Uit ter band te koopen. Brandkoffers. !E lerhande brandhout. Te bevragen bij E. Parez, boschwachter te Woesten, (boseh der honderd gemeten). so:|fl. vaoflleoweniinyze-Kesiier zonen, - OM LANG TE LEVEN... SSCIIENDE KOELDRANK fl.KESTELVN, apotheker muziek instrumenten Robert BERAT, peperstraat IJ.DEWANCKR-MESSIAEN RENÉ BERAT CORSET 4000 Merk 5.W. W. GOEVIBERT «Joseph LEBBE P. Blanckaert-Verleene MEUBELS Mme W MEDARD BENTIN I ElOfAKELUKHEDEN. i WIELRIJDERS! IN DEN DÉPOT Persen, Kopers. Bericht aan de Landbouwers. BERICHT. (SFZOXDIIEIDhSTHEE arth.ykiuieesch Lenig POrSRIKGSS BROOD- PASTEIBAKKERIJ KLBlLRWUdlT Onze Snede DE BLAUWE LAARS >rste kwaliteit van K0LEX POPERINGHE. TURN-CLUB De Oavermoeibaren Poperinghe WANDELING naar den BRANDHOEK. Heden Zondag 2 9 J uli Om 2 ure TE KOOR Eene gansebe Installatie (door ver- grooting) om bier af te trekken, merk Aigemeene \ergaaermg in uns huis I poutij,met 6 tot 7000 flessehen en bakken MEN VRAAGT: Meisje om in den keuken te helpen, een weinig keuken kennende, loon 200 frank. Zich wenden in Hotel, Wenduyne. t Roval Palace Om 3 1)2 ure Groote Turnoefeningen bij Cgrille Cappoen, Brandhoek Het Bestuur. bij Cyrille llosdey, Villa Roger, Pup. eenige verkooper van het speeia d Paters Vat je. POPERINGHE WERF. 1- SCHUUR met hoppekeet en 1 A. 26 C. grond. Onmiddeiijke ingenottreding. De eerste reeks Brandkoffers zi;a aangekomen in de Banque de Cour trai Groote Markt te Popermghe, ten dienste van het publiek vw- ii i- ».*- - Nopens de verhuring, gelieve men zich oor alle «bchluge. whOlto*»» we^en ht.| S, mt.t dezen ter Studie van den nolarts BUI COL LA te I Poperinghe Het Bestuur ZONDAG 29 JULI Eersten Tap Vijf jonge Bouviers bij lam. tiiliiau. Vlainertinghe. Echt Zwar* VRAAGT PLAATS Kok in biedt zich aan voor het koken van Diners, voor Bruiloften, Keesten n Begravingen. Zich wenden in d n Café WOONHUIS en Afhangelijkheden met 1 A. 20 ca grond, staande en gelegenj'arfiuneriën - Zeepen - Chanipoing le Priltepinffhp in rïpn h<v>L I«ii I n 'ii te Poperinghe, in den Eeekhoek, bij de herberg Den koekuit ikenstakietstaken en piketten en aJ-\ dü0r Maurice Pattin Vande- 1^»'Aam//o /nvin///1Oi// Tö Ik heb de eer bet geacbt publiek kenbaar te maken dat ik kooper en verkooper ben van oude en jonge DUI VEN, ook kan men bij mij duiven verwisselen en ben ik kooper van alle PLUIMGEDIERTE 4 WILD Remi Dewickere-Lietaert In de Nieuwe Stad Veurne» Veurnestraat 3. Elk zegge 't voort. Voor inlichtingen zich te wenden bij [den Notaris BOl'CQUEY. Hrillantines - Scheermessen - enz. enz. te verkrijgen bij Georges LAUVVERS COIFFEUR Yperstraat 57- POPERINGHE GENADIGE PRIJZEN :o: Men zet ook scheermessen '«nHMMKHMUMV. IHUM LMPER.MEABELS van de grootste Engelse he huizen. Groote Keus van Wintermantels op maat en staal. Prijzen buiten Concur ent ie Dépot bij MARIE DEFEVER, Duinkerkstraat, Poperinghe. Kloefen. Kloefriemen. Voor Doopen, Eere-Communies, Huwelijken, Begravingen en Reizen wendt U tot de In Camln-inus bij Jules Sergier, L St.Omer Herlenplaals, Poperingbe. bijgcüaamd Schacht, Meessenstraat. Een vet Konijn van 5 kilos door den tuin te verhollen In de oude Pompiers hij Jourdan Houspie, Hondstraat. Gegeven dooi Jerome Deneire. Ga&ibolling in overdekte Tra In de Lelie bij Hector Benoot, Veurnestraat. Oppervogel 40 fr. Ieder Zijdvogel 20 fr. Ieder Kalle 10 fr. Inleg 1 fr. 30 voor 2 bollen. Inschrij-j ving van 1 tol 2 ure. Begin om 2 ure] slipt, om Ie kunnen eindigen om 7 ure. Schoon buffet door den tuin te verhollen ln de Zwarten Ridder bij Camillej Malesys, Hondstraat. Gegeven duur] Familie Malesys. Westouter. Schieting. Inleg 25 fr. Terug 20 fr. Inschrijving van 12 tot 1 uur. Einde orn duur. Bo ven de 65 schutters al primes. MAANDAG 30 JULI Jaarlijksche Combat met de Trabol A la ville de Florence» bij Georges Quaghebeur-Bourdeau, Boeseheepstraal om 0 ure 's avonds. 