De Bezetting van de Roer. TWEEDE JAAR 1 o eenlieinen liet nummer ZONDAG 3JIM 1923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Rond de Wereld. Horlogerij! Pompiersfeestdag. Bureelgerief Pracht papier Gebr. DUPONT V G.Dupont&Zooii Het Vraagstuk Yan het Herstel. j)e slaking bij de spoormanneq. 't Liberaal Bladje. Oorlogsschade. Financieële Inlichtingen. AANBEVOLEN GELDPLAATSINGEN. Hi Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de fast) Poperinghe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 0.50 fr. buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland12.50 Ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd m m m IrruE vers-Eigen aar» Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHECKRAKEXING X' 48459 0 40 fr. de regel. 0.35 fr. Aankondigingen Op 1* en 2'bladzijde Op 3' en 4' met minimum van I fr. Rouwberichten 0.4Ufr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik «vijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen rijn vóóraf te betalen. Goudsmederij Juweelliandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN in Goud, Zilver, Nickel PARRLREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 (bij de Post) Poperinghe. De Franach-Belgische Konferencie Tussehen Brussel en Parijs worden be sprek ingeu gevoerd over de dagorde der aanslaande Pranseh-Belgische Konferen- cie betreffende de Duitsehe herstellingen lie Belgische ministers hebben den wensch uitgedrukt, dat de konferencie te Brussel zou gehouden worden en zulks zoohaast mogelijk. Al. Poincaré kan echter dees week niet naar Brussel komen, daar hij Woensdag laatst naar den Elzas vertrok ken is; om er Al. Alillerand te gaan ver voegen op de Pasteur feesten en waar hij lot heden Zondag zal vertoeven. De Kon- foreneie zal dus eerst toekomende week kunnen plaats hebben. Verklaring van Cuno kipiseljer Cqno fyeeftden briefwisselaar ran een Spaanse!) blad lp Berlijn de vol gende verklaring gedaan Qm de houding te begrijpen der Duit >chc regeering tegenover de Boerl»eze|- ing, pioet men eerst inzien of het Ver blies-Traktaat die bezetting toelaat. Ik K'weer, tegen de ineeningen der an<Jere mrtij in, dijt bet neen is. fer uitzondering an den linker Hijuoever, geeft het Trak- aat onzen tegenstrevers geen recht om ten ander deel van het Duitsch gebied fe jCWltCR. o Duitsehland is opgestaan tegen de ^rechtvaardige BoorliezeUing en beeft iet eenig wapen gebruikt, waarover bet leschiklde lijdelijke weerstand. Spiekend over den gemoedtoestand der (oerbevolking, zegde de kanselier Rij zijl in de Boer geweest en kunt u •en gedacht van de geestesgesteldheid der levt'lking geven. Zeker hebt gij gespro ten met de mensehen der straal, met de verklieden aller strekking, met de hoof- len der syndikale inrichtingen, (icon hun- ier zou willen het werktuig zijn eener re- feeringvlaad, indien /.ij deze niet al» gerechtvaardigd beschouwden, liet is niet loodig dat ik poog u te overtuigen, dat le weerstand tegen de Fransche bezetting >eantwoordt aan het algemeen gevoelen Ier massa De kanselier had het ook over het Juitsoh betaal vermogen en verklaarde Dit vermogen na de Itoerbezetting raslslellen is, op den huidigen öogenblik, mmogelijk. De herstelkwestie kon al lang )pgelost zijn, indien Frankrijk het Wezen- ijk gewenscht had. Waarom liet het niet öe dit vraagstuk te bespreken ter Konfe rencie van Genua; toen het nog mogelijk was te beletten dat de mark