j Brandverzekering we s (Voote prijs in den GOEDEN KOOP l'ricstcistraat. poperinghe. w" t. TBÖWWTli w We j.Galam en Zonen h. Schmidt-Baudrez, vlpiionse demon c ix i)i; i>iii>i>i:x We h Moerkerke-Baudrez pu roatine doom ma iii eu 32, Casselstraat, Poperinghe. i 1 i i i s i trahsihter Onze speciale koek is vervaardigd mei Honing uit Poperinglie on Omstreken Fabriek van Echte Honingkoek de motosf.x.sautos AMANDELBROOD De Honingkoek lil (i. Duponl Zoon POPERINGHE Alle inlichtingen te bekomen hij J. Polcque, Yperstraat, 7, l)e Itoode Pillen tv.j Cam. DEZEURE-PRUWELS In tien cclilrn .octlfli Koop Justin DENUT=HUYS POSTlCHEUH P OL RUI HEN (Huis L. Montcyne) ONFEILBARE REMEDIES YERMAM)£RE Mcknnickp Schrijnwerkerij Schoone en Voordeelige MEUBELS MOTOREN on GAZOGENES Garage DEVOS Rechtstreeksche invoerders Alle Bankverrichtingen aan de beste voorwaarden Geldbelegging op zicht, kort en lang termijn Vreemde munten aan de voordeeligste koersen Maurice pkiem-ixhoub Da HEKS van FERA <Kl tl VfRjiteklt t te Gazet vaa is de beste eti tie voordeeligstt- j Groothandel en Commissie Alle Drukwerken, Registers en Schrijfboeken Aimé GRUWEZ Moden-Artihelen in 't Groot Installation van Maalderijen SAR0LEA Harley Davidson NIEUWPOORT Groote keus van allerhande MEUBELPAPIER I Medatie van den KONING Eere Prijs met Beker VAN ACKERE Proeft ons VERMAARD is Gewaarborgd Zuiver Honing en Suiker. C> Yperstraat, 24, 28, 30, Poperinglie. Horlogerij - Goudsmederij - Juweelhandel Dépot der Monters LIP Verkooper der Monters Hosko?F-PatRNT de eenige echte en gewaarborgde STATIK-VONTKR. Regulateurs,Penduien Wekkers Verkoop van Kettingen in goud, zilver en nickelbijzondere schoone keus van lliochen, Oorringen en Ringen in goud en Diamant. Aen'zrcp van Coud en Zilver herstellingen in uilen aard tuin llorlogiên en Jmreelen Yperstraat, 2, POPERISQHE. Hij dc Post, Groote Markt POPERINGHE t. (k 1 Je Ustiliirn:ui S4tu^i iuurs die van ieJ^rt*ii i- UutJii ai de uit< 3. OwUat tiet sestorte *et«l in Prt|*riturt»e blijft pKi-r, i U|u, uwideri CoMfiiti Ui I. Vt"J Us een Itlllfll uit. ndseiiadefi ten sj» h^ste ge- 4. (Audal lijk fe!*ervel 5. Omdat regeld en vereffend «orden. 6. Onuiat de preuiiëu huguiui vertuinderen genezen de verstoptheidzij maken het li bloed zuiver, de maag net en de inge- wanden vrij.Zij vermijden en genezen tj hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, hel overgeven, het zuur, de sla- ij peraehtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen bij II. Sotredame, Apotheker, tirovte Markt, Pope- ringhe. De doos 2 fr.de halve doos t fr.25 OHOOTK KEUS van Jachlstoven Luxe Calori- fèren voor Salons en Her bergen, Foyers in koper, stijl Louis XVI. en in Email, Cuisinièren in steentjes en geêmmadleerde. alle slaeh van keukengerief, ijzerwaren. landbouw- mr.ehienen, foumoizeo. aalpompen. bil wagens, baseuts. windmolens, beetmo- lens. waschkeerns. eerste kwaliteit van BOT ER KEER.NS die op BILLEN DRV Af EN' Agent der ontroomers er pbegen MÈLOTTE. 22, Cassclstraal, 22, poperinghe. Groote keus van allerhande speelgoed Gleiswerk, Glas. Spiegels en Ijzerwerk, Verlakt, Panders, Fanlaisie artikelen. Aardewerk, Vlaamsche Potterij en Krui denierswaren, Spoelbakken en Versieps. Tafel-, Lavabo-, Koffie-, Bier-, Likeur- en Keukenservicen, Schouw garnituren in brons. Marmer,Geleis en Porcelein Kruis beelden en Heiligen, enz. enz. X Alies aan zeer voordeelige prijzen X hi do Itoode Hol. Gla%, Kleuren, Vernissen, Mastic, Siceatif Specialiteit van (ILACKN (iltWTKKN, Gt sthuisstraat, 3, Poperinghe. Essence en Oliën voor Autos en Motos Dépót der Belgian lienzine Company der i sines Paimenhuis en van t huis Martini Rossi, Rruggestraat, poperinghe. 