TWEEDE JAAR Y 40 15 centiemen liet nummer ZONDAG Io JEM 19*23. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. ij Rond dc Wereld. Bureelgerief Gebr. DUPONT In de Kamers. Zomerfeest. Praehtpapier Open brief aan De(n) Fopsringhsnaap Horlogerij .DupoiitüZoon Benoeming in den Ben6err33d|imreeigenei.eiJjeu m£>et tusschenk van Hospieen. €inde der Spoorwegstaking. Oorlogsschade. Financieële Inlichtingen. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in tloozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 (bij de f"ost) Pope ring he. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 0.30 fr. buiten stad, met de post8.00 fr. -M Buitenland12.30 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. L'rrcEVERs-EiGE-NAARs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Ieder blijft delijk bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den IlullderJ^^ noen. Met een waar genoegen hebben wij verteden Zondag in uw blad gelezen dat gij weet op welk gekend schrij/'machien het aardsdom briefje afgetokkeld wierd dat in den nacht vóór het laatste turnfeest in stad rondgestrooid werd. Deze laffe daad had ons gansch veront waardigd, ook besloten wij onverwijld een neerstig onderzoek, over deze zaak in te stellen. En zoo wisten wij weldra dat de uit- deeling geschiedde door drie mannen, rond twaalf uren staken zij een dier brief jes onder de deur \an Mr Denys, onder-1spitsvondige wijace uitgedachtoin in t ge pastoor, in de 4 perslraat. Zelfde drie per-1 beim hi in leger terug samen h' stellen soiit'ii werden door de nachtwakers, van onder de oogen zelf der liondgenooten. Er verre gezieu, rond twee uren toen /.ij ui'I worden talrijke aanwervingen gedaan voor de NeunH^traat kNvamen. Ongelukkiglijk (le Heichswehr, voor een tijdverloop van daarbij slecht weder. hjen Weken, ten einde een onderrichting bedrag van tien miljard uitgegeven wor |den. lien komiteit van fidei-kommissaris sen zal daarover beschikken. Een derde van de annuiteiten zou op de bijzondere spaarzaamheid genomen worden. De ni verheid waarborgt 2()0 miljoen, de land bouw en de banken 300 miljoen. De ta bak- en alkoolnijverh *den zullen als ino nopools ingericht worden. De bondgenoo ten zullen in die monopools vertegenwoor digd zijn door afgevaardigden, die ook het récht van toezicht zullen hebben op de Duitsche fiskale wetgeving en de iu ning der belastingen. Hoe Duitschland zijn leger herstelt De Duitschera hebben eene nieuwe en 't was te donke onmogelijk ze te herkennen Van zoodra wij in uw blad gelezen heb- l*on dat gij wist op wiens schrijfinachien dat briefje geslegen werd, hebben wij alle verder onderzoek gestaakt. Immersonnoodig verder te zoeken wie de uitdeelers waren, dat was maar van kleine aangelegenheid meer, wij hebben ten anderen nog zulk vuil werk weten verrichten door eenen pakjedrager van de statie. Gelief dus. Geachte Confrater, de goed- leid te willen hebben ons in hel naaste nummer van uw blad, den naam te laten kennen van dien lafaard, die met zijn isehrijfmaehien zulk proper werk verricht ieeft. Wij vragen t dit om niemand als licht ig ten onrechte te laten aanzien. De sehrijfmaehiene» in stad zijn nog nl 'alrijk, men vindt er in de bureelen van het Stadhuis, liet Koninklijk Hoog- Commissariaat, in al de banken, en bij ele