haar heele waarde'verloor en dat ons ekonomisch [even onder de bezetting te niet ging De Duifsehe regeering is nochtans, ïieden nog. geneigd een opperste offer te brengen om eene oplossing van den hui iigen toestand te bekomen. DE BEZETTING. De grootste fabriek ran Duitsehland De troepen van Ludwigshafen hebben de groote werkhuizen van Oppau bezet "t lë de aanzienlijkste fabriek van schei kundige voortbrengsels van heel Duitsch- iand men zal zich herinneren dat er daar. in de maand Juni 1921, eene ontploffing plaats had. die honderden slachtoffers maakte. De Fransche ingenieurs zullen wei dra overgaan met het aanslaan yan de vo rraden scheikundige voortbrengsels. DERTIG MILLIARD MARK-GOUD En e«n moratorium van vier jaar Kanselier Cuno beeft de Duitsehe par- tijtv dden hel volgend ontwerp van her- ste lingen voorgelegd D 'sehland hernieuwt voorste eene som te betalen van 30 milliard en vraag een moratorium van 4 jaar. lletwi die betalingen n bij middel va: annui teilen, waarvan het totaal niet op voor land i - w o [)e e>'T>''-' ,v,n betaalbaar na afloop van het moratorium i' n o i mat a - in dragen De v -ende jaren Z iti deannui- teit grooter zijn, naarmate de heropbeu- r,1:D eeon-'mts h lev"n toeneemt, en betaald worden tot aan volledige aflossing der schuld. dc De waarborgen zouden geleverd wor den door de eigendommen van het Reich en van de Bondstaten, alsook door de nijverheid, den handel, de banken, de scheepsvaartmaatsehappijen en den land bouw, op den grondslag der aanduidin gen van het memorandum der nijveraars Het ontwerp van Cuno zal wellicht nog wijzigingen ondergaan vooraleer in offi- eieele voorstellen omgezet te worden Dezen zouden deu bondgenooten niet voor de naaste week overhandigd worden. De leveringen in natura Om te voorzien in tiet gebrek aan le veringen in natura, door bet Traktaat van Versailles voorzien, heeft men Dinsdag, zonder hinder, in de fabrieken van dé {Indische Anilin te Oppau, geazotcerde vette, enz., in beslaggenomen. liet weghalen dezer in beslag genomen koopwaar zal binnen eenigc dagen begin nen en nogal van langen duur zijn. De Belgische belangen ziftten gewaar lorgd zijn. en ons land zal het deel beko men dat men het voortx-lioudeu heeft. Kene soortgelijke in beslagneming werd over eenigen tijd, in de fabriek van Ater lingen gedaan, door den Belgischen dienst der restistuties van Wiesbaden. Deze dienst zal ook voor de opruiming zorgen. De uitslagen der Roerbezetting Van bevoegde Belgische zijde wordt gemeld dal. in de jongste drie weken, de toerbezelling meer opgebracht zotf heb ien dan zij reeds heeft gekost, Engelsch-Belgische samenwerking De diplomatist he berichtgever van de Daily .Mail weet te melden dat, onder ie leiding van den h. Baldwin ougetwij ebl /.al gestreefd worden naar inniger santenwerking iqet Belgie en tot daad werkelijker t ussehen komst, inzake het lerstel, dan in de laatste zes maand het geval was, Ook zou er sprake zijn de overeen- tomsl betreffende alle wederkeerige waarborgen, bij de kommissie voor ont wapening, van den Statenbond, opnieuw er hand te nemen. Lord Robert Cecil kwam vroeger reeds voor deze overeen komst op. Alen voorziet dat de staking niet lang meer zal duren. Een groot getal Ireinen werden voor- loopig afgeschaft bij gebrek aan personeel andere bij gebrek aan kolen. Hetzelfde zal voorzeker nog eenige we ken duren Vooraleer het treinverkeer wederom normaal zal