4-3, Gasthwissxraat, FDPSHIIISHE. ""-H Groote keu-van gemaakt ^oetfvoorDamenenkinders.Witen fanlaisie linnengoed bloezen, rokken, schorten, corsets, kousen en zokken schoone keus van stoffen, pane, zijde, fianetle alle slaeti van breiwerk, merceriën, kabas, portewonnaif JL t "rtejeudles: a e veranderingen van gemaakte artikelen w orden in t huis gedaan. Parfumeriën, zeepen, haarverwen, ehampoings, poiulre de riz, haar- en tani Fantaisie spellen voor het haar te versieren, Haartrts. sen, Ronleaux, enz. .M a aanvaardt Haar voor het maken van alle Ilaanvcrk en l>egeeft zich ten hu voor La iffeeren van Bruiloften en Feesten. Dépötder Stoomverwerij en Wasscherij van het oud gekend H DU LION ran Brussel GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING. Vlamingstraat, 7, poperinghe. lëm ïllrlo Ellegóederen, Kleerstoffen, MerceriO.n, Bonneterie.Wit Goed, Kaloenen en Wollen Dekens. Spécialiteit ran Stoors en Gordijnen. o Zelfde Huis Yper, Boterstraat, 6 Kiekenkircekers tC- Landbouwers in geval van ziekle bij uwe leghennen of kiekens, vraagt de Tegen Cholera, Diphlerilis, Dikke Le- ver. enz. m 4200 fr. 3.75en 7.50 de pak. Tegen Snol BARVOL, fr. 2.50 en 5.00 de fleseh. Tegen Pokken ARSYL01. fr. 2.50 en 5.00 de flesch. Te verkrijgen te Poperinghe. bij H. NOTREDAME. BIJ Bruggestraat, Poperinghe Landbouw ers gebruikt van Veearts DEVLOO Bloedzuiverend en Maagzuiverend behoedmiddel voor Paarden. Voorkomt Balgpljn, Oprijzing, Bewaalen- hald,«-»» vele afait*re kwalen «l«*r paanh'ii voroor- zaakl «litor vrramloriog van koul- en iaargt-tij<lcu door vermoritlhriil van ri-izcn. iJoor laiigdiirlgon Waren arlx-i<l en utrrkr vording. Vermeerdert eetliMl en vergemakkelijkt de ipljivrrterlng door liet vrijhottden van Maag en darineu. OtMCntfWim Ren taèjtUpel driemaal daagt In het uraan of in hrl di ink,'». r-r - Het pak franken Te bekomen hij Veearts Devloo, Rekhofstraat H Notredame,apotheker,Gr.Markt POPERINGHE Vooraleer nog Occasie Motoren te koopen, vraagt prijs aan het Huis tot YPEREN. Groote voorraad in Magazijn van Nieuwe alsook Locomobilen met Essence, bijzonder geschikt voor Land bon wets en Aannemers. Alleertvertegenwoordigers voor Belgié van Moteur NATIONAL Altijd in voorraad volledige Fr»n?cKe en Engelsche Steenen 0 0 O T O S 0 0 AUTOS aller merken Herstellingen van allen aard Godtx'llelijke en volledige herziening van chassis en motors op waarborg. —o— -it* x lx n ENGELSCHE VLAMKOLEN BESTE SUNDERLANDSCHE KOLEN Verzending per wagon of schip Alleen kolen van eerste hoedanigheid worden ingevoerd S Gematige Prijzen. Spoedige en trouwe verzending jj NEERSTIGE AGENTEN WORDEN GEVRAAGD j Telefoon 35. Xv' Baaque pour favoriser les transactions Internationales Bank tot bevordering van internationale handelszaken Naaml Venn. Kap. 3.000.000 Maatsch. Zetel GENT. Algemeene bestuurder voor West- VlaanderenFORREST L. A G E N T S G H A P P E N Poperinghe, Groote Markt, 2R, tel, S9 90. Veurnc, Ooststraat. 64, tel. 7 xV 70. Dixmude, Kiekenslraat. tel. 44 Moeskrocn, Toerkoenjeslraai, 109, fél. 179. WYTSCHABTK en Omliggende, Ag.ml Heer KOLRNIËR Imrgineesfer BEVEREN J. TAHON gemeenteHokretaris NOORD8CHOOTE M. ÖAILLEI'L LEDEGHEM C,. DELANNOO WESTOUTER A. DECLHtEQ ROrSBRUGGE A. CLAEYSOONE Bijkantoren Nuuwpoort, Lichtervelde, Cortemarck, Loo, Alveringhem, Proven, Rousbrugge, Watou, Sta vele, Merckem, Couckelaere, Ichteghem, Leysele. i. Yperstraat. 