De Slag der Gulden Sporen! BANK VAN POPERINGHE. Burgerstand van: Rookt den Tabak 253 ZISKA In I Binnenland. BERICHT. Welverdiende Belooning. Rookt den Tabak 253. ENCELSCHE en FREINE KOLEN D. G. C. Van alles wat. Ra I ace =Theater of de Danseres- Bespiedster In de Kamers Groot Internationaal PAARDEN WEDSTRIJD 1302. Hoe de meisjes ONTSLAG VAN M DEVEZE Muust«r van Landsverdediging Van /'üMhaast de nieuwe naiitiew et doo: den Senaat gcsteuiJ, door den k oning ge teekend en in tiet Staatsblad afgekon digd is zal minister lleveze ziiu ontsta. van de Vlaanders (Ingespannen) 13.000 fr. Prijten ingericht door de Maatschappij Le\ 'C he ral Ltile et Ideueriing der vervangen Zeer waarschijnlijk zal hij worden door M. Forthoiame, .o raai afgevaardigde voor Venders. In de kamervergadering van 45 Juli laatst werd een wetsontwerp gestemd, waardoor de gemeentebesturen ontlast zijn van de openbaarmaking der kiezerslijsten door plakbrieven of in autographic. Nochtans moet de kiezerslijst voor de wetgevende kamers opgemaakt worden, verkiezio- jaar er zou- a a 4 bl <*>g. omdat in geval van aigemeene ■311 gen, de jongelingen van den kunnen aan deel nemen. OB HBBBBI Provincieraad ?as Westvlaaaderen Belasting cp de daiveavlccfiien. De ffrovitfeieraad heeft in vergadering van lil Juli laatst een taks gestemd op de wedvluchten met 41 stemmen tegen 44 en een onthouding. Deze taks werd vastgesteld als volgt 5 ten honderd op de prijzen van 100 tol 500 franken en 10 ten honderd op de boo- gere prijzen te rekenen van 1 Januari 1044 M. Brutsaert stem voor en M Colaer' stemde tegen M. Izehbe was afwezig. Dat dit geschiedkundig feit op verschil! lige wijzen kan opgevat worden en dat er zeer verscheidene beteekenissen aange geven worden blijkt uit hieronderslaandej artikel welk wij uit eene gazet van het! Walenland overnemen na vertaling. Te Namen. De Inwoners van Mamen in den Slag van Groeninge. Dit is eene zeer oude gebeurtenis greep plaats over 000 jaar op de den der Leie Ie Kortrijk. liet is omtrent een dertigtal jaren dal de leiders der vlnamsehe beweging deze gelegenheid te beat natnen om Vaderland se he beloogingen op louw te zetten. In den beginne slechts door eenige leiders der streek gevierd, breidden deze betoo gingen zieh in dc gemeenten uitzoodat zelfs de provincieraad van Antwerpen den 11 Juli als een Keest der Provincie heeft uitgeroepen, en de Ylaamsche vlag o heeft uitgehangen. ie ziet er niet seffens in deze doen \f End it rentmet de me- Stad BI.ANKENBEHGHE A 1043. 435 km. Donderdag 2 Oogst i* K*t. ankenberghe lugei munster. 1 t ijdu^ "t Oogst i?* Rit, logclniunster Iscgheui Hoesclare Stad u Zarren Diksiuuide Loo Loo Hoogst ale Be veren Rousbrugge Poperinghe (Groote Markt) Au terdag 4 Oogst .V* Rit. Poperinghe Yper Meenen Moesgroen kortrijk Harelbeke Desselghem Waereghem. Zondag 5 Oogst 4Rit Waereghem Audenaerde. Maandag 6 Oogst 5* Rit Audeuaerde Blankenberghe. Dinsdag 7 Oogst ti* Rit. Blankenberghe Blankenberghe. A tie mlu htingen in het Secretariaat tü, ckausseé de llaecht, Brussel. Tot nu toe zijn er 12 vertrekkers inge-j schreven, te weten Peter Poorter aan Yanlandeghem Isegbem Prince Sogers Gent Jup Joueker Dably Stella Millionnaire Marie Louise PoUu Paquerette Cigarette Lou vain Leonidas Be aankomst van den 4r» Hit /.at plaats hebben te Poperinghe op Yrijdag 3 Oogst rond 14 ure 's middags. Xaamloozc Maatschappij Tetefoea 66 Schaalstraat, 6, KAPITAAL POPERINGHE 1 000.000 - Postriseek. 