De Studiën voor Jeugd. onze De Bezetting van de Roer. DERDE JAAR V l 15 centiemen het nummer ZONDAG -21» JULI 1923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Rigemeene Spaaf en Lijïpenikas HET HATIOPAli FEEST Gebr. DUPONT G.Dupont&Zoon op 21 üuli. Fonds voor Meestbegaafden. Bureelgerief Het Yraagstuk van het Herstel. Horlogerij Financieële Inlichtingen. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachtpapier io doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 (bij de Post) Pope ringhe. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post8.00 fr. a Buitenland12.50 Ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels tcorden (jetcei'/erd. r: 0 0 Lituevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, PQfERINGHE. PoSTCHECKREUXljfi X' 41459 ingans examen aan de ><»r- ïnaallchoBÏ vóór Régentenniettegenstaan de voor die examens, den ouderdom van 17 jaren gevraagd wordt. Ook leveren de .Middelbare Scholen ieder jaar het grootste deel der kandida ten voor die examens. Later meer daarover. G. 1). C !u ous vorig artikel zagen wij hoe een gewoon begaafd kind, op zijn 12 jaar. zijne lagere school kan eindigen. Nochtans iedereen weet hel, hel kind is verplicht de school bij 1e wonen tot op 1 4 jarigen ouderdom. Kr blijven dus voor het kind nog 2 volle jaren verplichten leertijd over. Deze 2 jaren zijn van een groot belang Van de vlijt, de naarstigheid en de doel matigheid van dit laatste onderwijs hangt liet latere leven van kind als mensch af Wanneer het onderwijs welke het kind op dien ouderdom ontvangt maar eon be zighouding voor het kind is, in plaats van een ernstige ontwikkelde studie dan is het kind in gelijk welk ambacht of bedrijf het later als burger uitvoert, steeds ten achter bij zijn oude schoolmakkers die beier dien schooltijd gebezigd hebben. kijken we rond ons, iedereen zal een pijniging in het hart gevoelen, wanneer hij ziet hoe hij met dezelfde begaafdhe den, als zijn oude schoolmakker of zoon van zijn gebtiur, zooveel meer moeilijk heden heeft in zijn bedrijf. En steeds geeft men aan dit feil den zelfden uitleg .Mijnheer X heeft zulke schooue betrekking - Dit is nu een irroot man met een aangenaam b»ven En een ander antwoordt seffens Zijn vader was een slimme, hij heeft zijn zoon van jongs af naar een goede school gezon den Dus na-een goede lagere school hebben onze jongens vanaf 12 jarigen ouderdom nog een verdere goede school noodig. Daarin is zoo goed voorzien. Dp het Lager Onderwijs volgt het Mid delbaar Onderwijs, dat evenals het Lager ook uil zes studiejaren bestaat. Dus tol 18 a 19 jarigen ouderdom. Eens deze klas sen voleindigd, kunnen de kinders hunne studiën voltrekken aan de Universiteit. Dit Middelbaar Onderwijs woidt aan onze jongens verschaft door de Athenea in de groote sleden en door de Middelbare Scholen in de kleinere steden. Het middelbaar onderwijs in de -Mid delbare scholen bed raag 1 3 jaren. De overige 3 jaren van het middelbaar on derwijs kan de jóngen op de Athenea doorbrengen Zoo b. v. dit jaar zijn er 4 leerlingen die na de studie, in de Middelbare school te Poperinghe geëindigd te hebben naar de Athenea van Oostende en Gent hunne verdere studiën gaan voltrekken. Die ste den zijn ver buiten hunne geboortestad doch ze zijn er in degelijk pensionnaal zoodat alles er verzekerd is. Ook moet men niet vreezen dat deze studiën in een vreemde stad kostelijk zijn. Het Fonds der Meestbegaafden dekt volkomen de noodige onF .sten voor de kinderen die het begeeren. Wat meer is. aan