Aan onze kezers. De Bezetting van de Roer. tssffsxffSSSS UITSTAP naar BLAMKEHBERGHE GROOT TURNFEEST TWEEDE JAAR N 4s 1 5 centiemen liet nummer ZONDAG 24JIM 19:23. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Turn-Glub «Be Onvermoeibaren» Kond de W ereld. Gebr. DUPONT Horlogerijl POPERINGHE. Heden Zondag 24 Juni 1923 ZONDAG 1 JULI 1923 NACHTFEEST Bureegerief Het Vraagstuk Yan het Herstel De Ministerieële Krisis. Oorlogsschade. Financieële Inlichtingen op de Groote Markt. AANBEVOLEN GELDPLAATS1NGEN. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Praclitpapiei in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 bij de Post) Pope ri n g he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.30 fr. buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenlandli.30 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. u m a m m Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. POSTCHECKREKKMKG N 48-459 Ieder medewerker Het blad staat ter blijft vcrantwoör- a /t b< -chikking an al délijk voor zijne f ie h-i goed meent bijdragen. m>t het algemeen Bi tragen in te JA* nut en t> 'an£- zend.-n zooveel rao- 'j.JSWxr gelijk tegen den 3, '.-y Persoonlijkheden Donderdag noen.nemen we niet oy. Aankondigingen Op 1* en 2'bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4* 0.33 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhaiidel Mouters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN a &ou4, Zilver, Niekel PARRlREN ju Goud, Diamant. bij G.Dupoiit&Zoon Vperstraat, 2 bij de Post) Poperinghe. Veertien dagen geleden, schreven wij ecnen open brief aan onzen confrater l)e(n) Po pering henaar n en verleden week gaf hij zijn antwoord. Gij hebt beide artikels gelezen. Khwelwat zegt gij ervan beste lezers Wat fiere Held wat flauwe praat De Gazet van Poperinghe. Op dit oogenblik is het Belgisch leger in bezet Duitschland 24,000 man sterk. Daarover is den minister van landsver dediging uilleg gevraagd geworden, daar een intergeallieerde overeenkomst onze deelneming aan de bezetting op 13.300 man vaststelt. De vraag, welke den minister werd ge steld, luidt als volgt «De Handelingen van de Kamer van 30 Mei vermelden als volgt eene ver klaring van den minister van landsverde diging Ik verklaar dat wij in bezet Duitschland ongeveer 17.000 man hebben en dat het Hóerdetachement ongeveer 7.000 man sterk is. Waarom 17.000 man in plaats van 13.300 Eene internationale overeen komst van na het Verdrag van Versailles heeft de kontingenten anders bepaald Het is niet het Verdrag van Versailles, maar eene latere intergeallieerde over eenkomst, welke onze eerste deelneming aan de bezetting van den linker Hijnoe\er bepaalt, voor het eerste tijdperk van vijf jaren, op 13.000 man. £ou de mmislei niet willen zeggen, wanneer die overeen komst is gewijzigd geworden, en in wel ke voorwaarden de nieuw gesloten ei eenkomst ons kontingent op i -'HIO man zou hebben verhoogd f De minister heeft den volgenden uitleg vo rlcond Krachtens beslissingen door de geal lieerde regeeringen, genomen in Angus lus 1010, werd de getalsterkte der Belgische bezettingstroepen in het mjngo bied, op ongeveer 13.200 man bepaald. In den geest der regeering moet (lat kontigenl uitsluitend samengesteld zijn uit onderrichte militairen. In de praktijk werd het getal 13 zO<t man steeds te boven gegaan, ten gevolge van de noodzakelijkheid van in Duitsch- land de rekruten af te richten, die tot de eenheden van het bezettingsleger behoo ren. Het bleek inderdaad onmogelijk, bij ge brek aan kaders, *oor die onderricht,ng in Belgie te zorgen. Daarbij de bezetting van het bm^e- Kta 'naar teel' 'Cm or sot pen van niet '»dernfhte bezettingsleger en hu ftt ,erieWasgQ1 waaropde infanterie- en,k wor- met onbepaald huiswaarts g van den, niet °vewI,s^nJ£ jon^re klassen, bet binnenroepen df 7 getalsterkte hadden txht gevolgde h ;tiranderlijk van bet bezettingsleger zee te maken. j-r.il tncuslu^ Toen de Opperste R^dop.