Fabriek van Echte Honingkoek verz We ALLAEYS Zonen, 14 UiM- K9KBUH9 H. Schmidt-Baudrez, We H.Moerkerke-Baudrez J5! JPH Onze SPECIALE KOEK is vervaardigd mei Honing uil Poperinghe en Omstreken iDnponl Zoon Cam. DEZECJRE-PRCIWELS IT t. TBDWHHTLflUWERG De Rootle Pillen We J. Galant en zonen Vi.piionse 1)1 MOX ct C IN DE PI PP EN DOOM MAIIIEU Garage DEVOS TRAHSIMTER H.cieBnewerGK-yandermariiere Maurice PEtlEM-LEHOVCS Het Geheim van den Waterval SAROLEA Barley Davidson Alle Bankverrichtingen aan de beste voorwaarden Geldbelegging op zicht, kort en lang termijn Vreemde munten aan de voordeeligste koersen Gesticht in 1878 Qroote FVii-s Eere Prijs met Beker VAN ACKERE POPERINGHE MOTOS FIEIBTAIA iTOS *^SÉÉ 4 v AMANDELBROOD De Honingkoek Yperstraat, 24, 28, 30, Poperinghe. IX OKX (lOKOKX KOOI» In (Ion (M'lil(M) Goeden Koop Alle Drukwerken, Registers en Schrijfboeken In de fioode HgL GI.ACKX GRAVUREN, Mekanieke Schrijnwerkerij Schoone en Voordeelige MEUBELS NIEUWPOORT Telefoon i Moden-Artikelen in 't Groot p u RO ATINE ONFEILBARE REM EDI EN YERMANDERE Medalte van den KONING DE VAN Agent voor Poperinghe en omstreken, - POPERINGHE - »n, ïTSt. Proeft ons VERMAARD is Gewaarborgd Zuiver Honing en Suiker. Horlogerij - Goudsmederij - Juweelhandel 0 Dépot der Monters U P v Vcrkooper der Monters Rosküpk-Patknt de eenige eehte en gewaarborgde r statie-montkr. p Regulateurs,Pendulen Wekkera E Verkoop van Kettingen in goud, silver en nickelbijzondere schoone keus van T Hiochen, Oorringen en Hingen in goud en Er Diamant. 1 Aankoop van Goud en Zilver Herstellingen in allen aard can .H y| llorlogiên en Jutceelen. jr y (Bij de Post, Groote Markt) £- I is de beste en de voordeeligste t. Omdat al de aandeelhouders Poperiughe bewonen, Alle inlichtingen te bekomen bij J. HoIcqjUti, Yperstraat, 7, hij Priesterstraat, 5, POPERINGHE. GROOTE KEUS van J achtste ven Luxe C^lori- fèren voor Salons en Her bergen, Foyers in koper, slijl Louis XVI, en in Email, Cuisinièren in steentjes en geêmmailleerde, alle slach van keukengerief, ijzerwaren, landbouw- mr.chienen, fournoizen, aalpompen, bak- wagens, baseuls, windmolens, Iteetmo- lens, wasehkeems, eerste kwaliteit van BOTERKEERNS die op BILLEN DR A AIEN Agent der ontroomers en ploegen MÉLOTTE. 22, (disselstraat, 22, POPERINGHE. Groote keus van allerhande speelgoed Gleiswerk, Glas. Spiegels en Ijzerwerk, Verlakt, Panders, Fantaisie artikelen, Aardewerk, Vlaamsehe Potterij en Krui denierswaren, Spoelbakken en Versieps, Tafel-, Lavabo-, Koffie-, Bier-, Likeur- en Keukenservicen, Sehouwgarnituren in brons. Marmer,Geleis en Porcelein Kruis beelden en Heiligen, enz. enz. Alles aan zeer voordeelige prijzen X genezen de verstoptheidzij maken liet bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrijZij vermijden en genezen hoofdpijn, draaiaissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- pej achtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoorais, de len denpijn, enz. Te verkrijgen bij Notredame, Apotheker, Groote Markt, Pope ringhe. De doos 2 fr.5; de halve doos i fri5 Glas, Kleuren, Vernissen, Mastic, Siccatif Specialiteit van Gasthuisstraat, 3, Poperinghe Groothandel en Commissie Koffie - Kruidenierswaren - Petrool -o- WIJNEN -o- Essence en Oliën voor Autos en Motos Depót der Belgian Benzine Company der I sines Pannenhuis en van t huis Martini Bossi. Bruggestraat, POPERINGHE. bu Bruggestraat, Poperinghe. COIFFEUR - Justin DENUT=HUYS - 43, Gasthuissiraat, FOPERIIIOHE. POSTICHEUR Groote keus van gemaakt goed voor Damen en kinders. Wit en fantaisie linnengoed bloezen, rokken, schortencorsets, kousen en zokken