TWEEDE JAAR Hoe hooren wij? Jebr. OÜPONTI A \-L 1 .'j centiemen liet nuininei' ZONDAG 13 MEI '»23. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. DE BEZETTIMG VAM DE ROER. C.Dupont&Zoon ES» FopsfinysGtiB Samenwerkende vennooiscüan van öoHöyscfóflfi Bureelgerief Eerste Uitstap naar Wervik. In de Kamers. Praelilpapierj l'iTuevEfis-ËiGE.NAAfts Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Het Vraagstuk van het Herstel- horlogerijj 49 TURN-CLUB Oorlogsschade. w ytsch.aktf: Financieële Inlichtingen. nr^ Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 (bij de Post) Pope ri n ghe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. M buiten stad, met de post8.00 fr. Buitenlandli.50 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Ik' tvitimlooze ingezonden artikels icorden qeiceigerd. m Postchbchuekeving N' 48459 ledfr werker het antwoord van belgie Zondag overhandigd M. Jaspar, minister van buitenlandsclie zaken breit zondag avond, ten «uu aan M. Kaediger, zaakgelaste van DuitscbUin* te Brussel, de volgende nota overhandigt a Ik heb de eer ontvangst te melden uwer nota van 2 Mei en uit naam van de Belgische regeering, er het volgend au twoord op te geven De Belgische en Fransche regeenngen kunnen een groot aantal ^schouwingen van het Duitsche gouvernement niet on- beanlwoord laten. Het is onwaar dat door Frankrijk en België welkdanige maatregel werd geno men die in strijd is met het verdrag \an Versailles. Daarentegen zijn tal van voorst» heden door Duitschland gedaan, wel <1« ge lijk met dit verdrag in strijd Het verdrag van Versailles heeft bepaa d op welke wijze de schuld van land zou moeten betaald wordenDnitsi L land heeft formeel de wijze en de datums zijner betaling aangenomen. Welnu het heeft geen enkel der vei hin tenissen. die het op 5 Mei lüii ala.ng'[^ nageleefd en de kommissie van llersU I heeft herhuuldelijk het in gebreke blijven van Duitschland moeten vaststellen. Hel is eerst, nadat dit in gebreke l.Uj ven was vastgesteld, dat België en Frank rijk panden hebben genomen. In strijd met de bewering van Duits, h- land is dit nemen van panden zonder het minste gewehlvmiwegelUlg en Frankrijk en. haddehet enktlNan beide landen afgehangen, dan zou f i middclijk eene samenwerking zijn ui slandgekomen tussche» de bondgenoolen en de Duitsche belanghebbenden. Het zijn de van Berlijn gekomen bevelen die deze samenwerking hebben verijdeld. Onaanneembare voorstellen. l)e Fransche en Belgische regeeringen kunnen geen Duitsch voorstel in aanim r- king nemen zoolang dit verzet duurt. Zij willen niet dat het leven hunner offi cieren, soldaten, ingenieurs, douaniers en ambtenaren in gevaar verkeert, ter wijl men bezig zou zijn de kwesties Ie re gelen. De Fransche en Belgische regeeringen moeten er ook bijvoegen, dat de tegen woordige voorstelten van Duitschland on der vele opzichten volstrekt onaanneem baar zijn. In eerste orde vertegenwoordigen de cijfers zelfs niet het vierde van de som die door de kommissie van herstel werd bepaald en door Duitschland erkend als zijne schuld tegenover dc bondgenoten. Frankrijk en Belgie hebben herhaaldelijk verklaard, en verklaren het nog eens. dat zij de verminderingen hunner eigen schuldvorderingen niet kunnen aanvaar den en dat. indien zij bereid zijn een doel te vergoeden met de intergeallieerde schul den, zij in de stoffelijke noodzakelijkheid verkeeren de rest te eischen