BANK VAN POPERINGHE. ouü-SirijiiÊfsöOiii] De stiefzoon van Wilhelm. Ministerie van Landsverdediging I» Leon ROTREDflIVIE - BflGEIN Georges DERVYN jaar Hond «Ie Wereld. In T Binnenland. Ken brug van 400 voet. I)c bevolking van Frankrijk in 1975. De Kngelsche bieren. De Albertville verkocht. 152 Kilom. per uur ineen vliegmachien. Re^cn door electrisch zand Burgerstand van. j- 1 PALACE-THEATER CINEMA-SPEKTAKELS de; lustige boer Lijst der gezwoornen. L 9 Grondkrcdiet Be IV weduwe H«»ere, «3 jaar. van de Fransche gemeente Cirjeiilrts, goot pe lr**d over hare kleederen die ze aan t lij luid, en stak er dan het vuur aan. «uiten een oet en een deel vau bet beeo werd zi gansHj verkoold. Men schrijft hare wan hoo)»-4aaJ loe aan een krisis van neuras Ibenie, IV' 13 jarige Seraphio Peres, van Tnuluuss, Frankrijk, von«l in eeue lade een revolver en kogels Hij laadde het uapcutm mikte op zijn jarig zusterken .Marie, welk nieuwsgierig toekeek. Al op (•ons ging een srhot af en «Ie kleine, door don kogel in hel hoofd getroffeu, bleef op den slag dood. In de geul Areachou is de ketel ge sprongen van deu slooinlreiler Croco dile waarbij twee opvarenden gedood en verscheidene gewond ziju. Twee ge wonden zijn in ',el ziekenhuis overleden lie Ireiler is ernslig beschadigd. In Sl-John (New Fotmland). hebben hevige sneeuwstormen in de laalsle weken hel huid geteisterd en den dood van |M>rsoüen veroorzaakt. I)e schade is zeer aanzienlijk. In ecne voorstad van Barcelona wer- den twee werklieden aangerand door on bekenden, «lie met revolvers scholen. De twee erklicd n werden gedood. Men «lenki O.ii /.ij tol liet koiniiiuuitisch syn dikaal behoorden. Dit brengt in -eene week lijds het gelal slachtoffers op vier. Ken dezer behoorde tot hel vrij syndikaal Op voorstel van M Maginol,minister van Oorlog en van de Pensioenen, heefi de President der Fraosche llepubliek een dekreet geteekend, waarbij generaal Man nour»na zijne dood tot maarschalk van Frankrijk benoem 1 werd. Op «1e mijn Minister Aclienbach. bij Dortinund, zijn bij hel indammen van een ondergronds«,hen brand vier mijnwerkers geslikt. Vijf mannen, die eveneens in ge vaar verkeerden, kon do reddingsbrigade lijdig redden. Ken lievige brand heeft Zaterdag nacht liet poslbureel van Al bi (Frankrijk) in nscb gelegd. De postmeester M. Grau- Ihet is verdwenen en men vreest, dal hij de dood inde vlammen gevonden heeft Men is ieverigaan den arbeid om de puinen op ie ruimen. Binsl eenonweder, stond mad. Balls van Somerby Bridge. Kngeland, voor een spiegel heur haar Ie kammen. De bliksem sioeg op haren trouwring, dien zij aan de linkerhand droeg, en de vrouw werd gedeeltelijk lam. Enkele uren later was ze bezwekeu. De soldaat l^on Anloioe, van het 1' luchlvaardersbataljon te Kpinal, reed per inotoeyclet over hel spoor le Bois- I Abb*-. De jongeling werd verrast door een trein komende uit Kpinal en letterlijk in stukken gereden. Vrijdag werden de milicieplichtigen van het Zuid-Oostelijk kanton van Saint- Elieunc (Frankrijk opgeroepen. Onder