schoone keus van stoffen, pane, zijde, flanel tealle slaeh van brencerk, merceriën, kabas, portemonnaies, portefeuillesalle veranderingen van gemaakte artikelen worden in 't huis gedaan. Parfumeriën, zeepen, haar verwen, ehampoings, poudre de riz, haar- en taed- boivXs, assurtiiiK-ni van Fantaisie spellen voor het haar te versieren, Haartres- sen, Rouleaux, enz. Men aanvaardt Haar voor het maken van alle Haarwerk en begeeft zieh ten huize voor coiffeeren van Bruiloften en Feesten. Depót der groote Stooinverwerij en Wasscherij van het oud gekend Huis OU LION van Brussel. GENADIGE PRIJZEN SPOEDIGE BEDIENING. Rechtstreeksche invoerders HNGELSCHEVEAMKOLEN BESTE SUNDKRLANDSCHK KOLEN Verzending per wagon of schip Aimé GRUWEZ Vlamingstraat, 7, POPERINGHE. Ellegoederen, Kleerstoffen, Merceriën, Bonneterie, Wit Goed, Katoenen en Wollen Dekens. Spécialiteit ran Stoors en Gordijnen. KOI RRUREN (Huis L. Monteyne) o— Zelfda Huis Yper, Boterstraat, 6 Landbouw ers gebruikt van Veearts DEVLOO Bloedzuiverend en Maagzuiverend behoedmiddel voor Paarden. Gaaai'IKSWIUB Ken torplrprl drirmaal daagt in /iel graan of in het tlrinhen. liet pak franken Veearts Deyloo, Rckhofstraat II Notredame,apotheker, ür.Alarkt POPERINGHE. Kiekenkweekers tC Landbouwers in geval van ziekte bij uwe leghennen of kiekens, vraagt de Tegen Cholera, Diphterilis. Dikke Le ver. enz. nr 4200 fr. 3.75en 7.50 de pak. Tegen Snot MARVOL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch. Tegen Pokken ARSYLOL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch. Te verkrijgen te Poperinghe, bij H. NOTREDAME. Vooraleer nog Occasie Motoren te koopen, vraagt prijs aan hel Huis tot YPEHEN. Groote voorraad in Magazijn van Nieuwe MOTOREN en GA ZOG ÈN ES alsook Locomobilen met Essence, bijzonder geschikt voor Landbouwers en Aannemers. Alleenvertegenwoordigers voor Belgié van Motcur "NATIONAL" Altijd in voorraad volledige Installation van Maalderijen Fransche en Engelsche Steenen 00 MOTOS 0 a AUTOS aller merken Herstellingen van allen aard Gedeeltelijke en volledige herziening van chassis en motors op waarborg. 32, Casselttraat, Poperinghe. Alleen kolen van eerste hoedanigheid worden ingevoerd Gematige Prijzen Spoedige en trouwe verzending J NEERSTICE AGENTEN WORDEN GEVRAAGD Telefoon 35. Banque pour favoriser les transactions Internationales Bank tot bevordering van internationale handelszaken Kap. 3.000.000 Maatsch. Zetel GENT Algemeene Bestuurder voor West-V laanderen FORREST L A G E N T S C H A P P E N Poperinghe, Groote Markt, 28, tel, 89 A 90. Veurne, Ooststraat. 64, tel. 7 4 76. Dixmude, Kiekenstraat, tel. 44 Moeskroen, Toerkoenjeslraat, 109, tél. 179. Yperstraat, 43, POPERINGHE. Magazijn van ijzer- waren, jacht- en ge goten sloven, beet- raapmolens, boter en waschkerns, bas- culen, balansen, ko peren, zw arte en ge galvaniseerde mar- mitten. Groot assor timent van verlakt goed en keukengerief. Alles aan zeer genadige prijzen. Groote keus van allerhande MEUBELPAPIER Toiles cirées, Linoleums, Alle slach van Matten,Gordijnen,Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flocon, Crin,Wolle Rouwbehang-sels, Maken van Rouwkapellen Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE DE G AZET VAN POPERINGHE (3) Beroemd Avonturen Drama. HOOFDSTUK I. Gemakkelijk zou 't zijn. een troep tijgers in de woestijn te bewaken Geef mij kracht, o Heer Hij keek Jacqueline van ter zijde aan. haar gelaat, haar taille, en voelde zijn on rust toenemenHeerals dat eens slecht afliep De nï. bt van den abt Bordes W elk een schandaal Waarom heb ik de voogdijschap ni<d aan mijn broeder Henri overgelaten