om te kun nen opstaan uit de verschrikkelijkeramp. die dc overweldiger hun beo kk^ lvo n Frankrijk heeft op dit oogenbhk 100 miljard frank voorgeschoten voor reke ning van Duitschland Belgie schoot to miljard voor en zij hebben beiden nog r hunne rekening hunne pensioen- n en het herstel hunner verwoeste gewesten. Het ekonomisch belang van beide an den en het wereldbelang eischen dat oe vernielde landen zich niet langery.ei ar moeden ten bate van het land dat D a r Ito min aa* Frankrijk als aan Belgie. slachtoffer van de gruwelijkste overrom peling laat het aanbod toe zijne verwoes te gewesten te herstellen. En, terwijl Frankrijken Belgie m e onmogelijkheid zouden verkeeren zien ie herstellen zou Duitschland. in de elders, kunnen voortgaan vrijelijk hoog ovens, fabrieken, spoorwegen, banen, eoz, in te riebten. J Het blad -taat t»-r b« »i hikkinjf van al w ie h«-t goed meent met het algemeen nut en belanj;. Aankondigingen Op 1'en 2" bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4" 0.35 Ir. a met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Ju weel handel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers I KETTINGEN !:t Goud, Zilver. ïfiekel PARREREN in Goud, Diamant. Yperstraat, 2 bij de Post) Pop e r inghe. Een persgesprek met den Duitsehen Kanselier. De Ball Mall Gazette liad eeu pers gesprek met D'Cuoo, den Duitsehen rijks kanselier, die o. m. verklaarde Wi hebben den oorlog verloren en moelener nu de gevolgen van dragen. Duitschland zal alles doen wal in zijn macht is maar wat mij betreft, kan ik geen belofte on- derteekenen, welke mijn land niet zou kunnen nakomen. Duitschland wenscht ten zeerste dt vriendschapsbelrekkingen te herstellen, niet alleen met Frankrijk, inaar niet d< geheele wereld Dr. Cu no zeide verder nog de vriend- schappelijkste gevoelens te koesteren ten opzichte van Engeland en besloot met de woorden Ijiat ons eens worden over wat te betalen valt en ik zal, met vertrouwen, een beroep doen op mijn land.» De Roerbezetting en de Belgische metaalvoortbrengst it een mededeeling van officieels zijde dijkt, dat de metaalvoortbrengst (ij/er, staal en zink), in België, over hel eerste wartaal van 11)23 gelijk staat of zelfs nog grooter is dan de yoortlirengst over iet laatste kwartaal van (1)22. De Koerbezetting zou dus, op deze nij verheidstakken, geen nadeeligen invloed ïebben uitgeoefend. De ontwapening van Duitschland In antwoord op een vraag, in het Kn- gelsch Lagerhuis gesteld, verklaarde de onder-sekretaris van slaat voor de Lands verdediging dat Duitschland op 12 April 11)23 de volgende hoeveelheid oorlogswa- >enen had ingeleverd: 4,560,801 draag- >are wapenen 87,1)50 machinegeweren: 33,571 kanonnen; 11,6(6 loopgraafmor- iereo. De Britsche militaire raadslieden zijn de meening toegedaan dat de bepalingen van liet vredesverdrag in zake de inlevering van wapenen en munitie op zoodanige wijze werden nageleefd dat Duitschland op hetoogenblik. werkelijk ontwapend is de volledige en eerlijke toepassing van de voorwaarden samengevat in de ge meenschappelijke intergealleerde nota van 20 September 1022. door de nota van 19 \pril 1023 bevestigd, is echter uoodig om liet karakter van bestendigheid der mili- aire waarborgen, bij het vredesverdrag voorzien, te verzekeren. De inhoud der Britsche nota De Britsche nota zal vermoedelijk nog deze week aan den h. Sthamer. Duitsch ambassadeur te Londen, worden