BANK VAN POPERINGHE. COLISEUM CINEMA Brusse VOOR HAAR EER Burgerstand van: De Gazet yan Poperinghe TURN-CLUB FESTIYAI Om io «re, Groot Vuurwerk- Van alles wat. SLECHT BEGREPEN PRIJSKAMP uit ORLEANS Bericht aao de Oud-Strijders, lü hui vit Mi ti. Ik Uit*U tat* bai CL. UUiall^J «k*or deui lhm! veroor- Ik beruchu- IrjpM..U»aus4*he ruóvers- kapiteia Madu-i j^rar. dif Bid ajne bende io de silrt* van went gevangei krijgsraad van deeld gewordt staaudfvoet lie IK jat •te 1 runsctk" >t *1 gebergte en Waar gebeurd. Eenige dirt wen up te in de een vreest dieptt tvtsku ik ve«i ige Ma I Pu i o J i kg j leed be i liet I nip op Hikt Ma de i in «e II !ÜUa »arc >r ue ils a 'rtog zegden ikander unt il heuv Uil: it van tap in p van slort- zingen die Alswanneer well met >ii i-'-rii eeoe andere zij eenen jungeliug| een Lief aan den arm. aiin butst< 'ie met laatst. »k te >- ua den el< Naar geineid wordt n van Outar W< dan r MieL eje F Gehoord Zuoda aü koers, op de t werd Over de nachtwakers. Sedert dat de stad snacht wakers traat bet Siiord ii ibij bei Hu vet die reeds veel Ungeveer vu is bet woud do Het spoorverk re (Vereenigu een felle lx ie heeft aangericht sit i ie-Staten »chbrand die nog iu dienste zijn. volgens de ineeniu. idcring. vau de(nj Pojtertnghenaar, van 't zui-| verste katholiek bloed niet meer zijn, kan 30 mijlen in den ouitrekI hij niet meer gerust slapen, hij droomt er| r de vlammen aangetast. I bijna alle weke van. er ondervindt groote out-| Om hem te voldoen, willen wij nog eensl voor de laatste maal herhalen, wat wij De beensclie stad Macutvede is door I over zes maanden reeds geschreven heb- ecne vreesetijke windhoos geteisterd ge I beo. worden. De daken van de kazernen w er-1 t Was aan de vertegenwoordigers den afgerukt de petroltanks der haven van de(n) Pojieringhenaar in den ge- weggevaagd 0» vernield. Meest al de meenteraad - gij weet wel die mannen I huizen weiden verwoest. Eene vrouw enI met lange armen - uitleg te vragen aan een kind w erden door den wind opge het Sehej* neollegie alswanneer, iu zitting licht en weggeslingerd, schade is onberekenbaar. Iu de streek van Üssola, in Noord Italic, beeft eene schrikkelijke windhoos rewoed. De internationale spoorbaan van <icn Siraplon werd vernield, zoodat de ze.®? zeker wel voldaan zijn, tunnel van den Simplon geblokkeerd is Tien personen hebben in dit noodweder. het leven verloren de stoffelijke schade is onberekenbaar. ,n den est-Vlaming van Zondag laatst, - Terwijl meu in de statie van Berlijn fene *,ldle "<?"n Meesier Butaye ietal „■/ie was een trein te vermen, deed de P'epen heett lazen wij dat het vu, Ipa-! naeliiuiet zijne lukonu.lief wal te snel P'erke "e,kJe l>0Pe"n8h« uitgedeeld in Naamlooze Maatschappij KAPITAAL: 1.000.000. Telefoon 66. Schaalstraat, 6, POPERINGHE Postcheck. 