Maar toen hij de pastorie naderde, lx da arde de abt een glimlachje helderde zijn gezicht op hij trok zijn nichtje bij den arm en zei zacht Ho<>r je F>»n diep ge raas drong uit de naburige rotsen. De waterval riep het meisje en wilde naar de pastorie loo pen. Wacht, Jacqueline I Hij wilde niet. dat een ander zijn waterval eerder zag dan hij. Hij opende met een" sleutel hef deurtje in den muur en trad in den tuin De f Magdaiena werd ziehbaar in alle pracht en haar eigenaar vouw de ontroerd de handen samen. Wal is zij schoon, wat is zij schoon fluisterde hij. Op dien tijd van "I jaar w as de Mag daiena evenals alle watervallen, krach tiger en voller de gewone bedding was niet meer voldoende, het overvloedige waler stroomde naar den anderen kant van de kerk, een anderen kleinen water val vormende. Zie je den regenboog fvroeg de abt aan hel meisje. En haar oogen openden zich wijder voor den schoooen kleurencirkel, waar tegen de waterval scheen te dansen als een balletdanseres. Jacqueline bewonderde den boog van harte. De altf beschouw de baar mei groofe bezorgdheid. Wat is zij lief Ach Heer. wat moet ik voorzichtig zijn. Plotseling sidderde de abt. Een verlos sende gedachte werd wakker in zijn her sens bij t zien van den waterval- AA elk een weldadige inspiratieVaarwel onrust Goeden avond, wielrijdersA oor de oude rust was hel sleehls noodig Jacqueline uit te huwelijken Hij nam w eer den arm van zijn nichtje en sprak wijzend op den schitterenden liebtboog Hou je van den w aterval Zeker, oom Je hebt gelijk, aan hem zul je je hu welijksgift te danken hebben. Waarlijk >A"at zegt ge Denkt ge. mi; uit te huwelijken Waarom niet Je bent een groot meis je, je bent veel veranderd in den Jaalsten tijd. Hoe vindt u me 0, ik ik ben niet bevoegd. Maar te oordeel en naar de oogjes, die mijn landgenooten je gaven werd je daar niet kwaad om Kwaad f U moest e< ns zien. als wij wandelen le Pau. Dat is heel amusant men hoeft toch niet te antwoorden op hun briefjes. De abt ontstelde. AVat briefjes f ont vangt ge al briefjes AVat zijn dat voor zeden O, Heer waar moet dat heen Zij moet terstond uitgehuwelijkt, dacht hij weer. Hij keek haar in de oogenw ees open- hartis: Was er onder al die aanbidders een. dien je mooi vondt. of nardig, of met wien je zou willen trouwen AVel neen. oom. Dat is jammer, ken je geen anderen pretendent Neen. oom. en u kfï>n Yooriiiitfaoger bleet op weg stiwL». De iw Xvrde k,,,„ie den jaarlijks zeven of ahf diende, doorzijnlandge»-1"1™ geesten te bevrijden» Zijt ge daar weer terug in Gargos mijnheer vroeg hij. <f Ja zeker, zooals u ziet. De Heer gelei de u, mijnheer Roumigas. Maar de toovenaar scheen nog niet te willen heengaan. Hij bleef vóór de deur staan en keek Jacqueline aan met zijn oogen, die. gewoon aan t duistere rijk van den duivel, blij waren een vergoeding te vinden in die lieve vrouwengestalte. Is dit niet juffrouw Jaequefme Marea- dieudie ik hier bij n zie, beer abt ff Zijzelve, om u te dienen, mijnheer. antw,>ordde I jonge meisje groetend. Roumigas aarzelde nu niet. hij nam zijn muts af en trad in den tuin. Jij ookondies I bromde de gees- telijke, AXenscht gij mijn waterval te zien. mijnheer Roumigas. \-roeg Jacqueline, zich eenigszins verwijderende «hij is prachtig vandaag. Maar Roumigas zei slechts Kent ge niet een meisje om uit te huwelijken, heer abt De voogd van Jacqueline keerde zieh vlug om. A oor wien mijnheer Roumigas A oor een aardigen jongen van rijf en twintig jaar, een dokter in de rechten, die tachtig honderd duizend franks van zijn vader zal erven Dat isle veel. Ik ken niemand. Roumigas lachte. Mijn