De Studiën voor onze Over den Prijskamp van Blankenberghe. EENDRACHT Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Gebr. DUPONT DKIIDE 4AAK X ZONDAG 5 OOGST I 0*2:1. De Bezetting van de Roer. WEST-VLAANDEREN-GOUW. Belgische-T urnbond. RUST ROEST Blankenberghe. Het Yraagstuk van het Herstel. Horlogerij -T URN-CLUB Oorlogsschade. Bureelgerief Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachlpapier in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat. 2 Poperinghe, I 5 centiemen liet numniei' Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. 8.00 fr. 12.50 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren buiten stad, met de post Buitenland Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De nuimlooze iugezomlen artikels voorden geweigerd m n l'ituevers-Eiükxaar> Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. *R£Kc.«i.\<} 48459 UEC Open brief aan de BE. Bestuurders van Vlug en Vroom te Poperinghe. In de Poperinghenaar van Zondag laatst verscheen een artikeltje dat, alhoewel niet geleekend, toch rook naar afgunstig heid van hel Bestuur van Vlug en Vroom» tegenover de Maatschappij De Onver- moei baren Wij laten eenieder vrij deze laffe han delwijze met het verdiende misprijzen te bestempelen /wij willen er nochtans op steuneu dat dit artikeltje, met opschrift Gaaischieting, bij opzet vervalscht is ge weest, ten einde de geesten der Jonge Poperinghenaren te vergiftigen. Wij durven verhopen, dat Gij tenmin ste, achtbare heer Geestelijke Bestuurder, wiens zending het is naar Waarheid te zoeken en Waarheid te verkondigener bijzonderlijk zult aanhouden die handel wijze van n uwer voormannen af te keuren. Het Bestuur der Onver moei baren. hoeken in leen geeft. Een enkele verplieh ting nemen die leerlingen op zich ze na gebruik in goeden staat terug te kee- ren Het onderwijs in de middelbare scholen is zoo goedkoop dat er studiebeurzen be staan voor de leerlingen, die nooit ge vraagd worden. En geen wonder Van een anderen kant, zijn er velen die den ken dut dit onderwijs te goedkoop is. Daarmede kunnen wij het niet eens zijn Elk land heeft voor plicht te voorzien in de opvoediug zijner burgers. Daartoe van lager tot hooger onderwijs, alles inoet kosteloos zijn. Die kosteloosheid hebben we ongeveer in onze middelbare scholen. Het zijn dus de uitgekozen scholen voor atle nederige werklieden en burgers. En we vragen ons af waarom meer begoede burgers er hunne zoons niet zouden heen zenden f G. D. C. We spraken reeds over het lager en middelbaar officieel onderw ijs. We willen in dit artikel het middelbaar onderwijs zooals het gegeven wordt in de middelbare scholen nagaan in zijne algenieene inrichting. Vóór eenige dagen waren we nog deel achtig van het volgende tooneellje. f)(* zoon vroeg den Vtidcr w siler, de zoon van X 8aa' na ('e v acan l i onk naar de Middelbare school, omdat ze daar zoo goed teeren. De vader antwoordde zonder eens goed overtuigd Ie zijn van zijn eigen aWwoord ../Maar jongen toeh. ik «eet het wel dal ze daar goed leeren. maar hel is al te kos telijk in het Collegie en in de Middelbare school, 'k Heli ook nood hel geluk gehad naar zulke scholen Ie gaan. Mijn ouders fortuin, gelijk uwe ouders nu. konden geene maandelijksehe zware onkosten Teleurgesteld en zijn vaders woord ge- toovende ging de zoon zijn school ideaal en zijne vooruitstrevende gedachte in stil U WafreHhij waarheid die geleerde die <-r»rak tot de ouders. «Velen van u zijn blind in de opvoeding hunner kinderen. Ze dooveo het initiatief, en de idealen uil welke hun kinderen in hun binnenste voelen middelbare kla«en maand of 'ader „"i^l Pliohlik'. «n Z mo te durven breken, een zoo Lhoon idiaal. een levensideaal dal men t-l men san voor 10 centiem» daags. Uat ons dus niet meer zeggen dat teloo- derwijs in Middelbare scholen koslehjk ,s. Laat ons ook niet deuken dal de kin dereer on het einde van de maatd naar i .?