TWEEDE I A A it ZONDAG 27 MEI 1923. Onze Stad is vereerd met het Fransch Oorlogskruis. hhW ALLE OUDSTRIJDERS. De Bezetting van de Roer. MIEUWE LEEbiriG BAUK van POPERIMGHE 15 centiemen het nummer Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Van de Verwoeste Gewesten 1923 Gebr. OUPONT Y De Lijk plechtigheden yan Een onzer Stadsgenaoten te MalmédyJ 1sle Communie Gedachtenissen Bureelgerief Het Yraagstuk Yan het-Herstel. Obligatiën van 500 Fr. 5 uitgegeven aan 492.50 Schrijft in aan <le die hel i^clal titels uwer inschrijvingen waarborgt. en aUerlwDile geschenken Oorlogsschade. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachtpapier in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope ringhe Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenlandli.50 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Litgevers-Eigknaars Gebroeders DU PONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHECKRFiCrNIXG N 4(459 a Aankondigingen Op I' en 2' bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichtcn 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen.. horlogerij Goudsmederij Juweelhandeï Montere Lip Roskopff - Patent, Stat ie-Moutere. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN n Goud, Zilver, R lekei PARRLREX Sn Goud. Diamant. hij jG.Dupont A Zooh Yperstraat, 2 Poperinghe. Uittreksel uit het Journal Officiel de la Eópublique Franpaise van 28 April 1923. Par arrële du 21 Acril 1923Ie Hij besluit van 21 April 1923, Ministre de la Guerre et des Pen- brengt de Monster ran Oorlog en si ons rite d l'ordre de f Armee La Yillode Poperinghe (Relgique) soumise fmpionunent en raison de la presence «les troupes Alliées, aux boiiihardemcnts de 1 "altillerie et de {'aviation allemande*, n a cessé (Ut faire preuve, inalgrc les pertes et les destructions suhies, des plus ladles ffuaiitcs, d enduranep, donnanl aiusi tm trés bel exemple d'éncrgie aux autres villes du front, exposóe* au feu de Tennemi. Pensioenen op de Legrrdagorde De Stad Poj vering he (België), aan houdend onderworpen aan de be- sch ie tingen van de vijandelijke artil lerie en vliegtuigen, uit reden der aanwezigheid van troepen der Yer- hondenenheeft spijts de geledrne s<'liade en vernieling niet opgehou den bewijs te leveren van de hoog ste taaiheid in het lijden, aldus een heerlijk voorbeeld gevend aan de andere steden van het verbondenen- front die eveneens door den vijand beschoten werden. Ter gelegenheid van het hekomen dezer onderscheiding zullen heden, Zondag 27 Mei, de Belgische en de Eransche vlag aan het Stadhuis wap peren. i)o Stadsoverheid drukt meteen den wensch uit dat de inwoners der stad in dit huldobetoog zouden meevieren, door heel den dag van Zondag ook hunne huizen te bevlaggen ter dankbare herdenking van de onschatbare (Repsten welke de Eransche legers aan ons vaderland bewezen hebben, en van de gulle gastvrijheid welke onze uitgeweken medeburgers in Frank rijk gernoten hebben. Een feit komt zich vóór te doen, dat eens ineer en op bepaalde wijze, de aan lacht vestigt der oud-strijders op de nood zakelijke ééndrachl, en de mogelijkheid iele bekomen. I>e Bond der Katholieke Oudstrijders van Belgie (B.K.S.) heeft opgehouden te jestaan sedert to .Mei 1.1. en overeenkom stig een referendum lusschen al zijne leden en hij eenparigheid van gansch ztjn bestuur leeft hij zich voltallig aangesloten bij den Nationalen Strijders band (N.S.B.) De eenvoudige uiteenzetting der beweeg redenen