Fabriek van Echte Honingkoek We J. Galant en Zonen i\ l)e plppeix We ALLAEYS Zonen, H. Schmidt-Baudrez, WeH.Moerkerke-Baudrez 1 -• \lphonsi: doom maiiiéu TRAMS1HTER Maurice fRIEM-LtUODCI Onze SPECIALE KOEK is vervaardigd mei Honing uit Poperinghe en Omstreken (i. Dupont Zoon z Wwe C. TRÜWflHT-LflüWERS POPERINGHE De Koode Pillen Garage DEVOS Se KEKS van PSRA li, jh&jsss- Jix 3 3 3 3 Alle Bankverrichtingen aan de beste voorwaarden Geldbelegging op zicht, kort en lang termijn Vreemde munten aan de voordeeligste koersen Gesticht in 1878. Groote Prijs Eere Prijs Yperstraat, 2428, 30, Poperinghe. Alle Drukwerken, Registers en Schrijfboeken Aimé GRUWEZ SAROLEA Harley Davidson Groote keus van allerhande MEUBELPAPIER Wordt mvtge^k DE Medalie van dan KONING met Beker VAN ACKERE Proeft ons VERMAARD AMANDELBROOD De Honingkoek is Gewaarborgd Zuiver Honing en Suiker. W O Horlogerij - Goudsmederij - Juweelhandel 0 Dépot der Monters LIP Verkooper der Monters Rosiopf-PatEST de eenige echte en gewaarborgde F statie-monter. p Regulateurs,Pendulen Wekker» Verkoop van Kettingen in goud, zilver en nickelbijzondere selioonc keus van Ürochen, Qorringeo en Ringen in goud en Diamant. 55 Aankoop van Goud en Zilver Herstellingen in uilen aard van .ZL llorlogi'èn en Juiceelenz (Rijde Post, Groote Markt) in i)i:.\ <ioi:i)K.\ koop nu Cam. DEZEüRE-PRCJWELS Prieslerstraat,7». POPERINGHE. GROOTE KEUS van Jachtstoven Luxe Calori- fèren voor Salons en Her bergen, Foyers in koper, stijl I^ouis XVI, en in Email, Cuisinièren in steentjes en geêmmailieerde, alle slach van keukengerief, ijzerwaren, landbouw- mr.chienen, fournoizen, aalpompen, bak- wagens, l»ascu!s. windmolens, beetmo- lens. w asohkeerns, eerste kwaliteit van ROTERKEERNS die op RILLEN DRAAIEN Agent der ontroomers en ploegen MÉLOTTE. In tien ooliioii Goeden Koop 22, Casselstraat, 22, POPERINGHE. Groote keus van allerhande speelgoed Gleiswerk, Glas, Spiegels en Ijzerwerk, Verlakt, Panders, Fantaisie artikelen. Aardewerk, Vlaamsche Potterij en Krui denierswaren, Spoelbakken en Yersieps, Tafel-, Lavabo-, Koffie-, Bier-, Likeur- en Keukenservicen, Schouwgarnituren in brons. Marmer,Geleis en Porcelein Kruis beelden en Heiligen, enz. enz. Alles aan zeer voordeelige prijzen bij Gebroeders DUPOHT Yperstraat, 2, Poperinghe. VAN is de beste en de voordeeligste AU© inlichtingen te bekomen bij J. Folcque, Yperstraat, 7, genezende verstoptheid, zij maken bet bloed zuiver, de maag net en de inge- w anden vrij.Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, bet overgeven, het zuur, df sla- peraehtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen bij II. Xotredame, Apotheker, Groote Markt, Pope ringhe. De doos 2 Ir.de halve doos 1 fr.25 In de Iloode Hol. Glas, Kleuren, Vernissen, Mastic, Siccalit Specialiteit van GLACKX GRAVUKEX, Gasthuisstraat, 3, Poperinghe. Vlamingstraat, 7, POPERINGHE. Mil 1 ïllrlo Modcn-Artikelen in t («root El legoederen, K leerstoffen, Mercerién, Bonneterie, Wit Goed, Katoenen en Wollen Dekens. Specialiteit van Stoors en Gordijnen. EOURRl REN (Huis L. Monteyne) o Zelfde Huis Yper, Boterstraat, 6 Kiekenkwcckers <L Landbouwers in geval van ziek le bij uwe leghennen of kiekens, vraagt de ONFEILBARE HEM EDI EX YERMANDERE Tegen Cholera, Diphteritis, Dikke Le ver, enz. nr 4200 fr. 3.75en 7.50 de pak. Tegen Snot MARVOL, fr. 2.50 en 5.00 de fleseh. Tegen Pokken ARSYL0L fr. 2.50 en 5.00 de flesch. Te verkrijgen te Poperinghe. bij H. NOTREDAME. MOTOS F.X.JÜHUAUTOS Agent voor Poperinglie en omstreken, - POPERINGHE - Groot handel