handelaars. Al die personen die er gebruik van maken verdenken, ware weinig kristelijk. Wij koesteren dus de hoop dat gij iZ< mdag toekomende aan ons verzoek zult voldoen, zeg en toenaam. voor onderofficier te ontvangen. Om voor deze rekruten in de kazernen plaats U vinden, worden een gelijk getal soldaten, tijdelijk in burgerkleedij, naar Druisen gezonden, waar zij in hoeven en opland goederen gaan arbeiden. Aan de leerlin gen der onderofficiersscholen wordt een bijzonder boog loon uitbetaald. Werkherneming te Keulen Zondag hebben de arbeiders, gebezigi door den Staat en in de gemeentediensten te Keulen, eene vergadering gehouden Met 287 stemmen tegen ho werd beslist het werk te hernemen. Troepenschouwing in Beieren De beruchte Hitler heeft Zondag mor- gend wapenschouwing gehouden over zijne nationalistische en socialistische benden Passau, te Degeendorf en in an de re Beiersche gemeenten. 40 miljard M. Theunis stelt voor de Duitsche schuld te verminderen op 40 miljard mark-goud. Die som zou verdeeld wor maar rechtuit, met naam den 30 miljard aan Frankrijk; 5 mil- Wie er plichtig is, l zij jarcj aan Belgie en 5 miljard aan de nend of vijand, wij zullen seffens be- r kennen dat hij eene lafheid begaan heeft. Geaehie Coo- Engeland en Italië. M Dit plan heeft slechts kans van gelukken indien Engeland en Italië willen verzaken overige rechthebbenden, uitgezonderd lntusschen bieden wij l frater, met onzen voorbarigen dank, >nze beleefde groetenissen Poperinghe, den 10 Juni 19if. aan hun deel der Duitsche vergoedingen I en aan hunne schuldvorderingen op I KR AAKRIJK en BEEGIE. Door het feil dat M. Theunis met dergelijk voorstel is voorden dag gekomen, gelooft men te Ift Kft7ftttinn y^n (Ift Mflfir darijs dat M Theunis voorafgaandelijk te uc UGiciuiiy Vdii uo iiuGi.||oi)Jeii en tc „omeh.wkins,,„ gevoerd en de verzekering heeft bekomen zich Hnt Yr sa/i^t lik van hef Herstel dal Engeland 1 n Italic »r in s'Cstemmen Het 11 aagsiuE tan iwrsiei. blin df,el te ,aten varen- mjts voorbehoud De Duitsche nota dat Duitschland de Engelsche en Italiaan- üvedvoerig gehandeld over de kwesfie neemt.. ran de waarborgen. verstellen der De betalingswijzen nijverheid worden in aanmerking geno- M. Theunis legt zijn voorstel, twee be nen. doch in eene zeer kleine mate. De talingswijzen ten grondslag de eene be- teichregeering verklaart dat zij de ver- treffende de Staatsinkomsten van het >iotenis aangaat eene reeks wetten te Reich, zooals douanen, spoorwegen en ta- doen stemmen, waardoor al de economi- bak de andere, betreffende de werkelijke M*be middens van Duitschland en het waarden, zooals de belastingen op de nij verheden. Die punten worden ook door Duitsch land zelf behandeld in vorm van de waar borgen van de nijverheden, landbouw, banken, belastingen, enz. en >uit>ebe volk zei inde ruimste mate zul- eo deel nemen aan de hoogst mogelijke AorUngen. Doch. Duitschland zal /ch die >pofferingen niet getroosten, indien de >oi»t ke oascbendbaarbeid van bet Beieh liet wordt gewaarborgd en indien Hii tsob- and ni-1 volkomen vrij wordt goia en in tijn bnitenlandschen handel. Verder vraagt de nota een moratorium öt ir. December 1927. 