3101 Boudin-Deforce Eugene 1445 Balduvck Charles 2126 Santy Victor 1662 Lesagc Marie 709 We Ferlin-Detiege 470 Blanckaert Charles 3413 Blanckaert Desire 2010 Cousin Louis 2090 Carrein Florimond 6233 We Goudsmedt (Lucie Costenoble) 3073 Wiltebolle Kmile 1105 WiHeboUe Picric 1450 Delva Marie 2057 Bonte Oscar 1045 Decottignies Eloi 1333 Coulie Constant 2313 Drieu Henri 2504 Biieck Pierre 2805 HOLLEBEKE. Debeuf-Carrein Camille Fr. 4744 PLOEGSTEERT. Bataille Henri Fr. Leterme Maurice Bussehaerl Célina Leuridan Charles Boudry Charles WAASTKN. Verslijpe Rene Coppin Louis van Waaslen IvCire lleori Geloen Michel Bondue-Marquette Stamber Fr. en S. Turq Jeanne Devroede Victor Wijdau Cesar Hosdez Abel Bonle Jules Fr. 9834 NF.ER-W A A STEN. Delforge Henri Fr. We Labile Florimond GHELLWK. Lernoul-Soenen Cyr. ?n deelh, Fr. MalfaiC We Bolle, en kinders Vantomme-Yanhec Petrus We WiHeroijns-Boslijn en kinders We Vandekerekhove-llegrjrse en deelhebbers Van Meenen-Tournieourt Tbéoph. We Deconinck-Colpaert Jules en deelhebbers WEB VIK. Vervaecke-Yaniaton Camille Fr. Gatteen*-Dora? Cyrille Breyne-Demuysere Achdle Pyk Louise, We Claerebout, echtgen. Devos Honoré en Claerebout Raphael erkamer, broeders en zusters Gathem Bossuvt Cvrille Deleu-Casier Polvdore Berten Marie, We Beequarl 4antomme Vantomme-Godderis Eloi Kerckhof-Decroix Henri Ser mdt-Debeuf Oscar 4\e Dnlhoy-Claeys en kinders We Deeroix-Bonneel en kinders Therrii-Oussens Emile Catry-Nuytten Ernest l/rl-Tcq-Claevs Desire Naessens-Breyne Camille DenormeA erbeke Ivo Hazel iron ek-Ollevier Eloi 323 366 807 6882 1060 Fr 053 68512 680 7732 4111 1121 160 niet ('akkoord Fr. 224 niet l ak koord 1344 28633 11030 1015 1430 152.' 1710 6856 3100 1930 7800 1150 4782 303* 1413 3965 3320 2117 1990 1313 1095 2423 1210 1380 3905 1373 1630 269.8 GEMEENTE PROVEN. KEURING PRIJSKAMP VAN STIEREN KOEIEN TE PROVEN OP DINSDAG 3*n APRIL 1923. Er w aren 50 slieren aan de Jury voor gesteld, waarvan er 44 aanveerd en 6 geweigerd werden. Na beraadslaging heeft de Jury de vol gende premfën toegekend 1Stieren zonder tand van volwas sene '20 mededingers Eerste premie50 frank en bronzen eeremetaal Pillaert Alois, Westvleteren. Tweede premie: 50 frank en bronzen eeremetaalYandenbussche Prosper, te Rousbrugge- llaringhe. Derde premie 50 frank en bronzen eercmetaal Maes Michel, te Rousbrugge- llaringhc, i) Stieren met één of hvee tanden van volwassene 12 mededingers Eerste premie 1(K) frank en zilveren eeremei aalRuyssen Camiel, te llous- brugge-llaringhe. Tweede premie: 75 frank en bronzen eeremelaal Vandenbussche-Leys Julien. le Rousbrugge-llaringhe. Derde premie50 frank en bronzen eeremelaal Lebbe Jules, te Proven. Vier Je premie50 frank en bronzen eerefhetanlTop Marcel, te Proven. Vijfde premie50 f ra fik en bronzen eeremetaal Dequeker Wwè Benoit, le Poperinghe. 3) Stieren met ten minste drie tanden van volwassene 3 mededingers Eerste premie: 150 frank en zilveren eeremelaalDesmyter Emile. Poperinghe. Tweede premie 100 frank qn bronzen eeremelaalAbdij St.Sixlus, te West vlet. Derde premie 75 frank en bronzen eeremetaalDamhre Jerome, te Watou. De Keurraad kent aan den stier van Mr Pil Jerome le Stavele, die in 1922 eene bcwaringspremie van 2400 fr. bekomen heeft, de tweede annuïteit van die premie toe. Aanstonds daarna gaal de Jury over lot den prijskamp van koeien waaraan 34 prachtige dieren deelnemen de Jun ken! de volgende premiën toe Eerste premie 100 frank en zilveren eeremelaalTop Marcel, le Proven. Tw eede premie73 frank en bronzen eeremetaalDesmyter Emiel, Poperinghe. Derde premie50 frank enbronzen eeremelaal: Desmyüere Arthur,Crotnbeke. Vierde premie 50 frank en bronzen eeremelaal: DesuiyltereArthur,Crombeke. Vijfde premie50 frank en bronzen eeremetaal: Yandenbiissche-Lcys Julien. Rousbrugge-llaringhe. Zesde premie: 50 frank en bronzen eeremelaal: Abdij St Sixtus.Westvleteren. Mines Minerais et Métaux, De rekeningen