1750. BERICHT. Wij hebben de eer uwe aandacht te roepen op de Geldbeleg gingen in ome Bank gedaan Gcidplaatsing in loopende rekening- Verhuring van Brandkoffer». Aankoop en verkoop van alle Beurswaarden. Aflevering van Checks voor Belgie en in den Vreemde. litbetaling van Koepons vrij van Bankloon. Wisselbewerkiugen aan de voordcetigste koers. Kredietopeningen en leeningen van Geld op Titels van Oorlogs schade alsook op Beurswaarden. Gcidplaatsing op Spaarboekjes, waarop souuneu kunnen gestort worden van gelijk welk bedrag aan den intrest van 3 tot 5% volgens den duur der storting. Bureel te Rousbrugge-Bereren bij M. Jules Louwagie, Ber- genstraatopen alle dage van 9 tot 14 uren. Tel. 18. HULPKANTOREN Viamertinghe, bij M'TukvelIX aile Woensdag van 9 tot II ure. Watou, bij M* Weduwe Nevejan, kleine Marktalle Donderdag van 9 tot 14 uren. Dief te. Dinsdag nacht werd er| een looden darm gestolen in het gesticht voor Ouderlingen in de Bruggestraat. Een Franseh Oortogshruis. lipt Sehepeokoltegie der stad Poperiugte maakt bekend dat de pleetilige overhan diging van het Eranseh Oorlogskruis, aan onderzoek is ingesteld, onze stad geschonken, op 10 September aanstaande zal plaats hebben. De inwoners worden dus verzocht zieh te schikken om op dien dag geeue andere feesten of vermakelijkheden te geven, dewelke in geenen deelt zullen toegestaan worden. Doetsch Blankenberghe Yandermolen Simonis Voet Degroole Luik Geul Poperioghe I.utens Brussel boor Mijnheer Baron Mazeman de Couthove, Proven, en Kiuile Desmyter. landbouwer, Poperinghe, bedanken officieren en man nen der pompierkorpsen van Poperinghe en Proven, voor hunne zoo rappe en spoedige hulp aangeboden tijdens den hrand den 49 Juli II. en waardoor de woning is gevrijwaard gebleven, niet min bedanken zij geburen en vrienden voor bewezene diensten,. Bij koninklijk besluit verschenen in den onileur van 43 dezer w orden aan de vol wijze een strekking, gevaarlijk en droevig 1 gpnde bedienden en briefdragers de Bur- van den «gewestelijken gecstestoesland, die al wat Franseh karakter heeft dreigt te verbannen Na de Kransche Taal uil de Bestuurzaken gedreven Ie hebben zon der plaats te laten aan de tweetaligheid, verdreef men ze ten volle uit het onder wijs met het doel ze in het hooger Onder wijs te niet te doen tracht men op heden Ylaamsche regimenten te verkrijgen, enz. Belgie in twee verdeelen ziedaar wat binnen tien jaar uit deze handelwijze te gen de Natie spru ten zal. En om wille van hunnationaal feest want zij vieieu Groeninghe als zijnde voor hen alleen een feest ver draaien zij de gansche geschiedenis. Trouw aan de levendige verhalen van Hendrik Conscience trachten zij de zege van Kortrijk als een Ylaamsehen dag» voor te stellen, waarop de strijdmachten van Ylaanderen het Kransche ridderschap eene vernederende nederlaag toedienden 7.ij venvaarloozen aan de kinders van Ylaanderen te zeggen dal op dat tijdstip Gwijde van Dampierre, de oude graaf van Namen, hun graaf was. die met ge vang zijne gehechtheid aan Ylaanderen betaalde. Zij vergelen te zeggen dat zijn zoon. Gwijde van Namen, aan bet hoofd van Maanderens strijdmachten stond in den slag van Kortrijk zij vergeten dat op dien dag waarop Ylaanderen vrij werd honderden der onzen uil Namen, He negouwen. Brabant en elders hun bloed mengden met dit hunner broeders die zij ter hulp kwamen, en ten prijze van hun leven voor hen de vrijheid veroverden tndien dus het gevecht van Groeninghe moet herdacht worden, moet het zijn als zinnebeeld van onze Nationale Eenheid indien het moet gevierd worden moet het zijn als eene belonging van onafhankelijk heid van alle Belgen die eraan deelnamen Walton; was niet vreemd aan de zege van Ylaanderende Vlamingen mogen hel niet vergeten. Over zes eeuw vereenigde Groeninghe al de Belgen onder de vaandels van hunne wederzijdsehe provinciënNamen spande samen met Henegouwen. Brabant. Ylaan- dereo. Toen vereenigden zich aile burgers naar onafhankelijkheid smaebtend. zooals later ten tijde der Brabantse be Omwente ling. en ook ten jare 1830 en 19! 