wezen. Een zonderling feit doet zich thans voor. Alhoewel het personeel der Staats spoorwegen geen voldoening heeft kun nen bekomen, moeten de socialisten al gelijk hulde brengen aan den liberalen .Minister Neujean, die handelt en spreekt in naam van ganseh het gouvernement, da! bestaat uit katholieken en liberalen. AI. Destree, gewezen socialistischen minister schrijft het volgende Men moet het rechtschapen en goed karakter van den heer Neujean niet ken nen om niet te begrijpen, dat hij door hel kr.sis zeer pijnlijk getroffen werd, dat hij ze had w illen vermijden en dat hij met den dood in de ziel aan zijn personeel die genoeg doeningen heeft moeten weigeren die het vroeg. Het geldt hier onmacht en geen kwaden wil. Opschorsingen en Afschaffingen. Een groot getal spoorwegmannen wer den reeds in hunne bedieningen opge schorst voor dienstweigering en meer dan vijftig mannen werden reeds definitie ontslagen Dagelijks worden nieuwe bedienden aanveerd. Op bevel van den minister van Lands verdediging zijn alle verloven ingetrokken in hef leger, tot nader bevel alleen de verloven van dringenden aard, voor bij zondere gevallen kunnen toegestaan war ded. De Poperinghenaar in zijne dolle verwaandheid kijkt door zijnen bovensten zoldervenster met miuuchtig op ons néér en in zijn nummer van Zondag laatst noemt hij ons 't liberaal bladje. Is dat nu een affront of te wel een com plimentje welk wij krijgen l v De (Jazet ran Poperinghe is voor zeker kleiner dan De Pope ring henaar Zij is ook nog maar.twee jaren oud, ze kan nog groeien en zoo onze memorie ons niet bedriegt moet zij nu alreeds zoo groot zijn als De Poperinghenaar toen hij zijne Eerste Communie deed. Deze laatste van zijnen kant is aan zijnen vollen wasdom en zoo, hij qiet zorgt voor zijne gezondheid zoude tiij weldra kunnen beginnen te krimpen. Wij 'gelooven d^t De Poperinghe naar maar slecht gekomen is met ons té w illen vernederen en den spot te drij ven, want iedereen in stad heeft kunnen ondervinden dat wij vqof Defnj Pope ringhenjiaw niet moeten onderdoen op punt van treffetijkheid en deftigheid. Laat ons eens zien. On godsdienstig gebied heelt oq^ niemand 'iets te verwij ten, wij eerbiedigen de religie, hare die naars en hare ceremoniën. Voor wat dp taalkwestie betreft, zijn wij w are Vlamingen aan onze taal gehecht, maar geen overdreven flaminganten, o\i verdeeldheid in bet land willen brengen. Y4 'J kleunen op bestuurlijk gebied de nieuwe meerderheid van don gemeente raad, daarvan zijn wij vrij en zulks moe- en wij aan niemand afvragen. oor alle rechterlijk gezag hebben wij achting en wij besi>olten noch beknibbe- on de gevelde vonnissen. En wat doet De Poperinghenaari ij zullen dat seffens eens aan onze lezers wijs maken, I is ons geheel gemakkelijk, wij hebben daarom enkel zijne voorgaan- le nummers te overloopen. Wat vinden wij daarin In 1914 nqemde hij onzen zuiderbuur: bet rotte 1ro nk rijk en eenige weken na dien kwamen bij duizende. vrome, kriste- ne soldaten uit Bretagne en Normandie, luis vaders van rond de veertig jaren, hun even len l>estè geven in de velden rond 'assohendaele en dit om aan de Pope- ringhenaars hunne stad, hun goed en hun even le sparen. Dat is (fe krittelijke naastenliefde van yan De(n)Poperinghenaar Als wanneer Bonns ter dood veroor deeld werd voor verraad en verstandhou ding met den vijand gedurende de bezet ing. dan durfde De Poperinghenaar nog drukken