Fabriek van Echte Honingkoek Brandverzekering AjS§» ii'öMiaJi'ia We ALLAEYS Zonen, H. Schmidt-Baudrez, ix m;\ r.oKDKX kooi» We J. Gaiam en zonen We H.Moerkerke-Baudrez TRAHSIHTER POPERINGHE Onze SPECIALE KOEK is vervaardigd mei Honing uil Poperinghe en Omstreken (i. Duponl Zoon De Roode Pillen Cam. DEZEüRE-PflüWELS Wn G. TIDWONT LIIWEBS I Garage DEVOS Maurice FBIEM-LEHOUCE De HEKS van PSRA Alle Bankverrichtingen aan de beste voorwaarden Geldbelegging op zicht, kort en lang termijn Vreemde munten aan de voordeeligste koersen Gesticht in 1878. Groote Prijs Eere Prijs AMANDELBROOD De Honingkoek Yperstraat, 24, 28. 30, Poperinghe. MOTOS k..\. herstal Af tos Iii dm pplilen Goeden Koop Alle Drukwerken, Registers en Schrijfboeken GLAGENGHAYUBEN, IN DE PIJ PP EN Telefoon Moden-Arlikelen in 't Groot Mekanieke Schrijnwerkerij Schoone en Voordeelige MEUBELS PUROATINE s 1 5i 5» \epiionse DUMOX cC C •^23- INIEUWPOORT Kickenkweekers i£- Landbouwer a ONFEILBARE REMEDIEX VEBMAXDERE DOOM MAHIEU SAROLEA Harley Davidson r Groote keus van allerhande MEUBELPAPIER Wordt mrtge^O' Medalie van den KONING met Beker VAN ACKERE Proeft ons VERMAARD is Gewaarborgd Zuiver Honing on Suiker. DE VAN is de beste en de voordeeligste 6- Omdat de premiëu langzaam verminderen. Alle inlichtingen te hekomen hij J. Folcque, Vperstraat, 7, c Horlogerij - Goudsmederij - Juweelhandel Dépot der Monters UP Verkooper der Monters Roskopf-Patent de eenige echte en gewaarborgde statie-monter. Regulateur»,Pendulen Wekkers Verkoop van Kettingen in goud, zilver en nickelbijzondere schoone keus van Hiochen, Oorringen en Hingen in goud en Diamant. Aankoop van Goud en Zilver Herstellingen in allen aard ran Jlortoyiën en Jutceelen. Yperstraat, 2, POPERISOHE. (Hij de Post, Groote Markt) Agent voor Poperinghe en omstreken, - POPERINGHE - Groothandel en Commissie Koffie - Kruidenierswaren - Petrool -o- WIJNEN -o- Essence en Oliën voor Autos en Motos Depót der Belgiau Benzine Company der L sines Pannenhuis en van t huis Martini ltossi. Bruggestraat, POPERINGHE. genezende verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inga- wanden vrij .Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen bij II. Xotredame, Apotheker, tiroote Markt, Pope ringhe. lie doos 2 fr.de halve doos 1 fr.25 bij Priesterstraat, f>, POPERINGHE. GHOOTK KEUS van Jachtstoven t Luxe Calori- fèrenvoor Salons en Her bergen, Foyers in koper, stijl Louis XVI, en in Email, Cuisinièren in steentjes en geêm mail leerde, alle slach van keukengerief. ijzerwaren, landbouw- mcchienen, fournoizen. aalpompon, bak- wagens, basen Is, windmolens, lieetmo- lens. wasehkeerns. eerste kwaliteit van Hf HERKEERNS die op BILLEN DRA Al EN Agent der ontroomers er, ploegen MÉLOTTE. 22, Casselstraat, 22, POPERINGHE. Groote keus van allerhande speelgoed Gleis werk, Glas, Spiegels en Ijzerwerk, Verlakt, Panders, Fantaisie artikelen, Aardewerk, Vlaamsehe Potterij en Krui denierswaren, Spoelbakken en Versieps, Tafel-, Lavabo-, Koffie-, Bier-, Likeur- en Keukenservicen, Sobouwgarni turen in brons. Marmer.Geleis en Porcelein Kruis beelden en Heiligen, enz. enz. Alles aan zeer voordeelige prijzen aan de Voordeel ig»te PRIJZEN, bij Gebroeders DUPOHT Yperstraat, 2, Poperinghe. In de Hoode Hot. Glas, Kleuren, Vernissen, Mastic, Siccatif Specialiteit van Gasthuisstraat, 3, Poperinghe. Aimé GRUWEZ Vlamingstraat, 7, POPERINGHE. El legoederen, K leerstoffen, Mercerien, Bonneterie, Wit Goed, Katoenen en Wollen Dekens. Spécialileil ran Stoors en Gordijnen. I' OL R1U REN (Huis L. Monteyne) o— Zelfde Huis Yper, Boterstreat, 6 Bruggestraat, Poperinghe. Landbouw