't flraihesiour DE DADEN VAN DIABOLUS Uit ter hand te koopen. IJ.DEWANCKER-MESSIAEN CYRILLE HOSDEY maarice stbessen-bottez DfifllE CORSDT 4000 Merk D.W. Blanckaert-Verleese RENÉ BERAT MEUBELS Mae W MEDARD BENTIN Bericht aan de Landbouwers. I CINEMA YEKTOONIXGEX BARRABAS Brandkoffers. B Nijverheids-Inrichting Brouwerij-Mouterij Maandag 25 Juni 1923 Vrijdag 22 Juni 1923 (ATELIERS AURORA var» vertrouwen. 10 Hectaren MAAI GR AS s In de laav- r iv heel n. HOPPESPyiTEN^ar»n De Gouden Mansbottien Chicuréestraat, 27, ROESELAERE OEN FRANSCHEN SOLDAAT zullen zoo als vroeger jaren de bijval genieten evenals bij de grootste Moderne Huurhouderij H. VannjeüwenDüüze-KesiiBr zonen, MAURICE OEVOS Velomaker Groote Keus van en alle toebehoorten voor Schoen- en Gareelmakers, bij W. GOMBERT Alle slach van machieneriemen, Versterkende Pillen, Kandcl in Inlandse!» Kout, Xoordsch Hout, Gezaagd Hout, bat tens, Poutrellen, enz... Persen, Kepers, Joseph LEBBE Gasthuisstraat, 39, POPERINGHE. i Gutste keus van speciale E nt.. S hoentjes voor Damen takt ^effhems werk <55 trs. Yperstraat, 117, POPERINGHE. Bij de Statie. mm PALACE-THEATER Tpenstraat, 38 POPERINGHE. [Vlaainsehe eo Fransehe tekst der Filmen. AMlLlEVOOaSTELLIXGEX eü VOOr KlXDEREX. lat. om S en Zond. om 4 en om 8 uur. Roman van een Smid (Komiek) De Werken uitvoeren Prachtige comedie in 5 deelen. Emily ST EVE SS in de LAATSTE OPOFFERING Studie van den .Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe Boeschepestraat, n 6. Maandag 18 Juni 1923 in 't nieuw Gemeentehuis te Heninghelst, A. Om 9 ure voormiddag ten behoeve van 't Armbestuur en de Burgerlijke Godshuizen dezer Gemeente. Openbare Verpachting van en van MARKTPHUZES Iroot Hartroerend drama in 5 deelen. 't reeht van JACHT voor 9 jaren Boter de kilo op zelfde goederen, en der goederen I Sui'k der Burgerlijke Godshuizen hebbende eene gezamentlijke iuhoudsgrootte van 36 Ha 81 a 07 ca. Maandag en Dinsdag om 8 ure 12 deelen. Einde. Haver üloeui liersl Witte £t»ueu Lijurnd koolzaad Strooi Hooi Aardappelen Lijuzaadolie Koolzaadolie De eerste re* - Brandkoffers z;n aangekomen in de Baxujue de Cour trai Groote Markt te Poperinghe, ten dienste van het publiek. Nopens de verhuring, gelieve men zieh te wenden aan het w inket gelast met dezeii dienst. Het Bestuur. is«2 iy£3 Aanstaande Week Zat. en Zondag Bijzonder Film. 10 deelen. MEN VRAAGT: Goede Meid reeds gediend hebbend, bij Mr N. Lahaye-Yandenberghe. TE KOOR s arak in hout 8 m.x 5 m. met verdiep, niet groote vitrien, gansch uitneem J aar. In zeer goeden staat. Met [stallingen. inlichtingen bij den bewo- ïer C. Malfait, Constructeur, Kemrnel, »p de Polka). Allerlzesl overdekte Auto Camion. Draagvermogens tot vier duizend [kilos. Per occasie. Zoogoed als kieuw. Door oorzaak van uilscheiding. Inlichtingen ten bureeie dezer. B#*l oede Occasiemotos merk N. S. 0. Df 3 11. P. macht. Zieli wenden bij Jero- B. Om 2 ure namiddag Hen verzoeke der kerkfabriek dezer Ge-1 I meente. Openbare Verpachting van GRONDGOEDEREN Wisselkoers der Beurs van Brussel op 31 Mei Amsterdam ö7U.67U 75 Louden 80 07-£0.09 Keulen 0.03-0.0-2 N.