De Bezetting van de Roer. Gebr. OUPONT TWEEDE JA A li Y 4 1 5 eenlienien liet nummer Z()M)A(. 17 JUNI 1923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. f Oflfl-SlfilflfifSllOflfl EEHDRROfll Bureelgerief Horlogerij Guldensporenfeesten io 1923. Ontslag van het Ministerie. Praehtpapier Oorlogsschade. Financieële Inlichtingen. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope ringhe. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post8.00 fr. Buitenlandli.50 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De ruuimlmze ingezonden artikels worden getceigenl. gewenschte orde terug kwam hn bet lokaal waar de prijsdeelingplaatsgreep. De uitslag was V u urvogelschieting. a a Aankondigingen Op I* en 2'bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' 0.35 fr. met minimum van i lr. Rouwbericklen 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Mooters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN b Goad, Zilver, Kickel PARRIREN in Goud, Diamant. G.DupontiZoon Yperstraat, 2 Poperinghe. Het Vraagstuk van liet Herstel. Men heeft bevonden dat de nationalis ten, in onbezet Duitschland, in samenhang met de Heichswehr, bijzondere scholen in gericht beblien om er de gewezen officierf van leger en vloot een nieuwe opleiding te liezorgen en op de hoogte te brengen van het gebruik der nieuwste strijdmid delen. Er bestaat eene school van dien aard nabij Posldarn en eene te Bremen. Men besehikt er over pantserwagens en bijzondere kamions. Een zeker getal kamions van dezelfde soort werden in een werkhuis van Hijn- laiui aangeslagen. Onlangs nog heefl men een zeker getal tanks ontdekt, waarmee men in een open plaats, in volle woud, oefeningen aan het doen was. In de politieke middens van Berlijn houdt men zich thans veel liezig met de mogelijkheid van het sluiten eener soorl wapenstilstand in de Hoer. Hierdoor ver staat men hel intrekken der maatregelen, zoo van Duitsche als van Fransche zijde, getroffen sedert de Fransche en Belgische ffocpen de Tv< >er tie abonden De Doitsche regeering beweert nog steeds, dat zij slecht weinig invloed kan uitoefenen op de Westfaalsche bevolkin gen. Zij zou echter wel geneigd zijn de verordeningen af te schaffen, welke de spoorarbeiders het lijdelijk verzet opleg gen. De Fransche regeering zou moeten afzien van de straffen, uitgesproken tegen Duitsche ambtenaars, en zou ook de uit gedreven moeten laten terugkeeren. De personen, veroordeeld door een krijgs raad, om weerstaan te hebben aan de be velen van de bezettingsoverheid, zouden moeten begenadigd worden. Een weekblad, den Maandag verschij nend, kondigde in zijn laatste nummer een artikel af waarin verklaard wordt dat de Duilsche werkliedensyndikaten het eigenlijk eenter vormen van den weer stand der Westfaalsche bevolking. Maar die syndikaten hebben te Berlijn laten we ten, dat zij bereid zijn den weerstand op te geven indien de regeering oordeelde aldus tot een akkoord met Frankrijk te zullen kunnen geraken. De spoorarbeiders en de mijnwerkers zouden zich onderwer pen aan de voorwaarden, waardoor het sluiten van een wapenstilstand in de Roer zou bekomen worden. Dinsdag w erd uit Washington geseind J Volgens inlichtingen komend van het Ministerie van State, zijn de Yereenigde- Staten van Amerika bereid, samen met de andere naties, de regeling van het vraag stuk d?r herstellingen te bespreken, en zij zullen elk verzoek