zoon zoekt geen schatrijke vrouw. Alleen moet zij een Ijej welopgevoed meisje zijn in 'tbezil van vijf en twinlig of dertig duizend Iranks De abt ontroerde, zijn hart klopte lui der. Zou die man toch werkelijk een too venaar zijn Roumigas, ziende dat zijn woorden eenige uitwerking hadden, ging voort Herinnert ge u mijn zoon Gaston Alen vindt hem eeo aardigen jongen man. zijn vrouw zal gelukkig met hem zijn. Ik ga hem opzoeken, te Toulouse. Ik zal hem spreken over u en uw nichtje. Als kinde ren hebben ze tarnen gespeeld. Bonjoui, mijnheer. Doe mijn groeten aan jufvrouw Jacqueline. Zij is nog ia mijn familie haar grootvader was een neef van den mijne Tot ziens Om vier uur vertrek ik naar Toulouse Hij ging. De abt bleef ontsteld slaan. Zijn zoon Hij biedt me zijn zoon aan voor mijn nichtje. Wat n buitenkansje l Zou ik hem verkeerd begrepen hebben AA ei neen Dat is een godsgezant, die bloedverwant van den duivel Nadenkend ging hij naar binnen. Hij keek op zijn horloge. «Half tjvaalf. Als ik dien Gaston eens onmiddelijk ging zien AA el zeker ik heb den tijd. Aten moet het ijzersmeden, terwijl het heet is. In drie maanden is Jacqueline getrouwd. A'oor- uit De abt ging naar de keuken. Dag, Poupotte, hoe gaat het Wees zoo goed ga even naar mijnheer Roumigas. Haasl je en zeg hemLdat ik met hem mee ga naar Toulouse. Hemel riep de oude keukenmeid gaat je alweer naar Toulouse «Jamaak mijn koffer gereed, doe e' mijn nieuw overkleed in, mijn glimme»fc schoenen en linnengoed voor twee daget A lughoor! De oogen van den abt schitterden vas plezier. Luister ik ga op reis, zei L lot zijn nichtje. In je kamer zul je boe ken vinden. Alaar beloof me, ga niet na# Aigues-Yives, blijf rustig in de pastorie- Als je frissche lucht wilt hebben, wande' dan een poosje op den berg hier bij Gaf gos daar zul je'niemand ontmoeten. G bid je loop niet op de wegen voor wiO' rijders. Vermijd Laroque.den smokkelar en Cazaubon uit het hotel d" Angieter# Als Balarue, den vrederechter, te dk*$ in je buurt komt AYacht oom een oogenblikje, da1 zal ik dat alles noteeren. Kind, je schelst Dat is niet goed Ontvlucht al die lieden, zij zijn ge vaart s.1 En als ik terugkom, zul je een beloonii hebben «Is 't waar gaat ge een man voor zoeken te Toulouse A oor niets anders ga ik erheen. j Dat is aardig. Gij weet ik wenscb h# blond, groot en met een flinken knevel j (Wordt voortgezet.) J Yperstraat, 2, POPERISQME. r 1. OiiiJït dc U-stuurraad saiiifngoMxld is uit Poperiu^tieuaars die van iedereeu gekend ai ja. 3. Omdat het gestortegeld in Poperinghe blijft. 4. Omdat de Maatschappij reeds een aanzien lijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste ge regeld en vereffend wordeu. 6. Omdat de premiën langzaam verminderen. aan de Voordeeligste PRIJZEN, bij Gebroeders DUPOHT Yperslraal, 2, Poperinghe, vare Voorkomt Balgpljn, Oprijzing, Bewealen hald, en vele andere kwalen der paarden veroor- zaakl door verandering van koat- en iaargrliiden door vermoeidheid van reilen, door langduriger! iwaren arbeid en aterke voeding. Vermeerdert den eetlunt en vergemakkelijkt de spijsvertering door het vrijhouden van Maag en darmen. Te bekomen hij Naaml' Venn. WYTSCHAETE en Omliggende, Agent Heer FOUR MER burgmeester BEVERHN J. TA HON gemeentesekretaris NOORDSCHOOTE M. BAILLKUL LEDBGHEM G. DHLANN(X) WBSTOVTBR A. DECLERCQ ROUSBRUGGE A. CLAEYSOONE Bijkantoren Nuuwpoort, Lichtarvelda, Cortemarck, Loo, Alvaringhem, Prevan, Rousbruggi, Wateu, Stavale, Itrckem, Couckelatre, Ichteghem, Laysalt. Voordeelige Prijzen Q Ik «k niet, maar ik al or **-

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 4