is hoogst leerlijk en vormt een overtuigend pleidooi. Zonder eenige veranderiqg nemen wij us enkele deelen over het manifest getee- end Adv. A. Hooilnart, Oud-Voorzitter van B.K.S., en Dr Lambrkchts, Oud-Se- retaris, dat aan ai de leden de ontbinding van den Kath Oudstrijdersbond van Belgie n zijne aansluiting bij den Nationalen Strijdersbond aankondigt. Wat DuiUchland betaald heeft Als vollediging der cijfers, door M. Dubois meegedeeld, heeft de Herstelkom missie den Staat van betalingen door Duilscbland gedaan tot aan 31 December 1922, afgekondigd. Het totaal is 7 miljard 940,426.0(H) mark-goud, waarvan 1 mil jard 878,515,000 in species, 3,495 miljoen leveringen in natura. 2,553.305.000 in afgestane Staatsgoederen, 13 miljoen in ontvangsten der schatkist. Het aandeel van Frankrijk is 1 miljard 790.803.000. als volgt onderverdeeld 143,649.000 in species. 1,345.112,000 le veringen in natura. 302,012.000 afgesta ne goederen (Saar). Het aandeel van Belgie beloopt op 1 miljard, 719,996.000 mark-goud. De Roeropbrengst M. Eymond. die belast werd verslag uit te brengen over hetgeen de Roer aan Frankrijk, Belgie en Italië oplevert, schat de dagelijkse be opbrengst op anderhalf miljoen. Hij voegde er als officieele ge gevens bij Voor wat de coke aangaat, is het dag^- lijkscb rendement van 1,000 tot 11.000 ton i»er dag geklommen. Hei deei da* Frankrijk wordt toegekend bedraagt 8 dui zend ton. hetgeen 2.000 ton meer is dan de ijzernijverheid behoeft. Tot nog toe werden *00.000 ton coke aangeslagen. Opdeze hoevee.Vi heef er Frankrijk meer dan 300.000 ton geno ten voor zijn deel. De aangeslagen stock laten das toe het hoofd te bieden aan al de vereischten der nijverheid tot uitgang Augustus aanstaande. Maar wij mogen levens rekening hou den van de stocks die tot nog toe Diet aangeslagen zijn. Zij bedragen meer dan 1 miljoen ton. waarvan de drie vierden aan Frankrijk zullen worden toegekend Voor een middelmatig dagverbruik van 6.0OU ton ©'O noodwendigheden dus gewaarborgd tot uitgaDg Januari 1924 Eindelijk de maatregelen welke de re- geering voorzgg tot verdere provisie, als zijnde: go-der opbrengst van de Fran- sehe en Belgische cock'Tijen medewer king der Rijcsehe cockerijén die met Fran- sche kapitalen zijn opgericht, laten toe van nu af stocks te vormen voor het tijd perk dat op de Januariperiode volgen zal Voor wat 't ijzersmelten betreft, stijgt FrafTkrijk stilaan tot de hoeveelheid in 1922 bereikt. Gezien de voortbrenging voor 1922. 420.000 ton per maand was. zou deze loeveelheid gemakkflijk thans te bereiken zijn, ware het niet dal de behoefte der nijverheid thans eenigszins is geslonken. Voor wat de steenkool aangaat, stelt M. ymond vast, dat de produktietot 10.000 n per dag is gestegen, en binnen kort 85,000 ton zal bedragen, waarvan een derde langs het water zal kunnen verzon den worden. De aangeslagen stocks be droegen 2,500.000 ton. Hetgeen dagelijks uit de Hoer wordt ge haald. mag stout op anderhalf miljoen FraDsche franks gerekend worden, niet medegeteld de stocks die aangeslagen werden bij de Badische aniline. De bezettingsoverheden hebben in de kelders der Reichsbankle Koblenz, voor 6 miljard mark papier doen aanslaan. Dat geld was uit onbezet Duitschland. dank aan de medeplichtigheid van een Ameri kaansehen autovoeder, aangebracht. Met die 6 miljard moesten de ambtenaars der poorwegen. die een depot in de bank heb ben. betaald worden. Tengevolge der verwerping van hun