4. De schrijver eindigt met te zeggen dat zulke handelw ijze tot scheiding leidt gerlijke Medalie van 4' klas 1914-101H) verleend. Beddeleem Camille, Bouve August, Bouve Theophile, Bralwndts Michel, Cout- lenier Arthur, t) Amour Elie, Degruyler Henri, DegruyterJerome, Delanghe Achille De Rycke Honoré, Dumon Bené, Durant Joseph, Lahaye Camille. Oreel Arthur, Truant Leopold. Yandcnbroacke Gustave, Vanhoet Julien, Yerknocke rtenon. Aan allen onze hartelijkste gelukwen- sehen Binst den duur van den oorlog heblien deze nederige ambtenaren, ten gevaar van hun leven, hunnen dienst ter genoe gen van eenieder volbracht. Nog eens proficiat Lijdt V aan de maag, beproef eens Apotheker Vermandere s Ware MAAGPILLEN, verkocht bij Apotheker H. NOTHEDAME Groote Markt, Poperinghe. Militie. De jongelingen, geboren in 1905. worden dringend verzocht zich vóór einde JULI op het stadhuis aan te bieden (of zoo zij belet zijn, iemand hun ner familie), voorzien van het trouw-1 boekje hunner ouders, ten einde inge-| schreven te worden voor de militie. Daar zijn er nog die aan Hoofdpijn, [Migraine. Hhumatiek en Grippe willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg I de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame. Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. en van 3.00 frank. BenoemingBij Koninklijk be stuit door het Staatsblad van 45 dezer bekend gemaakt, wordt de 11. Van Eeeke Wilfried, alhier te Poperinghe, Notaris benoemd, in plaatsvervanging van de II. Van Eecke Victor, zijnen vader, ontslag gever. Beste gelukwensehen Ontslag. M. Alfons Yerfaillie komt zijn ontslag te geven van Secretaris der handboogmaalschappijWillem Teil Men gelooft algemeen dat hij deze be slissing niet zal handhaven. Zijn van heden af te verkrijgen bij Hector LESY-LERAYTTE P ro v e n De verjaardag der Onaf - hankelijkheid van Belgie werd hier verle den Zondag 44 Juli met geestdrift en aige meene deelneming gevierd Op de dorp plaats waren al de huizen bevlagd. Opge leid door het plaatselijk muziek, trokken de bedienden en de Overheidspersonen in stoet naar de Hoogmis en het TE DEl'M Na deze godsdienstige plechtigheid ver gastte ons jong muziek ons met een prachtig concert op de kiosk ter dorp plaats. 's Namiddags, optocht naar het kasteel en aldaar huldebetoog van onze muziek maatschappij jegens haren Kerevoorzitter Mijnheer den Baron Mazeman de Couthove Burgmeester. Talrijke muziekstukken werden in het j»ark prachtig uitgevoerd, Deze laatste diende vader Deeoster, die gelukkig niet erg gekwetst was. de noo- dige zorgen toe. Het parket van kortrijk werd verwittigd. Varsenare Dichtbij de plaats, in een gevaarlijke bucht, had een botsing plaats tusscben twee autos, de eene toe- behoorende aan een Antwerpenaar, den h. Peppe, de andere aan den h Deineule- meester, senator te Brugge. Gelukkig was er slechts stoffelijke schade. Oedelem. M. David, wonend te Brussel, keerde met zijne dochter per auto van Blankenberghe terug. De auto werd gevoerd door den genaamde Van der Taelen, 43 jaar oud. Op het gehueht Driepikkel, alhier, raakten de wielen den kantsteen van liet voetpad en een band sprong. Het voertuig welk in volle vaart w as, kantelde verbrijzeld om over de in zittenden. De voerder werd gedood en Mej David, 18 jaar, drie ribben gebroken. M. David was min erg gekwetst. Yader en dochter werden overgebracht naar de St. Joseph kliniek, te