dat er oogeen ge Dorrns dien den gevonden te worden. Ziedaar de ware raster lands liefde an De(n) Poperinghenaar o. Toen de rechtbanken sommige aktivis- len of belgen. (lie aan de Duitscbers hulp geboden hadden vervolgden en veroor deelden, dan schaamde De Poperinghe naarzich niet de uitspraak te beknib belen en de naam der magistraten van de hoogste gerechtshoven van het land aan den schandpaal te spijkeren. Dat is den eeidoied voor het gerecht op de wijze van <I)e(n) Poj>erinohenanr>' Op taalgebied zoekt hij op 'alle manie ren tw ist en tweedracht te zaaien in krin gen en maatschappijen en deze die de taalkwestie, volgens zijn begrip niet op vatten. noemt hij transitions die hel riaamsche volk willen verdrukken en uitbuilen. Daarin beslaat de vkuunschgesindkeid van cDe(n) Poperinghenaar Daarmee eindigen wij. Aan onze lezers, aan ganseh de bevol king. nu te zeggen op wat gebied. De Gazet van Poperinghemoet onderdoen voor «De(n) Poperinghenaar Wij vreezen hun oordeel niet Op Zondag laatst vierden het Stedelijk iVtnpierskorps zijnen jaarlijksehen feest- d[»g. Om 8. 45 ure vergaderden de pompiers in hun lokaal bij Earn. Merlevede, Bekhof straat. Van daar trokken zij naar het Stad huis w aar zij de gemeenteoverheid gingen afhalen om naar St Berlinuskerk geleid te worden alwaar er om 9 ure eene mis gezongen vvierd voor de overledeue con fraters Na de mis wierd de gemeenteraad naar liet Stadhuis weder gebracht. In het Kazern, nieuw hersteld, werd hel materiaal in oogenschoqw genomen, men mag zeggen dat onze Stadspompiers vol- doeqde voorzien zijn van alle noodige w erktuigen en blusehmaterinul- lluiine nieuwe kleedij, de oflicfeele klee- dij door den Staat voorgeschreven, be- kwain de goedkeuring van eenieder, de mannei) waren flink uitgedoscht. Na een bezoek bij eenige confraters, bewinden de mannen zich aan een lekker noenmaal vereenigd in hun lokaal, om I ure. De heeren Burgmeester Eahave, Scbejien Vaudooren en Secretaris Coutte- njep nameu er aan deel. Óm ure namiddag had een vuurvo- gelaehieUug plaats in de Veurnestaaat bij Can fr «der bewickere. Maandag avond was er bolling voor de vrouwen der leden. Een veertigtal prij zen waren te winnen. Daarna eindigde het feest met een dans feest. ledereen was uiterst tevreden over de inrichting van het feest. Zie lang» binnen onzén artikel over de bevlagging. Politieke Een antw oord op een artikel van De(n) Pope'dnghenaar van Zondag laatst, is ons te laat toegekomen, t is voor in ons naaste nummer. Stad POPERINGHE. Openbare Zitting van den Gemeenteraad Op Zaterdag lid Mei laastleden. Om 0 ure wordt de zitting geopend door den heer Burgemeester. AI de leden zijn aanwezig uitgenomen het'raadslid Tally. Na lezing van het verslag der vorige zitting dat aanveerd wordt is er overgaan tot het bespreken van het dagorde. D Punt. Vaststelling van het rooi- tngsplan der straten in Stad. Dit plan dat in voorloopige vergaderin gen nauwkeurig nagezien en besproken is gew eest wordt met eenige kleine wijzigin gen goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 2« Punt. Aanveerding van het ont slag van den heer Vandenberghe als onder wijzer der Gemeenteschool. Het ontslag van den heer Vandenberghe als onderwijzer aan de Gemeenteschool wordt aangenomen. 