daartoe gunstig beant- w oorden. Waarschijnlijk zal de Eogelscbe regee ring eerlang te Berlijn aandringen om een einde te stellen aan het lijdelijk verzet in de Hoer. zulks in hel belang van Duitsch land zelfs en ten einde tot een regeling van den on houd baren toestand te geraken. De Engelsch regeering wil zich echter eerst overtuigen of haar optreden te Ber lijn kans zou hebben te gelukken, en ten tweede wil zij zeker zijn dat de bondge- nooten zullen aanvaarden metDnitschland besprekingen aan te gaan. Men stelt vast. dat de Engeteebe poli- beke middens volstrekt verlangen met Frankrijk en België een gemeeoscbappe- hjke regeling te treffen. Ook is men te vreden omdat Frankrijk niet eenvoudig bet Duitsch memoraodium verworpen heeü. Intusscben worden de diplomatieke besprekingen tusschen de bondgenooten N' '"(geaét. Maandag namiddag werden de fransdie en Engelsche standpunten erz m h! in verband met den Europee- scbeu toestand. Aangaande de verklaring van M. Cuno, dat Duitschland tot einde 15122 een bedrag van 54 miljard goud mark heeft betaald aanleveringen in nalura, in baar-gelden uit hoofde van teruggaven en vergeldingen dient te worden opgemerkt, dat krachtens artikel 235 van het Verdrag van Versail les. Duitschland vóór 1 Mei 1921 had moe ten betalen 15.524 miljoen goud-mark. In werkelijkheid betaalde hel slechts 3.010 miljoen. Van! Mei 1921 tot 31 December 1922 moest Duitschland betalen 4.873 miljoen goud-mark maar het betaalde slechts 2.880 miljoen mark. Op 31 December 1922 had Duitschland dus betaald 5.890 miljoen goud-mark in plaats van 20.397 miljoen. Daarentegen moesten de bondgenooten de kosten der bezetting en de uilgaven, volgens de te Spa getroffen regeling, dra gen tot een som van 3.312.514.000 goud mark. Wanneer men dit Itedrag aftrekt van de Duitsche stortingen, blijft ervoor de schadeloosstelling slechts een som van 2.577.480 000 mark over,waarvan Frank rijk, voor bezettingskosten en voor schotten 1.779.745.000 goud-mark kreeg. Hetovcrschot bedroeg derhalve64451.000 goud-mark, terwijl Frankrijk niets kreeg voor de schadeloosstelling. De gezant van België te Darijs werd, den 25 Mei laatst, lielast aan de Pianola regeering eene studie over de herstellin gen tc overhandigen. Baron Moncheur, gezant van België* te Londen, heeft op zijne beurt opdracht gekregen er kennis van te geven aan de Britsche regeering. ten einde het gemeenschappelijk onder zoek door de bondgenooten voor te be rei den. Eene zelfde meedeeling zal gedaan worden door den gezant van België* te Londen. De studie is bestemd om hel onderzoek van het herstel vraagstuk te vergemakke lijken. Nochtans, zooals gezegd wordt in de meedeeling, uitgevaardigd na afloop van de laatste Fransch-Belgische bespre kingen te Brussel, is het noodig dat de Duitsche regeering eerst een einde steit aan den lijdzamen weerstand welken zij in het gebied ingericht beeft. Het duur leven neemt toe in Duitsch land. Voor 100 Belgische franks wordt reeds 400.000 tot 450.900 mark gegeven Een beefsteak kost 15.000 mark een flesch slechte Moe zeiwijn 18.000 ;een ge wone sigaar. 