Brugge, waar zij de eerste zorgen ontvingen. Beiden werden daarna per ambulancierijtuig naar Brussel ge voerd. Het lijk is in het Oudenmanneuhuis neergelegd. Het parket van Brugge heeft een onderzoek geopend. Brugge. Een veekoopman van Gent, Gillis genaamd, oud 08 jaar, naar] de veemarkt van Brugge komende, stapte uit de statie, toen hij ten gronde zeeg. Men droeg den man in eene naburige wo-j ning, maar alle zorgen om hem lot het leven terug Inroepen waren vruchteloosj POPERINGHE, van 20 tot 27 Juli 1923 Geboorten: 168 Dejonckheere Martha, d. v. Hector en Anna Cappelle 109 De Baene Alice, d. v. Jerome en Maria Yaneeeke 170 Boucquev Henri, z. v. Emile en Henriette Joye l"i Deweppe Marie, d. v. Nestor en Yictorine Degruy ter 174 Beddeleem Gerarda, d. v. Kemi en Aline Yaneayzeele 173 Alle- weireldt Hoger, z. v. Oscar en Pharailde Yersaevele 174 Cleenewerck Clara, d. v. Marcel en Zoé Persoone 175 Sene- chal Robert, z. v. Marcel en Marie Coe-j voet 170 Yallaeys Jan, z. v. Camille en Rachel De Byser. Ocerlij,lens 140 Questroy Robert, 4 j., z. v. Marcel enFelieie Logie, sectie K Huwelijksbeloften147 Decreus Mau rice, landb. en Rousseiy Julia, herber gierster, wed. v. Cyrille Yandepitle, b. v. Pop. Alle Sportmannen en andere Lekkerbekken drinken Cyter Champagne of Dzymm der Gebroeders GRUWEZ BENOEMING. Bij koninklijk Besluit, is M. Omer Citteiren, Inspecteur der Registratie en Domeinen, te Brugge, benoemd tot ridder] in de Leopoldsorde. Hartelijke gelukwensehen. Ontvangst bij de IJzerwegen In de inaand Mei van 1943 heeft men 23 miljoen 418.000 frank minder ontvan gen dan in 1944 In Juni heeft men 9 miljoen 744.000 fiank meer ontvangen dan in 1944. De meerdere ontvangst van den eersten Semester 1943 in vergelijking met 1944 45 miljoen 806.000 frank. Bevolking van België. ".I V"I''«"""K van 1,-1 .amengekonnml^i, huwelijk gevraagd worden.Iiwi'7 Af&SSS markanten «eM ïjjn Jwa. de bevolkiüg 7.539.S» inwoners. smaakt naar den [driftig toegejuicht. Zulke feestviering trog om nog Reninghelst Zondag laatst had alhier de Groote Kermisschieting p'.aats. Er waren 189 schutters. De 11. Camille Barbry van Westoutre schoot in ft scho ten 3 oj»pervogels met de 4* scheut de Kalle 4* scheut de Zijdvogel cn de (5* de Oppervogel. Een merkwaardig feit, dal voorzeker zeer zelden voorvalt. Hartelijk proficiat Iseghem Dp het gehucht Bosch molen, ongeveer een half uur van de stad, staat een plaatselijke wijkschool, ge houden door de Zusters van het klooster. Des avonds keeren de Zusters naar het klooster terug en atzoo zijn de schoollo kalen en kapel zonder bewaking. Voor eenige dag( n werden de twee gebroeders C., wonende op dc wijk Boschmoleo, de school ontzegd wegens hun slecht gedrag Daarover woedend liesloten de twee kna pen, II a 13 jaar oud. zich te wreken. '7.ij bespiedden het verlrek der Zusters af. vin St.Omer» Berlenplaats. Poperinghe. j Nauwelijks waren dezen uit het zicht of de jongens drongen in de school, namen uit de lessenaars de boeken der leerlingen Stadsnieuws. Staatsmiddelbare school Poperin ghe. De leerlingen van het derde jaar onzer middelbare school legden volgender wijze hun uitgangsexaam af. IMet de grootste vrucht Dumorticr Louis, Poperinghe Debergh Gaston, Oostvleteren Kinget Albert, Rousbrugge 4. Met groote vrucht Lamaire Gilbert Poperinghe Ampen Michel Yanuxem Adrien Dumon Maurice 3. Met vrucht 4 itse Gérard Rousbrugge Boudry André Woesten zoo gebeurt het dat mensehen van ver schillende ambachten gnnsch andere woor den en zinnen gebruiken om tietzelfde denkbeeld uit tc drukken. Om een meisje ten huwelijk te vragen zal de diplomaat zeggen O liefste, Iaat ons een