overhan digd. Men meent dat het dokument zal vast stellen dat. indien de Engelsche regeering de Fransche en Belgische handelwijze be treurt. zij toch eigenlijk van dezelfde meening is als deze twee mogendheden, wat betreft het antwoord dat de Duitsche nota verdient. De n ta zou verder wijzen op wat aan de Duitsche voorstellen ontbreekt, en op de ontv bondigheid waarmee ze zijn ge daan; indien Duitschland de Roerbezet ting wil opgeheven zien. moet het voor ste ilen doen die door Frankrijk en Belgie a!> aannemelijk kunnen beschouwd, of ten minste in overweging kunnen geno men worden. t»e Britse he regeering zou geen partij Kiezen inhei Boerkonflikt en het aanmoe digen A an de hoop der Duitsehers vermij den. In oifïcïeéte kringen te Londen ver klaar. men dat de Kriselsohe regeering van Duitschland ernstige aanbiedingen wil en ze» r verwonderd is over de bui tengewone onzinnigheid van de Duitsche nota van 2 Mei. Lomden wil voornamelijk tot een oplossing geraken en een deur openlaten tot het voortzetten der onder handen «De Onvermoeibaren Poperinghe. Heden Zondag om 12 1/2 ure Alukukkne Ykruaukium; in aONS HUIS» Vertrek om 1 ure. Vertrek te Wervik om S tt. 5Sm. Aankomst te Poperinghe oin 9 u. 42 m. <49 Kr liestaat in de geheele physiologic misschien geen grooter mysterie dan wat er gelH'url in dc zintuigen. Hier toch ge schiedt het onzegbare wonder, dat een doode natuurwerking, een lichtstraal, een geluidgolf. omgezet wordt tot een levend gebeuren. De in maat en getal uitdrukbare natuurkundige energie van het licht, de warmte, het geluid verdwijnt in dc zintui gen en wordt getransformeerd in een nieuwen energievormden physiologi- schen prikkelingstoestund. Men behoeft nu niet zeer veel verbeeldingskracht om Ie begrijpen dat een geluidgolf, welke een zekere hoeveelheid mechanisch arbeids vermogen bezit, het gehooreuzintuig, prik kelen kan. Wij weten, dat elke toon in slaat is alle voorwerpen in beweging te trengen die zelve dien toon kunnen voort- irengen. Heeft men twee gelijkgestemde piano's in een kamer, en slaat men op de eene krachtig een noot aan. dan gaan de snaren van dezelfde noot in de andere piano mede trillen. Dit verschijnsel noemt men resonneeren. In ons oor hebben wij nu volgens groote physicus physiologeo een orgaantje, dat als resonator dienst moet doen. Het bestaat uit eene lange rij snaarach- vezetljes, die als de sporten van een ladder tusschen twee spijlen strak gespan nen zijn. Elk van deze zeer dicht op elkaar •geplaatste sporten kan door een ien toon in trillling gebracht meetrillen, resonneeren. Om plaats te winnen is het laddertje met alle sporten, spiraalvormig opgerold geborgen in een kokertje van l»een. dal van builen uitziet als een slakkenhuis. Dit slakkenhuis (cochlea) bevindt zich binnen in den wand van den schedel en is van buiten niet rechtstreeks te bereiken. De reden hiervan is begrijpelijk genoeg: hel slakkenhuis met het gehoorladdertje is een zeer teer orgaanlje, dat voor uit wendig geweld beschermd moet blijven. Buitengewoon teer zijn vooral de zin tuigcellen welke op elke sport van de ge wonden ladder bevestigd zijn. De zintnig- cellen worden geprikkeld zoodra slechts de snaarof sport waarop zij zich bevinden trilt Misschien om deze fijne celletjes bijzonder goed te bewaren is de beenenkoker waar in zich de gewonden ladder bevindt, ge vuld met een zekere vloeistof: hmphe. De geheele wenteltrap