B' WOONHUIS Uit ter hand te koopen. ïENKEL HUIS te YPER.Statiestraat. 11 Telefoon 73 r\ Êlanckaert-Verleene HPlailfice STHESSEH-BOTTEZ Jtieuwe en Qccasie Velos Eere Communis Scnoenen Se Gouden Mansbotiien H.VannjeyweflDuyze-Kssüc? s Zönah, CORSR 4000 Merk O.W. RENÉ BERAT MEUBELS Ws mm BENTIN BERICHT. Laatste Afslagen op ^Ve/„ Lederen, AANBESTEDING BOUCQUEY, te Poperinghe. Alfred REYNAERT, te Yper, openbare verkooping Donderdag 19 April 1923 N DEN FRANSCHEN SOLDAAT Florent OSTEUX-DflüCHY IN' DE SCHAAR. MAURICE DEVOS Velomaker W. GOhfiBERT Handel in Iniandsch IIout Joseph LEBBE IMPERMEABELS Eerste kwaliteit van KOLEN René BESCHILDER Bericht aan de Landbouwers. COLISEUM CINEMA Officieel Nieuws. MAANDAG 10 APRIL 1923 MAANDAG 23 APRIL 1923. MAANDAG 30 APRIL 1923. WIELRIJDERS! Moderne II uurltouderij Siroop tegen de Kinkhoest Huis van vertrouwen. BERICHT. Jules lenoir .VA Ilk TPIIHZE.\. Bericht aan de Landbouwer Versterkecde Pillen, IN DEN DÉPOT A. Van Brusse At Not"vel Aigle i/Or Bxj M. Georges DEGROOTE Groots Markt, POPERINGHE. Groote Familie vertooningen DE ZEESCHUIMER HET ONSCHENDBAAR NALATENSCHAP Salon Drama' in 4 dee ten (met Madeleine Travers) PICRATT MANCEUVRE Prijzen dor plaats jn: 1.40 2 lr. r.r..Yi-i..v.v. Bij koninklijk besluit is de lieer lluve lier. te l'opn inghe, tot Staatskommissaris bij dj reetilbank voor oorlogsschade te Vpsr benoemd. r.fiivy.'iiviiymv/ .v.' .v.vr.v.r.Tr.w r -.v - VERMAKELIJKHEDEN. »INIUU AI'HII. 1923, Te verhollen door den Uil. A l'Hirondelle Waloustpaat, bij Pe trus Ityekewaert (legeven door Cyrilte Hergier. IIegtn om 0 uren en bekorting orn U uivu. u In de Violette? bij \\v pittelljon, Keer van den Ommegang van lol KI uren. Gegeven door George Üehouck. tt In de .Nieuwe Stad Veurqe» bij Item; Dewiokere-LitHaerlVeurneslraal. Van 7 tol 10 uren. Gegeven door Gaslon Mule- aysen Uenri lielboo. Bu:gorlijks Godshuizaj van Poparingbc Herstelling van Oorlogsschade van to herbouwen afhankelijkheden van het WOONHUIS staande in de Brug- gestraat, n° 9, vroeger hetvoond door Mijnheer It EU TEN. Het Bestuur der Burgerlijke Godshui zen der Stad POPE h ING UK maakt ken baar dal er op om 2 ure namiddag Ineene der zalen van het Gasthuis alhier, zal overgegaan worden lot de aanbeste ding der pit tn voeren werken voor het herbouwen der afhankelijkheden van het WQQ.yiIUiq, staande Bruggestraat, A' ff, Poperinghe. Studie van den NOTARIS i. om 3 uren namiddag ter herberg St. Gerard bewoond door Julien Couttenier, Cassels'raat te Pop. VERKÜOPING VAN Stad P0P2RSIG2S, Sosscheepslraat Ivngerievip WOONHUIS ten diende van winkel met IA. 25 ca. grond en koer Mei uitgang op den achterwege!, palen Je Noord den achterwegel, (lost M. FranroU Leys, Zuid de straat en West Madame Vanden Berghe-Devos. Laatst be wan n l door G. Gh eeraert. tlandsdag net de betaling. om 3 uren namiddag ter herberg «.4 la maison de Commerce*' bewoond