1.000 een rit op den tram 800 een kamer in hel hotel 20.000 een glas bier 1 000. Voor een paar nieuwe schoenen betaalt men 500.000 mark voor een hoed heeft men 250.000 mark van- doen voor een heel kostuum moet men miljonnair spelen. Toch is elkeen net gekleed en sterft er niemand van honger er zijn niet meer bedelaars dan vëtór den oorlog. De schouwburgen en danskoten doen goede zaken. ZOMERFEEST Zl i t Was opgeruimd en geestdriftig dat honderd en tien leden van onzen scboonen bond Zondag laatst met vaan en trom in top de stad uit- en den Werf wijk optrok ken. Niettegenstaande het op dat ogen blik dreigende slecht weder, werd bij De Reuze de prijstuinbolimg aangevangen vol ijver en goede luim.De zon zelf scheen zich weldra te schamen over hare ont houding eo mederiereod schoot ze haar blijde stralen op de woelende bende. In De Drie Meerscben waar op zangprijskamp luimige !i sieren met va- derlandsche zangen afwisselden, op de vuurvogelscbieting bij t Wit Peerd en bij Het Hof van Commerce op de bekorting voor bolders en schutters aan 0. L. Yr. Kerk. overal heersehte dezelfde geestdrift, dezelfde eendracht, dezelfde (tropee- broederlijkheid, en t was rakend d hon- I derd niaü dat de stoel om 9 1,4 ure in de 1. Desehodt Hector 2. Altai d Umer 3. Orbie Hector Debeegher 50 frank 40 26 20 5. De Byser Kugène 10 6. Van Eeeke Michel 10 7. Vandermeulen Jos. 10 8. Gom bert Willy M a 9. Buseyue Aloïse 5 170 frank. Tuinbolling. 1. Hespeel 50 frank. 2. Sergier J. 14 3. De Gryse Henri 14 4. Geldhof Modeste 14 5. Goussey Tbéoph. 14 0. Samyn Sylvert 14 7. Bouthé Cam. 14 8. Melis Jul. 14 9. De Byser Rich. 14 10. Beral Georges 12 11. Samyn Maur. 12 12. De lieir Remi 8 13. Isaac Flor. 8 14. Dave Georg. 5 15. Keignaerl Gas. 5 212 frank. Zang. 1. Deroo R. 10 frank. 2. Catteeiiw BT 10 3. Devos M. 10 4. Melis J. 5. Tavernier 5 6. Deraedt Cyr. i) W 7. Sergier J. 5 50 frank. Vogelpik. 1. Geldhof M. 10 frank. 2. Papegaey B. «0 3. Verhaeghe J. 5 25 frank. In het geheel Vier honderd zeven en vijftig fr. Fr 457 PRIJZEN 457 Fr. N'og menig lekker glaasje werd gezel lig gedronken, en het feestje liep af gelijk het begonnen was in iedereens smaak voor treffelijk vermaak. De honderd en tien leden welke aan wezig waren en hun genoegen uitdrukten over het wellukken van het feest en de schoone prijzen, vragen zich af hoe zon der GEGRONDE reden zooveel makkers van zulk schoon feest zich kunnen ont houden. Het vieren van 11 Juli werd voor dit jaar ais volgt ontworpen, behoudens goedkeuring door de stedelijke overheid Op 11 Juli, te elf uur s morgens, op de Bertenplaats, concert door de muziek van den Katholieken Kring, en Turnoefe ningen door de Christene Turnersgilde Vlug e> Vroom». Te acht uur 's avonds, in deo Stad schouwburg, zang-en toooeelavond met kosteloozen ingang, en waarop IEDEREEN wordt uitgenoodigd. Medewerking tot dit feest werd gevraagd aan de volgende Maatschappijen Koorzangmaatsebappij de A rue Burgers de Barbaristen de Victor in en Siote-Anna de Ylaamsc.be Vrienden de zang- en tooneelafdeeling van bet Volkshuis de V. O. S. De twee eerste dier maatschappijen hebben zich verontschuldigd wegens tijdgebrek de drie laatste hebben hunne medewerking toegezegd. Aangezien het Komiteit na overleg Pe s'ist heeft geen Yolisoptocht te houden, is het gansch natuurlijk dat de maatschap pijen van stad dus tot geen optocht wor- den opgeroepen. De uitnoodiging tol he, Concert en den feestavond is gericht tot IEDEREEN Het programma zal naderhand r og om standig bekend gemaakt worden. Namens het Komiteit. De Schrijver De 4 oorzilier Albert Baert J- UcrUttd* DE BELGISCHE EOLOSIE. In den laatsten tijd is men, in kringen die vroeger onverschillig bleven, meer