van het*slakken huis is gevuld met deze hmphe. Van on deren is het slakkenhuis afgesloten door lat de lymphe belet weg te bepaal - worden en er een dun vlies vloeien. Hoe k »nnen de ffelnidegaiC€n mi o Xmpiè i ft GUIT WPIMXbBE i zintuig cellen toereiken De geluidsgolven worden opgevangen ioor de opening van dea gehoord-u" m >ns uitwendig oor. De gehoorgang A jorten afstand van de opening afgesloten door een dun maar stevig vlies het trem- melvlies. Dit is slechts O.OOOI m di< Het sluit den gehoorgang g»heel af li ter hel trommelvlies bevindt zich een niet lucht gevulde ruimte, w elke men het mid denoor noemt. Deze ruimte beeft allertei eigenaardigheden Zoo is zij d r een buisje met onze keelholte verbonden, van waaruit de lucht welke de holte "vult. ververschl kan worden. Wie dit niet looft doet de volgende proef. Hij sluit den mond en knijpt de metdnim en vinger dicht. Daarop richt hij snel achter elkander een paar uit- en inademingen. Daar neus en mond dicht zijn kan hij niet werkelijk in- of uit ademen. Maar door de poging ertoe neus ver- liogzitwn wo* ut de lucht in de keelholte verdicht en verdund. Hierdoor wordt beurt om beurt lucht uit de keel in het buisje gedie.'en dat naar de middenoor voert, en er uit gezogen. Terwijl dat ge beurt klappert het trommelvlies hem en weer en dat hoort men tn zijn ooren als een knallend geluid. Koeren wij lol de middenoor terug. Be halve een buisje irtar de keel voerend heeft het nog andere openingen. Daaron der noem ik het ovale venster. Dit ovah venster geeft toegang tot de wenteltrap van het slakkenhuis, liet is dooreen vlies- je afgesloten. Het mid lenoor is drs van de buitenwereld afgesloten door het trom melvlies, en vi n het inwendige oor door het vliegje van het ovale venster. Beid» vliezen zijn verbonden door een stelletji van drie beentj s de kleinste van ons geheele lichaam. Men noemt ze hamer, aambeeld en stijg beugel. Deze beentjes zijn aan elkaar be vestigd en vergroeid aan het trommelvlies ter eene en het vliesje van het ovale venster ter andere zijde. Geraakt het trommelvlies in beweging, dan bewegen ook de gehoor been! jes en rnet een het vliesje dat het slak kenhuis afsluit. Komt nu een geluidgolf van buiten aanzetten, dan geraakt het trommelvlies in bewegingen gaat trillen. De trilling plant zich langs de geleidingen der drie gehoorbeentjes voort naar het vliesje van het ovale venster. Ook dit gaal rillen. Daardoor geraakt ook dé lymphe welke hel slakkenhuis vult in trilling. Het trillingsgetal zal nu voor elk geluid verschillend zijn, al naar de toonhoogte. De geluidstrillingen van de lymphe van het slakkenhuis glijden langs de sporten van het gewoon laddértje heen. Dat gehoorslacfderlje heeft 14.000 van die sporten. De lengte van die sporten neemt van onderen naar boven toe: de lad der wordt naar boven toe breeder. Elke sport van de lad lei heeft haar eigen toon elke sport resonneert dus op een bepaalde toonhoogte. Glijden er dus geluidsgolven doorde lymphe van het slakkenhuis, dan trillen die sporten van de gehoorladder meë welke eigentoon beantwoordde aan de toonhoogte der geluidsgolf. Door de trilling van de sport w orden de zintuigcel letjes welke daar. op gevestigd zijn geprik keld. De zinltiigeellleijes zijn door zenuw draadjes mei de hersenen verbonden. Elk stelletje zintuigcellen dal opéén sport van de gehoorladder zit. wekt een bepaalde bewuste