beroep. zijnM. Kruppvon Bohlen en zijn bestuurders, te Parijs in verbreking ge gaan. De Frans- he troepen hebben bij verras sing df. statie van Dorsten-Ruhr bezet, waar zij erin gelukt zijn verscheidene Duitscbe treinen aan te slaan, ter waarde van verscheidene miljards. Een van die treinen was geladen met machienen,die ui de fabrieken Krupp weggevoerd waren. Volgens de indrukken, in de Vatikaan sche kringen verzameld, hebben de eerste uitslagen der reis van Mgr Testa in de Roer. niet-beantwoord aan de verwach tingen van de Duitscbe propaganda. De leden die van het begin af bij ons zijn aangesloten zu'len zich herinneren wat wij bij onze stichting hebben gezegd Aan het front heerschle er éénheid in e gemoederen. Er waren geen Katholieke liberale en Socialistische kogels, er waren ïeene volksgezinde of kapitalistische ko gels, er waren geene Vlaamsche of Waal- sche kogels. Er waren slechts Belgische kogels. Sedert den wapenstilstand zou deze lartelijke en vruchtbare ééndracht kun nen en moeten blijven beslaan hebben, let is echter tijd dat wij maatregelen ne men om te beletten dat de wettige invloed der Oudstrijders gebruikt worden ten voor- deele van eene politieke en antinationale >artij. De omstandigheden zijn veranderd.Drie zaken overheerschen tegenwoordig ganseh het vraagstuk. 4) De man wiens tegenwoordigheid verdeeldheid onder de Oudstrijders ver oorzaakte, slaat niet meer in den weg. Wij zien hem nu groep vormen in de kamers met de enkele leden eener antivaderland- sche partij. Er is dus geen vrees meer. dat zijne woorden of daden, de oudstrijders in wier saam hij beweerde te spreken, nog aan verdenking zal blootstellen. 2 De V.O.S. alhoewel hij soms leiders heeft wier inzichten misschien zuiver zijn, Wij hopen ook en wij zeggen het in alle oprechtheid dat de Socialisten als oudstrijders, zullen ophouden afzonder lijke groejien te vormen en dal zij in een groot broederlijk verbond zullen treden waarvan de lucht voor iedereen adembaar is Laat ons eene macht vormen. Indien het zedelijk gezag der oudstrij- ders vermeerdert bij de gezonde bevolking die meer en meer begrijpt wat zij aan hare verdedigers verschuldigd is, is hel ook zeker dat onze eischen de politieke mannen misnoegen, en dat de titoi van oudslrijders meer en meer geen voorrecht ineer verschaft in de openbare gunsten tegenover de lafaards die hunne plicht niet deden. Als voorbeeld slechts, de pseudo-prio- riteit der Oudstrijders is bijna overal een onbegrijpelijke grappenmakerij. Een bond die alle oudstrijders ver- eenigt zal eene macht zijn waarmede men zou moeten afrekenen. Gaan wij naar zulke eenheid en wij zullen al onze eischen verwezenlijken. m Up welke voorwaarden hebben wij deze beslissing genomen. Ziehier den tekst der overeenkomst De N. S. B. slaat wijd open voor alle oudstrijders van den Grooteu Oorlog, zonder onderscheid lusschen de hoedanig heid van oud-soldaat of oud-officier. In overeenkomst met zijne artikels 3 en 22 bevestigt de N. S. B. dat hij nooit kandidaten voor de wetgevende kamers zal voorstellen ol steunen. Het feit dal een lid van het bestuur tot een dezer kamers wordt gekozen, veroorzaakt ont slag. De N S B. is onzijdig op gebied van Godsdienst, philosophische gedachten, politiek en taal. Hel woord onzijdigheid moet verstaan worden zoodanig dat de 'eden in hunne hoedanigheid van leden, zich verplichten nooit woorden uit te spreken, nooit daden te verrichten, of 7 ne h°ud'ng aan te nemen die de Gods dienstige. aderlandslievende. Konings gezinde of politieke gevoelens van andere 'eden zou kunnen kwetsen. De onzijdigheid belet niet dat de af- "eenngen kunnen besluiten ofwel deel te nemen ofwel hunne leden, die zulks ver ziet nochtans sommige zijner afdeelingen 5 *e 'aten deel te nemen, zelfs eene handelwijze aannemen die de verde-1 J,, n hunne vaandels aan Va dic-prt; dpr iratinnalp ëenheid. verontrust. «ndsJiexende beloogiogeo of aan de rii' - 7 wr^monieo, zooals h.