3e Punt. Benoeming van een nieu wen onderwijzer aan de Gemeenteschool. Geen enkele regelmatige aanvraag inge diend zijnde zoo wordt er besloten de be noeming te verschuiven tot na de verlof dagen Na de examens in de normaalscho len zal er gemakkelijker eenen nieuwen <>ndetwijzer kunnen gevonden worden. Intusschen zal de scbepene van Onderwijs -amen met de hh. Toeziener en Bestuurder der school zorgen dat het onderwijs der leerlingen daarbij niet te lijden zal hebben Mede deelingen. De heer Burgemeester geeft lezing van oenen brief waaruit blijkt dat de beknib belingen in cf I)e p0(>e ringhenaar van zelfden dag staande en betrek hebbende op zijne aanvraag tot bevlaggen geheel en ganseh ongegrond zijn. Had zelfde brief hem \t*»r Sinksendag kunnen toekomen hij zou zijn verzoek 8 dagen vroeger ge- i iFv.e uitleggingen voldoen IKD hit KEN v 'kr,F bekend gemaakt dat de stad aeoe •vereenkomst genomen beeft wegens ga/Aerliehtiivg gedurende de zomer maanden. Om besparingen te doen zullen a*afr h'Mft der lantaarns meer aaoge- »t 'Ken u ■•nlen. De stad zal daardoor de j brengen <>p de drie vijfden. tt >ehepericollegie is bet eens met de (,eim» nleraad om gedurende de Kertnis- woekgeeae gemeentefeesten uit te geven Cü dit z.j hang de inhuldiging van het ge- lenkteeken der gesneuvelden wat groo te onkosten zal bijbrengen, niet plaats gehad heeft. Eene subsidie van 209 fr. zal toegestaan worden dit jaar voor eene tentoonstelling- prijskamp van geiten en de subsidie voor de jaarlijksche paardeufeest wordt nog eens verleend. Binnen kort zal de affiche uitgehangcu worden. De Zitting eindigt om 7.30 uur. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies vati het Arrotulis- semeut Yper werd de schade tceerde t(Ji4 -*■ a/s volgt vastgesteld voor na- rermelde personen OOST-VLKTEBKN. Lemahieu Henri Lcconte llcnri l'oissonuier Gauiilie WOKSTEN. Debruyne Liévin Moerman Emile It EN ING HE. Itulckc Gyrille We Titeliion-Degracve Vandecasteele Edouard Debaecker Felix Wybou Camille Mortier T,t'onle We Hauspfé ZEVDSGIIOOTE. Vandenlaisschc Hector De poorter Gamille Weduwe Orcel-Dcbrnyiie YI'EB. Lescauwier llcnri STA DEN. tmecl-Taillieu Ficrre Desnoeck-Sleverlynck Henri fgmssens Désiré l'reneel Cardoen Félix l.aleman-Vandenbroecke Gyrille Vandamme-Vansteenkiste Henri Bouttelgier-lloorell^ke Cvrille Vandeputte-Goemaere 505 310 300 4598 3200 2385 s:,:, 1710 1905 043 1200 055 3400 3850 7150 11310 I075S •KI2 3513 15030 25470 1880 870 Af te knippen koepons Générale des Bétons fr. 8-5. Yicinaux Hollandais oblig. 500 7.-»0 oblig. 100 1.50 Deutseh-Euxcmburgische Alk. 723.- Gelsenkirehcn 432.- Banquc Agricole d Egy pte priv. Sh. 4.— Railways et Electricité De inschrijving tot de nieuwe actiën is open tot den 9 Juni. De nieuwe titel zijn uitgegeven aan-523 fr. met voorkeur recht voor de oude aandeelhouders in verhouding van een nieuwe voor 10 kapitaal- of 5 dividendenactien. Crédit Foncier Extréme Orient De verdeeling der slichtersaandeelen zal voorgesteld zijn bij de naaste ver gadering der aandeelhouders. Trust Métallurgique De vergadering van den 16 Juni zal te beslissen hebben over de vermeerdering van het kapitaal. Minoterie et Elevateurs a Grains Het winstaandeel van hel boekjaar 1922 is gesteld op 60 fr. tegen 300 fr. verleden jaar. Concordia De netto winsten van het boekjaar t9ii bedragen 126 miljoen tegen 31 rail j«»en verleden jaar. Het winstaandeel zal geregeld worden onder den vorm van aotieo. Drie nieuw e aetieo zullen ten kos teloozen titel gegeven worden voor vier oude. Asturienne De nieuwe uitgave zou gesteld zijn op Nord Charleroi Het winstaandeel is gesteld op 290 fr. (240.50 netto) en betaalbaar van heden af. Etablissements Vanderspek Het kapitaal zal gebracht worden van 2.400.000 fr. tot 5 inillioeu door het uit geven van 5.200 nieuwe actiën van 500 frank. 