ers gebruikt van Veearts DEVLOO Bloedzuiverend en Maagzuiverend behoedmiddel voor Paarden. COIFFEUR Justin DENÜT=HUVS POSTICHEUE Groote keus van gemaakt goed voorDamenenkinders.Witen fantaisie linnengoed bloezen, rokken, schorten, corsetskousen en zakken schoone keus van stoffeijL pane, zijdeflanelle alle slaeh van breiwerk, mercerien, kabas, portemonnaies portefeuilles; alle veranderingen van gemaakte artikelen worden in t huis gedaan. Parfumeriën, zeepen, haarverwen, champoings, poudre de iz, haar- en tandJ Fantaisie spellen voor het haar te versieren, Haartrc». sen, Rouleaux, enz. Men aanvaardt Haar voor het maken van alle Haarwerk en begeeft zich ten huig| voor coiffeeren van Bruiloften en Feesten. Depót der gi ..te Stoomverwerij en Wasscherij van het oud gekend Hu* DU LION »an Brussel GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING. v'v 'uw w y a I wt Rechtstreeksche invoerders E NÜELSCH E VLAMKOLEN BESTE SUNDERLANDSCHE KOLEN - Verzending per wagon of schip Hot puk 5 franken Veearts Dcvloo, Rckhofstraat H. Notrcdame,apotheker, ür.Markt POPERINGHE. in geval van ziekle bij uwe leghennen of kiekens, vraagt de Tegen Cholera, Diphterilis. Dikke Le ver, enz. nr 4200 fr. 3.75en 7.50 de pak. Tegen Snot MARVOL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch. Tegen Pokken ARSTLOL. fr. 2.50 en 5.00 de fleseh. Te verkrijgen te Poperinghe, bij H. NOTREDAME. Vooraleer nog Occasie Motoren te koopen, vraagt prijs aan hel Huis tot YPEREN. Groote voorragd in Magazijn van Nieuwe MOTOREN en GAZOGENES alsook Locomobilen met Essence, bijzonder geschikt voor Landbouwers en Aannemers. Alleenvertegenwoordigers voor België van Moteur NATIONAL Altijd in voorraad volledige Installation van Maalderijen Fransche en Engelsche Steenen a a MOTOS a a AUTOS aller merken Herstellingen van allen aard Gedeeltelijke en volledige herziening van chassis en motors op waarborg. —o— 32, Casselstraat, Poperinghe. Alleen kolen van eerste hoedanigheid worden ingevoerd Gematige Prijzen. Spoedige en trouwe verzending NEERST1GE AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Telefoon 35. Banque pour favoriser les transactions Internationales Bank tot bevordering van internationale handelszaken NaamI' Venn. Kap. 3.000.000 Maatsch. Zetel GENT Algemeene Hestuurdcrtoór West-VlaanderenFORREST L. AGENTSCHAPPEN: Pcperingkc, Groote Markt, 28, tel, 89 &90. Veurne, Ooststraat. (>4, tel. 7 76. Dixmudc, Kiekenstraat, tel. 44 Moeskroen, Toerkoenjestraat, 109, tel. 179. WYTSCHAETB en Omliggende, Agenl Heer FOJÜRN'fER burgmeester BEVERBN J- TAHON genieenteuekretaris NOORDSCHOOTE i M. BAlLLEUL LEDEGliBM WB8TOUTER ROUSBRUGGE (i. DELANN0O A. DRCLERC.Q A. CLAEySOONE Yperstraat. 43, POPERINGHE. Magazijn van ijzer waren. jacht- en ge goten sloven, beet- raapmolens, boter en w asehkerns, bas- culen, balansen, ko peren, zwarte en ge galvaniseerde mar-' mitten. Groot assor timent van verlakt goed en keukengerief. Alles aan zeer genadige prijzen. Toiles cirées, Linoleums, Alle slacli van Malten,Gordijnen,Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flocon, Crin,\Yolie Rouwbehangsels, Maken van Rouwkapellen Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. DE GAZET VAN POPERINGHE (32) md Avonturen Drama. HOOFSTUK XVII Hij schudde Slurenson heen en weer, riep hem zijn naam in t oor en blies krachtig den adem in "t gezicht. Een ril ling voer hem door het lichaam, zijn oog leden vielen dicht en opende zich weer. 7 jo borst ademde diep. Snel wilde hij zich opheffen, maar zijn l>anden verhin derden 't hem en hij viel terug. at beteekent dat 44 aar ben ik 44 at is er gebeurd 