-.« j n £edaan voorde gesneuvelden. Te Deum, enz.... digers der nationale éénheid, verontrust. 3) Het is hoogst weDschelijk dat de tal rijkste. invloedrijkste en door gansch het land sterkst georganiseerde Bond, dit^ te vens wettelijk erkend is namelijk de NS. B versterkt worde door alle bewuste en over tuigde oudstrijders, die bekwaam zijn s lands welvaart te bevorderen en aan alle overdrijvingen paal en perk stellen. Een nationaal, en tevens hun eigen be lang vereiseht dat de oudstrijders buiten alle politiek hunnen krachten samenbren gen. Geen rekening houdende met eigen liefde of andere gevoelens heeG de Katho lieke Belgische Oudstrijdersbond gemeend dat het zijn plicht was niet langer een afzonderlijken groep tei vormen. Na -ms~ tig en gewetensvol onderioefc» raden alle oud strijders aan te treden m de plaat selijke afdedingen vari Onze hoop gaaf nog verier. ij zonden zijne algemeene vereewgmg dien van alle oudslrijders-Wij zullen eene broeder lijke hand reiken aan de leden ^an en V. S. en Wij hopen de yereeoiging te mogen vieren me» allen die aan geene afscheidmgsg^zindbeid op aderlaadsch gebied lijdeu. het wel verstaan dat blóft 6lk ,id Vi in deze om- volstrekt meester er-lAi Tt'1 7 uding te beslissen die hij ngt aan te nemen pn Hat pi> crppnp .]\A h ook ^rtiKking wonden verstaan dat door de uit- g nlsdienstige ceremoniën een -w ,aaneedlód de ceremoni- n van stpn jn [Ji1^ dèd erkende g"dsdien- yan AdvAi-bij die wocMrde» gnnoe» 7i- a "eK>rnaert die welsprekend in bf-t pvoop ieder die oudstrijder is w Eendrachtzullen <fok Zj; 7nlf^n ors 'n Pöfieringhe gaan. nv'<eht,g^ v o p w'den aansluiten M; de Jv"1 dit van'k? h,Un 200 terbeil van het 1?t'rneen.en tot gr«3o Ben V Vaderland. eide r 'jdersbond too r de N. S. B. AMAWiV Wij lezen in La Setnaine orgaan van Maimedg Een overgrootc menigte vergezelde Vrij- lag laatst het stoffelijk overschot van den Heer geneesheer ioMHKRT naar zijne laatste rustplaats. Hij ontsliep Dinsdag laatst god vruchtig in den Heer ten gevolge lyphus- koortsen heel waarschijnlijk opgedaan in het uitoefenen van zijn ambt. Bemerkt in den stoetde Hoogcominis- saris des Konings, Baron Baltia met zijn legerstaf, vele notabelen, de Vereeniging der Geneesheeren der twee kantons, hel komiteil van het Rood Kruis en eene af- deeling van het besluur der Burgerlijke Godshuizen, de Gemeenteraad, een af- deeling soldaten met hun muziek dat de schoonste doodmarchen speelde, af deelingen van de Koninklijke Maatschap pij f Union Wallonne en van de Schut- lersmaatschappij St Bemacle met hun ne l»annieren, gendarmen, alsook leerlin gen uil Atheneum en lagere school. Slechts twee jaar le Malmedy gehuis vest was Mr Gombert in stad en omliggen de zeer goed gekend en geacht. Goed ge neesheer en zeer bedienstig bezat hij eene groote kliënteel die in hem alle vertrou wen had. Al deze die hem kenden bewon derden in hem zijne rechtschapenheid, zij ne groote ondervinding en zijne goedheid in den omgang met zijne zieken. Al dezen