1» Kasbons Gemeentekrediet 5% uit bet aaibaar aan pari den 4n October 1930 Intrest April-October. 2® Schuldbrieven Crédit Natio nal a Flndustrie,, onder de waarborg van de Nationale Bank van België, uitge geven »v terugbetaalbaar aan pari in 1932. 3 Kasbons "TR ANSINTER., 4 een jaar aan belastingsvrij, intrest be- aald op voorhand. 4» Schuldbrieven Grondkrediet van Belgie 5 12% aan tien jaar. Be uling 10% Voor nadere inlichtingen wende men ziel) tot een der Agentschappen van de JANK TRANSINTER. De monitor Black Fly is Zondag morgend te Bagdad op de hing gebotst die de twee oevers verbond. De brug werd vernield en het schip zonk lengt1 volge der opgeloopen avarij. liet getal slachtoffers is nog niet gekend. Te Ste-Agatha, in Canada, heeft een reusachtige en rampspoedige brand ge woed. Een honderdtal huizen en paviljoe nen wérden de prooi der vlammen. De schade is onberekenbaar. - l il Fransch-Guyanna zijn vijf eu wintig galeiboeven ontsnapt, waartus- sehen de genaamde Theron, die, te Rijssel den 8 November 1914. den taxivoerder Delabarre vermoord heeft, en die, den 31 October 1913, te Antwerpen, Afad. Wed. Magmez om t leven bracht. Theron was ter dood veroordeelddoch de straf w as in levenslangen dwangarbeid, veranderd. Terwijl men in de fabriek van Kels- sterbach. Duitsehland, bezig was eene partij granaten te ontladen, had er eens klaps eene geweldige ontploffing plaats waardoor negen arlieiders erg gewond werden. De stoffelijke schade is aanzien lijk. Politieke oneenigheden tusschen de leden van twee families van San Pielro- Napel», in Italië, hebben aanleiding gege- en tot een wreed familiedrama. Een jong meisje heeft eene andere jonge dochter dood geschoten. Een man. behoorende tot het Fascism, werd gekw etst. Ontelbare vluchten sprinkhanen zijn in het dal der Baux (Zuid-Frankrijk) neer estreken en richten de ergste vew oestin- gen aan in de gemeenten Paradou, Alau- sane. Mourics. Het landbouwsyndikaat heeft den strijd met de insekten aangebon den. Indestreek van Turba-I-Hidari, in Perrië. heeft er eene geweldige aardbe ving plaats gehad, welke aanzienlijke stof felijke schade heeft aangericht en talrijke slachtoffers heeft gemaakt. Majoor Ducan en M. Krupp. behoo- rencHot de luchtvloot der Vereenigde-Sta- ten, waren opgestegen, toen hun vlieg tuig op eene hoogte van 200 voet. kap seisde op den grond te pletter viel. De naphtebak ontplofte en de twee mannen waren in een oogwenk door vlammen om huid en werden verkoold. Zondag nacht is in het Berlijner gasthuis der liefdadigheid een ongemeen geweldige brand uitgebroken. Ret dak en het bovenste verdiep van het gebouw w er den vernield. Hel vuur was begonneu in het laboratorium der Boentgenstralen. waar talrijke heelkundige instrumenten vernield werden. Yraagt overa Apératif Het blad -taat ter leder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zend< n zooveel mo gelijk tegen den beschikking van al Mfjr bet goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijk beden nemen we niet op. Medegedeeld door de Bank TRANSINTER. 6 nieuwe actiën voor een oude. Tolosa er» Imperial (quina)

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1