43, POPERINGHE. Magazijn van ijzer waren, jacht- en ge goten stoven, beet- raapmolens, boter en waschkerns, has- culen, balansen, ko peren, zw arte en ge galvaniseerde uur-1 mitten. Groot assor timent van verlakt goed en keukengerief. Alles aan seer genadige prijzen. Toiles cirées, Linoleums, Alle slaeh van Matten,Gordijnen,Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flocon, Crin.Woik1 Rouwbehangsels, Maken van Rouwkapellen Gasthuisstraat, 44, poperinghe, DE GAZET VAN POPERINGHE (19 Beroemd Avonturen Drama. HOOFDSTUK IX. wilt tv> h niet ernst beweren, mijufitvr Bauer r o Slurenson in groote verbazing, n8.tr werd ongeduldig rieor Bauer in de re«U- invallen. n 1 Is ge gronden t tit h ^hbeo, de zaak te o* tkennen, wi i,\ »*r niet meer over -preken. Hoe komt ge todi tot die onderstel ling v» Men m >et w el Idir 1 zijn. om niets te bemerken. Alfif een korf ko k? w nd le Bruter zfeti om en verliet de kamer. Hel draa Sturrn^ei v.»r de oogen hij zelle zich neer. ieuudg met de kia in de band en ke» ?i v. »r r, uit over de daken M o iuei <«r t> ko"aslijS6 niees- ter. T -. o »r*r. .an mejuïfrouw Hinghof: En mei n st blind zijn, om t n et <»p Ie 'elfen, w de Directeur ge zegd. AA'at de meoscben - - h denken en pralen - Als r f na?;v.«ng naging, kon hij niet eens ongelijk gev<m. M» lanie ba l hem zelve ut Ir - acht. bijna ei ken Zondag (Mneerdt luj er en eenige malen waren zij samen uitgew eestwan- liieer zij op kantoor kwam. had zij voor hem steeds eenige vriendelijke en vroo- lijke woorden. Wel was zij beminnelijk I tegen alle employ s, maar hij gen«Aot de voorkeur, dal was niel te ontkennen. Dat hem dit niel eerder opgevallen was AVaarachlig. hij alleen w as blind en merkte niels. Hel lag wel daaraan, dal hij zich nog steeds niel ingewerkt had in zijn rol van ondergeschiktedaarom had hij l heel gewoon gevonden, dal Melanie hem meer als cavalier had behandeld. Nu evenwel zag hij de zaak in een an jer licht, duidelijk was t hem toch nog niet. Misschien hadden de directeur en de anderen wel ongelijk. Maar als ze nu eens gelijk hadden i Wat dan In denzelfden lijd zaten in haar tuin te P Melanie en tante Siddi en naaiden zoo ijverig, alsof zij er haar brood mee moes ten verdienen. De schaduw der groote lin de, waaronder zij zalen, werd steeds kleineren ie hxle lucht drong door de bladeren. Tante Skldi liet de handen een oogen- olik rusten. Hef w ordt hier ondrogelijk ?k verlai g naar frisse he lueht. De volgen de w eek pak ik mijn koffer en ga naar de bergen. Wil je mee. stil liggen en u in de zon koesteren is een kun-t die ge niet verslaat. Ik zal ze wel den een of anderen tijd moeten leerenlot dien lijd wil ik de W e reld bekijken. Je hebt me echter op mijn vraag geen antw o« »rd gegevenia je mee Ik zal wel thuis blijven. o Zoo Tante Siddi schudde 't hoofd en knip«x)gde. w Ik dacht, dat 1 je heel goed ijekomen was. op reis te gaan. Waarom ik ben loch niel ziek. e Nu. ik geloof, dal de koorts, die alle jonge meisjes aanpakt, sterk op weg is. Melanie keek op. een vluchtig rood be dekte hals en w angen en steeg tot 'l vnor hoofd op. Zij lachte, maar 'i klonk loeh wat verlegen, toen zij antwoordde:Ik merk er niets van. In ernst, kindlief, je benl op den lies- ten weg. verliefd le w orden of je benl het al. Slurenson is je niel meer onverschillig Zeg het maar eerlijk, hij bevalt je. Nu ja, ik wil niet ontkennen... Hij is een aardig man. heeft elegante manieren, kortom hij is ^en gentleman w aarop niets is aan te merken. Alleen wal lichtzinnig en zw ak van karakter lijkt hij me. Gij doel hem onrechtlanie hij heefl zich lot nu h>e als een flink menseh doen kennen. Bauer is levreden m d hem en zoover ik hem zelve heb gadegeslagen... Ah. je hebt hem dm- gadegeslagen En dan wil je nog zeggen, dat hij je niet inferesseeri Nu heb je je verraden. Tanle Siddi lachte en genoot van de verlegenheid harer nicht. J*' i >eft niet boos te worden, Melanie :ik le*b ook op hem gelet, maar lien niet verliefd op hem geworden, en zijn open. vroolijk gezicht bevalt