4 an nu a. tot in 1927 zal Dl 'scblan»! enkel naturalevenn- pe® doen voor een gezamenlijk bedrag ran 2 2 miüard mark-goud. De geld- Aortingea znlien eerst aangevangen wor den den t Januari 1928. Vanaf dien datum tal het Remh betalenf I 2 miljard goud kt jaar en zulks gedurende 23 jaart zij een totaal van 37 1 2 miljard plus 2 1 2 nüjard naNrateveringen, t zij samen 40 ïii jard. Bovendien zullen de ontvangsten Ier staatsspoorwegen niet meer in de v '-.tx*' «schreven worden 7. tallen aangewend worden ais waarborg roor een de»' der jaarlijksche stortingen -r a ?:oonv-oot)|;jatjê> voor een Geen nieuw Engelsch plan In de ge/aghebbende middens te Lon den. werd Dinsdag verklaard dat er geen nieuw Engelsch plan voor de herstellin gen bestaat en dat de houding der Brit- sche regeering niet veranderd is. Het is nochtans niet onmogelijk, dat het plan van Januari laatst in zekere r un ten zou gewijzigd worden, gezien de gebeurtenissen die zich sinds voorgedaan hebben Fransch vliegtuig in onbezet Duischland Een Fransen vliegtuig is in de omge ving van Essen, op onbezet gebied, moe. ten landen. De personen die zich aan boord bevonden, w erden door de Duitsche policie aangehouden. 0.40 fr. de regel. 0.35 fr. Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde Op 3* en 4* met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamcn, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweeliiandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN in Goud, Zilver, Miekei PARRLREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 (bij de fosh Poperinghe. n „u 4 'te worden en als men weet dat de sta De Pope ring henna r sprekende over de benoeming van .M. Oscar Balaitle, als lid in 't bestuurder Burgerlijke Godshui zen in vervanging van M. Leon Van .Mer- ris, waarvan het mandaat niet vernieuwd werd, maakt daarvan eene persoonlijke kwestie. Wij vinden dat het te kleingees tig ware De(n) Paper inghenaar op dien weg te volgen. Hij vraagt of de politieke daarin eene rol sjieell Dat is nogal spottig van weg* het orgaan eener partij, die gedurende de vijftig jaar dat zij aan het bewind bleef, aan geen enkel lid eener andere partij ooil eene plaats heeft aangeboden, noch in Hospieen noch in Disch, of die hun ooit eene bediening heeft toegekend, 't is ge lijk in welk barer besturen. Wij zullen onze kiezers zelf daarop la ten antwooiden, en de reden zal l)e(n) Poperinghenaar als jiolitiekorgaan zeker wel begrijpen. De kiezers hebben andere mannen aan 't hoofd der Slad gesteld, om verandering le zien inbrengen en ook om toezicht te kunnen uitoefenen in alle be sturen, waar zij tot nu toe stelselmatig uit gesloten bleven, "t Ware dus ondankbaar, zoo de nieuw gekozene aan de wil van iet kiezerskorps wil vrijelijk uitge iracht niet voldeden. Als De(n) Poperinghenaar zich afvraagt of misschien de stadsbelangen le reden zijn dier benoeming, dan slaat lij, zonder het te meenet), den nagel op den hop. Een nieuw wetsvoorstel, voor doel lebbende de samensmelting van Hospieen en Disch en dat door Mr Visart, Kalho ieke Volksv stad met tusschenkoinen als men te kort komt in dc Hospieen .1 Daarmede sluiten wij de/en artikel, overtuigd dat al die het wel meenen op bestuurlijk gebied, de gedane benoeming zullen goedkeuren. /.ij is genomen niet uit jiersoonlijken baal, niet met politiek doelw it, maar enkel uit Stadsbelang. Op 17 April stelde ik aan den heer mi nister