en Commissie Koffie - Kruidenierswaren - Petrool -o- WIJNEN -o- Essence en Oliën voor Autos en Motos Dépot der Belgian Benzine Company tier Isines Pannenhuis en van t huis Martini A Rossi. Bruggestraat, POPERINGHE. Mekanieke Schrijnwerkerij Schoone en I oordeelige MEUBELS Bil Bruggestraat, Poperinghe. COIFFEUR Justin DENUT=HUYS POSTICHED Groote keus van gemaakt goed voor Damen en kinders. Wit en fanlaisie linnen go bloezen, rokken, schorten, corsetskousen en zohken schoone keus vuil sloffe pane, z^ te, flanel le alle slach van breiwerk, mercerien, kabas, portemonnaies, portefeuilles; alle veranderingen van gemaakte artikelen worden in t hui.-> gedaaaj Parfumeriën, zeepen, haarvenven, champoings, poudre de riz, haar- en lainh - t van Fantaisie spellen voor het haar te versieren, Haartre sen, Rouleaux, enz. Men aanvaardt Haar soor het maken van alle Haarwerk en begeeft zich ten huize voorepiHeefeu van Bruiloften en Feesten. Dépöt der gt»ote Stoomverwerii en AVasscherij van het oud gekend Huis OU LION »3fl Brussel GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING. sis'cy ed:y Landbouw ers gebruikt P U RQATINE van Veearts DEVLOO Bloedzuiverend en Maagzuiverend behoedmiddel voor Paarden. Het pak franken Veearts Devloo, Rekhofstraat II. Notredame,apotheker,Gr.Markt POPERINGHE. 3? I 3'. li NIEU WPOORT Me A Rechtstreeksche invoerders van ENGELSCHEVLAMKOLEN BESTE SVNDERLANDSCHE KOLEN Verzending per wagon of schip Alleen kolen van eerste hoedanigheid worden ingevoerd Gematige Prijzen. Spoedige en trouwe verzending N EERST IGE AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Telefoon 35. SN Vooraleer nog Occasie Motoren te koopen, vraagt prijs aan hel Huis tot YPEREN. Groote voorraad in Magazijn van Nieuwe MOTOREN on GAZOGENES alsook Locomobilen met Essence, bijzonder geschikt voor Landbouwers en Aannemers. Alleenvertegenwoordigers voor België van Atoteur NATIONAL Altijd in voorraad volledige Installation van Maalderijen Fransche en Engelsche Steenen. 0 0 MOTOS 0 0 AUTOS aller merken Herstellingen van allen aard Gedeeltelijke en volledige herziening van chassis en motors opwaarltorg. 32, Casselstraat, Poperinghe. Basque pour favorisor les transactions Internationales Bank tot bevordering van internationale handelszaken Naaml Venn. Kap. 3.000.000 Maatsch. Zetel GENT ilgemrme bestuurder voor West-V laanderenFORREST L AGENTSCHAPPEN Poperinghe, Groote Markt, 28, tel, 89 90. Veurne, Ooststraat. 04, tel. 7 70. Dixmude, Kiekenslraat, iel. 44 Moeskroen, Toerkoenjeslraat, 109, lel. 179. WYTSCHABTE en Omliggende, Agent BEVEREN NOORDSCHOOTË LEDEGHEM WESTOUTER ROUS BRUGGE Heer KOLRNIKR burgmeester m J. TA HON genieentesekrelaris M. BAILLEUL G. DELANNOO A. DECLERCQ A. CLAEYSOONE H. Yperstraat, 43. POPERINGHE. Magazijn van ijzer- j waren, jacht- en ge goten sloven, beet- raapmolens, boter en waschkerns,l>as- culen, balansen, ko peren, zwarte en ge galvaniseerde mar- mitten. Groot assor timent van verlakt goed en keukengerief. Alles aan zeer genadige prijzen. Toiles cirées, Linoleums, Alle slach van Matten,Gordijnen,Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flocon, Crin.Wo if Rouwbehangsels, Maken van Rouwkapellen 0 Voordeelige Pi-ijzen gj Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. DE GAZET VAN POPERINGHE (29) Ben»emd Avonturen Drama. HOOFDSTUK XIV Gij wilt mij veronts^huldigeti, als ik overeen aangelegenheid kom spreken, die ii misschien onaangenaam is... Ellen trok de lippen op. Gij wilt mij toch niet besehukiigen. uw dochter ont- voerd te hebben l Die