-Yurk 17.15-17.20 Geuève 3:3 00-313.75 Parijs 115.50415.0H Parfumeriën - Zeepeo - Cliainpoings - Briilantines - Ncheerraesseu - enz. enz. te verkrijgen bij Georges LAUVVERS COIFFEUR - Vperstraat 57 - POPERIMGHE GENADIGE PHLJZEN :o: Men zet ook scheermessen :o BERICHT. Ik heb de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat ik kooper en verkooper ben van oude en jonge DU- VENook kan men bij mij duiven verwisselen en ben ik kooper van alle PLUMGED1ERTE A WILD Remi Dewickere-Lietaert lil de Nieuwe Stad Veurnei Veurnestraat 3. Elk zegge 't voort. LWPERA1EABELS ran de grootste Engelsche huizen. Groote Keus van Wintermantels op maat en staal. Prijzen buiten Concur en tie Dépótbij MARIE DEFEVER, Duinkerkstraat, Poperinghe. Kloefen. Kloefriemen. Voor Doopen, Eere-Communies, Huwelijken, Begravingen en Reizen wendt l' tot de f\ I 1 c I BERICHT. Wilt gij eene schoone en groote keus I hebben van Eü Van 't recht van JACHT voor 9 jaren jEere-communie-, Huwelijk- en andere Ceremonie schoenen >p zelfde goederen hebben eene gezament- I fijke inhoudsgrootte van 21 Ha. 94 A. 30 C BBHtm POPERINGHE - WERF. 1. SCHUUR met hoppekeet en 1 A. 26 C. grond. Onmiddelijke ingenoltreding. Voor alle inlichtingen zich le begeven Ier Studie van den notaris BÜL'CQl KV te| Poperinghe. Ilalf-beslendig WOONHUIS met A aren] Bic Vancayseele, Pottestraat, 1, Pojn iin |hof. Gelegen te P.-P' ringhe,] bij de fclie. [statie, steenweg Ouderdom. OnmiddellijkeJngenottreding. Laatste keus van Speciale en Ean- t ais ie schoentjes coor l)a men en hinders Daims, Vernis, Pane, Witte en Grijze staffers in alle modellen. alsook Beste Mans en Vrouwbottinen Zeer sterke Weekeschoenen Vooi Mannen, Vrouwen en Kinderen - Al met de hand gemaakt Met leder can beste hoedanigheid En aan zeer genadige prijzen Komt naar het nieuw St 'hoen m aga z ijn DEBLAUWE LAARS Huls van Vartrouwen ilij ÜO Studie van den Notaris T I. nATTnATTnv Voor inlichtingen Zich le Joseph BOUGQUE Y |den Notaris BOL'COl KV. te PqPKHINGIIK. MAANDAG is JUNI 1923 (in ééne zitting) Kom 3 uren namiddag ter herberg A la -Mkssaukiuk Groote Markt te Poperinghe BESLISSENDE TOEWIJZING POPERINGHE (Groote Markt) F (illOOTE nu ten dienste van wenden bij Gezust. M.G. BERAT Studie der Notarissen TRERRY te Westnieuwkerke cn VAN EECbE te Poperinghe O ét om uur nanoen, In den Katholieken Kring bij den lieer Laconieke Poperinghe Openbare VerLooping in een zitdag, van een Renteniers huis met 2 A. S3 ca. grond en hof te Poperinghe. geschikt voor alle Nijverheden I West kanl der Boeschepestraat, .V 2Iuis. Beslaande uit Sehoon WOONHUIS, J Bewoond tol 1" September aanstaande ruime GEBOUWEN nu ten dienste van|<l«>orM. Wilfrid Van Keeke. brouwerij en Mouterij, groote Bemisen. Stallingen. Garage, giooten Cour en Hof, al rondom bemuurd. Samen groot twee BROOD- A PASTEIBAKKERIJ en veertig Aren. Handslag een maand na de toewijzing. MATERIAAL Stoomketel en liggen- Ide stoommachien met conducteur, groote len kleine dynamos, compresseurs. reser voir. cylindrique, roerkuip refrigerant, [gielbak, moteur, pompen,waterreservoir. Oud huis Robert GEORGE In l GrootOPVOLGER In I Klein Yperatraat, 67, POPERINGHE' Ik belast mij met het vervaardigen van p koperen brouwketels en toebehoorten, I allerhande gebakken van Eerste kwaliteit dubbelen tonnekuischer, compresseur. jen aan zeer voordeelige prijzen, apparent masse filtrante, goudronneur. I Gezien de hoedanigheid mijner artikels 2 soutireusen voor flessehen, groote hoop ik de gunst te genieten van mijne iS"U«ireuse voor tonnen, drijfbakken in I talrijke klienten. 'aluminium, appareilsen reservoirs voorBij mij ook te verkrijgen: Ronde- en ijsmachien. graankuischer, degermeur. I Suikerkoeken. Chocolade. Pralinen en grooten eoncasseur, ijzeren gontieren. allerhande Suikergoed. Grooten eo kleinen bier-oamioo. Ca- mionette voor flessehen, steekkar en grt>oten Auto-Gamion. I Verkoop - Aankoop - Verwisseling. Alle toebehoorten, vis d archimi de. I Voor Xaphlemotoren. Elektragroepen ■transmissiën, poulies. coussinets. ijzeren Stoom- en Xaphtelokomobielen en koperen buizen, darmen, enz. I (eenvoudig en praktisch) Electriek - stelsel met toebehoorten. I Dorschniachienen Al bareten andere. 