aandacht gaan schenken aan de natuur- schatten van onze Congo kolonie. Onder deze schatten neemt de voorlbrengst van diamant een aanzienlijke plaats in. De voornaamste centra van diamant- voortbrengst in de wereld zijn thans Zuid-Afrika. het Engelsch protektoraat in Zuid-West Afrika, Engelsch Guyana en hel bekken van de Kasai-rivier in den Belgischen Congo. De rijkste streek is onbetwistbaar Xuid-Afrika. De diamantvelden in Congo, die het laatst wei-den ontdekt, brengen jaarlijks 500.666 karaten op. De diamanten van 't Kasai-gebied evenals deze van Guyana zijn over het algemeen klein en hun ge middelde w aarde is geringer dan die van de Kaapkolonie. De w aarde van de verborgen diamant- schatten in Belgisch Congo schijnt echter zeer groot te zijn. Het verbruik van diamanten in het ju- weeliersvak houdt gelijken tred met den aangroei van den rijkdom, De jaren 1921 en 1922 waren krisisjaren en de diamant- waarde daalde dan ook. Thans heeft diamant een waarde, twee maal hooger dan vóór den oorlog. De wereldmarkt wordt beheerscht door bet Londensche syndikaat, dat toezicht oefent op schier de ganschw ereld voort brenging, uitgenomen deze van Congo. Voor diamanten worden thans dc beste afnemers gevonden in de Vereenigde- Staten van Noord-Amerika. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondis sement Yper tcerd de schade weerde 1914 als volgt vastgesteld voor na- termelde personen KEMMEL Yandeiibcrghe Bené 30577 WÈSTOCTEB Yandenbergh Bene 22275 Bassalie Edouard 3725 Verbaere Jules 2600 LOCRE Vlaemynck Emile 33340 DHANOUTEH-WESTOITKR Wc. Adolf Deberdt Hoorelbeeke 33209 Wij voorzagen over acht dagen eene gunstige stemming over tiet Hoogesehool vraagstuk. Buiten alle verwachtingen werd het ontwerp de Broqueville verworpen met 40 stemmen tegen 4 en 2 onthoudingen. Ten gevolge van deze stemming verga derde Donderdag de ministerraad en I>e- slool het kollektief ontslag van het kabi net aan te bieden. Men gelooft algemeen dat de koning op nieuw beroep zal doen op M. Theunis oor het samenstellen van het ministerie. Indien M. Theunis aanveerdt, hij zal zieh bij het parlement aanbieden met een welbepaald programma over tie hooge sehool kwestie alsook over de inrichting van het leger. Hoeveel vaa de aarde is nog niet ontdekt ïn dezen tijd. nu de geheimen der Dolen zijn ontsluierd en w ij de onherbergzaamste streken in onze kinemascbouw burgen kunnen aanschouwen, is men vaak ge neigd aan te nemen, dat de aarde voor ons geen raadselen meer zou bezitten. Eo toch is er nog genoeg te ontdekken voor hen, die den vorsehersdrang in zich ge voelen, want niet minder dan een achtste deel van de aard-oppervlakte is nog ge heel onbekend. Een Amerikaansch geleerde berekent dit gebied op 7 miljoen vierkante mijlen, waarvan slecht 200,000 vierkante mijlen op rekening van de Poolstreken komen, terw ijl het overige hoofdzakelijk verdeeld is over Azië. Afrika en Australië. Afrika behoort niet meer tot de minst bekende landen. Veel minder bekend is de Dheoawoestijn in Arabië waar men over eene uilgestrektheid van 200.000 vierkan te mijlen 'dat is vijfmaal de oppervlakte van Eng' tend) geen plekje green en geen droppel water vermoedt. Ook Noord Gni nea is n >g voor een groot deel onbekend Dit land is zeer ontoegankelijk, daar de Papoea s buitengewoon strijdlustig en al les 'R-ve gastvrij zijn. Toch begint al- tbans het Nederiandseh deel van Noord Guinea