van Justitie de volgende vraag. Zou de heer minister mij niet kunnen opgeven Hoeveel vonnissen door de rechtbank voor oorlogsschade van leper geveld zijn geworden van 1 Januari tot 31 Maart f Tegen hoeveel van die vonnissen door den Staat beroep werd ingeslagen Op 24 April antwoordde de lieer minis ter dat die vraag tot de bevoegdheid lie- hoort van den heer minister van ekono- mische zaken, aanwien zij werd overge maakt. Tot heden heb ik nog geen antwoord bekomen. Ik hecht er nochtans veel belang aan. Zou de heer minister mij voornoemd antwoord niet willen bezorgen, maar lot 30 April l 1° Getal vonnissen uitgesproken gedu rende het eerste kwartaal van het jaar 1923 Eindvonnissen, 2,031voorloopigc von nissen, 3. 2° Getal beroepen aangeteekend door BOES1XGHE. Meersseman Charles LANGEMARCK. Muient Hippolyte Doehy Charles llessel Jules Vandenbussche Van lauwe Charles Depuydt Isidore We Callens-Duhois Roose A mand Dekyndt Camille Dekeirle Henri Vannoote Charles Liebaert Ida WYTSCHAETE. Yandeeasleele Honoré PLOEGSTEERT. We Depuydt Degeyter Albert Bonduel Fernand l'rovost Lecompte Constant Delsalle-Geldol Yanhee Hélcne WAASTEN. Claeys Emile We i'inek Poupaert Charles NEER-WAASTEN. Six Henri Erfg. v. D'Hondt-Mahieu WEST-NIEl WKEBKE. Lecauche-Vitlu niet t akkoord STA DEN. I.apeire-Verhuist Alois Vandeputte-Gheeraert Jules Vandamme-.Maes Delie Bosa echtg. De Smaele Soenen-Aleyn Charles anraes-.Mollin Charles Lefever-Castelein Path n-Dewilde Edmond 2200 10323 30438 7033 6070 3822 21723 8700 770 5010 5840 1701 2231 147.)2 135( 1052 2811 2137 167 1057 1132 1002 217 229 001 5175 32730 9770 280 1150 2305 13400 4805 ieke Volksvertegenwoordiger van Brugge s \Ve UT nclergclogd wier.1,.Iraagtlan zijne lwsij,lcn lc8c" <"c ™nni>-en: lij. de evenredige Vêrtcgemóöordigingdus de veroordeeling der handelwijze van ons voormalig gemeentebestuur. De heer \isart die deze kwestie lange bestudeerd ïeeft, kent voorzeker meer daarvan dan I)e(n) Poperinghenaar met al zijne pretentie. De nieuwe stadhuisbazen, zoo Vanaf Vrijdag 2n Juni heeff het perso I iKryj neel der Spoorwegen het werk hervat. De als hij ze met minachting noemt, stellen |s,ak'ng 's <lus g^'ndigd en de toestand dit princiep in werking en brengen delna8enoe8 normaal, evenredige vertegenwoordiging in voege 1>e sonaten die opgeroepen werden ten in alle besturen, niet tegenstaande zij dels'a^,ng- z,ïn N\eek ge- volstrekte meerderheid op het stadhuis I ^em°b'lisecrd geweest tiebbcn en de minderheid zouden kunnen ,n (len Senaarl 1S.eon'' ^raa" ing^icntl meten met de zelfde maat welke vijftigde fieeren Benier en l-raiture, Sena 'aren tang voor hun gebniikt is geweest ïetlrs- leiders van hel Nationaal Spoor loden Disch wier» aan de minderheid!^ s>nd,kaat h] "J® v^volgen Deze wee zetels gelaten en met het bestuurl ,anvraa8 za' 'n dlf>n '"9' der aanstaande van de Hospieen kwam de heer Bur »e- \veek onderzocht worden. meester overeen dat de twee eerst onen-l Te Brugge wor>ü er veel gesproken van vallen Ie pi ia!sen gingen vervuld worden»de a^z°B'ng van e' n d!'