ieder Atheneum en Middelbare School is er een Lagere School gehecht, zoodat een jongen, welke aan 6 jaar naar de Lagere School begint In gaan, er regelmatig kan voortleeren 43 jarigen en zelfs tót 18 jarigen ouder dom. Ziedaar een voorbeeld van een ra Ier- wijs dal een geheel vormt zonder onder brekingen en waar onze kinders regelma tig werkende zich degelijk ontwikkelen. En die studiën aan een Middelbare Schoo welke regelmatig eindigen op 15 jarigen ouderdom, stellen het kind bekwaam ver der te studeeren ofwel op dien ge schik ten ouderd ra niet te vroeg of niet laad rijn vader in zijn bedrijf te helpen een stiel op het werkhuis aan te leeren in een handelshuis de boekverrichttingen te doen. Een bewijs dat hunne ontwikkeling ere sl'« is. I is dat die F» jarige knapen de noodig». kennissen bezitten om mei ge- makkeujAheid de examens af te leggen van ordeklerk aan postkantoren of statie van klerk a,lö het Ministerie van Finan cies, van gezworen landmeter, of het Besprekingen aan gang De Fransehe en de Belgische regeering hebben Dinsdag onderzocht, welk ant woord er moet gegeven worden, op de Kngelsehe nota. Zij wilden zich t' akkoord stellen nopens den zin en den tekst van gezegd antwoord. M. Herbette, Fransch gezant te Brussel, heeft van M. Poincaré de noodige onderrichtingen ontvangen om het Fransch standpunt aan M. Jaspar uiteen te zetten. Met is erhler onjuist, dat het Fransch ministerie van buiien- landsehe zaken een memorandum aan het kabinet van Brussel gezonden heeft. M. Poincaré heeft zijn ambtgenooten in den ministeraad van Dinsdag, kennis ge geven van zijn ontwerp van antwoord. In zekere middens liep het gerucht, welk ook in den vreemde verspreid werd, dat M. 'oincaré tijd zocht te winnen en wachtte op de onvermijdelijke ineenstorting van Juitschland. De waarheid is, dat de nood zakelijkheid, om-zieh met Brussel te ver slaan, hel Fransch antwoord vertraagt, n deofficieele kringen le Parijs zegt men dat de Fransehe en Belgische regeeringen [Cbonden zijn door twee besluiten, ge meenschappelijk genomen 1. Zij zullen slechts besprekingen aan- aan met Duitschland wanneer dit voor eerst een einde zal gesteld hebben aan den ijdelijken weerstand in de Boer, door zijn verordeningen in te trekken 2. De Roer moet behouden blijven als pand en zal maar ontruimd worden, naar mate de betalingen geschieden. Woensdag werden de besprekingen tus schen Parijs en Brussel voortgezet. Belgic is besloten aan de zijde te blijven van 'rankrijk zoo in de kwestie der Roerbe zetting als in die der herstellingen, MPoincaré heeft Woensdag morgend >aron de Graiffierd' Hestroy, gezant van België te Parijs ontvangen. liet Amerikaansch standpunt De Vereenigde Staten zouden geneigd zijn de regeling der Fransehe schuld ge durende vijftien jaar te verdagen, indien een Engelseh Fransch akkoord nopens de herstellingen bereikt werd. Volgens dit akkoord, zouden de voornaamste Duit- sche stortingen ook maar na vijftien jaar geschieden. Zulke regeling wordt in Ame rika beschouwd als de beste voor het wegruimen der moeilijkheden voortsprui tend uit het herstel vraagstuk. Algemeen is men in de Vereenigde Staten van gedacht, dat de Amerikaansche regeering het voorstel om de Fransehe schuld te vernietigen, niet in aanmerking kan nemen. Er bestaat inderdaad eene wet van het Kongres. die de kwijtschel ding der schulden belet. Ten andere, het openhaar gevoelen wil van geen kwijt schelding boeren, wanneer de naties voort gaan roet groote krijgsuitgaven te doen. Nochtans zullen