door Arthur Ostyn, Cusselstiaul te Poperinghe. VEKKOOPIXG VAN Stad PöPSOGBE, Trommelaarssiraai Een WOONHUIS ten dienste van herberg genaamd "laden AchterwegeB net rondom bempurden koer en ingang K)ort op den koer, groot onder beliouw- le grond en koer 1 A. 05 ca., palend» Noord de straal. Oost de gerechtigd Vloïs Huilleqlen zuster, ZuidQüagbebeut Henri en West den aehlerwegej. Bewoond door dates Tap- Van hove aan 20 fr. te maande^ MEN VRAAGT Bekwa, Voor Studie van den Notaris met 7 aren 40 ca. hof te POPEKINQHE Gebruikt door de kinders Verhalle lot 15 April 1923, Hel huis kan bezichtigd worden alle lage. Zich te wenden bij Mr Liefooghe, zelfde straal. Alle ooi logssohade wordt medeverkocht Overslag: om 3 uur namiddag, in de herberg In 't Handelshuis bij Henri Massehis, Waloustraat, te POPE RINGHE. POPERINGHE WERF. zonden worden aan den Heer Voorzitter d 'r Burgerlijke Godshuizen van poperinge por aanbevolen brief, besteld ten postkanloore, ten laatste den 13 April 1923 aanstaande,onder dubbelen omslag, waar van de buitenste zal voor opschrift dragen a Aan den Heer DEVOS Repè, Voor- Zeer schikkig voor woonhuizen. Onmiddeiijke ingenollreding. Voor alle inlichtingen zich te begeven Hei aannemingssehrift geschreven op nieuw rijwiel zegel van 75 cenliemen zal van den vol- voorateer geaden inhoud zijn Ik ondergeteekende (naam.voornaam en bedrijf), wonende te Nv heb kenni< van de plans, gesteld de uitstalling en prijzen be- slraa', /.ichtigd hebt genomen van de merken Hekv-ame drukkers^ast dezer. me Meid van 20 tot 30 jaar oud. >r g*.*eden diensl io stad. Zich te tv enden ten bureele dezer. M Goede Meid voor in stad. Inlichtingen ten bureele dezer. B. en Bediendevi ij van Milïtiedienst, kunnende boekhouden, rekenen en alle andere schrijfwerk. Zich te wenden len bureele dezer. *ette 7'../bi' M. r het geacht publiek ken en Ül MOl UN. Booiugaard>traat, Pop. TE KOOR eenmaal geJjt ud. Per occasie. Bij G vrille IDSDKY, villa Roger, Casselstr VRAAGT M PLAATS etsje voor Winkeldochter. Liefst in Poperinghe of Omstreken. Adres Ion bureele dezer. MAGNETOS Dynamos - Démarreura Sijzoater Wtruüuj near öe?s-:eiingen. JhiconJestraal, 27, ROESELAERE B LR MODE PRRISIEMME Gezusters VANHOLLEBEKE Hruggtmlniat, S3, IHJPFKINGIIIC. Ik heb de eer baar te maken, dat ik aaukoopster verkoopster ben van ALLE PLUIMGEDIERTEN en WILD. Als ,Oh van JONGE en OUDE DUIVEN. Ten alle tijde mag men b j mij duiven terwisse len, zooals rooi den oorlog. W Elle Littaert-Tru'want Stoffen, Pane, Moleskien,\Vaterinantels, nieuwe rayon VROl W.MANTELS Kostuum, Maat en Confectie vanaf 75 fr. in 6 uur geleverd. Voor Doopen, Eere-Communies, Huwelijken, Begravingen en Reizen wendt U tot de a IN DEN NEGER. Meester-Kleermaker Gas'huisstraat, 39, PQPER1NGHE. Lakewttoffeq Nieuwighe Ier *-** Regenmantels Specialiteit van Peigné en Serge, Werkkleederen in pane, engelscti lederen Lafont - Ongelooflijke Prijzen. -: Aanneming van alle Uniformen ;- ran A. Montegne •ij/ouder voor Jonge Meujoa en Uainen, al naqr den luatsten ehie alsook toebe- hooiten en verandering zoo schoon nieuw. gene/tug op als] eu verschaft de volkomene zeer korten lijd. Prijs 3 fr de flesch. Depot Apotheek II.Notredame,Groo te Markt, Poperinghe. Behee.1 der Godsbuizen te Poperinghe. ei HooH-hepestraat. 