die niet hem onderhandelden droegen hem hunne onuitputbare genegenheid toe. Alhoewel druk bezig met zijn belang rijken dienst, vond M' Gombert nog tijd om zijne geleerdheid en zijn werk tot an dere zaken te besteden. Zoo was hij een der inrichters van de leergangen van het Roode Kruis hier vroeger met zooveel vrucht ingericht. En zooals hij binst den oorlog een goed Vaderlander was geweest, waarvan de zelfverloochening allen eerbied verdient, was hij hier te Malmedy een goed burger tot alle opofferingen bestand. Langen tijd. nog zeer langen tijd zal het beeld van dezen uitverkoren genees heer. van dezen man van bet goed ons in geheugen blijven, en duurbaar zijn aan het hart van dezen aan wien hij zich ten volle toewijdde. M Gombert sterft betrekkelijk jong, hij was slechts 42 jaar. Dat hij in vrede roste, en welhaast de beloooing ontvange van zijne kristelijke opoffering. Wij bieden aan zijne zoo diep beproef de bruid en familie onze innigste deelne mtng. GROOTE KEUS VAN TT" IB je* 3Bt X!3 TBC TT JE IftJC JC D Z» Z E R In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van hef Arrondis sement Yper toerd de schade tveerde 1914 ats volgt vastgesteld voor na- termelde personen WEST OU TER We Henri Verhutle-Goolzaet 2033 vnockaert-Lemahieu Ch.-E. 1852 Coene Alfons 752 RKNINGHKEST. ^atteau Charles 3879 WYTSCHAETK. latteau Charles 20293 Molhanl Vincent 5760 ouvrcur Maurice 1116 KEMMEL Gauquie Petrus i 2.5695 ieerardyn Benoit 34 480 aliens Camille 13302 We D Hoine-Wildermeersch 70>2 GHELl WE olpaert Cyril le 345 taeckeiand Constant We Malfaif 1895 Ackou Bolle Jules 1940 Jecat Alois 955 Mesure-Boslyn Hector 14325 Marrecau-Delavie Jules 22382 VanhulleToret Joseph 860 .epinoy-Bouckaert Arthur 156.57 DRANOUTER. Sonneville Emile 44135 WESTNIEUWKERKK. Baenden 24559 Woussen Leopold 10777 MEESSEN. Vanlerberghe Camille 3959 WERVIK. Deswaene Vandermeersch Adolphe Beuneken-Dewilde Auguste Delporte-Willemews Henri Wwe Deblauwe-Delobel en kinders Wwe l^mahieu-Verbeke Wwe Mahieu-Bouckaert Debrabandere Désiré D Halluin broeders en zusters Mahieu-Debaere Julien We Coffyn- Hoorelbeke en kinders Hoornaert Louis Callewaert-Lenoir Jules Breyne-Dekeyser Joseph Masschelein Emile We Bertin-Wyckaert Desbonnets-Mareseaux Pierre Deleu Rosalie we Mariacour Brexme-Lesaffre Léonord Yervisch-Delmeere en kindes I^saffre-Pauwels Leon Maricaux-Prouvost llenri Bieserouck Overtelt Arthur Nisen-Ghescjuiere Camille Durnez-Billiet Charles Vandermeersch Marie we Maertens Verfaille Marie-Louise Emaer Gustave Denys Albert Braem-Clicque Polydore Storme-Ï^eire Arsène Leire Pieter Devogen-Bouchaerd Heni Vanheole Ecimond en kinders 0290 24166 2402 4625 2425 4465 1375 5359 1402 2500 345 3110 1305 1070 2965 4395 1370 1120 910 935 3640 985 88-5 8835 2325 1560 100 390 400 1995 140 765 34,00 (bij de fast) GAZET VAN POPERINGHE u leder medewerker Het blad >taa( ter blijft v. raniw <r- A ifpjm d b' - hikking van al deli.k voor i ne a a htrl goed meent bijdragen. met het algemeen Bi dragen in te y£f nut en b lang. zenden zooveel mo- Lik u-g'-n den Persoonlijkheden Pond -dag noen.nemen wc niet o>. a (bij de post) In Februari laatst werd 305,000 ton gesmolten. In Maart 316.000ton. In April 335,000 ton. Zes miljard mark In verbreking Bezetting van Dorsten Het ondersoek van het Vatikaan drukkinV"*u lc n?men- en dat er geene nieman,r iÜ'Ï 'ut^ocfend worden op zin eQ e^flcn of den anderen

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1