1750. op de Geldbeleg- BERICHT. Wij hebben de eer uwe aandacht te roepen gmgen in onze Pauk gedaan GeIdpluat-ing iu loopende rekening. Verhuring van Brandkoffers. Aankoop en verkoop van alle Beurswaarden. Aflevering van Checks voor België en in den Vreemde. I itbetaling van Koe pon* vrij van Bankloon. Wisselbewerkingen aan de voordeeligste koers. Kredietopeningen en leeningen van Geld Op Titel* van Oorlogs schade alsook op Beurswaarden. Geldptaatsiug op Spaarboekjes, waarop sommen kunnen worden van gelijk welk bedrag aan den intrest van 3tot 3 den duur der storting. Bureel te Rousbrugge-Beveren bij M. Jules Louwagie, Ber gens traat open alle dage van 0 tut li uren. Tel. 18. lil LPKANTOBKXVlamertinghe, bij Mr Thkvelin alle Woensdag van 9 tot 11 ure. Watou, bij M* Weduwe Nevkjan, kleine Markt; alle Donderdag van 9 tot li uren. gestort volgens Gebrek aan Mannen. In Amerika is er eene republiek ge naamd Paraguay die zoo wat tien maal grooter is dan België maar tien maal min der bevolkt. Sedert twee jaar beerseht in dit land eene omwenteling. De opstan delingen kunnen het gouvernement niet omverwerpen, maar het staatsbestuur ;eraakt er ook niet toe de omwenteling e dempen. Men rekent dat er ia dit land welhaast 40 ten honderd der mannelijke bevolking zal verdwenen zijn. Indien deze omwente- ing voortduurt zal Paraguay welhaast eene vrouwen republiek zijn zonder man neu. De stoffelijke van den Gemeenteraad, zij het artikel van het budget stemden die maar de jaarwed- I de van twee stedelijke nachtw akers voor- |zag in plaats van cier Nu zijn dat vijgen na Paseben. Van de- n keer zal hij zek [wij hopen het toch. Slechte note voor Meester Butaye 1 I)aar zijn er nog die aan Hoofdpijn, 1 Wervik. De aardewerker llenri Migraine, Hhumaliek en Grippe willen Braem, 24 jaar, is in de elektrieiteits-fa- lijden, wij hebben hun nochtans genoeg briek van eene ladder gevallen. De arme geweest op den vooravond van het turn- i'f I feest maar besteld werd aan enkele voor- uv lUhUHIUlH 11 t a aanstaande Katholieken, beschermers machinist zijne rijden. Daar nu ook de wachter een ver keerden wissel Irok, lief» b'-en een der gebouwen, dienend voor, .r hiiri't'li'ii. 11,1 «bouw sloitt.' in, on allen va"d? Turagilde lug en room zii'ii in ton wvnl.m .m,l.-r .1.1 U,,|""s w,lll'l,s verdraml •Mwsl''1' puinen bedolven. Twee bedienden wer-| den diind, vier anderen gekwetst opge-| haald. II Leest en verspreidt Dc Gazet van Poperinghe ff VAN ALLES WAT. Hoe rijmt men dat te sèam? Verslag gevende over de tumfeeslen van Vingen Vroom drukt De (nPope- ring henaar op zijne eerste bladzijde n Naar de slat ie Dc vrienden wachten, AL de huizen waren bevlagd - en 'I deed deugd aan dc vreemde turners Ie bestaligcn dat Vlug en Vroom hier in stad zoo Algemeen geëerd, bemind en gevierd word Wacht een beetje In 't vnilhoekje, "k w il zeggen op dc tweede bladzijde in kleinere letters dan op de eerste, lezen daar de waarheid, hij weet hccleu-el dat nog andere personen en van andere ge zindheid zelfde vuiligheid in hunne brie venbusse vonden. Daarom .Meester ver dient gij eene sleehle note. Verders, in zelfde briefwisseling uit Poperinghe, sprekende over het aanstaan de feest van linJu!t, schrijft hij i< Zooals gewoonte werden AL de maal schappijen uitgenoodigd Dat is leugen Meester, en daarvoor verdient gij in den hoek le moeten slaan De Muziekmaatschappij De Philhanno- nie», de Handboogmaalschappij St. Se- bastiaan dc kruisboog-schultersgitde St. Joris om er maar eenige te noe men, kregen geene uitnoodiging. Gij zoudt willen blazen voor lanteerns verkoopen. maar dat zat niet pakken Meester. )*(el )HoogeschoolYraagsluK. In den Senaat is men opnieuw overge gaan tot de bespreking