vraag ontheie des consul. Mijn d'^ehter Wat beeft die met de zaak te maken l «Genoeg, denk ik. Zonderbaar inwil- ligheid zem de Yieomte haar toch niet ont voerd hebben. Ontvoerd M>ja d»»ehter Wie zegt dat iedereen spreekt ervan. De Vieomte <k? Serviiliars heetl zijn wcddenscli^» met glans gewonnen. Heden morgen heeft jniss Harrison roet hem op zijn jacht Trotrritle veris' -* Ik dacht dat ge daar over met kwa.i - ken Wist gij niets van dit seba taal r Dan betreur ik het zeer. dat ik dit bedeht moet brer •n Het Dg -»B RUin bedoeling, ik i» klaag De consul stond p N ^as doodsbleek t geen hier gebeurd is» geworden. Ik weet niet. wal ik van uw woorden moet geloven. Ons onderhoud moet ik voorloopig uilstellen. Eerst moet ik mij vergewissen van Hij boog even en vertrok. Twee fonkelende oogen volgden hem. Inderdaad had Ellen reden, om te triumpheeren over haar slimheid. Het on verwachte verschijnen van den consul te Trouville had in "t geheel niet in haar plan gepast. Zij w ist nog we! niet, dat Me^ iaoieen haar tante hier waren, maar zij kon toch verwachten, dat Harrison bijeen ontmoeting met Sturenson de waarheid zou verraden. Hem te verwijderen, was haar eerste zorg geweest. Wat kon t haar scheten, de eer van een meisje le vernietigen en een omi man tot vertwijfeling te brengen om een hindernis uit den weg le ruimen Terwijl zij nog met boosaardige vreug de haar triumf overdacht, trad vorst Do- broranu achter haar stoel. Men is hi er anders op dit uur onge stoord. zeide zij. Ah Een wenk voor mij. dat ik stoor Vooiloopig niet. Dus later. Ik verwacht iemand, wieu ik moet spreken. Gij staat mij dus toe, dat ik mij te rugtrek E.len knikte, de Roemeen boog en ging naar de deur. waar juist de minister ver scheen. Deze kuste Ellens hand en nam plaats dicht naast haar. Eindelijk weereen oogenblik van ge luk. dierbare vriendin O, gij begrijpt niet. hoe men mij zelfs hier met zaken laslig valt. Maar vergeef mij. ik beklaag me. terwijl ik me gelukkig moet achten, in uw nabijheid te mogen zijn. Zoekt gij bij mij rust t< RustHoe zou ik die hier vinden, w aar uw aanblik mij in de grootste onrust brengt. Maar de zaken mag ik hier verge ten ik kan mensch zijn en niet slechts minister. Als ik nu juist eens met den minister over zaken w enschte te spreken Ik zal naar u luisteren, in de hoop dal dan cm >k de mensch aan t w oord mag komen. Fk moest u zien. daar ik u wilde waar schuwen. Uw beminnelijke vriendschap ont roert mij diep en stemt mij tot dankbaar heid. Waarschuwen Ach ja, ik weet dat ik vijanden heb bet zijn er zooveel dat ik hen niet eens tel. Mijn ergste vijand echter zou hij zijo die mij uw vriendschap afhandig maakte. Wanneer iemand uw eer aantastte, was dit niet uw vijand f o Tast men niet dagelijks mijn eer aan Ach waarde vriendin, een man in mijn positie kan niet fijngevoelig zijn. Als ik hoor en lees, w at de menschen van mi. zeggen, ga ik bijna ook geloven, dat ik een misdadiger ben. Tegen de pijlen van spot en hoon kan men ongevoelig zijn. maartegen een ver nietigden slag neemt men zich toch in acht. Bedreigt mij zoo een l Hebt gij den beer Lafosse ontvangen De minister streek zich over den punt baard en lachte. Zou die eenvoudige, goede jongen gevaarlijk voor mij zijn Gij hebt zijn voorstel aangenomen. Men heeft u een strik gespannen en gij zijt erin gevlogen. Nog niet Gij hebt mij nu gewaar schuwd en ik kan mij nog verdedigen. Dat zal wel te laat zijn. Lw vijanden hebben ervoor gezorgd, datu geen ande re uitweg overbleef dan... j. dan w elke vroeg de minister in spanning. j sluit vrede met den vijand en ver bindt u met hem. aaJar'ht'g. de generaal heeft een ^;,l ,ne^entesin u gevonden, me- l:.