127. Poperinghe verbind mij op mijne roerende en onroe HerstelIingen en Benoodigheden rente goederen, om die werken uit te (k^dkomer. <^oed voeren, overeenkomsiig de bepalingen en p e -ng de bepaling voor .vaarden van het bijzonder laslkohiet pgernaak! I-den b uwki a-- VAN WELDEN en go^ Igekeurd do«'r het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen in zitting van 26 Februari 1923. In geval ik aannemer verklaard ben verplicht ik mij seffens eene borgsom te storten bedragende 5% van den aanne- mings prijs. Opgemaakt te .den 1923. Schoone keus van Hoeden en Klakken, Beneis en Kindt,r-| hoedjes in de laatste nieuwigheden. Strooien hoeden voor mannen en kinders. J touwbanden. Alle slag van was, koersen en bougien. lector OIBT-STHELEU, (rechtoverde AVrA)] tl, Sl-Jans-Kruisstraat, POPKKI.NGHK. 'arfumoriën - Zcopon - Lliampoings - Brillantine» - Seheennessen - enz. enz. te verkrijgen bij Georges LAUWERS COIFFEUn - Yperstraat 57 - POPERINGHE GENADIGE PRIJZEN :o: Men zet ook «cheerme**en Ik heb de eer het geachi publiek kenbaar te maken fat ik kooper en verkoopet ben van oude en jonge DLT- VF.N. ook kan men bij mij duiven verwisselen en ben ik kooper van alle PLUIMGEDIERTE d WlLD Re mi Dewickere-Lietaeri «In de Nieuwe Stad Veurne» Veurnestraat 3. Elk zegge 't voort Huis Valère Staessen, opgevolgd door zijn BROEDER ALLE SLACH VAN Men gelast zich ook met alle Herstellingen SPOEDIGE BEDIENING - GENADIGE PRIJZEN Casselstraat, POPERINGHE. WILT GIJ EENE GROOTE KEUS van Vernis en Witte SLAFFERS KOOPWAREN". 5 3" Tarwe I Witte Boooen De dag en uur der aanbesteding zullen de bieders moeten in de daartoe hierboven j 1 aangeduide plaats tegenwoordig zijn. >tro»u De plans, de begrootins n en het kohier van lasten berusten in het Secretariaat der Stad. alwaar men er van kennis kan nemen, eiken dag van 9 tot 12 ure 's voor- rhi4 'ags. de Zondagen uitgezonderd Opgen^ookt te Poperinghe in zitting 10 ifoart I9%3. 0« iws'rtfcr "tt Sesiuv- Dt Sii-e.inj. d«r Bu-get« Sotfsira rtn Oscar FIERS René DEVOS ean .~Z 03 sa - co os ~T co aa C3 •g" 83.- Jt.- 75.— 60.— 67 - 73 75.- 72.50 11».— 116 11-.- 74.- 140 110.— 140 170 115.— 23.— 23.— 40.— 3d.— 10.- 11.- 15 aao.— O-'JO.OO 10.30 aSO.— 880.-- 14.0u 13.5!» 0.25 0.33 0.31 110.- 410.— Aar'lapjwl'-n UJnasJelie KoiMiaAJaii#- Boter de kilo) Eieren per stuk Hoppe 5U kil 1^22 1L«3 Wisselkcen der Beurs *sn Brusse! op 30 Maart Amsterdam TOO.701 Londen 8i 75-S3-iö Keuten 0-07-0.0r> N.