^^.^ 1021 besliste een mef bet missie bijeen te rojPg1' lle kosten geven van haar advn» «telling van het bezcW^^' *iL1iger in df die de Belgische verlegt - kommissie te verdedigen Ial. da men Die gemiddelde bevwKkn. van 16 Maart op 19-300 man r>.- stedt, Het is maar hachelijk gesteld met de voedselvoorziening in het Roergebied door de stremming van het Duitsehe spoorweg verkeer en de voorwaarden, die de Fran- schen thans terecht voor het vervoer van evensmiddelen laags de gemilitariseerde ijnen stellen. Die voorwaarden zijn 1Betaling van de vracht in de kas der Fransebe-Belgische regie 2. Betaling van 10%. der waarde van de zendingen. De Duitsehe overheden weigeren echter de Franse he voorwaarden te aanvaarden zij weigeren ook de treinen met levens middelen, die nog op de lijnen staan wel ke laatst liezet werden, tegen betaling der 10% van de Fransehen over te nemen Zondag hebben de Fransehen de statie Gelsenkirchen-Sehalke, de Belgen de mij nen Hugo I, II en III, bezet. De bondgenooten hebben een nieuwe dwangmaatregel, ter verscherping van de drukking in de Boer, getroffen. Dftte maatregel verbiedt het vervoer van coke linnen hel Roergebied, daar het bewezen is dat dit vervoer aanleiding heeft gege ven lot smokkelarij van aanzienlijke hoe veelheden coke in onbezet Duitschland. Frankrijklielgie en Engeland Tijdens de Franseh-Belgisehc konferen- cie van Brussel is er beslist geworden dat de allereerste voorwaarde tot onder handelingen met Duitschland voortaan zal wezen het stil leggen van alle Duitsch verzet inde Boer, zelfs van den lijdzamen weerstand. Frankrijk en Belgie hebben zulks meegedeeld aan Engeland en Italië. Zooals men weet heeft M. Stanley Baldwin hoofd der Engelsehe regeering, aan M. 'oincare en aan M. Theunis gevraagd dat zij duidelijk zouden bepalen wat zij be doelen met lijdzamen weerstand. M. Poincaré had den wenseh uitgedrukt dat Frankrijk en Belgie op die vraag een gemeenschappelijk antwoord zouden ge ven. Zaterdag heeft hij de Belgische re geering een ontwerp van antwoord meegedeeld, met verzoek aan MM. Theunis en Jaspar hpt te willen instudeeren. Het antwoord dat M. Poincaré heeft opgesteld, is ingegeven door een w aren w enseh van Engelsch-Franseh-Belgische overeenkomst en is opgevat in zeer hartelijke bewoor dingen. De Fransche regeering wil alles in het werk stellen om de intergeallieerde verstandhouding weer recht te helpen. In dit opzicht zal M. Poincaré krachtig ge steund worden door de Belgische regee ring, die de oneenigheid onder de Bondge nooten altijd heeft betreurd en steeds geieverd heeft om de eensgezindheid en de eendracht te herstellen. Belgie wenscht niet alleen de verstandhouding met Enge land. maar ook met Italië. Ziehier nu den zin van het Franseh ant woord op de vraag van M. Baldw in. Wanneer Frankrijk spreekt van de stopzetting van den Duitschen weerstand in de Boer. dan verlangt het dat het Reich eene proklamatie zon afkondigen waarin het zijn volk en zijne ambtenaars openlijk en stellig zal aanmanen alles