geluidsgewaarwording op. Men heeft dus achtereenvolgens geluidstrilling in de luchttrilling van het trommelvlies beweging dergehoorbeenljes, trilling van het vlies dat het ovale vensier afsluit, golftrilling in de lymphe van het slakken huis. mee-trilling van slechts enkele spor ten van de gehoorladder. prikkeling van rledaarop bevestigde zintuigcellen. gelei ding langs vezels van de gehoorzenuw snaar der hersenen, ten slotte bew uste ge waarwording. Waartoe dienen het trommelvlies en de reeks gehoorbeentjes W aarsehijnlijk om den uitslag der geluidstrillingen te verklei nen en tevens de kracht ervan fe vergrooten Men berekent dat als een geluid het trom melvlies in trilling brengt, de excursies van het middenpunt van het trommelvlies naves vier en een half maal grooter zijn dan die van het vliesje dat het »>val- venster afsluit. De beweging hiervan wordt door de hefboom werking der ge hoorbeentjes v rkleind: de kracht der be weging echter vergroot. Maar nu trilt bel trommelvlies dan bij alle toonhoogten me de Ja, en dat is een uitzonderling eigen schap van alle dunne vliezen met w einig massa en betrekkelijk gnx»t oppervlak: zij trillen niet alleen met hun eigen toonmed»- maar bijna even gemakkelijk met as Ie an dere tooDen. Kan men zonder trommeE vlies h«x>ren Neen. De ze luidst rillingen kunnen niet reehstreeks de trage lymphe in beweging brengen. Gelukkiglijk groeit, bijna altijd in de jeugd, het trommelvlies, ais het door een of ander reden vernield is. weer gemakkelijk aan. En welk is nu de meeste oorzaak van doofheid 't Is het stram worden van de gew richtjes der ge hoorbeentjes. waardoor zij niet meer ai- hefboompjes werken en de trillingen van het trommelvlies niet meer zoo goed op het ovale venster overbrengen. laat Botermarkt, 1, Dc* DojMM-ingsclu' Samenwerkende eiwoot^fliap vóór (torlofiscluMlo weten aan al hare I.erlen <Iat de Jaarlijksclie Algeineene Gewone Veroudering zal plaats held ten op heden Zondag 13 .Mei om 3 ure in de bovenzaal van het Stadhuis te Poperinghe, met d volgeiulc dagorde 1. Verslag van den Beheerraad. 2. Verslag der Commissarissen. 3. Goedkeuring der Balans 1922. 4. Verkiezing van Twee Beheerders. 8. Verkiezing van Één Commissaris. 6. Mededeelingen. Het Bestuur. Y B. liet Bilnu ligt ter inzage der Sameuwerkers in het Bureel, Botermarkt 1. Open den Maan- Dins- en Woensdag voormiddag van 0 tot I ure Volgens artikel 8 van het K. B. van 31 Augustus 1021, i.r0867, aangaande enga gementen I ij 't leger, kan de vrijwilliger (lie zich vóór den ouderdom van 18 jaar engageert, van zijn korj«overste, indien hij zulks aanvraagt, binnen de drie maan den na dagteekening van zijne indienst- reding, de vernietiging van zijn engage ment bekomen. De oude instructie van 2 Juli 1014 hield in (3 34) dal. in dit geval, de tadangheb- l>ende al de genoten vergoedingen moest terugbetalen, te welen slijt van kleeren. solde en voeding (tegenwoordig beloopt dit ongeveer voor drie maanden 250 fr.). Do nieuwe instructie van 31 Augustus 1021 spreekt van geen terugbetalen meer Zou lied. heer minister ni t de goed heid willen hebljen mij te laten veten of Ie vrijwilligers die de v< raieliging van hun engagement bekomen, bij toepassing van artikel 8 van hierboven vermeld ko ninklijk besluit, nog steeds de genoten vergoedingen moeten terugstalen, niotte- genstaan Ie de nieuwe onderrichting zulks niet meer voorschrijft. Believe de heer