7 r Sta mij vooreerst toe. dat ik dit koord drtorsnijl. antwoordde dokter Rien. en dan moet gij ons vertellen... Stnreoson had tante Siddi ontdekt, die voor Meïanies bed st«>nd en zag nu ook deze. Om s hemels wil, wat moet dat alles beteekenen langzaam zei de d< kier Gij zijl hier in "I slaapvertrek van me juffer Ringhoff. die ge wilde? worgen. Dat is alles, mijn- lieer van Stnreoson- 44"orgen f II hals der jonge dame zal nog eenige (ja„en de tee kenen er^an il ragen. Sturenson streek met de band over 'l hoofd. Daarvan begrijp ik niet Gij moet dezen nacht in mijn woning doorbrengen. zeide dokter Rien tot hem f Ga nu mee, de dames hebben rust noo- dig. t Daarna nam hij afscheid en voerde Slurenson, die geen woord sprak, naar zijn eigen woning, waar hij licht opstak en zijn gasteen bed aanwees. Gij slaapt vannacht hier, onder mijn toezicht, Ik zal plaats nemen in dien stoel tegenover u. Ik verzoek u dringend om ophelde ringen. Het verhoor moei ik openen. sprak de dokter. Vertel mij eerst, hoe hebt gij den af- geloopen dag doorgebracht, heel nanw- keurig, uur voor uur. Sturenson verleide, wat bij den gehee- Ien dag had gedaan. Na 't diner begaf ik mij naar mijn kamer, ik was een wei- nig opgewonden, ontstemd. Goed. daarna Sturenson aarzelde.wierp een wantrou- wnden blik op den dokteren zeiDaar na ging ik naar mijo vrouw v A '1 "f ^!"'ertnikte. alsof hij daf verwacht had. ff 4«der 4 ergeet niet. dat ge tot een 'Kter spreekt. ff i\ bad o :i lang onderhoud, ging ÏÏ2S? dal ik «iet geheel meer kan hunneren, en daarna - ik <k> kamer l' en cr vertier gebeurde Heeft mevrouw eenigen grond, om die Duitschc dame te haten f Sturenson werd rood. Aarzelend zei hij t is mogelijk De dokter sprong van zijn sloel op. ff Nu is de zaak duidelijk. Gij zijt t slacht offer van hypnotische suggestie. Uw vrouw heeft u gedwongen, dien moordaanslag le ondernemen. Sturenson keek met groote oogen dok ter Rien aan. die nu rustig doorsprak Ik hebu, mijnheer, onder uw vertellen, nauw keurig gadegeslagen en verklaar u. daf ge buitengewoon ontvankelijk zijl voor hypooli$el?e invloeden. Er beslaat voor mij geen twijfel, dat inevrouw van Slurenson om redenen, die ik nief ken. u heden in dien toestand bracht, waarin ge willoos haar werktuig zoudt zijn. om baar bevel uit te voeren. Ik moet u zeggen, dat ik u beklaag.de man te zijn vao zoo n gevaarlijke vrouw De woorden des dokters hadden op Sturenson eeo wonderbare uitwerking. De doffe drukking op zijn hoofd was ver dwenen hij voelde zich als tot een nieuw leven or<°ewekl. Nu moet gij *>ok alles weten, alles. zeide hij en vertelde zijn geheele geschiedenis mei Ellen ar i Ik voelde wel. dat ik niet meer mezelf dat ik de wïllooze slaaf van die vrouw was. Maar ik kon t niet weerstaan. Hel was een soort waanzin. Indien gij wilt, kunt eiud aan maken, sprak dokltr H.tO. Gij zult waarschijnlijk in alle stille met Ellen Parrot willen afrekenen zij zou misschien d,e voorkeur aan openbaarheid geven, om een schandaal uit te lokken Het beste zou zijn, de dame van ttoóneel te doen verdwijnen. Of zij is verstandig genoeg dit vrijw illig te doen, of men moet er haar toe dwingen. Ik zal haar dwingen, zeide Sturen son vastbesloten. De dokier zag hem van ter zijde aan. Zeker zijt gij in de eerste plaats er toe gerechtigd. Maar sta mij toe. u ertegen te behoeden, weer gehypnotiseerd te wor den. ik hypootiseer u en suggereer u. dat voortaan niemand anders dan ik in slaat zal zijn. u te hypnotiseeren. Dan zijt gij van die tooyenares bevrijd hoe groot haar macht ook zij. tegenover zoo n oude magiër als ik. heeft zij weinig te bedui den. Deo