te vermijden wat het militair en burgelijk bestuur der wzette gebieden kan hinderen. Indien de Duitsehe regeering erin toe- so-mt dien weerstand te laten varen, dan zou r sank rijk bet huidig bezettingsregiem Nervangeo door de «onzichtbare bezet ing». zooals deze ingericht w erd den 11 en 12 Januari laatst, wanneer de Fran sche troepen slechts in de Roer zijn ge dragen als beschermers van de burger* hjke zendingen van ingenieurs, nijveraars en financiers, gelast met onderhandeld gen te voeren met de Duitsehe nijveraars Die troepen waren toen in de Roer enkei en alleen om die burgerlijke zendingen te liehoeden tegen aanslagen en geweld daden. Ziedaar de beteekenis van het Franseh- Belgiscb antwoord aan Engeland. Wanneer dit antwoord naar Londen zal opgestuurd worden weet men nog niet daar de Belgische regeering tbans in een zeer kiesehen en moeilijken toestand ver keert. De ontslagnemende ministers zijn verzocht de loopende zaken van huune ministeries af te handelen. Het Fraosch- Belgiseh antwoord aan Engeland is eene daad van internationaal belang en men vraagt zich af, of MM. Theunis en Jaspar die verantwoordelijkheid nog mogen op nemen. Het is echter te voorzien dat zij dit wel zullen doen, in geval de Belgische regeeringskrisis geene spoedige oplossing (rijgt. Staatsmiddelbare School te Poperinghe. Dinsdag 12 Juni kregen wij in de zaal van het Palace, perstraat, een vertooning van het Theatre La Fontaine van Parijs, bijzonder aanbevolen voor on derwijsinstellingen door den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten van België Echte kunstvoorstelling en iets eigen- aai digs tevens op tooneelgebicd. Beoor deel enkele fabelen van den grooten dichter La Fontaine (WIP eeuw) op het tooneel gebracht. De fabel zelf wordt eerst op meesterlijke wijze gedeclameerd en op dat thema volgt een tooneelaanpas- sing van comiscben aard waar jeugdige actricen in dierenkleedij de personnages uitmaken. Alzoo werden opvolgentlijk gespeeld in 't Franseh natuurlijk, maar hoe prach- ig la Gigale et Fourmi, le Lion et le Bat, l'Huilre et les Plaideurs, le Loupet Agneau, le Ghat la Belette et le Pelit Lapin. 't Was een hoogst verdienstelijke en welgelukte voorstelling, waar voordrachl en gebaren en uitgalmiog al even puik was. De leerlingen onzer Staatsmiddelbare school waren echter alleen om hel te kun nen genieten. In Yper waren al de gemeen tescholen tegenwoordig, en waarom niet De kinders gaan wel naar de cinema, w aar zij veel minder stichtends te bew on deren krijgen De jongeren hebben er een genoeglijk uurtje overgebracht. De ouderen hadden zich onthouden. Gebrek aan reclame... of meenen zij dat de goede La Fontaine al leen voor kinderen geschreven heeft De kt eest ie der ontbinding der Kamers Indien M. Theunis er niet in lukt het ministerie samen te stellen, zal men af te rekenen hebben met een zeer ingewik kei den parlementairen toestand. In dit geval zou men geen andere oplossing inzien dan de ontbinding der Kamers. Daar de provinciale senators aangeduid worden door de provincieraden, zouden ook dezen moeten ontbonden worden. Er bestaat eehtereene moeilijkheid. De kiezerslijsten zoo voor de wetgevende als voor de pro vinciale verkiezingen, zijn niet herzien Meestal de gemeentebesturen hebben het werk van het in orde brengen dier lijsten nog niet aangevangen, daar de regel matige wetgevende verkiezingen slechts toekomend jaar moeten geschieden. In de groote gemeenten van het land, zal de herziening der