van 1022 sluiten mei eene winst van 4.061.346 frank tegen het voorgaande jaar 3.2263161 fr. Het divi dend is vastgesteld op 110 frank bruto en er wordt eene som van één millioen op het voorzienigheidsfonds gebracht. Koolmijnen Willem-Sophia, De rekeningen van 1022 sluiten mei eene zuivere winst van 434.472 gulden hetwelk aan de tegenwoordigen wissel koers ongeveer drie millioen frank ver tegenwoordigt, legen 1.031 000 frank het voorgaande jaar. Men kent nog niet de verdeeling der winst, doch heel waar schijnlijk zal het dividend licht de twee honderd frank overschrijden. Textiles des Flandres. In de buitengewone vergadering van 10 April zal er beslist worden over de kapilaalverhooging waarvan wij reeds gesproken hebben. Ateliers Famiüeuceux. De zuivere winst van 1022 Indoopt ongeveer twee millioen frank: Meer dan waarschijnlijk zal er echter geen dividend uitbetaald worden daar de Raad dew gelden beschikbaar zoekt te houden voor de uitvoering van verschillende belang rijke orders. Usine6 de Braine-Lecompte. De rekeningen van 1021 welke op de algemeene vergadering van 17 dezer zul len voorgelegd worden sluiten met eene zuivere winst van 138.560 fr. tegen fr. 654.823 in 1021. De volgende dividenden zullen voorgesteld worden fr. 20.20 aun de kapilaataandeelen en fr. 10.50 aan de Htichtersaandeelentegen vroeger 57.50 fr. en 85 fr. Bonne Espérance et Batterle. De«'insten van I022beloopen 4 miljoen 119.590 fr. tegen 3,058,259 fr. in 1921. Het dividend zal vastgesteld worden op 170 fr. bruto tegen 120 fr. Glacés de Sainte-Marie. De zuivere winsten van 1022 bedragen 7.023,119 fr. tegen 4,212,344 fr. in 1921 Voorgesteld dividend: 120 fr. tegen 60 frank voorgaande jaar. Ciments de Thieu. De rekeningen van 1922 welke op do vergadering van 0 dezer zullen voorge legd worden sluiten met eene zuivere winst van 305.711 fr. Er zal een dividend van 25 fr.per aandeel voorgesteld worden. Roos Geerinckx De Nayer. Men meldt dat de rekeningen van 1022 met eene winst van 1,727,000 sluiten Na uitdelging van het vorig verlies blijft er nog eene som van 1.422,000 fr. over. Men weet nog niet welk dividend er uit gekeerd zal worden. Asturiennes des Mines, Het dividend zal heelwaarschijnlijk 100 fr, bedragen. Quatre Jean, De zuivere winst van 1022 beloopt 536.100 fr. tegen 475.000 fr. in 1021. Het voorgesteld dividend is 33,33 fr. bruto legen 25 fr. nello. Koolmijn Hasard. De brulo winsl van 1022 bedraagt 8,740,089 fr. tegen 7.804.070 in 1021. Na verschillende aflossingen en onkosten blijft er een soldo van 4.902,723 fr. tegen 4,403,817. Voorgestelde dividenden zijn 105 fr. tegen 85 frank. Wilsele, De rekeningen van het boekjaar 1922 welke op de vergadering van 10 dezer zullen voorgelegd worden, sluiten met eene zuivere winst van 1.243,772 frank tegen 797.563 fr. in 1021. De voorge stelde dividenden zijn 85 fr. aan de be voordeelde 60 fr. aan hel gewoon en 33 frank aan het genotsaandeel. Verleden jaar bedroegen de dividenden onder scheidenlijk 62.37 en 12 fr. Af te knippen koe pons. Banque Crédit Central Fr. 25.20 Ciments Bonne Esp» ranee 50. Bronzes 101.23 La Lieve <H). Crédit Mobilier 36. Villas de Forest 51.— Tramways Bruxellois priv. 17.85 Tramways Bruxellois orJ. 17.85 Tramways Bruxellois divid. 12.75 Tramways Yerviétois 21.25 Aos-Rocour 42.50 Mareinefle-Nord 40.50 Unis Ouest de Mons 59.50 Ressaix 43. Mines, Minerais el Métaux* 99.— Cotynniere Nouvellé-Orléans acomp.21.25 Lothcapl. 74.40 l'eignage et Filature Me Laine 225. Lolh jouissance 33. Filature et Teinturerie d A lost 50. Ciments de Buda priv. 42 Ciments de Buda ord. 21 Grendel cap. 1 4000* 42 Grondel cap. 4001 10000* 21 Grondel dividende 47 Matières Premières Chapellerie 173 Aiibrives-Yillerupt Fr. Frane. 18 Platine Fr. 10 Explotations Eleetriques 1 50000 14 15 500 i; 72000 15 23 .50 .25 .60 ,:io .87 .43 .55 .75 Medegedeeld door de Bank TRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1