door de expedities der laatste jaren en meer bekend te worden, an het vasteland van Australië, wacht nog eea vierdedeel op een eersten ontdek en nog nooit heeft een blanke k °yerscfiredeo van hetgroote ge- niea. dat /joh tusscben Columbia en Peru M^srektherhaaldelijk heeft men getracht to leze streken door te dringen, maar koortsen, de vergiftige slangenen de drey60 he n öQderzt'êkers terugge- De kapilaalsvermeedering is besloten geweest in de vergadering van Vrijdag 1. De 240.000 nieuwe titels zullen aan geboden worden aan de oude aandeel houders aan 420 waarvan 4 20 fr. te stor en bij de inschrijving. Het iaschrijvings- recht is van 4 nieuv.e actiën voor een oude. L)e inschrijving van de 12.000 nieuwe titels voorbehouden aan de oude aandeel houders w ordt gestolen den lOaanst. Men meldt als waarschijnlijk de verdee ling van 175 netto aad de kapitaalactien en 150 aan de dividendaclien. Een voorschot van 500 fr. zou verdeeld worden met 1 Juli aanst. Men schat de volledige verdeeling op 1.000 fr Kasbons 4% 1923 Deze titels mogen geruild worden te gen kasbons der stad GENT 6% 1922. vrij van belasting op den voet van twee kasbons 6% van 500 fr. ieder tegen een terug betaalbaar kasbon aan 4% De uilkeerw aarde der kasbons 1913 is: (.000 Daar de prijs van uitgifte slechts 030 frank was heblien de dragers dezer bons recht op fr. 1000-1,40 (i% laks op 70 franks) zij 998,6 Dëzesom moet echter vermeer dert worden m.M het bedrag van de laalsle koepon zij 20 fr.-0,40 (2«n taks) - 19.6 De te ontvangen som bedraagt dus 1018,2 Tegen een dezer kasbons 4% worden twee kasbons der stad GENT van 500 fr. afgestaan dus aan 1.018.20 interest van 1 Maart tot 30 Juni inbegrepen zij 20 fr. De w erkelijke prijs van uitgifte komt du op 998.20. De bank TR ANSINTER bezorgt de ver wisseling Monceau-Fontaine fr. 212.-50 AANBEVOLEN GELDPLAATSmGEN. 1* Kasbons Gemeentekrediet 5 'v uitbetaalbaar aan pari den 1* October 1930 Intrest April-October. 2 Schuldbrieven Crédit Natio nal a ITndustrie »nde de w aarborg van de Nationale Bank van Belgie. uitge geven a terugbetaalbaar aan pari in 1932. 3 Kasbons TRANSINTER., 4 een jaar aan belasüngsvrij, intrest be taald op voorhand. 4 Schuldbrieven Grondkrediet van Belgie 5 12% aan tién jaar. Be lasting 10%. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de Ba5* TRANSLATER. RoihI de Wereld. De statie van Broadstreet, te Phila delphia, (Ver.-St.) werd Dinsdag door het vuur vernield. Kr bevonden zich der tig treinen in de statie en eer inen ze kou verwijderen, stonden ze ook in brand. Men heeft geen persoonlijke ongevallen te betreuren. De schade wordt op 31 miljoen frank geraamd. Chineesche ambtenaren hebben in het bezit der Chineesche militaristen ma teriaal gevonden dat voldoende was voor de vervaardiging van 15.000 gifgasboin- men. Het aanwenden van dergelijke moderne middelen om hun werking kracht bij te zetten, heeft men blijkbaar te kras gevon den. Engelsche firrnas hebben reeds een waarschuw ing ontvangen om de vervaar diging van bommen niet te vergemakke lijken. In de Stalen Kansas, Oklahoma en Texas (Noord-Amerika) heeft het de drie laatste dagen der vorige week zoo gewel dig geregend, dat heele vlakten onder water gezet werden. De schade zou ver scheidene miljoenen dollars lied ragen. Te Arkansas-City zijn ongeveer 8.000 perso nen zonder dak. Ook te Wink field werden een aantal huizen vernield. De Engelsche stoomboot Maidan metende 8.000 ton, op weg van Calcutta naar Londen, is gestrand op de rotsen nabij het St-Jaureiland, in de Boode Zee. Het schip, dat een groot lek bekomen had zonk spoedig naar de diepte. L)e passa giers en al de leden van de bemanning zijn gered. De Engelsche minister der lucht vaart heeft bevolen proefnemingen te doen met een nieuw kampvliegtuig, welk een snelheid moet ontwikkelen van 240 kilometers per uur. 