30300 flessehen met de bakken. 230 vaten tonnen en halve-tonneo. Xadere bescht ij ving te bekomen bij r oor noemdenXota ris In massa ingesteld252.000 fr. II. om i ure namiddag in het beluik van het Kasteel De Lovie Verkooping van Nieuwe en Okkasie, - wend u tot de 124, Lange Violeltcnstraat, GEXT. Hoofdvertegenwoordiger der alom geprezene motoren «BERNARD en dorschers ALBARET Huis Schoone keus van g__ .Hoeden en Klakken. Berrets eo Kinder- X'erdeeld in koopen I Stroo.oo hoeden voor maon n- n k aders. Voorde aanwijzing zich te wenden bijIRouwbanden, den hovenier Frans Rauw els. e slag an was, keersen enbougieo. Vergadering ter herberg De Banker I ifeUSF filllE-STIELEI. (rechtover de Kerk Linde s. 9. St-Jans-Kruisstraat. POPERINGHE BERICHT. Vit ter Hand te Koopen. WOONHUIS en Afhangeli vhedet me' 1 A- 20 ca grond, staande en gelegen Florent DUMORTIER "7 Keckbwt« hij d' Huurhouder fcwïoad doo^llMriic Ï'attin-Vaiide Ibij de Statie. POPERINGHE steeoe. laat weten alsdat hij van heden af Verdere inlichtingen Ier Studie van der Alle Reizen per Auto (Taxi) zal Notoris BOtCQUV. aanvaarden, aan zeer genadige prijzen. jYperstraat, 18, POPERINGHE (Üicht bij de Oroote Markt). Groot assortiment van Veloslaffers in bruin en zwart espasdrillen. LISTEN, PANTOFFELS, enz. enz. Op aanvraag wordt alle slach van Ischoenen op MAAT en met de hand ge- Imaakt, getrouw en spoedig bediend. BERICHT AAN Voor het besproeien uwer hop neemt de Fransche Nicotine gewaarborgt door het Gouvernement In verzekerde kruiken van .7 liters 1 liter per karteel DUBBEL en ENKELE IIO PP Eli ES POEIERS gansch in koper vervaardigd laatste model zonder bak I soon alle toeDenoorien io eerste Kwaliteit te verkrijgen bij A. CANÈLE, Abeele. Genadige Prlj/.en. Goede kloeke Jachtstoven. Herstellingen Arthur YERMEESCH-RAPPELET 127, Boeschepestraat, 127, Poperinghe. Villa Roger, Casselstraat, Poperinghe, laat weten dat hij kooper is van CHAMPAGNE BIER-, WIJN-, WATER- en LIMONADE- - FLESSCHBIN. aan de hoogste prijzen. LET WEL OP HET ADRES Het is in bij Florent OSTEUX-DflUCHY Yperstraat, 34, POPERINGHE. Rechtover den Bazar Beaupreal dat gij kunt ver krijgen Alle Slag van Schoenen in het huis met de hand gemaakt. Zeer groote keus van Mansboltieoen Bruine, Zwarte ec var Vernis Schoenen Vrouwen en Kinderen laatste modellen) Ook eene Groote Keus van Kinderschoe nen, Veloschoenen, Staffers en Savatten. Bi;z oder huis bekend voor Sterke Weeke Waterdichte Werkschoenen. Alle Schoenen worden op maat gemaakt. H. OSTEUX. 's Zondags den ge heef en dag open. MAGNETOS Bijzonder Werifiuizeo voor Herstellingen BERICHT. Ik heb de eer het geacht publiek ken baar te maken, dal ik aankoopster en verkoopster ben van ALLE PLUIMGEDIERTEN en WILD. Alsook van JONQE en OUDE DUIVEN. Ten alle tijde mag men bij my duiven verwisse len, zooals vóór den oorlog. W EUe LIetaert-Truwant Herberg De Blauwe Duif Yperstraat, POPERINGHE. DE Siroop tegen de Kinkhoest van A. Monteyne doet aanstonds dc stikhoesten verdwijnen eu verschaft de volkomeue genezing op zeer korten tijd. Prijs 3 fr. de flesch. Depot: Apotheek If.Notredame,Groo te Markt, Poperinghe. Huis Valère Staessen, opgevolgd door zijn BROEDER GEDIPLOMEERDE SNIJD ER Yperstraat, 19, POPERINGHE De keus van stoffen «tic wij ge daan hebbc voor het AANSTAANDE ^ENTESEIZOEN, is volgens de laat ste mode. WERK op MAAT cn CONFECTIE. Onze modellen en snede meester kleermaker mm WERK louw io te iren Altijd voorzien en eenige verkooper der echte WERKKLEEDEREX van het huis Adolphe LAFOXT. Lyox. Café