van het wetsont werp over het gebruik der talen aan de de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H Kotredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. en van 3 00 frank. InvaliedenbondAllo makkers, eenige nieuwe leden zijn onze rangen ko men vervullen, waar blijven de enkele overige om dc te-11)0 vormen.. klachten bureel open alle Zondage van to tot 11 ure. Nieuwe leden worden aanvaard. De militaire oorlogsinvalieden kpnpen het kenleeken of invalieden'tnopje (groote en kleine) bekomen bij makker C.LABAl Vi.inon, Bestuurlid van den Bond. Het Bestuur. Lijdt V aan de maag, beproef eens Apotheker Vermandere s Ware WAAGPIILEN. verkocht bij Apotheker li. NOTHKDA.MK Groote Markt, Poperinghe. Ue richt aan de Miliciens der klas W'Jd. liet stadsbestuur belicht aan de jongelingen, geboren ip 1904, dat zij zich moeten laten inschrijven voor de lichting 1024. Zij moeten zich daartoe naar het stad huis begeven roor het ei mie der niaand Juni met het trouwboekje hunner ouders. BERICHT. wij in het artikelOnze stad gedecoreerd o Aan nic.ui liberaal huis werd de vlagI °?-^escJl2vi This „ilm'hnnm.n n„ het v..orbiiKaaS v '«cheidone voorstellen werden sleehls uitgehangen der turners ver worpen. WsigebrobbeMismedatnnr Knoopl Kjn,lcll'k ,hedl '„"ÏI™ dal aaneen Die vitte meneer.- die s na'" d«wr Mvoorste! De Broooevilte ge- middags door de stralen wandelde binst »'™d ^mmen legen Wenïonl- het feest op de markt is voorzeker blind?! Volgens S„ «edaehl was de bevang nSS 7.eer wel ge ukt, 't was mei ruzie dal er jj f bieren daar eenen inwoner gevonden als ™'8,h:. Aan de «en wimi die zijnen dra,niel had durven D'rdt ^1 onderwajs gegeven in hel uitsteken door hel 'geweder o( JpS le wel ook om zijnen gebuur niet te ver- e reemsgeieeraneia, aer wijs zijnen grammen, die duivenmelker is. A propos van Steerten. Dat eene kraaie eenen anderen vogel verwijl dat hij zw art is, zulks is nog al plezant, maar dat eenen gaai iemand dom weg beticht van zijnen sleert inge trokken te hebben. dal «aat een beetje boven zijn hout. Te meer als dien gaai eeeds verscheidene malen gekortvlerkt is geweest door zijne eigene makkers, omdat hij te hoog wilde vliegen, of als hij door tuin nu en dan eene penne uit zijnen staart getrokken werd omdal hij in hunne beenen niet meer zou vliegen. 'ver eenige m tanden lagen wij nog al term in ruzie met onzen Gonfrater De(n) i'gering henaar en rond Kerstdag en -i" uw jaar lieten wij aan onze lezers weten da* wij met die dagen van ingetogenheid, onien strijd w ilden staken. W as dat zoo Uelaebeliji? Nu De(n) ape ring henaar noemde datzijnen intrekken. Zulks schijnt ons nog al aardig van wege iemand die de religie en de w lgevoegeli>heid meent in pachte le houden. >edert vijf maanden was alles rustig en nu al met eens. en dat vo«»r eenige vaan- dels. liegint onzen Confrater opnieuw tw ei ie zoek op en ons uit le dagen. Onze lezers zien da ara u n g eens klaarblijkend wie er eerst begint. 