de Vereenigde Stalen te spreken zijn voor elk onlwerp van be taling, dat nuttig zou wezen voor de her opbeuring van Europa. Men heeft gewaag» van een uitstel der betaling van de Fran sche, Belgische en Italiaansche schulden na ontvangst van berichten uit Europa waarin betoond werd dat een Fransch Eogelsche verdaging der herstellingen noodzakelijk een uitstel vau.betaling der schulden jegens Amerika zou voor ge volg tmbben Men weet, overigens, da Frankrijk niet kan betalen als het nie eerst voldoening gekregen heeft van Duitschland. Maar Amerika wenscht die schuldkwestie geregeld le zien, zooals nifrMi ife zaak iter kosleman het Kijnieger geregeld heeft. Het voorloopig bedrag van de binnen- landscbe leeuing, op grond der goudvvaar- de, welke de Duitsche regeering eerlang zat uilgeven is vastgesteld op 20 tot 25 miljoen mark-goud. De dienst der wouden van de Rijnland- kommissie is overgegaan te Koblenz tot den verkoop van hout, voortkomend uit de domeinw ouden van het Palinaat. Er werden 34 loten verkoeht en de to tale opbrengst bedraagt 3.300.nou fr. Een derde van het hout werd gekocht door handelaars uit het Palinaat; hel overschot door Elzassers. Drie geteisterden hebben gebruik gemaakt van het voorkeurrecht, hun verleend bij besluit der llooge Kom missie. De weerstand- en saboteeringspoliliek der Duitsche regeering heeft voor gevolg gehad dat te Oberhausen eene schier ai- gemeene werkstaking is uitgebroken in de hoogovens van de «Gtile Hoffuungs- huetteElf hoogovens zijn uitgedoofd. Ook de staalpletterijen en ijzergieterijen van Witten liggen stil. In de banken der slreek van Dussel- dorf is er veel papieren geld te kor:. De parlikulieren hebbed kunne geldplaatsin- gen uit de banken teruggetrokken, zoodat er 'geld meer vee* handen was voor «i< lietaling der werklieden. Verscheidene fabrieken hebben dan zelf papieren geld gedrukt. De koolmijnen «Praesident» hebben voor 100,000 miljard mark geld- bons uitgegeven. De bond der Stalen Helmen heeft te Vlunchen een kongres gehouden. Dit werd bijgewoond doorEsherich. gewezen over ste der Beiersche burgerwachten, anders gezegd de Orgesch»; door generaal Lu- dendorff, door prins Leopold van Beieren en de voorzitter van den Beierschen mini sterraad. M. Knilling. Deze is met zijn gewone opruierstaai voor den dag geko men en zegde onder meer Wij hebben een sterken vaderland- schen krijgsgeest noodig. Een volk dat zich overlevert aan defailisni en pacifism verzaakt aan de herziening der rekenin gen en aan het meenterschap der w ereld* - H«rt blad staat ter van al het gv>ed roe«*at met het algemeen nut ca belang. Pers oonJiJk bede a nemen we niet or a Aankondigingen Op 1' en 2* bladzijde O iO fr. de regel. Op 3' en 4* f 0.35 fr. a met minimum van 1 fr. Rouw berichten 0 40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. AUe Aankondigingen-zijn vooraf te beialen. Goudsmederij Juweelhaode Mooters Up Roskopff - Patent, Statie-.Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTJXGE^ n Goud, Mlver, KWJwl PARRURE\t in Goud, Diamant. kijt V perst raat, 2 (bij de Post) Poperinghe. Het verslag van het dienstjaar 1922 over de handelingen en den stand der Algemeene Spaar-en Lijfrentkas door de wet van 16 Maart 4865 ingesteld, onder waarborg van den Staat, is verschenen. Eruit blijkt dat het totaal der beheerde kapitalen de som van Iwee miljard acht honderd zestig miljoen frank overtreft. In het dienstjaar 1922 werden 29.885 spaarboekjes vereffend ten gevolge van het overlijden van den titularis of van zijn eehtgeooot. De winst- en verliesrekening over het jaar 1922 wordt als volgt samengevat Opbrengst der definitieve beleggingen fr. 63.244.434.43 opbrengst van de vqor- loopige beleggingen. 