eeuw ig ver bond sluiten. De geneesheer Gij hebt een niet te heelen wonde in mijn hart geslagen. De tuinier Een woord van uwe lippen, en onze weg door hel leven, wordt met de heer lijkste bloemen bestrooid. Dè metselaar Laten wij tc zamen een hutje hou wen. De schipper Wilt gij mei mij in het huwelijks bootje stappen f De zeeman Bij u vind ik een veilige haven in alle stormen des levens. De juwelier een gouden huwelijks- bevolking Kr was dus een verhoog van 57.435 in woners, voor den oorlog was het jaar- lijksch verhoog ongeveer 70.000 inwo ners. Zondagrust. Alle Apotheken open I Hartelijk proficiat tot middagbeden Zondag nanoen alleen I leerlingen over dezen M. VA ND E PLAS. Alle Apotheken zijn gesloten van 14 tot ure. en na 8 ure 's avonds. aan meesters en schitterenden uit- Openbare Vergadering ran den Geineentera^d, op Zaterdag 2S dezer, om G vre 's aronds DAGORDE. Punt. Begrooting der Staatsmid delbare school voor 1943. 2e Punt. Rekening der Kerkfabriek van Sint Bertinns voor 1944. Punt. Rekening der Burgerlijke Godshuizen voor Dril. Punt. Rekening der Stad voor 1921. .5* Punt. Goedkeuring eener over een son st 4', sloten met het Staatskom- missariaat in zake oorlogsschade der stad. P' nt. Benoeming van twee leden in het Armbestuur, in vervanging der bee ren Marcel De baene. overleden, en Bataille Oscar, ontslaggever. 7' Punt. Benoeming van een lid der Burgerlijke Godshuizen in vervanging van M Yalcke. overleden. S* Punt. Benoeming Tan een onder wijzer in dc Gemeenteschool. 9* Punt. Mededeeling. Electrifica- lie der Stad. uitslag. I itslag ran den 1 elokoers der Duinkerkstraat. 19 deelnemers Nertrek. 3 u. 30 Aankomst, 7 u 06 Snelheid 47 Km. per uur. 1. Desmedt Valere. Reninghelst. 2. Stamper Marcel. Yper. 4 premicn. 3. Degryse Pieter, Roeselare. 1 prem 4. Yanspranghe Emile. Popering 1 pr. 5. Barbez Camille. Merckem. Premiëo. Yandriesscbe Léon. Ichte- ghem. 8 premiên Yaneayzeele Daniel. Poperinghe, 3 pnemién. en scheurden ze aan stukken. Vervolgens wierpen zij den inhoud der inktpolten op den muur, langs kaarten, printen, enz. Daarna drongen zij in de kapel, verbrij zelden het beeld van het II. Hart en w ier pen prieslerkleederen en benoodigheden voor den eeredienst op den grond. Toen de Zusters 's morgens in de school kwa men, stelden zij de verwoesting vast en verwittigden de politie. De twee jeugdige schelmen werden aangehouden en ter beschikking van der kinderrechter opge sloten. Ingelmunster. Het 3-jarig kind van de echtgenoolen Alberic Keersbilk. herbergiers, was aan't spelen vlak voor de deur der ouderlijke woning, werd het .wichtje vorra>l <]<>or een auto en metI vreeselijk geweld te gronde geslingerd, j Het arme kind is zoo zwaar gewond, da! j er weinig hoop op herstel bestaat. Kortrijk Omstreeks 4 uur 's na middags. viel zekere André Yandenberghe metselaar, wonende te Deinze, werkzaam aan de nieuwe feestzaal <r Het Volksrecht in den kelder en brak verscheidene rib ben. Na de verpleging door een geneesheer, kon hij per trein naar zijn woning af- reizen. Laten wij band sluiten. De geleerde Ach, laat mij mijn geluk in uw oogen lezen. De herbergier Gij vult mijn levensbeker tot den rand met het edelste genoegen, dat ik wensehen kan. De beeldhouwer Als uw hart niet van steen is. o laat mijn beeld dan eeuwig daarin wonen. De bakker Volg mij, lieve en deel mijn dage- iijksch brood. Yperstraat. 38. Poperinghe Familie-Cinema Zaterdag en Maandag om 8 uur Zondag 29 Juli om I 1)2. 