'Ie Poperiaglie, hij tie herberg DEN PAPEGAAI Schoon nieuwgebouwd WOONHUIS met vijf plaatsen beneden, kelder, dub bele pomp, remise en bemuurden koer, ansch nieuw KLEED Vrijdag 0p|met31A- 50c- 0I,(ler bebouwde grond, I Chicurcestraat, 27, ROESELABRE hof eu weide. 1 Onm iddelijke ingenottreding Voor alle inlichtingen zich te begeven hij de Notaris BOUCQIBV, Boeseheep straal nr 4o. VERLOREN O* de .Markt aan den train van 11 ure. Terug le brengen naar het Pólitiebureel tegen goede belooning. MAGNETOS Dynamo» Démarreura BIjzöQgep WePMuizen voor fiersieiiiogeii BERICHT. Moderne II uurliouderij Café Brittania 139, Yperstraat, Poperinghe Leest en Verspreidt Qe Gazet van Poperinghe Voor de Miieiieii en FroniDewerKeps M acht niet tot morden wanneer u van nog kunt bediendI worden van eenI J„ Hoogen Hoed. vverkerskostnum in echte Adolph Lafont I r> Lyon. Overal bekend en vermaard sederl I Huis V3n VertPOUWen. lange jaren. I Scboone keus van Hleeii te verkrijgen in onze streek m den IJoeden en Klakken, Berrets en Kinder- Franscben Soldaat Ihoedjes in de laatste nieuwigheden. I Strooien hoeden voor mannep en kinders Aa dit Assortiment sal a or ember \n zijn voorde nieuwe zulten binnenkomen] V. t( I Alle slag van was, keersen enbouglcn. Ik Ijeb de eer bet geacht publiek baar te maken, dal ik aankoopster en Iup maat voor Mannen, Vrouwen, Kinderen IX DE SCHAAR. Oud IIais van Vertrouwen. Groot assortiment .Man en Vrouwstof- n, alsook Zwarte Peigné Thibet granite o Gabardiue voor Trouw en Rouw Sehoone keus van gemaakte kleederen en Maurice Staessen Jcdlplomcertlc Snijder Poperinghe. Hector OBBIE-STflELEU, (rechtover de Kerk) 0, St-Jans-Kruisstraat, POPERINGHE. verkoopster ben van - ALLE PLULViCIEOIERTErsl en WILD. Alsook van JONGE en OUDE L> UI VEIN. Ten alle tijde mag men bij my duiven verwisse len, zooals vóór den oorlog, W Elic Lietaert-Truwant Herberg De Blauwe Duif Yperstraat, POPERINGHE. Spaart uwe gezondheid Vraagt overal POPS bronnon water en limonade. - SPORT WIPLRIJ DEN. De Ronde van Frankrijk Van 24 Juni tot 22 Juli i923. 14* Rit Metz-Duinkerke 433 Km. 1. F. Goethals (Fr.) 2. H. Tieberghien (B.) 3. Th. Beeckman (B.) 4. A. Alan- court (Fr.) 5. H. Pélissier (Fr.) |3# Rit Duinkerke-Parijs 343 Km. I. V. «onthals (Kf.jJ. I|Pelissier(Fr.)797 3. L. Mottiat (B.) 4. Jacquinot (Fr.) ,3. A. jo^ye Alancourt (Fr.) ALGEMEEN KLASSEMENT M. 222 15 KOOPWAREN. e» can C=5 3 I- s co u O» w* *1 ür 3 CD Tarwe 105.— 100.— 106— Rogge 7(1.- •UI.— 66 Haver 85.- 87.— 83.50 Bloem 127.60 129— 127— Gerst 70— Witte Boonen 120— Lijnzaad 15a— 155 Koolzaad laf», 1-Z5. Strooi 18. 24. Hóoï 20. 21 Aardappelen M).— 20— 30. Lijnzaadoiie 390.— 370.00 Koolzaadolie. 3V5— 870— Boter (de kilo) 1 14.— 11.50 13.50 Bieren (per slok) n.5o 0.52 0.52 Hoppe (50 kil.) 1924 1923 1 450.- Zuivert dikwijls maag en darmen met Reinigt dikwijls lever, nieren en blaas met Te verkrijgen bij: Gasthuisstraat, PGPERIKGHE. 