[ 'telers der Brug Makkers, Het Bestuur heeft de eer L' uit te noo- digen op het Zomerfeest welk de Bond heden Zondag viert. Het rekent op uwe tegenwoordigheid. Eenieder op zijnen post Het Bestuur. PROGRAMMA TOO fr. PRIJZEN 1 Om 2 ure: Vergadering in het lokaal I bij Maurice Lobeau 2 Inschrijving voor de verschillende door de kandidaten van het huidige Sche- P0*?? deling van het Nationaal Syndikaat prijskampen bij j nereuze herberg De ie waren de heeren Emile machmest-omb rnebter van Lortc-k-^ w Werf Prijsbolling. xmcollegie, die Valcke en Louis Bataille. De eerste wierd regelmatig benoemd, maar als wanneer de tweede beloofde plaats open kwam. stelde het Bestuur der Godshuizen eenen anderen Kandidaat te gen dien van bet Schepeneollegie, dit niet egenstaande de heer Burgemeester twee dagen voor de vergadering van den ge meenteraad nog jiersooolijk het uittredend id over de zaak was gaan spreken en inlichten. Wij verstaan dus niet wat eraan de meerderheid te verwijten is, en "tis be- aehelijk dat zij zich zou moeten tevreden marek. wonende te Brugge, is afgezet en een streng onderzoek is ingesteld tegen een statie-overste van het omliggend van I Brugge, voor aanhitsing tot vverstaking. Te Yper zijn 38 voorloopige werklie-| den van spoorweg afgezet In de laatste zitting der Scheidsrech-1 terljke Kommissies van het Arrondis sement Yper werd de schade tceerde - 1 i9J4 als volgt vastgesteld voor na- stellen met een lid op vtj ep v,er mand»- rernle(rf< .«rvnv-n en laten aan de minderheid. 1 Overeen zeker getal jaren, toen del Katholieken te Yper aan het Stadsbestuur ivvamen hebben zij de partijdigheid zoo ver gedreven geen enkel mandaat in Disch of Hospieen te vernieuwen, dat door WESTOUTER. Knockaert Emile YPER. Boyaert Emile Vandecasteele Léooie We A.Cilor M eerman Robert Huyghebaert Camille Degandt Bmile Busschaert Oscar e tegenpartij bekleed was. Hoe vind De(n)Poperinghenaar» zulke handel wijze. I Die een weinig kennis heeft van admi nistratieve zaken, zal gemakkelijk begrij arl"P E louard F»en dat de meerderheid, met enkel eenen] D^ever Desiri> vertegenwoordiger, g-en-' volduende toe zicht kan hebben in een bestuur van aan gelegenheid als de H'Wpioen. Defever Dt sir» Rosseel Arthur Deseheiver Maurice Jonckheere Léon Deslaeve Marceline ST. JAN. 3667 16570 5518 84499 14640 1797 10290 s 438 17901 5330 7120 .*>828 15582 6263 39968 Neerloop Werf Prijsbolling 3. In De Drie Meerschen Prijskamp voor Zang en Vogelpik 4. Vuurvogelschieting aan 2 Persen In l Wil Peerd en In t Hof van Com merce 5. Bekorting voor Schutters en Bolders bij Hector Berat. Jules Delannoy en Jules Lenoir. Casselstraat,(bij 0. L. Yr. Kerk) 6 Prijsdeeling in het Lokaal. Het Bestuur van «Eendracht laat weten dat eenige uitnoodigingskaarten niet besteld geweest zijn aan zijne leden daar deze leden een slecht Of onvoldoende adres opgegeven hebben. Al wie geen uitnoodigiog ontvangen heeft, gelieve dit bericht als uitnoodiging te aanzien, en wordt verzocht zoohaast mogelijk zijn juist adres aan te geven. De inschrijvers van meer dan 40 titels bekomen 3 van het ingeschrevene be drag titels. Niettegenstaande de officieele ree- deeling en overeenkomstig met onze inschrijcings roorwaarden,de inschrij vingen bij ons nedergelegd zullen ten volle toegekend zijn. De bank Trans- inter» zal haar ook kosteloos belasten niet het nazien der trekkingen voor de bij haar ingeschrevene loten. Verwoeste Gewesten 1922. Wij herhalen dat de vernieuwde titels dezer leening deel zullen nemen aan de trekkingen