9.053.241,48 to taal fr. 74.297-643.27. Die som werd besteed ais volgt te goed geschreven interest fr. 52.632.493,70 bedrijft osten 3 nv; joen 828D85.lt interest op het reservefonds. 1.228 512,35: amortisatie 14.608.542.04 totaal fr. 74.297 6 43.37. Het resevefonds bedroeg op 34 Decem ber 1922 fr. 28.528.786.42. Vervolgens somt het verslag de bedra den op uitgekeerd als landbouwkredie fruiro 56.000.000 fr.als krediet voor werkmanswoningen en goedkoops huizen (toor fr. 165 miljoen 181 954.99 voor schotten aan 126 kredietmaatschappijen als voorschotten aan 14 bouwmaatschap pijen fr. 13.77 4.667 43. enz. In het dienstjaar 4922 werd als stortm gen voor de Lijfrentkas ontvangen een Dj l i» - cember 4922 genooten 119.060 personen hunne lijfrenL In het zelfde dienstjaar werden er kapi talen van een gezamenlijk bedrag van fr. 2.246.334,76 definitief omgezet in ren ten ten laste van de Iteutenkas van Ar beidsoogevalleii. Over eenigc dagen vergaderde de Alge meene Raad van de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, en heeft een belangrijk Insluit genomen. Van in 1865 verleende de Spaar kas een£jnterest"van^3 ten honderd voor de haar toevertrouwde kapitalen. Sinds den oorlog is, zooals men weet de inte rest van kapitalen algemeen en merkelijk verhoogd geworden. Ik- Slaat, de Pro vincies en de Gemeenten bieden 5 en zelfs 6 ten honderd interest aan degenen die hun geld willen leenen. De groote nijver- heidsondernemingen hebben zelfs kasbons obligaties uitgegeven aan 7 ten honderd interest per jaar. De Spaar- en Lijfrentkas kon bijgevolg mar ouden interest niet standhouden. Voor den oorlog werd er 8 t. h. interest uitgekeerd voor ten hoogste 2000 fr. op iet spaarlioekje ingeschreven kapitaal er werd maar 21. h. uitgekeerd voor som men boven de 2000 fr. De raad heeft nu besloten den interest te brengen op 3 fr. 60 per honderd en tot eene storting van 10.000 fr. Dat is een uitmuntend besluit dat voor zeker het toevertrouwd kapitaal nog mer- keh jk^rwréi-rrgr» intwn r Reeds van "s morgens vroeg wapperde de driekleur aan alle huizen en hulde de stad zich stilaan in haar feestgewaad, t Was den 21 Juli t Was het fee>t van ie stichting van ons zoo roemrijk Vorsten Huis, 't was de openbare hulde van den Belg aan het Koningdom 'l was eene openlijke erkentenis van de trolsche nazaten aan de fiere voorvaderen die btl land van de Nederlandsche dwingelandij hebben vrijgevochten. 1830 Met gulden letters dient ge ge boekt in de Belgische Geschiedenis, met fierheid en trots dient ge door allen Belg herdacht te worden Uw strijd en Uw zege, o Belg. verloste U van eeuwenoude slavernij, Uw moed en Uwe dapperheid erbande eindelijk alle vreemde dwioge laodijBelgie w as onafhankelijk Belgie was vrijOok was het na rijp overleg dat het Voorloopig Bewind de kroon aan Leopold l aanbood, en dat deze Vorst na den troon van Griekenland geweigerd te hebben, erin toestemde het Bestuur van dat moedige volk. van dat kleine groot Beigenland in handen le nemen. Leopold I. stichter van ons Vorstenhuis werd op 21 Juli 1831 te Brussel ingehul digd Het was een Vorst die na den Hol lander. met behulp van de Fransehen. totaal te hebben verdreven, al het zijne bijbracht om het land op te beuren en tot een grooten welstand te brengen. Een Moeiend rijk liet Hij zijnen zoon Leopold II