lien bevond zich ook een jongeling die juist t m 29 groot is. Hel is de kleinste iniliciepJichlige dien men sinds lang in het departement der Loire aangetroffen heeft. Ken hevige brand heeft een groot ge- lal villas en een speelpark le Nautasket- Breack. bij Boston, ind Vereenigde Sta ten. vernield. De verliezen w orden op een miljoen dollars geraamd. De republiek San Marino (Italic) bo* it zich hij het fascism aangesloten, ten ganse!) fascistische regeering werd ingericht n>et behulp van volksvertegen- w< rdiger Botta. afgevaardigde van M. Mussolini. M. Schneider. 30 jaar oud, en Jufvr. Olga Kenz. waren op het meer. van Zu rich op spelevaart. Hun bootje kloof door het w ater, en vaarde naar de haven toe waar het kapsijsde. Beide personen vielen in het m^er en zonken dadelijk naar de diepte Hunne lijken w-rden verscheidene uren nadien -(«gebaald. Tusschen Opladen en Wiesdorf. Duitschland. is te®gevolg»- van een defect aan «le stuurinrichting et n vrachtauto mei wollen stoffen geladen, van een steile hoog te gevallen. Dooreen ontploffing van den benzinevergaarbak vloog de auto in brand zoodat bet grootste deci der lading verlo- m «leren, Brug AANBEVOLEN GELÜPLUTSINGE*. IBBHBg ra: USSTMifSBB 1* Kasbons Gemeentekrtdie! 5 v uit betaalbaar aan |«an den 1* (M"t*ff lil-M) lotfr»! Ap«it-tM«.b?r- J* Schuldbrieven Crédit Natio nal a 1 lidusir e„ eadf «Ie waart*org van de Nil»«.*uale Bvuk vau België, uitge geven k tnn^Haalhair aan part in HÖi 5 Kasb>ns "TH ANSINTEB.. 4% «Ca jaar aan belastiugsvrij, iolre- be taald op voorhand Schuldbrieven van Belgie 5 1 2 aait tien lasting 10%. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen vau dé BASK TRASSINTER u voor «Je I* reeks van hel >->i«£jjhui w elke zal geopend >p Maandag, il April, >nu uitlag. >>nder voorzit ler- i It IVI, Hand sheer bij tiet *p ie bent. Tilehoei -odr gezworenen: Vau t-Cr tiergbe Albert, kortrijk Kllet»*udl Atpboa- se. «UstemJ?Vaiidenueiir-brtiggtK* Victor kortrik Vanhoenarker Jules, Swevcgtieui N er linde Louis, Lïo be Gruole Georges De PanueBoulez Paul, Yy va-Sin -Kioy Dobbelaere Tiieoptiiet, Nieuw poortVan- sielegtiem Joseph. Assebroek Van Iseg- tiein Alpbonse, (kistende Vgu boorae Joseph, Ardoye (iadeyne Jnles, Blanken berge kiudt llonore, PiUhein Coucke Yledard, Brugge van baele Alpbonse, Thielt Gomu Oscar. Oostende Deniets Kuiile, Miieskroeu kerekhof Bay mond. kortrijk Fawaisse Kmite, Buysselede Van de WinekelRené, Oostende Van Hout le Kniest, IterseauxDelanote Aimé, Itrug- ge Desimpel Pierre. Waasten bepiere l^iuis,Oostende Hotsarl de llertaing Richard, boslkamp :Louwaege Alpheus.- korteinarkc De jonge Jules, Meeuen \uytsleke Leon uergheinUeseamjiPier re Meenen. Bijgevoegde gezworenen Pockenier Aimé. Brugge II revue Hector, Brugge Vigoe karet, BruggeTulpinek Cainille Naam too ze .Maatschappij KAPITAAL Tetefacn 66 Schaalstraat. 6, POPERINGHE 1 000.000 Postcfieck. 1750 Wij rb öi/«'/z-'i in ouze Hititi tg Cgi' mrg o.O ndticht tg logfJeu Op dg (ighihtlgQ- yedaan <»elil'iaa- >iOg »u loopende rekening. erhurïng van Br&ndkoffers. Aankoop en verkoop van alle Beurswaarden. Aflevering van Checks \»or B--!g!