waarvan de eerste den lOen Augustus is. Wij bezorgen kosteloos de verw isseling en belasten ons ook kosteloos met het na zien der door ons verwisselde titels. Verwoeste Gewesten 4 o o 1921. Trekking ran i Juni it)23. De volgende reeksen zijn uitbetaalbaur door 250 fr. 43008 -148534 -168593 -179090 -191098. Nummers per lot uitgekomen Reeks 43068 .V5 uitbetaalt), leg. 250.000 148534 Nr 2 100.000 43008 Nr 1 148534 .V19) 30.000 148534 V 4 Wij bezorgen de terugbetaling. Af te knippen koepons kaïpiug acomple Faux d'Arnhem Générale Egyplienne cap. Gbeinins de Eer Réunis cap. jouiss. fond. Tramways d Alexandrie priv. divid Emailleries des Klandres Charbonnages du Hainaul cap. fond. Réunis de Charleroi Nord Cannon Brand serie A et B ord. Conduiles d Eau Er. Sh. 1.0 KI. 12.50 12.— 10.45 3.05 25.07 7.53 19.10 10.20 29.75 12.75 70.50 240.50 19.12 22.00 29.75 Centr. Eleclr.Entre Sambr.et Meuse 40.75 Tissages Réunis cap. Viscose priv. cap. ord. Grand Bazar Anspach Coinptoir Cbarbonnier Maritime Pécheries a Vapeur Brazilian Traction Barcelona obi. Prince Henri l^cluse Frcres cap. Zincs de Sib^sie 96.— 20.— 51 5.06 Dot. 1.00 Er. 5.03 33.60 21.25 Marcs. 703.50 AANBEVOLEN GELDPLAATSINGEN. 1° Kasbons Gemeentekrediet S\ uitbetaalbaar aan pari den I* October 1930 Intrest April-October. 2® Schuldbrieven Credit Natio nal a Elndustrie onder d>^ waarborg van de Nationale Bank van Belgie. uitge geven terugbetaalbaar add pari in 1932. 3® Kasbons "TRANSINTER.. 4 N een jaar aan belastingsvrij, intrest 2>e- aald op voorhand. 4* Schuldbrieven Grondkrediet van Belgie 5 12% aan tien jaar. Bo asting 10%. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de Bvnk TRANSINTER. Verwoeste Gewesten 5 o o 1923 Het groot bijval der nieuwe leening is bewezen door de hiervolgende officieele verdeelinc die wij voorzagen in onze vroegere mededeelingen. De inschrijvers van 1 tot 19 titels krij gen slechts een titel. De inschrijvers van 20 tot 40 titels krij- 12353 gen er twee. Woensdag avond werden te Barce lona. drie w erklieden gedood en een vier de erg. bij middel van revolverschoten, gekwetst, door groepen onbekenden, die erin gelukt zijn te ontsnappen. De fascisten hebben in de omgeving van Novarre (Helié) tien eigendommen be zet, ten einde de eigenaars te verplichten de landbouw overeenkomst met de natio nale syndikateo na te leven. Majoor Pierootzakos. van het Griek- schg leger, die in den sektor van Chahine, nabij de Grieksch-Bulgaarschc grens, op inspektie ronde was, is door Bulgaarsehe onregelmatige krijgers doodgeschoten. POSTCHECÏRJEKENIXG .V 48459 medewerker veraotwoör- voor zijne Geachte Confrater, De Gazet van Poperinghe. 1 I 75 V 'tji iicll Mfli» f n. 'I. i' vri.# ntr 11 In de nieuwe Duitsche nota wordt er schulden jegens Amerika op Het blad >taat ter beschikking van al ie het goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. Vraag van den heer Miss iaën Antwoord: Rechtbank voor oorlogs schade te Yperen. Deze "hebben een budget van de helft, somtijds van de twee derden van dit der Slad zelve. T ezicht is bijzonderlijk noo- dig in deze jaren, waarop er groote wer- Hoflack Jules en cons, ken van oorlogsschade dienen uitgevoerd Gesquière Julie 12.— 100.— 100.— Medegedeeld door de Bank TRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1