} ,k l>enijd hem. iru 1 -eek hem vertoornd aan. Gij be- gen v x r'endschap met bele»'digio- uvv vriemk! ÏT* 3vrumy-kon ik aan Z nT^^r^imen Datial ge mij w as "t ir '"''jkai raad hebt gegeven f v'as J lromsche antwoord Het slaat aan u, dien terug' te wij zen. Ik zal mij wel wachten, dit te doen Gij waart zoo beminnelijk, mij voor een vijand te waarschuwen maar gij voegde er niet bij. dat ik dien vijand zou weer vinden in u, wanneer ik ongehoorzaam was. Ik heb niet den moed, u, mevrouw, te trotseeren. Dat wil zeggen, dat ge bereid zijt Den generaal te ontvangen. Als vriend t Als vriend en bondgenoot. HOOFDSTUK XVI Zcoals ik tot mijn blijdschap zie, me vrouw, zijt gij van uw vermoeienis her steld. De generaal had bij deze woorden den blik niet afgew end van Ellen, die er van daag bekoorlijker uilzag dan ooit. Ik was gisteren wel een weinig aan gedaan. antwoordde Ellen. «Dat begrijp ik. Iedereen spreekt over het duel. Hoe zou zoo iels ook geheim kunnen blijven l Men bewondert uw echt genoot. Maar hoe spreekt men over de aan leiding f De generaal draaide aan zijn knevel. Zooals men over alles spreekt, wat men niet kent. Men vraagt vermoedt, haalt de schouders op. maar weet niets. Wat vermoedt men De generaal lachte. Het meest voor de hand liggende is, dat de vorst u belee- digt, mevrouw. Gelooft ook gij dal Als een getrouw man duelleert, doet hij dat in den regel voor zijn eer ol vodf die zijner vrouw. Ook niet voor de eer van een vriend Het komt voor maar... cc Als dit nu hier het geval was Dan zou ik mijnheer van Stuiëns sï het dubbel bewonderen. Hij heeft voor u geduelleerd, gene raai. voor uw eer. Ah Dat is een verbazend nieuw - Mag ik vragen, in hoeverre vorst Debts' rami mijn eer te na kwam. echtgenoot zich geroepen gevoelde. te wreken, t geen eigenlijk mijn zaas [was l'w dierbaar leven mocht niel a g vaar gesteld worden, het bebn >rl aaa^_ aderland. Gij hebt een heilige plicht U vervullen, daarom moeien uw vi -idea voor uw handelen, opdat niets u van verheven bestemming zal terughouden. De generaal kon niet verbergen, hef ge*. leid hij zich gevoelde door deze w c f den. «Maar waarin bestond de misdaad van den vorst, dat uw gemaal hem tM zwaar liet boeten l Vraag dat niet, hij heeft zijn sehaUl geboet zijn lot zal een waarscbu - zijn voor zijn medeplichtige. lk verzoek u dringend, dat ra; uc op te lossen. Yperstraat, 2, POPFRISOHE. 'F aan de Voordeeligste PRIJZEN. 1. Uui iit 'W Ustuturu<i i» uil die vaa UdrfMi gvkmil iija. i. C' >Jsï al de aaudeetWuders P^ringlif beft* uea, 3. Om lal bei geslurte geld ia Poperinghe blijft 4. Ouidat de Maatsetiappij reeds een aanzien lijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste ge regeld eu vereffend worden. 6. Omdat de preutien langzaam verminderen. 4;, Oai^.uiss'.r&a:, POPERXHGHE. Voorkomt BalgpIJn, Oprijzing, Bewaaien- held, <*ii vele tudrn kvalcn der paarden veroor zaakt door verandering van kont- en jaargetijden door vermoeidheid van reizen, door laiigdurigeii zwaren arbeid en «terke voeding. Vermeerdert den eetlust en vergemakkelijkt de spijsvertering door bet vrijhouden van Aiuag en darmen Gebruikswijze AVn $orplepel drie maai daagt in M graan of in het drinken. Te bekomen bij i I -o— - Bijkantoren Nieuwpoort, Lichtervelde, Cortemarck, Loo; Alveringhem, Proven, Rousbrugge, Watou, Stavele, Merckem, Couckelaere, Ichteghem, Leysele.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 4