44 at meenen s i- en nceringdoeners. die roet iedereen nK>eteo leven, over deze handelwijze f 44 ij zijn van OOZ»o- kant niet bevreesd voor De(n) PopenngKenaar wij herhalen w al wij nog g- /»*gd beblien Als de boonen I <ap ween! zijn zullen wij iedermaal antwoorden maar per s<Kinlijkbedeii Itleo wij van kant. begeerte en letteren, der geneeskunde der wetenschappen, van de scholen voor burgelijke bouwkunde en voor kunsten en manufacturen, alsook in al de overige leergangen thans aan de hoogeschool ge geven, en in al die welke later noodig worden geacht voor het hooger onder wijs. De andere artikelen eveoals de stem ming over het geheele ontwerp werden voorbehouden lot de volgende zitting Vraagt overal Het lekker bier van 't PATERS vatje In i Binnenland. Stadsnieuws. Zondag rust. Alle Apotheken open tot middagheden Zondag nanoen alteen M KESTELYN. Alle Apotheken zijn gesloten van 12 tot t ure, en na 8 ure s avonds. Velokoers. Zondag laatst wierd de \"elokoers in de Casselstraat. begun stigd met een prachtig weder, velen had den er dan ook aan gehouden een w ande ling langs daar te doen. Er w aren 38 rijders. De uitslag w as 1 4 ermeerseh Gerard Hooglede 2 Theirsen Julieo Merekem 3. 4 ancayzeele Daniel Poperinghe 4. Desmedt Valere Reninghelst Slosse Omer Gheluwe «V Degryze Piefer Roesetaere 7. De foor CyriBe Elverdinghe 8. 4 anspraoghe Emile Poperinghe 9. Yanbilleghera Jeröme Oudecapelle André BOLLENCIER-DELAUTRE, Zwijnenslact)ter Casselstraat, 62, POPERIHGHE heeft de eer hel Publiek kenbaar te [maken dat hij van heden af Zwijnen- vleesoh en Koevleesch zal te koop [stellen aan voordeelige prijzen. Muzikale kring l)e Phi!harmo nie w Vrijdag 1*B Juni laalst was er re petitie Concert waarop de le en 2* afdee- iingen der leerlingen zich hebben talen hooren. Een groot getal eereleden hadden eraan gehouden deze herhaling bij te wonen De leerlingen hebben op eene meester lijke wijze de twee aangeleerde stukken uitgevoerd. Het is dan ook niet te verw on deren dat zij warm toegejuichd werden. De achtbare heer ondervoorzitter bracht in gepaste jyoojrden hulde en dank aan de leerlingen en tjen bestuurder der Philhar monie. Hij wakkerde de jonge muziekanten aan met vleit en volhouding de lessen te volgen en alzoo den vooruitgang en den bloei der maatschappij te verzekeren. Meessen De knaap Joris pe- langhe. 14 jaar, had in den vuilhoop der gemeente een springbuisje gevonden en wilde het ledigen. Het tuig ontplofte en de onvoorzichtige jongen werd deu duim en een vinger van de rechterhand afge rukt. Komen. Een Italiaan. Tonnettige naamd, gehuwd en vader van een kind. werkzaam in de elektricileits-fabriek. werd bedolven onder een cimentblok van 1.800 kijos. Onnoodig te zeggen dat de ongelukkige ijselijk verpetterd en op den slag dood wa». Wevelghem Dm.sdag namjdd$g kwam een zware vraebtaulo geladen met kolen en toebehoorende aan een voerman uit Waterloo, ter beslemming voor een inwoner der gemeente Moorseele. io zig zag door de Statiestraat gereden en bolste met volle geweld tegen den gevel van bet huis van f.amille 4 ansteenkiste. De muur werd erg beschadigd. De geleider die zijn stuurslaog niet meer meester w as. w erd door den sehok van zijne zitplaats gewor pen maar niet gekwetst. De poti< lekom- missaris M. Yandenbergbe kwam aan stonds ter plaats. Na de noodige bestali- „angen gedaan te hebben or.derti >rde hij verschillige getuigen en maakte bij pro ces-verbaal op. De schade word: op rood de 3000 fr. geschat. Vraagt overal Apératif Tolosa en Imperial (quina) jongen bekwam eene