-York 17.to-i7.30 dienst. Genève 325.0i>32J.75 j Parijs iio.yO IKUÖ bij .Yperstraat, 34, POPERINGHE. Waar gij ook zult vinden een groot assorti ment van TBSISSCaOEVIJ.S voor vrouwen en kinderen. Ook beste Mans- en A'rouwboUic- nen. en zeer sterke Weke Mans- en Jongensschoenen al in mijn huis en met de hand gemaakt, al van beste hoedanigheid en aan voordeeli- ge prijzen. Alle soort van schoenen worden bij mij op maat gemaakt. Fl. OSTEUX. 's Zondags den gehselen dag open. Café Brit tun i t 139, Yperstraat, Poperin^ha Oud Huis ran Vertrouwen. Groot assortiment Man en Vrouwslof- fen, alsook Zwarte Peigné Thibet granité en Gabardine voor Trouw en Houw. Schoone keus van gemaakte kleederen en op maat voor Mannen, Vrouwen, Kinderen Werkkiel deren in Eugelsch leer, Pane en genre Laloat. Spoedige Bediening - Genadige Prijzen. J. ITKIlMAA-llECOUIl, Meester- K leei 'ma her, Vperstraat, IN r 2 2. Noordstraat, 41, Poperinghe. GEDIPLOMEERDE SNIJDER Yperstraat, 19, POPERINGHE. De keus van stoffen die wij ge daan hebbevoor liet AANSTAANDE LKNTESEIZOEN, is volgens de Iaat- ste mode. WERK op MAAT en CONFECTIE. Onze modellen en snede zullen zoo als vroeger jaren de bijval genieten evenals hij de grootste meester kleermaker vimoo WIEK |0SWi!l26fU Altijd voorzien en eenige terhooper >ler echte. II'ERKKI.EEDEREX rat) hef huis Adchjphf. LAFONT. Lvov. Ce.set DW, onmisbaar voor Zwaarlijvige Damen Te koop bij de Beste Winkeliers. WEIGERT NAMAAKSELS. Yperstraat, 9, POP ERIK CUE. Opvolger van FLORENT LEMAHIEU Groote 7 f=^ fA C van de keus v va" «Sc MOTOS merken Alle andere merken ran Velos Motos op aanvraag. Occasie vélos aan v- o; deelige prijzen. Ui kersteUigen worden spoedig gedaan Brandkoffers. De ate r>-eks Brandkoffers r Om goede en vaste t»oter te kernen is aangekomen in de Banqne de Cour- hel hoogst noodig de koe van allen inwen- trai Gro. te Markt te Poperinghe, dige brand te zuiveren en alle toebehoorten voor Schoen- en Gareelmakers, bij Noordstraat, 29, Poperinghe. Alle slach van inachieneriemen, (Courroies de transmission). Men moet zich echter wel herinneren, dat, hoe langer de ziekte geduurd heeft, des te langer men moet doorgaan met het gebruik vundit geneesmiddel. Eene ver betering doel zich in weinige dagen gevoe len nadat men begonnen is deze pillen te gebruiken. Een voortdurend welzijn en eene volkomene genezingmogen verwacht worden door dezen die een redelijken tijd volherden in het gebruik der Versterkende Pillen. Te koop bij H. Notredame Groole Markt Poperinghe, aan 4.00 fr. de doos van IOO pillen. Noordsch Hout, Gezaagd Hout, Bat tens, Boutrellen, enz... Persen, Kepers ESSENCE en OLIE Qépöt achter de spoorwegstatie Poperinghe Crombckestccnwcg, 142 POPERINGHE Laatste keus van speciale Fantasie Schoentjes voor Damen Echt Iseghems werk vanaf 65 frs. Kom ziet de kwaliteit en vergelijkt de prijzen. Yperstraatf 17POPERINGHE. Bij de Statie. "s Zondags