kiezerslijsten vier tot vijf maand tijd vergen. In geval van ontbinding der Kamers, moeten de kiezin- geo plaats hebben binnen de 40 dagen en het ware onmogelijk de verkiezingen te doen geschieden met zich te bedienen van de niet herziene lijsten. Het antwoord tan M. Theouis In de wandelgangen der Kamer ver klaarde men Donderdag namiddag, «lat M Theunis zich s avonds niet bij de Ko- ning zou begeven. Hij zoo zijn raadple gingen voortzetten en zich beden a njdag fn het Paleis aanbieden, om den Koning zijn antwoord mee te deeleo. De onderhandelingen tan Donderdag M Theunis heeft. Donderdag morgen MM Mechelynck. Liebaerten Carton out "^'"l-écber. DeWieek. Slagnette. Va» hier. Nolf en Van Overbergh werden s na- Vrijda ^irSUHeyman volisvertegen- woord iger, naar hei kabinelI van den ontstae ge venden eersten «natter ontDO- den. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis sement Yper werd de schade weerde 1014 als volgt vastgesteld voor na- vemnelde personen POPERINGHE. Six Auguste Matton Kemi Clabau Ferdinand Duinelie Art. Cappoen Maurice Yasaeur Joseph Mammertyn Heori Patteyu llenri Lietaèrt Rachel Delanghe Jules Poissonnier Gamille Delava Alois ELVER DLNGHE. Bulckaen Henri Bulckaen Henri BEMNGHELST. Ducornelz Aiiné Bendel Alois Yan Eecke Achille Boudry Henri Odent Henri Bugenne Désiré WESTOtTEB. Delhaye Henri Dumelie Henri Deberdt-Therry Camille Cacnen Julien LOCRE. Yeunin Jules K EMM EL. Yennin Jules Lemahieu Hector ZILLEBEKE. Lei re Charles YPER. Gelein Maria STA DEN. Huygghe-Dobbels Richard AeckHamaut Alois Yanhaverbeke-Comyn Henri Boucke Bené Bouckaert-Devrome Jules Pomme-Kinoo Cvrille 2797 2493 240 439 2473 3046 841 3296 1740 4020 304 3308 2923 2244 4413 2033 1280,3 3088 090 19336 1211 1244 1312 11147 12901 12383 54944 500 3785 8325 3010 13280 730 7015 1070 Al de leden worden uitgenoodigd op de algemeene, buitengewone vergadering welke zal plaats hebl>en op Zondag 1 Juli om 2 ure Een Vlaamsche Redenaar roert er het woord Daar er in die vergadering eene hoogst belangrijke beslissing door de leden zelf zal dienen genomen te worden, is het plicht voor eenieder tegenwoord;Zjjn Persoonlijke uitooodigingkaarten zijn ver zonden. Indien enkele niet besteld w aren bij verandering van woonst of mis opne men van adres dan gelieve men het tegen woordig bericht als uitnoodiging te aan zien. Het Bestuur Ougrée Marihage. De bruto win sten van het verloopen boekjaar bedragen 23 miljoen, latende als netto winsten 18 miljoen. Eene verdeeling van 30 bruto is voorzien. Tissage La Flandre. In onze mede- deelingen van den 23 Februari gaven wij een verslag over deze firma. De koers w as dan van 1000 tot «100 frank Deze waarde die den aandacht verdiende is tot 1700 geklommen. In dezelfden aard heb ben wij gesproken van de actie B<>4AL AXMINSTER die binnen kort zal gekwo- teerd worden. Congo Beige- Men meldt dat de brutto winsten 4 miljoen bedragen» De netto winsten zijnde van 2 miljoen 4 duizend zullen ganscb aan uitdoOTingen besteed worden. Door eene onvoorziene geschiktheid van het Uitvoerend Komiteit is men verplicht te vertrekken met den trein van 5 ure 25 minuten 's morgens. De KOEPONS mogen ZATERDAG avond afgehaald worden in het lokaal bij Alidor Decadt, Groote Markt. PROGRAMMA Om 5 ure. Vertrek uit Ons Huis en Optocht door de straten der Stad langs de Groote Markt, Vlamingstr., enz. Om S ure. CONCERT op de Groote Markt door het Muziek der Philharmonie. OM 9 URE en HALF: 1Oefening door de Jongste Turners. 