2 fr. ieder pak. J Wisselkoers der Beurs van Brussel op 26 Juli Londen 93.60-01.10 N. York 20.40-20.50 ParIJ» lit.122 571 361 50-368.30 1. II. Pelissier (Fr.) 2. 0. Bottechia (II.) 222 46 3. R. Bellenger(Fr.) 223 20 4. II. Tiberghien (B.) 5. A. Alancourt (Fr.) 6. H. Collè (Zw.) 224 44 L. Despontin (B.) 224 55 8. L. Buysse (B.) 224 35 S. 30] H 13 Sulfer Sulferbloem Echt Merk K, R. te v-erkrijgen bij 223 44 46 félix Vancaeyseele-Desmyter 224 13Casselstraat, 52. POPERINOME. 19 41 Zesdagenkoers te Londen. Zaterdag nacht is de Londensche Zes- dagenkoers afgeloopen met eene Belgische Overwinning. De ploeg A. Persyn P. Van- develde gelukten erin op het 'laatst van den koers een ronde te schaven. Algemeen klassement: 1. A. Persyn-P. Vandevelde (B.) 661 p. op eéa toer 2. Peyrode-Godivier (Fr.) 673 p. 3. TexieLSchoeUel 598 p. Vrijdag deed Wynsdau een ergen val en moest opgeven kort daarop gevolgd van Marcel Bmsse. koopt geen nieuw rijwiel vooraleer gij de uitstalling en prijzen be zichtigd hebt van de merken SCALDIS-ALCYON-MON PLAISiR enz.bij Boeschepestraat, 1 tlPoperinghe Herstellingen en Benoodigheden Goedkoop en goed. p. e. b. H l S te flat DBMUffi (loet. tsiil YÏH61SSWI POPERINGHE. Oud huis Robert OEOIiüE In 't GrootOPVOLGER In '1 Klein Yperstraat, 67, POPERINGHE Ik belast mij met het vervaardigen van allerhande gebakken van Eerste kwaliteit en aan zeer voordeelige prijzen. Gezien de hoedanigheid mijner artikels hoop ik de gunst te genieten van mijne talrijke klienten. Bij mij ook te verkrijgenRonde- en SuikerkoekenChocoladePralinen en allerhande Suikergoed. BERICHT. Florent DUMQRTIER Huurhouder bij de Statie, POPERINGHE Iaat welen alsdat hij van heden af Alle Reizen per Auto (Taxi) zal aanvaarden, aan zeer genadige prijzen. .V' 107 Vernis 50 fr.-\ Ut Witte pope!ine 28f. V 108 Pane 20 fr.-Groote keus an Bovctes Laatste Keus van Speciale Fastis» Scboevtjfs voor Damen. Echt Iseehems Werk Vanaf 65 fr. Kom ziet de kwaliteit en vergelijkt de prijzen. Yperstraat, 117, POPERINGHE. Bij de Statie. Siroop tegon de Kinkliocs Van A. Montcgne doet aanstouds de stikhoesten verdwijnen en verschaft de volkomene genezing op zeer korten tijd. Prijs 3 fr. de flesch. Depot: Apotheek II.Nolredame.Groo te Markt, Poperinghe. DEN FRANSCHEN SOLDAAT Hüis Valère Staessen, opgevolgd door zijn BROEDER PlailFiCfi 8TflESSEN-B0TTEZ GEDIPLOMEERDE SNIJDER Yperstraat, 19, POPERINGHE. Volledig en Onvergelijkbare ken van GEMAAKTE KLEEDEREN. Vanaf 15 JILI nieuwe keus van STOFFEN voor kleederen op maat de laatste mode en al wat deftig is om goed gekleed! te zijn. Onze modellen bevallen iedereen Ik y Wijste is alom bekendl WERK op maat en Confectie Hoiw m 12 mii YMtëGD WEM Altijd voorzien en eenige verkooper der echte WERKKLEEDEREX var. het huh Adölphf LAFONT, Lyo>. i MAURICE DEVOS Velomaker Yperstraat9, POPERIXCIIE. Opvolger van FLORENT LEMAHIEU Groote \/piM de keus v L^UWO beste von «Sc MOTOS merken The Berciey, The Raleigh, The Marshal, Sory, Porta, Cursar, Alcyon, Vétos en Motos F. N. lierstal. Alle andere merken ran Velos A Motos op aanvraag. Occasie vélos aan voordee pr zen. Aiie herstellingen worden spoedig gedaan. Bericht aan de Landbouwers Om goede en vaste boter te kernen is het hoogst noodig de koe van allen inwen dige brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van den Bleen- en Zuiverdranh van A.MONTEY- NE aan 2 fr. het pak. Depot Apotheek H. Xotredame,Groo ts Markt, Poperinghe. VYerkkleedereo in Engelseb leer, Pane en