na. die Relgjes welvaart be wrocht roet zijn Land in den vreemde meer en meer te doen w aardeeren met den handel van zijn volk tot de verste natiën te doe» doordringen. li'miinleod diplomaat honk Hij zijn land eene kolonie, tachlig maal grooter dan het moederland k io- nie wiens groote anuitputlijke rijkdom bewezen was. Van onzen tegenwoordigen Vorst be hoeft niet veel gezegd te worde». Iedereen weet genoeg hoe heldhaftig Albert 1 zich ged". rende den oorlog gedragen beeft talrijk zijn de soldaten die Hem in eerste lijn ontmoetten, iedereen weet genoeg dat Hij zijn and en zijn leger niet vernet Zijn gedrag moedigdeonzesoldaten aan. zijn gediag dwong eenieders eerbied af. Ook w as zijn moed heinde en verre ver spreid en noemde men HemDe koniag soldaat MaarTfaréftdm^Ahmingen "roemrijk, onze koninginnen deden rich niettemin beminnen door het volk. Geheel Belgic was in rouw toen Ludovica-Maria te Oos tende in den Heer ontsliep, loen Maria Hendrik» le Spa aan de liefde tiarer onderdanen werd ontrukt, ledereen kent onze huidige Vorstin, heldhaftig w as Zij gedurende den wereldoorlog, en als ren engelin dwaalde Zij van hospitaal tot hos pitaal om wonden te zalven en moed op le beuren. Ziedaar ons roemrijk Vorstenhuis, dat Vorstenhuis dat op 21 Juli gansch Belgie door gevierd werd. Onze stad bleef niet ten achteren, onze stad heeft een waren Vaderlandschen dag gehad. Talrijk waren de gilden en Imnden op gekomen om met de Overheden het plech tig Te Deum in de hoofdkerk bij te wonen. Wat een optocht van vlaggen en banieren, en wat een heerlijk schouwspel als rondom het altaar geschaard ze hunne prachtige kleurenschakeering ten toon spreidden. Vol was de kerk, en indruk wekkend de dienst Ook was hel het hart van ware Vaderlandsliefde ontvlamd dal die talrijk** menigte onder de zoete tonen der Brabangonne den God gewijde Tempel verliet om wederom in stoet het opbeurend muziek tot het Stadhuis te vergezellen. Nu kwam dc beurt aan de jeugd, en uit gelezen kinderstemmen brachten een rechtzinnige hulde aan Vorst en Vader end, groetten in hunne zangen hunne voor oudersdie Hun een vrijen geboortegrond hadden nagelaten. Hulde aan de leerlingen cu Let/raai s dig hyl limine bijgebracht neuWFfl 1ot hel wel gelukken van de uit voering. Na een korte aanspraak van onzen ijverigen II. Burgemeester ging de stoel uiteen. "s Namiddags om 4 ure was de stoet wederom goed gelukt en talrijk waren de bonden opnieuw opgekomen, om de stra len der slad te doorkruisen. Wat een schoone betooging, waf een rechtzinnige uiting van Vaderlandsliefde De Turners De Onver moei» a ren hebben nog eens het hunne bijgebracht om het feest van dien dag meer luister bij le zetten, en het was onder algemeen handgeklap dat onze Poperingsche jeugd hare sehoone oefeningen deed en hare flinke pyramieden opstelde. Dien avond sloot het feest met het prachtig concert door de muziekmaat schappij De Philharmonie uitgevoerd, die onder het geleide van haren Overste de knust steeds hoog acht. Den Zondag werd het Nationaal Feest voortgezet en gaf het muziek van den Katholieken Kring op hare beurt een puik concert, dat evenals dit van daags te voren door een uitgelezen en talrijk publiek aanhoord werd. Hulde aan de inrichters van t schoone feest, en dank aan allen die het hunne bijgebracht hebben om het feest nog meer luister bij te zetten. - •ifrtOÏ.I.WHglMg De wtnsten voor het verloopen boek jaar bedragen ongeveer fr. iU3.t>oO. Een winstaandeel van fr. 55 bruto zal voor gesteld worden LIN I ERE SA IN T-LKON A RD Bericht wofdt er gegeven aan de aan deelhouders dat er eene buitengewone vergadering plaats heeft den 13 Augustus aangaande de verlenging van den termijn der Maatschappij en het vermeerderen van hel Sociaalfonds door de uitgave van 44.000 nieuv.e aandeelen zonder naam waarde. AF TE KNIPPEN KOKPONS. I'ramways de Tientsin Gheinins de fer Andalous fr. Pes. 450.00 12.84 van KONINKRIJK BELGIE. Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade. Leening met loten ÉÉN MILLIARD frank. 5 I h. van 1923 gewaarborgd door den Belgischen Staal OFFICIEELE LIJST Yoorloopige titels af' le lossen 25 reeksen, 't zij 125 titels, uit te betalen van 15n Jund 1924 af. Tiïnih'ert der uffgektttri'én rePksen. Behalve de per lot uitgekomen num mers en hieronder aangeduid, zullen al de voorloopige litels toehoorende aan de volgende reeksen uitbetaalbaar zijn tegen 550 frank, le weten oling nr I (20 JUNI 1923)3 reeksen. 1752, 781188165, 160092. 284898. Loting nr 2 (20 JULI 1923)20 reeksen. 35363, 43841. 49316, 50555. 64671, 66103, 69743, 71257.108240.192827, 218370.236096.261173,269548.280628, 327674.330006,351421377153.380059. I oortoopige titels uitbetaalbaar per lot Loling nr 1 (20 Juni 1923) Reeksen Nummers Bedrag der loten 7811 4 fr. 1,000,000 281898 5 fr. 100,000 88465 4) 160093 2( fr. 50,000 1752 3) looting or 2 (20 Juli 1923) Reeksen Nummers Bedrag der loten 43841 .380059 4» 3( fr. 100,000 35363 3) 280628 H fr. 50,000 192827 4) Reeksen Nummers Reeksen Num. 218370 2 49316 -2 64671 4 236096 2 327674 2 66103 2 69743 4 377453 2 108240 2 269548 2 71237 4 ,30555 i 351421 5 261473 5 330066 1 Bedr. d. lot. fr. 10,000 TRAMWAYS DE ROSABIO. De volgende aandeelen zullen bij de volgende vergadering van 13 Augustus aanstaande voorgesteld worden. 11.31 voor de kapitaalaetien. 16 71 voor de dividendactien en 269.51 voor het slicb- tersaandeel. QMENTS-MEISE BRABANT. Een buitengewone vergadering is bij eengeroepen voor den 11 Augustus, ten einde het voorstel van kapitaalverhooginï te beslissen. Deze zou van 3.300.000 or 4.400.000 gebracht w orden door bet uit geven van 5.500 nieuwe actiën van 200 frank nominale waarde. T1S8AGE HAUZEUR. lie w insteo van het verloopen boekjaar zullen toela en de volgende verdoe linden te doen \t. 3-3 aan de oude kapitaalaetien. fr. I ,50 aan de nieuwe kapitaalaetien. 20 (rank aan de oude stiehtersaandeelen 10 tr. aan de Dieuwe stiehtersaandeelen De voorloopige titels per lot uitgeko men en hierboven aangeduid, moeten vertoond worden aan het Ministerie van Financiën, 18, Wetstraat, te Brussel, om er met eene bijzondere toelating tot beta ling te worden bekleed. Belangrijk Bericht Het Schepencollege der stad Poperinghe laat welen dat de aanvragen om door het Fonds voor Meestbegaafden geholpen le worden, door de ouders moeten gedaan worden toor 5 Oogst aanstaande. Door de inwoners der gemeenten, wel ke bij het tussehengemeentelijk fonds van Poperinghe aangesloten zijn. moeten deze aanvragen gericht worden tot het gemeen tebestuur der verblijfplaats van de aan vragers. PERINGHE a 0 0 Ieder medewerker verantwoor den jk voor zijne bijdragen Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk legen" den Donderdag noen. i -i. - »-1 i Tusschen Parijs en Brussel De Schulden onder Bondgenooten De nieuwe Duitsche leening Verkoop van Hout De nijverheidskrisi» Papieren geld Opruierstaai m Medegedeeld door de Bank TRANSINTER. der lotingen n" 1 en 2 (eer»te jaar) gedaan den 20' Juli 1923.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1