volgenden morgen ging Sturenson naar zijn hotel terug eu dokter Rien ging een bezoek maken bij de dames. Melanie was uil bed en aangekleed. Ah dat is een verrassing Gij voelt u dus wel genoeg, het bed te verlaten Hoe bevindt zich onze andere patient vroeg tante Siddi. O. met mijnheer van Sturenson ben ik ook vrij tevreden. Zijn zenuwstelsel eehter vereischt bijzondere zorg. Hij was dus werkelijk ontoereken baar t vroeg Melanie. Volkomen, hij was. om zoo te zeggen niet zich zelf. Nog een vraag, w aarde dokter, c zei lante Siddi, wie heeft hem gisteren in dien toestand gebracht Misschien zijn zoogenaamde vrouw «Ja. zij is t. Dat verklaar ik u op mijn woord. Ik kan mij niet voorstellen, dat Stu renson zich in 't geheel geen moeile gaf om zich te verlossen uit dien ellendigen tooverkring. welken die vrouw om hem trok. O, ja, dikwijls deed hij er moeite voor. maar telkens hypnotiseerde zij hem opnieuw op t oogenblik dat haar t ge- schiksle voorkwam. Het is bekend, dat iedere nieuwe, volgende hypnoliseering gemakkelijker gaat vooral wanneer de bewuste persoon veel omgang met zijn hypnotiseer hoeft, word* hij langzamer hand een volslagen willoos schepsel in diens hand. Zoo ging het met Sturenson. Nadat die schoone heks hem eerst gesug gereerd had. dat het huwelijk werkelijk was voltrokken, ging de rest eigenlijk vanzelf. Dus hij is gelukkig onschuldig zuchtte Melanie verlicht. Ja. mejuffrouw, zei dokter Rien lachend. alleen maar weerstandsloos tegenover de macht van die vrouw*. Ik heb t mijne gedaan, om hein ertegen te beschermen, en misschien zorgen jn de toekomst zachtere handen dan de mijne ervoor, dat iedere booze ljetoo4'ering van hem wijkt. HOOFDSTUK XVIII. In haar kamer stond Ellen, klaar om uit te gaan en tegenover haar Sturenson Zijn houding was vast en zelfbewust, ter wijl uit Ellens gezicht een zekere onrust sprak. 44"at w enscht gij l te herinneren aan gisteren av tui mejuffrouw. Ellen kromp ineen nog gaf zij zH niet gewonnen. Strak keek zij hem in <1- oogenen zei, langzaam nadert redend, md een betooverend lachje Ah wilt pj misschien herhalen, hoezeer ge mij be mint f sturenson deed een stap leru:?. Doe geen moeite, de comedie inöd| een eind hebben. zeide hij ruw. 0* blijf, als t u belieft, en hoor uSij aan- Met een hoogmoedige beweging had hem w illen voorbij gaan en hem altec«! laten hij was haar in den weg getrek en zou haar desnoods met geweld terug gehouden hebben. 1 w gedrag is onbeschaamd, mijnlte# zei Ellen, nu ook een anderen toon a-m* slaande. Noem het, hoe ge wiltmaar ge me antwoorden. Waarlijk f Ja, waarlijk. En ik zal onmiddeb.1" beginnen. 1- Om,lat de bestuurraad is uit Poprriu^bruurs die vau grkrtki tiju. iOuid»l al de aauderiiiouJrr» Puperiughr beweww, 3. Ouadstt bet gestufte geiJ iu Puperiughe blijft, i Oiudüt de Maatschappij reeds eeu aamieu- lijk reservefonds bezit. 5- Omdat de braudsehadeu ten spoedigste ge- geld eit vereffend worden. «?awir/sbb BU 4-3, Gasthuisstraat, PCPEHIKGKE. van Voorkomt Balgpijn, Oprijzing, Bewaalen- haid, en vele amlt-re kwalen «Ier paarden veroor zaakt door verandering van kust- en jaargetijden door vermoeidheid van reizen, door langdtirigen zwaren arbeid en sterke voeding. Vermeerdert den cctliittt en vergemakkelijkt de B|iijKVcrtering door het vrijhouden van Maag en dartueu. GunuiKüWUZK Ken soeplepel driemaal daags in het graan of in het drinken. Te bekomen bij Bijkantoren Nieuwpoort, Lichtervelde, Cortemarck, Loo, Alveringhem, Proven, Rousbrugge, Watou, Stavele, Merckem, Couckelaera, Ichteghem, Leysele. Voordeelige Prijzen IgJ

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1