< eo in deu \r- einde, litbétaüng van Koepont vrij van Bankloon. Wissetbewerkingen aan de voordeeligste koers. schade alsook op Beurswaarden. Ge'dpiaaising op Spaarboekje!, waarop sommen kunnen gestart worden \an gelijk welk bedrag aan den intrest van 3', lot 5volgens den duur der storting. Bureol te Rousbrugge-Beverea bij M. Jules Louwagie, Be-r- genstraatoju-o a'le dage v-ui i) tut li uien. Tel. 18. lit LPKAN rOREN Vlamertinghe, bij M ITiEVKi,tx: alle \N «»en>dag v ;tn U tot II uie. Watou, bij Mr Weduwe V i ..w, klein*- Marktalle Donderdag van D tot i i uren. Oitit' Miënieii, die een Spanrijoehje in de Hank heUten, -woeden riendetijh rerzught zich eerstdaa Brugge. Prins George Wilhelm Hermann Victor Heinrich von Gaiolath Beu then is dertien jaar oud. Behalve al «leze namen bezit hij ook nog een kasteel met iO kamers. Amtilz. htd stamslot der familie Schonaich Carolalh Onlangs is hij de stiefzoon geworden van zekeren Friedeiïch Wilhelm Victor Albreelit gewezen keizer van Duitsehlaiid. De jongen is juist van zijn moeders kasteel Saabor naar Amtilz verhuisd,waar hij een tante van hem vond, de prinses- weduwe Margarelha, die zich daar geves ligd had. Kr ontstonden al heel gauw on- aangenaamhe ten en het jeugdige hoofd der familie maakte van zijn rechten ge bruik en gelastte aan tante om te gaan wonen op tiet kasteel, dal het geslacht van Schonaich Carolalh beschikbaar stelt voor leden der familie, die zoo ongelukkig zijn hun eehlgenootcn le verliezen. bil oude kasteel, Slarzeddel. was tot v«Kir kort onliewoond, waarom men er eenigi' «taklooze gezinnen onderbracht, bp verzoek van de prinses-wed uwe tmk ken die er allemaal weer uit, liehalvc een gezet en gezeten burger met zijn vrouw en vier kinderen, dien men niet aan zijn versland kon brengen, waarom die eeno dame tB kamers noodig had. be zaak kwam voor hel republikeinsche gerecht hetwelk uitmaakte, dat de man een ander onderkomen morsl zoeken. Hij ging echter in hooger beroep, won en kreeg b-yel van den Begierungspresidenl van het dislrikt om in hel kasteel te blij ven. Terwijl de man eehler bezig was zijn pro«*es te winnen, hadiien een deurwaar der en een politieagent zijn boeltje neer gezet in de sneeuw v«Wr de kasleelpoorl. De prinses booJ hem evenwel hvee ver trekken aan in de stallen. Die overgang was den man intusschen le groot en nu woont hij dan maar met zijn gezin in een hotel te Berlijn, wal vooral vooreen Duitschernogal een dure manier van wonen is. be huurkommissie was hel daar dan ook niet mee eens en heeft al eens een deputatie naar het kasleel gezonden, waar zij de boodschap kreeg, dat de prinses het was afschuwelijk weer een wandeling was gaan doen.Deze wandeling duurde tot de beereo weer naar den trein moesten. be 13 jarige prins woont dus thans op zijn kasleel met 10 kamers en heeft geen ast meer van onaangename tanten. Dezer dagen ontving hij een brief van den gewe zen