mc. Ik denk, je kun! gelukkig mei hem worden. Denk je ook niet Melanie aarzelde even. daarna keek zij lante Siddi in 't gezicht. Nu ja ik zie hem graag, en wanneer hij kwam en zij zuchle maar hij zal niet komen. Tante Siddi greep liaar hand en streel de ze. Ik zie 1 al de koorts is erger dan ik dacht. Mijn goed. verstandig meisje is tot over de ooren verliefd. Troost je. t gaat ons allemaal zoo. Maar laat ons nu eens verstandig pralen. Stnrenson is jew^ard en 1 zou ine verheugen, je beiden een paar te zien worden. Dat hij een arme duivel is, behoefl ons niet te hinderen voordat,wat hij new idig heeft, is gezorgd. Maar als hij nu te trotseh is. om als arme duivel de hand van de rijke erfgena me aan te nemen I Bah Zulke mannen zijner tegenwoor dig niet meer. Helis waar hij heefl zich leruggehou- n n en .a! hij geen aanzoek om je deed. om met a s gelukzoeker aangekeken te worden, dan strekt hem dat lot eer. Ziet hij echter, dat je hem lief hebt. dan zal hij nie, zoo n gek zijn.'om je niet le ,,cndieo- wanneer je bezit- en hfl' werk leidt, mag hij K v.\ hVi n'et van j'"1- maar van zijn arhïidt leeft. Dat is nu wel heel mooi en waar. maar ge vergeet de hoofdzaak of hij mij lief beeft f Waarom zou hij je niet liefhebben Datje hem bevalt, is toch zeker. Heeft hij niet alles aan je bewonderd, zooals hij mij bekende je verstand en energie, waar» mee je je bezittingen behoort, je zin voor Y schoone en edele, je goede hart voor de liedienden en voor de armen, je huiselijk heid. kortom hij heeft alle mogelijke deug den hij je ontdekt en je lof gezongen, dat ik er zelve dikwijls heelemaal rood van werd. Melanie lachte even. Tegen mij heeft hij nooit zoo 'ets gezegd. Om lat hij een verstandig man is die takt bezit. Dat hij niet vDii. bewijst, da' hij je hoogacht. Hij een d «m. ijdel meisje zou hij waatsohijnlijk aderlei galanten onzin pralen, met jou kan hij verstandig redeneenen. Hij had dan toch m ernialen kunnen bewijzen, dal ik hem n» I onverschillig ben.» e Meermalen Dan moei bij het toch nu en dan gedaan hebben. Zeer zelden en dan dan scheen t hem te spijten. Weet ge, tante, ik geloof, dat hij een geheim heeft. Tanle Siddi lachte luid. 0 gij dwaas meisje. Je bent ook al net als de anderen. Spot niel. tanle. ik geloof, dat ik ge lijk heb. Verleden week Zoodag toen wij naar t bosch reden, spraken wij van de toebereidselen tot het Kerstfeert, dat «ij de arme kinderen bereidt. Hij greep mij»; hand en zei Hoe schoon zijLgij vandaag l it tri oogen zie ik uw ziel schitteren, uittor mond spreekt uw hart. Ik wenschte dat it u vroeger had leer, n kamen. Daafl*] begon hij over iets anders te pratenJfl Dat heb je heel goed opgemerkt, maaf wat vindt je daar nu in l Hoort ge niet Ik wenschte. dat u vroeger had leeren Dat wil toch Lf gen, nu is het te laat. Het kan ook wel iets anders beleed nen. Nu. daar zal ik wel achterko«Éi*i «Gij wilt I hem toch niet vragen tanterj Laat mij maar gaan die Stureosfr» is niet de eerste, dien ik tot oi bi etth* gebracht heb. Steekt er iets adtlrr M heiii drukt, dan zal hij't ga;one doefl cdereen is blij, als hij iels van 't hart®J wegpraten kan. Zoo, nu gaan we in hui- le 7 n schijnt ons op den ueir. zouden^ dat we t merken. En honger hebt ge ook. Natuurlijk, een óudfe jonge jflffrouwl kan zieh niet van de liefde voeden. M e O gij lieve, hartelijke lanie Siddi Ren klinkende kus, een omhelzing die taotó Siddi bijna den adem benam, pn laehe^ vloog Melanie vooruit naar binnen. Wordt voortgezet). m— n i» öi>. Koffie - Kruidenierswaren - Petrool -o- w ijnen -o- aan de Voordeeligste PRIJZEN, bij Gebroeders DUPOHT Yperstraat, 2, Pcperinghe. 0 Voordeelige Prijzen

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 4