genre Lafont. Spoedige Bediening - Genadige Prijzen. J. YPERMAX-RECOUR, Meest er- Kleermakcr, Yperstraat, INr 2 2. Noordstraat, 41, Poperin ghe. tv Cornet DW. Onmisbaar voor Zwaarlijvige Damen Te koop bij de Beste Winkeliers. WEIGERT NAMAAKSELS. Lederen, en alle toeliehoorten voor Schoen- en Gareelmakers, bij Noordstraat, 20, Poperinghe. Alle slach van machieneriemen, (Courroies de transn i). Versterkende Pillen, tegen Je bloedarmoede Men moet zich echter wel herinneren, dat, hoe langer de ziekte geduurd heeft, des te langer men moet doorgaan met het gebruik van dit geneesmiddel. Eene ver betering doel zich in w einige dagen gevoe len nadat men begonnen is deze pillen te gebruiken. Een voortdurend welzijn en eene volkomene genezingmogen verwacht worden door dezen die een redelijken tijd volherden in het gebruik der Versterkende Pillen. Te koop bij H. Notredeme Groote Markt Poperinghe, aan 4.00 fr. de doos van IOQ pillen. BERICHT. Wilt gij eene sehoone en groote keus hebben van Eere-communie-, Huwelijk- en andere Ceremonie schoenen Laatste keus tan Speciale en Fan- taisie schoentjes voor Damen en hinders Dai ins. Vernis, Pane, Witte en Grijze staffers in alle modellen. alsook Beste Man* en Vrouwbottinen Zeer sterke Weekeschoenen Yooi .Mannen, Vrouwen en Kinderen Al met de hand gemaakt Met leder can beste hoedanigheid En aan zeer genadige prijzen Komt naar het nieuw Sch oen magazijn Huis van Vertrouwen 1.1) Uc Gezust. M. G. BERAT Yperstraat. 18. POPERINGHE (Dicht bij dc Groote Markt). Groot assort i ment van Ve los la ff ers in bruin en zwart espasdrillen. LISTEN, PANTOFFELS, enz. enz. Op aanvraag wordt alle slach van schoenen op MAAT en met dc hand ge maakt, gelromc en spoedig bediend. HanriH in Inlandsch Hout, Xoordsch Hout, Gezaagd Hout, Rat tens, Poutrellen, enz... ESSENCE en OLIE Qépót achter de spoorwegstatie Poperinghe Crombckestecnweg, 142 POPERINGHE IN DEN NEGER. Meester-K leer maker Gasthuisstraat, 39, POPERINGHE. Lakenstoffen Nieuwigheden Regenrn anlels Specialiteit van Peigné en Serge, Werkkleederen in pane, engelsch lederen Lafont - :- Ongelooflijke Prijzen. Aanneming van alle Uniformen HUIS VAN VERTROUWEN. Magazijn Nieuw Groote keus van alle slach van Buiten alle concurrentie Vrije Ingang Ook nog alle slag var Kalk. Ciment. Pannen. Ceramieke vloer- en muurtegels. All es aan zeer voordeelige prijzen. Maurice BONDUWELLE-DUM0RT1ER t Hotel d Inters 41, Yperstraat, Poper. In 't Groot In "t Klein. aan zeer genadige prijzen, bij René I> ESC III LD ER Bruggestraat. POPERINGHE. Gasfhuistraat. 16 POPERINGHE Ik heb de eer het geacht publiek ter kennis te brengen, dat ik van HEDEN AF Mijn WINKEL heropen welke vóór den oorlog bestond, en waar te vinden is. Allerhande kteerstoffen voor Heeren en Dames, witgoed, stoors, handschoe nen, enz De goede koopwaar, de overgroote keus, de trouwe bediening, de laatste Nieuwigheden en de genadige prijzen, doen mij niet twijfelen dat ik met het bezoek zal vereerd zijn mijner talrijke klienten van vóór den oorlog en zelfs zal mogen rekenen op de personen welke ik de eer niet had vroeger te kennen. We Medard Bentin. Ik heb de eer en het genoegen Uwe aandacht te vestigen op mijne verschil lende soorten landbouw kalk aan de voor- deeligste prijzen. Uwe opdrachten tegemoet ziende, groet ik Ued. hoogachtend. Maurice Booduwelle - Dumortier Yperstraat, 41, 'EZ

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 3