gesloten om 4 ure van de grootste Engelse he huizen. Groote Keus van Wintermantels op maat en staal. Prijzen buiten Concur ent ie Dépot bij M 4 VHIE DEFEYER, Duinkerkstraat, Poperinghe. Kloefen. Kloefriemen. HUIS VAN VERTROUWEN. Nieuw Groote keus van alle staeh van Magazijn Bu ten a ie concurrentie Vrije Ingang. Ook nog alle slag van Kalk, Ciment. Pannen. Ceramieke vloer- en muurtegels. Alles aan zeer rcrrdeehge prijzen. Msurice BONDUWELLE-DUMORTIER 1 Hctel d Amrers 1. 41Yperstraat. Poper. ten dienste van het publiek. Dit bekomt gij door hei gebruik van den Nopens de verhuring, gelieve men zich' Meen- en Zuicerdrttnk van AM ON TE 4 - te wenden aar, het winket gelast met dezen AE aan 2 fr. het pak. j Depot Apotheek II.Sotredame.Groo- IIet Bestuur. te Markt, Poperinghe In t Groot In "t Klein. aan zeer genadige prijzen, bij Bruggestraat. POPERINGHE. Gasthuistraat. 16 POPERINGHE Ik heb de eer hei geacht publiek ter kennis te brengen, dal ik van HEDEN AF Mijn WINKEL heropen welke vóór den oorlog bestond, en waar te vinden is. Allerhande kleerstoffen voorHeeren en Dames, witgoed, stoors, handschoe nen, enz.. De goede koopwaar, de overgroole keus, de trouwe bediening, de laatste Nieuwigheden en de genadige prijzen, doen mij niet twijfelen dat ik met hel bezoek zal vereerd zijn mijner talrijke klienten van vóór den oorlog en zelfs zal mogen rekenen op de personen welke ik de eer Diet had vroeger te kennen. We Medard Bentin. Ik heb de eer en het genoegen Uwe aandacht te vestigen op mijoe verschil lende soorten landbouwkalk aan de voor- deeligste prijzen. Uwe opdrachten te gemoet ziende, groet ik led. hoogachtend. Maurice Bonduwelle - Dumortier Yperstraat, 41, POPERINGHE. Zat. om 8 en Zond. om 1 1)2, 4 8 ure Maandag om 8 ure Afimtu"!' Drama in deelea (met William Faruum) koittieh irt 2 doelen Een Jachtgeweer Konijn en Groenendaal Een Jachtgeweer en een Monter in goeden qtaat 11. VAN EEN Watoustraat, Nr 27a. Slechts Ingesteld 14,000 fr. 1. GROOTE SCHUUR met geci- Oe aanne.nmgsschr.ften zullenJocge-1 menteerde ke]der en 8teenput en81 A 95 C. grond en erve i. SCHUUR met hoppekeet en 1 A. 26 C. grond, zitter der Burgerlijke Godshuizen van ter Studie van den notaris BOUCQl'BY t< Poperinghe» en de binnenste Aan-Poperinghe. nemingsschrift voor de opbouw ings werken van afhankelijkheden van het HUIS staande te Poperinghe, Brugge straat, Summer 9.» kooptgeen lemce Boterki roor 2') kilos, Herberg De Blauwe Duit Yperstraat, POPERINGHE. Groote keu* van MODELHOEDEN doel aanstonds de stikhoesten verdwijnen "In 't Zwaantje komt naar het w elbekende Huis Haver DL A .LY.YEMER nnnm teeken>ng> I j r~ s -» m.-— VOOR I1EEREN Bix zwart 44.00 ft bruin 49.00 n vernis 49.00 The Berctey, The Raleigh, The Marsbal, Sovy, Forts, Cursat, Atcyon, Vélcs en Motos F, !S. Herstal. tejgen de bloedarmoede

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 3