't zij 60 maal meer dan het snelste thans in den dienst gebe zigd viiegmachien. De grootste der Amerikaansche mi litaire bestuurbare ballons, de D. 1). 1. die tegelijk het grootste luchtschip van de Vereenigde Staten was, is, te Dayton (Ohio), tijdens een ontzettend onweder vernield geworden. Zekere Jufvrouw Brenlner, te Gene ve. zou Donderdag in het huwelijk treden Toen ze gansch in bruidstooi stond, wilde ze eene sigaret aansteken. Haar sluier' vatte a-uur. vervolgens haar kleed en eer men de vlammen kon uitdoven was de ongelukkige zoo ijselijk verbrand dat ze weinige stonden later stierf. En in de kerk stonden de priesters, de bruidegom en de genoodigden vruchteloos te wachten Ten slotte werden ze op de hoogte gebracht van het akelig nieuws, waarop men den bruidegom bewusteloos moest wegdragen. De exprestrein van Barcelona naar Valenciê, en de gewone trein, die in tegen overgestelde richting kwam, zijn in de nabijheid der statie Benicoulo (Spanje) op elkander geloopen. Verscheidene wa gons zijn vernield. Officieel kondigt men aan dat er 1 doode 3 zwaar gekwetsten zijn. Nochtans zouden bijzondere berichten bewijzen dat er tal rijker slachtoffers zijn. De Amerikaaoscbe stoomer Brave Co ur is de haven van Leizoes binnen- geïoopen. De kommandant, de loods en de kommissaris aan boord waren binst den overtocht vermoord geworden. Men heeft de noodige maatregelen getroffen om den moordenaar aan te houden. Te Billy-Montigny. tea huize van de echtelingen Delattre, had de moeder boo- nen gereed gemaakt voor het middagmaal Het driejarig dochtertje AdMphine slikte eene der boonen heel in en eenige stonden later was het arme kindje een lijk, gestor ven door verstikking. De Italiaan Lampiano die verschei dene autokoersen meegemaakt heeft,deed Donderdag morgend een proefrit in het vooruitzicht der koers, door de Zwitser- sche aulomobielklub ingericht, in de om geving van Gex. Nabij den bergpas van de Faucille klonk de auto om en Lam piano werd gedood. {bij de Post) AZET VAN ERINGHE b m b Uitgevers-Eigen aars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PosTcaecKEitrxfNa X' 48459 Ieder medewerker A Het blad staat ter blijft verantwoor- b* kk ng van al delijk voor z. ne jESs-v *h t gvd meent bijdragen. met bet algemeen Bijdragen in te jy nut en b iang. zenden zooveel mo- -xlMr. KI. k legen den Persoonlijkheden ond. rdag noen. nemen we niet 09. bij {bij de Post) DUITSCHLANDS ONTWAPENING Ontdekking van tanks Naar een wapenstilstand Amerikaansche tuwchenkomst Engelsch optreden te Berlijn DE DUITSCHE BETALINGEN Cuno't onjuiste verklaring De Belgische Voorstellen Duur leven a I' t.U -M '1 awvl- 4 J*l Diamant in Kasaï Medegedeeld door do Bank TRANSINTER. Asturienne des Mines Electricite ouest Belgique Madrid Palace Hotel Noel Sart Stad Gent AF TE KNIPPEN KOEPONS Lille-Roubaix-Tourcoing fr. Frainj. 17.13 Génerale Franfaise de Tramways id. 11.98 Omis de 4

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1