erge wonde aan het been en werd den schouder verwrongen. Sysseele De twee dochtertjes van den landbouwer E. Boerjan, wonende te Maldegern, keerde langs den steenweg huiswaarts terug, üp zeker oogenblik liej een der kiodereu naar het midden van den steenweg om een bloempje op te rapen dat eene dame van eene voorbij rijdende molocyclet kwam te laten vallen, doel» he werd door eene volgende molocyclet om vergereden en zoo erg gewond dat het in zoi'gwekkenden toestand naar het Sin Janshospitaal van Brugge is moeten over gebracht worden, Kortrijk. Maandagavond om streeks 8 u. 1/2, mishandelde zekere H in de Sweveghemstraat, zijn minnares Bertha Lague, Hij sloeg en slumpte haar zoo geweldig, dat zij ten gronde blei liggen. Twee politieagenten aldaar o| dienst, kwamep dc ongelukkige Ier hulp waarop «le woestaard een nabijgelegen danszaal binnen vluehlle. De agenten ver volgden den kerel en verzochten den baas hem geep drank te Jjeslellen. B, dit hoo- renile, begon de agenten uit te schelden eu wilde hen te lijf. Oin alle verdere moeilijkheden te vermijden, grepen de agenten d^n woest aard bij deu kraag en deden hem de handboeien aan. De kert bood echter cvigen weerstand. Dp h» gerucht kwamen eenige kerels, atsoo een vrouwpersoon, lopgesneld, vielen dc agenten te lijf en braken de boeien van F De agenten moesten het onderspit delven en werden duchtig mishandeld. Al de w il de mannen zijn gekend en een streng pro cer-verbaal le hunner laste opgemaakt Maandag morgend ten 10 ure, tro alhier voorbij zekeren Oscar, een man zonder beenen. Hij was vergezeld van zijn verzorger. Oscar doet de ronde van Belgie. De man heeft op hel policieburee zijne papieren doen stempelen ten bew ijze van doortocht. Ai Noivkl AIGLE D'OR Bij M. Georges DEGROOTE Oroote Markt, POPERINGHE. Groote Familie vertooningen Zat 8 ure om 8 en Zond. 1 1)2, 4 Maandag om 8 ure Groot Drama in 7 deelen met Priscella Oeari in dewelke zij 2 rollen vervuld Ccw-hog in deelen. Te vee! Bandieten Komiek. POPERINGHE, van 1 tot 8 Juni 1923 Geboorten131. .Messiaeu Roger, i. Y Julien en Irma Debaene. 132. Bus Joseph, z. v. Maurice en Irma Üaiteèfe, 133. Metsu Hoger, z. v. Romain^ Emma Godaert. 134. GheeraertA^ (i. v. Ililaire en Ida Demolder, I. lternaert Jeau, z. v. Albert en Gertiu^ Dueourant. 136. Staelens Aatoiiic. i v. Achille en Marie Yanden Berghe. Overlijdens108. Dochy Albert, 25; ongeh., landb., sectie G. 109. Boyatg Marie, 33 j., huish., wed. v. Arthurb Graeve Gaslhuisstr. Huwelijksbeloften97. Maerten li timmerm. v. Pop. en Delboo Maria, z. I I)e Militaire Diensttijd. I v. 44'estvleteren.98. De Backer Jercm In de Kamers ismen volop bezig metjHromeriu. en (juaghcbeiir Anna.z. b.,A het bespreken van het legeryraagstuk. v- ''°P* '°P -Adrien, werkmaaa Nur alle waarschijnlijkheid zal de dienst-l Lava^Anna, werkster b. I'op. tl| tijd met vier maanden verlengd worden!Sergier C\rille, werkm. en De l.ae lrq| zoolang de Roerbezetting duurt. jwerksl. b. v. t'op. mi (in.-KhPhia 101. Durghebev Op ZONDAG 3 JUNI 1923. AFSTAND: 333 Km. J94 duiven los 3 Juni om 8 u. 06. 4YdN. VANKOMST 1" 1 u.58m.20. Laatste 2 u.24 m-41- SNELHEID per MINUUT: P 948 m.07 I^aatste 875 m.96 X 4'uwt M P l Pexvnck Camw4? i 2. Merle vëftT|ni. 6 7 3. Farh* Jlirhrt 4 4. Öenvs Edm. i 8. De^a^her Hert.6 6 6 Duponl George* 3 3 7. 