keizer, «lal hij groot gelijk had en dal tiij zeker niet moest toegeven. Verder woont de weduwe op haar kasteeltje van 19 kamers en w inden alle goede republi- teinsche bladen in Berlijn zich op over het eit, dat de oude dame en een schooljongen samen .TOkamers noodig ttebben om te leven Oproeping tot WerkeJijken Dienst Behalve de hierna vermelde uitzonderin gen zullen de dienstplichtigen van 1922. geboren gedurende het tweede halfjaar, in werkelijken dienst treden op 31 Mei 1923. De dienstplichtigen van hef L. 2e en 3* Carabiniers zullen geroepen worden op 3 April Die van hel I* en 7- Linieregiment als ook die van het I* Jagers le paard, den 21 Mei. Die van het 8* Linieregiment, het 8^ regiment Artillerie, hel D bataljon Cara- biniers wielrijders en de Gepantserde ren ging. De schade wordt op een miljard au los. op 2fi Mei. Stadsnieuws. ZomlagrnstAlle Apotheken open lot middagheden Zondag nanoen alleen M. KKSTKLYN. Alle Apotheken zijn gesloten van 12 tot t ure, en na K ure 's avonds.' -Staats Middelbare School. tic opening der klassen op Dinsdag to Apri om H uur 's morgens. Inschrijvingen worden dagelijks aan vaard in hel lokaal der Ylamiugslraat. Lijdt V aan de maag, beproef eens Apotheker Vermandcre s Ware MAAGPILLES verkocht bij Apotheker II. NbTBKDAMK Groole Markt, Poperinghe. Openbare Zitting ran den tiemecn- teraad, op Zn terdag 7 Aprilom 0 n s aronds. DAGORDE: Giftdoor M. Vnndecarteele aan «le Burgelijke Godshuizen van een perceel grond, sectie G. W. b>21". 2 Pont. Grond vergunningen op het Kerkhof. SPant. Ontwerpen en meded«»elin- gen. Itedanking. Het Huis Dr.x l*RA\- sciiev Soi.ii v at biedl zijnen besten dank aan al zijne geeérde klanten en bezoekers van Poperinghe en Omstreken die ons met een liezoek vereerd liebtien met de ver zekering in hel toekomende nog meer als in hel verledcne seizoen al hel mogelijke le doen eenieder aangenaam te zijn en zon spoedig mogelijk te bedienen. Daar zijn er nog die aan Hoofdpijn, Migraine. Bhmnalii-k en Grippe willen lijden, wij hcblsui hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame. Groole Markt, Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. en van 3.00 frank. Led en versjgridt «HE GAZET VAN PW'iMXGK Meenen Dinsdag avond, kwam de i vrachtauto van Karuicl bcnonue, voerman I.» komen, uit de richting der Markt gerc deu. b«- genaamde LeouBamon, tH jaar volgde per rijwiel achter den auto. Aan den hoek der Wervicksiinat draaide eens klaps de auto de straat in. Bamon, die «li niet voorzien had, botatp met volle gewetc ertegen en stoite ten gronde tusschen he voor- en achterw iel, bp hetzelfde oogen blik kreeg hij een stoot en viel daardoor wal v rder, anders ware hij ongetwijfeld onder den /.w arenauto verpletterdgewees Dadelijk stopte de geleider en de jongen «'ie te midden der baan lag uitgestrekt w erd in «Ie woning van een geneesheer gt d -agen, alwaar hij de noodige zorgen w ere toegediend. Hij had (Ie teeuen van den tin ker voet verpletterd, was gekwetst aau den rechter bil en het twen