minister mij te zeggen r wat hij in oorlogstijd schikt te doen met de oud-strijders der bijzondere lich tingen. die in de miiilieloting een gunstig nummer hebben getrokken, en dus aan hunne mililieverplichtingeo voldaan had den, toen zij gedurende den oorlog gem biliseerd werden 2* of ook die tot 45 jaar inlijfbaar zullen zijn t DICKKBUSCI! Bailleui kinders Comvn Flmile YI.AMEHTINGHK Thevelin Henri Derycko Kdmond Kommens llenri liet Scboolkomjteit Ie V la inert iogbc In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies tan het Arrvndi* sement Yper icerd de schade oreerde 1914 als tolgt vastgesteld toor na- rermelde perse nen YPER Accou Robert en Emma 13850 Vandamme Bene 3675 We Anna ven Brabant-Demeyere 21963 Albert Carreyn-Debruyne 7810 Wenes Joseph 7 85 Alixe Beekaert 4275 Sonneville Jules 3437 Huyghe Arthur 12110 Yerhaeghe Camille 22549 Breyne FT. Camille en Ferdinand 10405 Logie Arthur 6865 Delhem F.vnriste 10990 Leroy Louise We Vermeersch Henri 7908 Dobbelaere Lonsfant 22235 Caste! Henri Louise 73585 Braem Emile 14630 Yandevelde Valere 10600 De Gryze Charles 9863 We Alphonse Latour-Raeysen 69260 Bulckaen Arthur smid 15679 1 Neve Jean 11723 3130 11573 7325 10727 26610 1850 Saelen J. weduwnaar Deerock Judith 375 Yerdonek llonoré 11975 Wwe. Gamiel Goudezeune Durnez Nestor WF:ST-N1F:1 WKKBKE Braem Henri Packet Clémenee ZI LIJK BEK K Masschelein Isidoor LANGMARK We DeJonckheere-Bon dry Carelle Jules Sx'le F.inile Gallevvaerl FTavie en Irma Myleville Itenold Mariehal Medard Bourgois Charles lam is We Bucguoye-Sioen en kimlers Desëainps Cyriel Déleir-Vanacker Jules Platteeuw Zénobie en Mé»lanl BOESlMtHE Vanelslande Cyrille Pieren F'elicie Deraedl Jules SINT-JAN Buyse Aimé en kinders 32062 33339 2313 3420 1700 5330 25565 5705 15370 006 18170 2202 27445 30375 1724 1015 2340 3470 24437 2072 V cc ROYAL A XM IN STER De inschrijving tol de nieuwe uitgave s »»pen en zal gesloten zijn den 15 dezer. Den uitgevingsprijs is gesteld op frank 712.50 mei voorkeurrecht voor de oude aandeelhouders in verhouding van eene nieuwe actie voor 17 oude. De titels moeten tegen den 14 dezer bij ons neder- gelegd worden om van de inschrijving 1e kunnen genieten. NIEUWE LEENING Verwoeste Gewesten 5% 1925. De inschrijvingen bij ons nedergelegd zullen tot nu toe aan de mogelijke ver deeling niet onderworpen zijn. Men weet dat de uitgevingsprijs frank 492.50 is belaalbaar 92.50 frank bij de inschrijving en het saldo frank 400 den 13 Juni. De voor»ft>elaalrfe s «mmeo dragen intrest vanaf de storting. Voor verdere inliehtiogen wende men zich bij onze Agenten. AGENTSCHAPPEN: POPERINGHE. Groote Markt. 28. Telefoon 89 <4 90. VEURNE. Ooststraat. 64. Telefoon 76. DïKSMllDE, bij den Heer II. Hillebrant. Stadssekretaris. Wylgendijk (Hoek der Weststraat). MOESKROEN, Toerkoenjestraat. 109, Telefoon 179. ALLERHANDE e blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den 1 »iid*-rdag noen. Persoonlijkheden nemen we niet o het Bestuur. Vraag an den heer Butaye Antwoord: Neen, die vergoedingen moeten niet meer terugbetaald worden, want de toepassing van de vroegere be paling heeft doem blijken dat zij eerder nadeelig was. Vraag van den heer Butaye AntwoordBedoelde belanghelrbenden zijn gedemobiliseerd en kunnen niet meer binnengeroepen worden. Leest en verspreidt De Gazet van Poperinghe Medegedeeld door de Bank TRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1