4"aii<le'oordcC. 8. Talli Marr«l 9. Depreeaw Jules 3 10 Piflillioen Ch. 5 3 li. 4 J 2. Des-us Remi i 3 |3. ÓnraedtCvr. 4 |4. Li-4<T<^fhe'fenu!e3 13. Yerbaeghe Jul. Xamen V P 16. Derynrk Cam. 3 17. Faehe MiehH 6 5 18. Uepreyuw Jul. 3 13. Devos Bené 3 20. Merlerede Cam. 4 ->i. Schaba! M. 8 3 22. 5 23. Scbaballio Sa ii 3 24. pesaegber H- 3 2.8. Verbap^heCam.5 2»>. Leqnien Jul. 4 27. SrhaballieSadi 3 28. Merkfvedel^m. 5 29. 4"erha<*he Jul. 6 30. Six JiihYn 3 I)e Belgische Handel, In April laalst werd in België 2 miljoen 003.021 ton ingevoerd, ter waarde van 973.736.000 fr. uitgevoerd werd t mil joen 546.063 ton, ter waarde van 700 miljoen 393.000 fr. De invoer voor de Emile, magazijnier en Bourdeau liroi dienstmeid. 102. Van Driessche 0hj$. lain, bureeloverste en Bossaert Mariaz.; b. v. Pop. 103. Degryse Julien, wis- keiier v. Watou en Baelen Emilie wed. i; Hector Pauwels, huish., v. Pop. Huwelijken: 64. George Bene, 50j„ vier eei-ste maanden van liet jaar beloopt bakker en Policy Elvira, 38 j. 8.269.667 tou, ter waarde van 3 miljoen J v. Pop. Z. b-, RENINGHELST, van de maand Klei 1923 Geboorten: Defrancq Lueien, i. Maurice en Marüm Louchaert. V&- donck Madeleine, d. v. Maurice en Octavk Vandermarliere. Gantois Alice, d. v Elie en Odila Declerck. ltaeke Marit d. v. Leo en Marguerite Rassalle. Va: leene Firmin, z. v. Camille en Madeteine Verhille. OverlijdensVerhille FranQois-Xavier 093.814 fr., eu dc uitvoer 5.482.231 ton, ter waarde van 2.493.135 fr. Detoesland van Maart tot April bleef ongeveer dezelf de. De verhouding van den uit- tegenover den invoer was in Maart72,391. h. en jn April 71.921. I». Voor Mei, dunk aan de spijtige spoorstaking, mag meu zich aan een gevoelige vermindering van hel zaken- ei jfer verwachten. Een Snelvarend Kanon. I it New-Vork kopd de tijding loe dat 83 j., wed. v. Sophie Lemahieu. •MJohn Brownjng pep snelvurcnd kanon Huwelijke^: Vei'donpk Bemi en Mat voltooid heeft, dat 12o houwitsers per lejne Speönjnpk Malfait Bemi en Ve minuut kun x hleten. Iedere houwitser donck Irma. Houzeré Willem en .Mins* weegt ongeveer 500 grammen. Dit kanon Emma. 75 kilos zwaar, rust op een driepikkel, en Irma. kan lis gelijk in welke ligging, schieten zonder aan de juistheid van het mikpunt h' schaden hel draagt ongeveer elf 41 j kilometers yep. Poissonnier Joseph en Boud- I-eest en Verspreidt uDi! OnvermoeibarsnPoperinghe. Zaterdag, veertien dagen geleden, had den drie leeuwen, 's Nachts briefjes gesto ken onder de deur van menig burger. I jet briefje dal begon met Vlug en Vroon» Hindenburg, Yon Bissing, vos confrères pesont nas morls (alhoewel von Hissing sedert 4017 gaan hoepelen js) bevatte nog een aantal andere dommigheden. Ieder fatsoenlijk man keurde djt briefje af, en menigeen deed zijn best om er de tladers van te ontdekken. Wij Onvermoeibaren w aren bijna zeker dat het weeral het werk was der Behoone Bende. Hoe groot was dus onze verbazing, toen wij bestatigden dat De(ti) Poperinghe naar het op ons hadde. Deze laatste schrijft ook als volgtdoor hel aards- domen van eigen volk afgekeurd briefje op zekere gekende schrijfmachien afgetok keld Zeg eens, uitgever van De(n) Poperin ff henaar, er valt hier geen comedie