mitk sreschat. De t<esluurder en zijn be- Die van bel l\- Lio eregimeot het gelei Ier werden ernstig gewond in een en i' Jagers te voet. alsook die van ziekenhuis opgenomen. j Lanciers, op 29 Mei. Becelacre. Vrijdagnamiddag v ts de genaam le Deboulte Gamiel. rond de 30 jaarou.1, wonende gehucht Reultelhoek zijn Ian I, nabij zijne woning aan het wn- spilten, loeneensklaps zijne spade opeen stomp voorwerp Ik*tsip. Hij slak wat he viger maar op bet z-If Je oogenbiik had eene geweldige ontploffing plaats. Zijne spade was op een obus gesloten. De man w erd de kleedetvn aan sink ken gerukt en tie kwam eene diepe wonde aan hel been. Zijne Iwee kinderen, die in de nabijheid slonden. kregen een gedeelde der wegge slagen aai de in hel aangezicht, doch kwa men er gelukkig ongedeerd vanaf. Moeskroen M. Genlil Jirisliaens. 32 jaar. wisseltrekker in de sialic, werd v\'oeusdag avond door kameraden leven loos op het spoor gevonden aan de nieuwe brug. op 209 meters afsland der statie. M de doktor Duscilier stelde eene s<q)e delbreuk va^t. pedciodrwiet oogenblikke- lijk geweest zijn. Men heeft het lijk naar het do««denhuis overgebrachtt>e ongeluk kige, die te l^uwe woot«de, wrt> gehuwd en vader van twee kinderen. M hrisli- aens moet rond 8 ure verrast gew eest zijn door e^n reeks manceuvreeiende wa gons. Roeselaere M ga' el kv. am Alfoos Vanocitlie. leurder, met zijn auto gereden in de N(X<rdstraaf. I«3en Jule> Pyncket. wonende te Bythem. met een rijwiel kwam gereden uit de tegenoverge stelde richting. Pvnckel botste op den auto elukkigtijk kwam bij er zonder kwet suren van af. doch zijn veto is ergontred derd. Dinsdag m g- n k«« at? de v.n van Victor Yandeeapeile. kotenvewkoper. met ecu ing* spannen paani ger "i -«ngs den steenweg van Rurol»eke. Aau De Korte M andeling kwam een auto geilden uit de Vzerenw egstraat en tr »f het paard aan de borst, waardoor het eene gr»*>'e w<»n- liet de bekwam eo veel bloed yerk«wr. be auto- 'geleider reed voort d<»chis gekend. k'< Moorscelo. Zondag was «Ie nnarnde Zo-'* Vaunesle.echtgenooteCamie Dedenrwaerder, wonende le lg?deghem naar Moorseele gekomen, om baar moeder met den feeslilag van favhen te liezoe- ken. Maandag avond, om 7 ure wil tenth met haar kind van 3 maanden oud op den arm. in den tram stappen, kreeg zij een stomp, verloor hel evenwicht en viel ten gronde. Ongelukkiglijk sloomde op het zelfde oogenhlik een bijzondere train naar Kortrijk voorbij. Dcaaine vrouw werd et door geval, eenige miers medegesleurc en del>ei«leIwcnen verpletterd. Hel kindje dat nevens do haan gevallen was. Ijekw am geen leisel. Ooggetuigen kwamen dadf lijk toegesneld, namen de vrouw die in eenen bloedplas lag uitgestrekt, op en droegen haar in ene naburige woning Na aldaar eenige zorgen ontvangen te hel«- ben werd zij naar een heelkundiggestich van Iseghem overgebracht. Men vrees dat zij de l«eide licenen zal moeien afge zet worden. Kortrijk —De 19-jarige Martha Ka poens. wonende Magdalenastraal, kwam per rijwiel uit de Oude Veslingstraat ge reden. Aan