4&8 uur bij Arthur CLAEYS Yperstraat, 49 POPERINGHE Daarook te verkrijgen «Be Herseeuw. Op het gehucht Lang Kinde woont het huishouden Deeoster. Nu en dan had er twist plaats tusscben de vader en de dochter Sophie, 16 jaar oud. Deze laatste ging bij haren verloofde van rookartikelen. SIGAREN. SIGA- RILLOS en SIGARETTEN, alles van de beste merken en hoedanigheid. In t GROOT en In t KLEIN Bijzondere voordeelige prijzen voor voortverkoopers. Alle slaeh van MAROQITNERIE. zoo gezegd zich tegen haar vader te ver-1 «ledigen. Zondagavond had er nogmaalsj :*vist plaats. Eensklaps haalde de dochter j haar revolver te voorschijn en loste vierj ^boten in de richting van baar vader, die. door een kogel in het hoofd gelrof- 'en, te gronde plofle. Dit ziende nam zij de vlucht en girg zich in de rijkswacht j gevangen geven. Aanstonds kwamen de gendarmen en een geneesheer ter plaats. Geachte Bezoekers Niettegenstaande alle moeite w as HET BESTl KR van den Cinema, er nog niet in gelukt zulk een Pracht-Film te ver tonnen Niemand zal nalaten deze Over- seboone Film te komen bewonderen. Den Grootsten Bijval van bet Seizoen. Het is eene Ware Geschiedenis, een der Droevige Gebeurtenissen van den Groo- ten Oorlog, waarvan iedereen nog het geheugen vol heeft. met Blanche DERVAL en Gasten JACQUET Groot Oorlogsdrama in i 1 deelen Adam en Ev a Komiek 2 deelen Afzettingen wegens de werkstaking der spoorwegen L>e aanhaling der namen zou een straf- verzwaring zijn die de regeering aan de betrokkenen niet opleggen wil. Het getal uitgesproken afzettingen we gens de werkstaking is 417. liet betreft de bedienden die oorzaak waren van de ontreddering der diensten,door tol staking op te hitsen, door tot tuchteloosheid aan te zetten, door zieh in plaats te stellen der regelmatige oversten om bevelen aan het personeel te geven, door gevaarlijke toestanden te scheppen-door de veiligheid van het bedrijf. Verschillende bedienden door die maat regelen getroffen waren gedekoreerd ge worden wegens hun houding onder den oorlog anderen werden het wegens hun bestuurdiensten, maar dat geeft hun het recht niet de regelen der tucht te misken nen en dat wil niet zeggen dat zij niet moeten gestraft worden wanneer zij de regelen der tucht overtreden. l)e gestrafte bedienden werden niet ge roepen om uitleg te geven, daar zij niet meer tot het bestuur behoorden, dal zij verlaten hebben door het werk te staken. Alle voeling met hun oversten had opge houden. De straffen die dadelijk onontbeerlijk waren, werden enkel toegepast op dege nen wier schuld afdoende bewezen was. (Kamerverslag). j| Een over-grootmoeder van 44 jaar Een oude mannenbanket De meier van Prillheil, Land van Wales heeft een ongewoon banket aangeboden. Er waren 26 genoodigden, allen woon- achlig in 't dorp de jongste w as 80 jaar en de oudste 100 jaar en 4 maand! De laatste, schrijnwerker van stiel, staat nog alle dagen voor den schaaafbank. Een ander is de oudste clergy man (En- gelsch protestantsch geestelijke) van Wa les en hij verklaarde op het banket dat bij 75 jaar lang zonder onderbreking alle Zondagen den godsdienst aan de kinderen geleerd had Vraagt overal Apératif Tolosa en Imperial (quina) ZIJ DEPOT Een o ver-groot moeder van 44 jaar is natuurlijk allleen in Amerika bestaanbaar Het is zekere mistress Florence Bell Dixen te Los Angeles, die er aanspraak op mag maken de jongste over-grootmoeder der wereld te zijn. Ze is 44 jaar oud. Zij huwde op haar 14* jaar; haar dochter, nog geen jaar na het huwelijk geboren, wachtte tot haar 14e jaar, en haar klein dochter trad zeer laat in het huwelijk, namelijk eerst op haar 15* jaar. Ook deze heeft thans het leven aan een kind ge schonken, zoodat de 44 jarige stammoe der reeds 3 geslachten achter zich heeft.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 2