2. Oefening door de DAfdeeling. 3. Oefening door de Afdeeling. 4. Ballet des Bohémiens 1' deel. 5. Piramieden. 0. Plastisehe Houdingen. 7. Ballet des Bohémiens», 2*deel. 8. Piramieden. 9. Acrobatie. 10. Ballet des Bohémiens», 3* deel. Tot Slot FLINKE KUNSTPIRAMIEDE Het Bestuur. Senelle-Maubeuge. De uitslagen van het verloopen lioekjaar zullen toe laten te verdeelen 33 aan de actiën op naam. 29,32 aan de actiën aan drager. Tramtrags de Bangkok De ver deeling is vastgesteld op 33,60 netto aan de kapitaal actie en 28.80 aan de divi dend actie. Centrales Ftectriqnes des Flandres. De inschrijving heeft plaats van den 20 tot 28 Juni aan 540 per titel betaalbaar bij de inschrijving. De nieuwe actiën zijn Voorbehouden aan de oude aandeel houders in verhouding van eene nieuwe actie voor twee oude. De obligatie- en kasbonshouders zullen ook recht hebben in te schrijven in verhouding van eene nieuw e actie voor 4 obligatien of kasbons Papeteries Anrersoi&es. Een bui tengewooe vergadering is bijeengeroepen ten einde le beslissen over het voorstel van het kapitaal tbans van 3 miljoen op 9 miljoen te brengen door het uitgeven van 30 duizend kapitaalactien van eene nominale waarde van 100 frank. 1 Kasbons Gemeentekrediet 5% uitbetaalbaar aan pari den 1" October 1930 Intrest April-October. 2« Schuldbrieven Credit Natio nal a rindustrie onder de w aarborg van de Nationale Bank van Belgie. uitge geven a terugbetaalbaar aan pari in 1932. 3' Kasbons TRANSINTER.. een jaar aan belastingsvrij, intrest be taald op voorband. 4 Schuldbrieven Grondkrediet van Belgie 5 12». aan tien jaar. Re lasting 10%. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de Banx TRANSINTER. 5.75 een jaar, be is'r gen ten laste van drager - Netto opbrengsi 5.05 I intrest betaald op voorhand. Verwoeste Gewesten 5% W'dJ. De titels ingeschreven bij de Bank TRANS INTER zijn ter beschikking van de be langhebbende in hare kantoren of bij hare agenten. Wij herinneren dat de eer ste trekking plaats heeft den 20 Juli en bij uitzondering zal bedragen 1 lot van 1 miljoen, 3 loten van 100 duizend. 6 lo ten van 50 duizend, en 15 loten van 10 duizend. AF TE KNIPPEN KOEPONS. Grand Bazar Saint Lambert Fr. 23. Merbes-Sprimont cap. 42.30 fond. 214.13 Electricité et Traction priv. 27.25 V raagt overal De vervoerstakingte Barcelona(Sp.) ontstaan tengevolge der afdanking van twee haven werklieden die den 1 Mei ver let hadden, duurt nog altijd voort. De syndikaten hebben besloten de be weging vol te houden tot w anneer zij vol doening zullen bekomen, terwijl de bazen de regeering verwittigden dat zij alle mo gelijke toegevingen gedaan hebben. Het vervoer zal, in afwachting eenigzins ver zekerd worden door de werklieden die bij geen syndikaten aangesloten zijn. Tengevolge van bet geschil moeten 90.000 arbeiders, uit de verschillende nijverheidsbedrijven. verletten uithoofde van het gemis aan grondstoffen. Voor de boetstraffelijke rechtbank van Dijon, in Frankrijk, is zekere Jan Be- bel verschenen, 28 jaar oud, die reeds 29 keeren wegens bedelarij veroordeeld is geweest Hij verklaarde nooit gewerkt te hebben, tenzij in bet gevang. De rechters hebben hem den 29* keer veroordeeld voor eeoe maand opsluiting. ALLERHANDE RINGHE De getalsterkte van het Belgisch Roerleger De voedselvoorziening in het Roergebied Nieuwe dwangmaatregel De Duitsehe weerstand in de Roer Medegedeeld door de Bank TRANSINTER Het lekker bier van 't PATERS vatje

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1