de Waterpoort reed zij legen het gespan van Kinile I'ieters. van Aall>ekc Het meisje werd ten gronde geslingerd en gekvveJst aan de linkerwang en hel voor hoofd. Zij kloog ook over inwendige pij nee. liet rijwiel was ganseh ontredderd. Breedene In de duinen alhier heeft men het lijk gevonden van den ge naamde August Coffin, kleermaker, wo nend l.eeuwerikslraat. Ie Oostende. De ongelukkige had zich een kogel in het hoofd geschoten. Hij was slechts 28 jrar oud. Veldeghem De notaris M. Ameye van Roeselaere, kwam mei zijne familie, per auto naar Brugge gereden. \Vx»r de icrberg Velodroom, sprong opeens een band Aan een voorwiel, boor den schok was dc voortrein van den auto zoo erg Ont redderd dat hij niet meer aan het stuur gehoorzaamde en omkantelde. Spoedig wam hulp opgedaagd en de inzittenden werden uit hun neteligen toestand gered Alten waren min of meer erg gewond, bij zonderlijk aan bet hoofd. Den schoonvader van den notaris was daarbij een arm ge- Hoken. Na ter plaats de eerste verzorging bekomen te heblren. werden zij met een and«ïren auto terug naar Roesselaere over gebracht Hun eigen auto is ganseh ont redderd. Bisseghern Douderdag namiddag werd alhier uit de Lete tegen de brug bet ijk opgehaald van Camiel Fernein, 30 jaar oud. gehoreiïteToerkonje en wonende le Neuvitte Ferein. Zijn lijk werd naar het doodenhuis overgebracht. POPERINGHE Al de Leden die liun boekje van het Slrij lersfonds (Spaarboekje; nog niet ont vangen hebben, mogen zich Heden Zondag aaubiedeu in ons lokaal t Sas van Gent van 10 tot 12 ure voormiddag. Var» alles wat. Brugge. De genaamde Maene. swam per velo uit de Freuikheereostaat ie Igiogestraat ingereden, loen hij eens- laj«s een autokamion uit St-Kru - zag aanrijden in zijne richting. De wielrijder zwenkte vlug af om een ongeval te ver mijden, doch de autovoerder verloor zijne koelbloedigheden de vetorijder werd met geweld tegen eene kar geslingerd, slaande v<* «r de herberg «Au Repos des Traiteurs» Het slachtoffer is naar 8t Janshospilaal I overgebrachtzijn toestand is erg. Wcrviiigskom missie. Voortaan za! er geen Wervingskom- inissie meer zetelen te 1 per. De militie- pliehtigeu zullen zieh|inoeien wenden naar Kortrijk. Paaschkarnaval te Kassei llijsel, 3 April De vermaarde karna val van Kassei, die wordt gevierd op Faaselimaandag. heeft dit jaar. gezegend als bij was door bet ongewoon gunstige weder, ook een ongewoon grooleu bijval geiiad. liet glanspunt van het feest was de triomfantelijke iulirde van Reuze- Papa» en Reuze Mainan zooolshct volk van de streek, met een naklank van zijn oude moedertaal, het Vlaamse tl, zijn groote straalpoppen nog noemt. Wanneer, nadat de prachtige stoet uit eengegaan was, de avond viel, werd, op het gemeenteplein een schitterend vuur werk gehouden en had daar een bal plaats in de open luetd, dat duurde tot in de vroege ochtenduren. Auto's. In Groot Britlanje zijn ooi,413 auto's: in Frankrijk 290,3l(Jin Duilsehland 129,892: in tlali' Ho,000iu Spanje 47,500; Relgii 43,388Zweden 29,178: Zwitserland 21,000; Denemarken 20,200; Noorwegen 13,340Oostenrijk tl.lM.O; Nederland 10,730 «te andere lun !en sa men 97,059. Relgi staat «lus <«j» de zesde plaats voor wat getal auto's aangaat. De nieuwe brug over de Alissigjpi Ie Minneapolis schijnt den langsten hoog Ier wereld te hetdien. De brug is gemaakl uit gewapend beton. De hoofdvoet is 109 meter lang op 88 voet breed. Er zijn twee andere Imgen die ieder 199 \oet lang zijn. De hoofdribben melen Dl voet en 8 voel van de kruin. Zij liggen 23 voet van elk ander. zoodat zij aan weerszijden van de bestaande stalen brug konden geplaatst worJen. terwijl deze in dienst bleef. Na tuurlijk moesl de oude brug afgebroken worden om den vloer van de brug te leggen. Oud-minister Isaac, heeft in het Sociaal Museum te Parijs, een lezing gehouden, over «le geboorten in Frankrijk. Aan de hand van statistieken, bewees hij dat oa'ci al hel bevolkingscijfer afneemt, behalve in zeven departementenIsaac berekende dat wanneer het zoo voortgaat. Frankrijk in 1973 een-en-veertig niillioen inwoners zou tellen en Duilsehland 100 milliocn. Dc verkoop van Kngelsche bieren in Relgi»"' is erg gedaald, tn 1920 verkocht men alhier A'oor 19 milliocn 882 duizend 119 fr. Nu is dit cijfer gedaald op 12 mil lioen 021 duizend 193 frank. De Koogoboot Albertville is v» r- K«»eht aan de Companhia Nacional de Na- vega«;ao. De Porlugeesehe zeevaartloe- ziehlens onderzochten de lioot en keurden den aankoop goed. De Albertville zat in «Angola»» worden omgedoopt en den dienst waar nemen tusschen Hamburg. Antwerpen en "Jssabon. lil New-1 ork komt het Aerl»azead nieuws loc dal de vlieger Maitland. te >ay!on. het werehirekord der snelheid leeft behaald met 132 Kilometers per uur! ie Fraoschmao Sadi i.«"Cointe. die meer dan 300 Km. per uur heeft afgelegd, is dus gekl' pt.wel le verstaan als j>et rekord an Ma t md officieel Avordt bevestiird. De n g a-mkers rijo uit de mod« alleen sornrniwild? volK^stammen houden ze nog ;n «vre. T -eh beeft men de pogingen om kui maligg regen te verwekken:ook m de on» u jSikej'Je landen oi*'f opgegeven Twee Amerikaansche gpUierden. Ban croften Aarpen, Ih'biieTipogingen gedaan aa aarbij zij gestrand wcrJen doör het Amenkaansche militaire vliegAvezcn Zij stegen met vliegtuigen iets b oen de wol- en\ lang Daarna strooiden zij door middel an eên speciale inrichting onder de ma chienes ^eetrieeerd zand in het rond m "S luchLIeelljes. die daar vallen 4 ',e re«e" "Mr beneden <»p dwlfde wipe is het gehikt om ne- u M,e yerslrooien en het ronnen van oeveibanken te voorkomen. POPERINGHE, van 30 Maart tot 6 Apr: 1923 Geboorten 82. Mahieu Paul. z. r Cyrilleen Marie Vache. 83. Gou tes--u4 Kamille, z. v. Nestor en Maittia I)epatur| 81. Tally Alice, d. v. Marcel en Vandevoorde. J Ore, tijdens04 Dor.clie Marie, ill., d. v. Maurice en Martha Yerleye. - lie Y. 95. Riem Ainelie, 67 j., titiiJi. wed. v. Francois Degryse en Freleil Gokelaeië, s'ClieL. 00. ('baaieW Fliiloinene. 