te spelen. Geef aan Cesar wat aan Cesar toe komt. Gij moet zekerlijk weten van waar dat briefje komt. Deze die het deden zijn aan hun proefstuk niet. Gij zijl ten andere op de hoogte der naamlooze en smeerige briefjes die hier uitgegeven w ierden, daar het eerste, met opschrift Fluppe bij gedrukt wierd en gij bevreesd waart ei uwe naam onder le^ettén... Heldendaad! Het tweede durfdet gij niet drukken en een heer van Kortrijk w ierd met dit Schoon werk belast... Leeuwenhart In naam der Eerlijke lieden die zulk lafaardswerk ten volle afkeuren, vragen w ij U den bezitter der gekende schrijfma chien kenbaar te maken. Onze sohrijfmachienen zijn aan de dis posjlip van Al Wie een onderzoek wil doen, Eenige Onvermoeibaren Het Bestuur der Onvermoeibaren laat weten dat de Eereleden alsook dc Ouders der Turners die verlangen de Turners naar Blankenberghe te vergezellen, dit kunnen doen met vermindering van prijs, mits hunnen naam aan te geven in ons Lokaal bij DECAT. De lijst zal gesloten wórden Zond Ag aanstaande 17 Juni. De prijs is vastgesteld op 9.60 fr. ZITTINGEN der Scheidsrechterlijke Kommissie van het Arrondissement Yper. M E. Uuaghebeur wordt verzocht mij den naam te laten kennen van de geteis^ terdeo waarvan hij zegt de tolk te zijn, alsook zijne gebeprtetijke klachten nopens de zittingen van de scheidrechterlijke commissie van Poperinghe. Ütaatskommisgarig Eg. Couch Sterfgeval. t Vrienden en Kennissen worden vn delijli ujlgeriqqdjgd tót'dep Lijkdienst DINSDAG 12 JUÏN'1 om 1() pre 's inorgt in de Kerk van St Bertinps le Poperingb van Mijnheer Eugène RQELEH: Overleden te Ganshoren den 7 Juni Hl Wij bjddep de AchUiare Pamiljf uitdrukking van'pnze innigste dct%cnii te willen aanvaanjep. Kr zijn nog altijd oud-strijders die li den aan ziekte of verwonding, opgeda» binst den oorlog, en die nog voor nie gezorgd hebben. In hun eigen belang wo den die oudstrijders dringend verzod liet noodige le doen vaststellen. Zoo zuil zij zelf een pensioen krijgen, en, kon zij te sterven, dan kunnen hunne ertó namen gepensionneerd worden als «fanu van eenen gesneuvelde». In onze stad hebben wij reeds versed deDe spijtige gevallen van oud-strijd- die in de laatste tijden bezweken zijnas oorlogskwalen, en wier familie geen je sioen krijgt om reden dat de afgestorw tijdens zijn teven niet gezorgd heeft zijne invaliditeit te doen vaststellen. De Invaliedenbond van Poperinghe zich graag met het oplossen van zul gevallen bemóeicn. En dat geen vals eergeVoel obie öiid-strijders tegenbod om te vragen datgene waarop li] ree hebber». Namens het Bestuur De Vooralle Valeer .MAFS. Gemeente 005 fVLETEREB -3SG- Zondag 17 Juni 192 GROOT ter gelegenheid van het 75 JARIG BESTAAN der Muziekmaatschappij rr St. CECILI Vorming van 2 ure den Stoel om in de Schazenstraat. Om 3 ure stipt, optocht van der SU* waarna het Festival begint, en waar» 16 Muziekmaatschappijen deelnemen: KIOSK I. 1. Qostvletprpn. .3. Leysele, 5. 4Yatou. 7. Oostduinkerke. 9. Boesinghe. li. Proven. 13. Jsenberghe. KIOSK II. 2 Eessen. 4. Xiieuwpoort 6. Yper. 8. 4'IamertingtH 10. Loo. 12. Alveringhejs 14. PoIIinchovf 16. Rousbrugge 13. Stavele Om 7 ure, Concert gegeven doof filharmonie van Poperinghe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 2