Brittania 139, Yperstraat, Poperinghe Yperstraat9, POPERIXCHE. Opvolger van FLORENT LEMAHIEU Groote \7 Cf e dn (ie keus van «Sr MOTOS merken The Bepcley, The Raleigh, The Marshal, Sovy, Forta, Cursar, Atcyon Vétos en Motos F. N. herstal. Alle andere merken van Velos A Motos op aanvraag. Occasie vélos aan voordeel '.ge rr; een. Atle herstellingen worden spoedig gedaan. Bericht aan de Landbouwers Om goede en vaste boter te kernen is bet hoogst noodig de koe van allen inwen dige brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van den Bleen- en Zuii erdrank van A .MONTEY NE aan 2 fr. het pak. Depot: Apotheek H.Xotredame,Groo te Markt, Poperinghe. IX DE SCHAAK. Oud Huis van Vertrouwen. Groot assortiment Man en Yrouwstof- fen, alsook Zwarte Peigné Thibet granité en Gabardine voor Trouw en Rouw. Schoone keus van gemaakte kleederen en op maat voor Mannen, Vrouwen, Kinderen Werkkleederen in Engelsch leer, Pane en geure Lafont. Spoedige Bediening - Genadige Prijzen. J. YPEKMAX-KECOUK Meester-Kteermaker, Vperstraat, IN r H 2 Noordstraat, 41, Poperin ghe Cornet DW. 'O'K Een Droom van GEMAK STERKSTE en SCHOONSTE KLEEDER- DRRCHT is hel onmisbaar voor Zwaarlijvige Damen Te koop bij de Beste Winkeliers. WEIGERT NAM A A KSELS. Voor Vrouwen oQ fr. 30 fr. BOUCLES Lederen, Noordstraat, 29, Poperinghe. Courroies de transmission). togen dc bloedarmoede Men moet zich echter wel herinneren, dat, hoe langer de ziekte geduurd heeft, des te langer men moet doorgaan met het gebruik van dit geneesmiddel. Eene ver betering doet zich in weinige dagen gevoe len nadat rnen begonnen is deze pilïen te gebruiken. Een voortdurend welzijn en eene volkomene genezing mogen verwacht worden door dezen die een redelijken tijd volherden in het gebruik der Versterkende Pillen. Te koop bij H. Notredame Groote Markt Poperinghe, aan 4 OO fr. de doos van 100 pillen. ESSENCE en OLIE )épöt achter de spoorwegstatie Poperinghe Crombekestccnxveg, 142 POPEkINOHE IN DEN NEGER. Mees ter-Kleermaker P. -~x Wine Popeiine 28 tr. Kom ziet de kwaliteit en vergelijkt de prijzen. IN DEN DÉPOT 's Zondags gesloten om 4 ure Lakenstoffen Nieuwigheden Regenmantels Specialiteit van Peigné en Serge, Werkkleederen in pane, engelsch leder en Lafont - Ongelooflijke Prijzen. Aanneming van alle Uniformen :- HUIS VAN VERTROUWEN. Nieuw Groote keus van alle slach van Magazijn Bu ten alle concurrentie Vrije Ingang. Ook oog alle slag var Kalk. Ciment. Pannen. Ceramieke vloer- en muurtegels. Alles aan zeer voordeelige prijzen. Maurice BONDUWELLE-DUMORTIER Hotel dinters 41, Tperstraat. Poper. In 't Groot. In 't Klein. Eerste kwaliteit van KOLEX aan zeer genadige prijzen, bij René DESCH 1 LD ER Bruggestraat. POPERINGHE. Gasthuistraat. 16 POPERINGHE Ik heb de eer het geacht publiek ter kennis te brengen, dat ik van HEDEN AF Mijn WINKEL heropen welke vóór den oorlog bestond, en waar te vinden is. Allerhande kleerstoffen voorheeren en Dames, witgoed, stoors, handschoe nen, enz... De goede koopwaar, de overgroote keus. de trouwe bediening, de laatste Nieuwigheden en de genadige prijzen, doen mij niet twijfelen dat ik met het bezoek zal vereerd zijn mijner talrijke klienten van vóór den oorlog en zelfs zal mogen rekenen op de personen welke ik de eer niet had vroeger te kennen. We Medard Bentin. Ik heb de eer en het genoegen Uwe aandacht te vestigen op mijne verschil lende soorten landbouw kalk aan de voor- deeligste prijzen. Uwe opdrachten te gemoetziende, groet ik Ued. hoogachtend. Maurice Bonduwelle - Dumortier Yperstraat, 41, POPERINGHE, Dynamo» - Démarreura

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 3