83 j z. I» wod. v. t'etn Goemaere, sectie I). —07. PhilipsJus.ioe 85 j., z. b., wed. v. Louis Philipper: Gasthuisstr. 08. (iodderfs Fellcie. lij sehoIiei*ster,.d. V. Kamille en Nl ii-ie Coffiji Gassetsti'. —09 Bruneel Ma ieleiue. 7 ii i. v. Jules en Marie Siosse, sectie 0. - 70. Thevelin Kinile, 08 j., ongéh.. ge«v i Notaris, Boeseheepstr. 71. Lebbe K nest, 20 j., ongeil., z. b., Sehaalslr. Htiirel ijksbe to (ten40 I 'e II u-s Aeliille, werkman v. Pop. en \erbrig«t Irma. b.. v. Zonnebeke. 47. I';i|é gaey Jutieif. werkman en Yandenjjeigh Madeleine, werkster, b. v. Pop. b Billiau Maui ice. wed. v. Marlhu iarnbie, landbouwer, en Sobier Maria, landbouw ster, b. v. Pop. IIairelijken29, Melis Arlbiir, i' j.. werkman en Pittelli ».cn Flora, 21 naaider b. v. Pop. 30. Verhdie Leou 30 j., smid v. Watou cn ConieyneMaria, 30 j., z. b., v. Pop. De Familie NOTREDAME. noodig vrienden en kennissen uit, het PI.ELHTK JAARGETIJDE le willen bijwonen, da zal gezongen worden Maandag aan staande, 9 April, om 10 uur SI Bertenskerk, tot lafenis der ziel van Mijnheer Mevrouw f Vrienden en kennissen worden vrieiji Jelijk uilgenoodigd het JAARGETIJDE k willen bijwonen,Avelk zal gezongen wordej op Maandag 9 April, om 8 ure, k St. J vnskkrk, tot lafenis der ziel van Gewezen Politié-Agent Echtgenoot van Louise MATTEN PUUSKAMP uil AKRAS op Zondag I April 1923 492 duiven los om 9 u. 42 Wind W. A INKOMST: I* IOu37in. 18 - Laatste tOu. 42m. ()2 SNELHEID per MINUUT lr M3Sm. 00 Laatste lOOüm. 2U 1. MillevilleG. 1 in. 2. Fache M. 3 in 3 p. 3. Decoker J. 3 in. 4. id. 2 m. Onraedt F. 3 in. 2 p. 0. Desender A. 3 m. 2 |i. 7. P«»iiseele N. m 8. Lietaerl N. 3 n 9 Six J. 4 m, 10. Yci'f. jllie 0. 4 p II. Labeare A. 3 m 12 RaNin R. 2 in. 13- Depoorter L. 2ni. 14. Clabatt 'I JtR Grens II 3m. 10. Yerhaege J. 2 m. 17 Damour M. 2ni. 18. Dewachter R- 3 m. 19. Yandenberghe 4 iu. 0 n. 20 Afissiaen M. 4 m. 21. Roiirgeois F. 3 m. 22- Lietaerl V. 3 in. 23. Pouseele N. 3 m. 21- Talli" G. 3 m. 25. Hannebouw 4m. 8 p. 2t> Logie L. 2 m. 27. Theeten J. 3 m. 28. Pe« levinck 3 m. 29. Taliie G. 4 m. 30. Mis- siaan J. 3 m. 31. Liebert l". 3 m. 3 p. 32 Yanraes G. 3 m. 5 p. 33. Depoortcr l 2 m. 34. Bourgeois E. 3 in. 35. Samijn A 3 m. 3 p. Tperstraat. 38 POPERINGHE. Zater. om 8 en Zondag om 4 en 8 ure Rose Mary THEBY in Aan de MEXIKAANSCHE GRENS Onr-boy Drama in G deelenl ALCOOL Groijte Variëteit Film in 5 deeten 1 HAM SOLDAAT, Komiek Maandag Dinsdag telkens om 8 ure De KONING der SPOORWEGEN fr root Soeiaal Drama >n 10 deeten CHARL0T IN HET KOFFIEHUIS Komiek in 2 dèelen - -l Al deze Filmen zijn met Vlaainsche Fransche ops:!iriften. FAMILIE VERTOGNIHGEN ea veer M*DE*EN. Prijzen der plaatsen: Piaats 1.50 fr. - 2Plaats 1 fr. Ba'con 2 F Prijsvermindering voor Kinderea Zondag 15 April om 3 en 7 ure Kaarten van heden af te verkrijgen ih het PALACE-HOTEL. van het t van West-V Wordeu te om f0 u ïffl schap vaod Hof van ben Kredietopeningen CO leeningen \a Geld Op Titelt van Oorlogt- Maurice Staesscn. i 3 4cn laatste Opvoering van

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 2