- iêèkken met een Maden rekening voor onkosten van licht. vuur. «idertond gebruik der schnjfmachien. Lon gymnastiek en zoo meer. le^cn %ai g. Die onkosten be- der kapel. olstrekt neen. 5Uw*"£k kostelijk h..zew*soo* gelijke vaders. dat zijn al die boeken Nogmaals is de vader mis. Aan veie middelbare scholen onder an dere aan de onlangs gestichte middelbare De Belgen hebben, ten Noorden van Dorsten, eene belangrijk trontverlenging gedaan. Er waren daar, le Hervest, eene statie en eene spoorlijn die, op diloogen- blik. de bijzonderste handelsverbinding lusschen Hollanden onbezet Duitsehland zijn. Hervest, alsook het naburig Holsler- hausen zijn nu binnen het Belgisch bezet tinsgebied gelegen. Met dien sprong voor uit te doen hebben de Belgen thans niet alleen de spoorlijn maar ook de belangrij ke koolmijnen Prins Leopold »en Bal- dur» in hun bezit. Welk is de inhoud van de Belgische nota De samenvatting ervan kan als volgt gegeven worden Maatregelen welke moeten genomen worden om orde le brengen in de Duit- sche financies vereffening der schulden onder bondgenoolen in verband met de vermindering der Duitschc schuld vast stelling door de regeeringen der bondge- nooten van de minima-sominen, welke zij van Duitsehland zullen eischen, verstaan zijnde dat de Voorrang moet verleend worden aan de verwoeste gewesten ten voordeele der geteisterde landen moeten de percenten van het akkoord van Spa herzien worden aanduiding der waar borgen om zich bestendige hulpbronnen le verzekeren, zonder het evenwicht van het toekomstig budjet van Duitsehland in gevaar te brengen. Belgie herinnert aan de besluiten der technische studies, welke twee maand geleden aan Frankrijk meegedeeld werden Ten slotte wordt gevraagd de kwestie der veiligheid van Frankrijk en Belgie te regelen, door een akte van samenhoo- righeid der bondgenooten. Weldra zal het 50 jaar geleden zijn dat frankrijk aan Duitsehland de schadever goeding van 200 miljoen pond sterling met 15 miljoeo p. s. rente betaalde door Duitsehland na den oorlog van 1870 ge- fischt. Een groot Engelseh dagblad maakt nu eene vergelijking tusschen de wijze waar op het in 1870 overwonnen Frankrijk zijoe verplichtingen naleefde, en hoe het in 1.18 overwonnen Duitsehland heden nog handelt. Het Frankrijk van 1871-73 telde 26 mil joen inwoners. Het had eene nationale 1 en vier miljoen pond Door verpleegsters Werd op straat geld ingezameld, terwijl bijzondere vereeni- gingen een beroep op de naties deden i j te schrijven op de leening. welke moest d.enen ter betaling van de schuld aan Duitsehland. De Franscbe vrouwen hiel den inzamelingen en oproepingen om geld bijeen te brengen werden in elke f ransehe stad aangeplakt. Franscbe ste- T~ werden afgewend om Duitsehland te be- onderhoudskosten der ouderliugen talen. Alle termijnen, welke Frankrijk moest betalen, wei-den stipt of vóór den vastgestelden datum binnen 2 1/2jaarna hel onderteekenen vau den vrede voldaan Frankrijk betaalde 215.000 pond op September 1873 behalve de boeten door de 'Juitschers opgelegd, aan verschillende Fransche steden en de onderhoudskosten van het bezettingsleger. De frank hield schier eene vaste waarde ooidat Frankrijk eerlijk was. Het Duitsehland van 1010-23 heeft eene bevolking van 62.000.000 inwoners en geene nationale schuld. Bijzondere vcreenigingen plakken over al plakkaten aan, waarin de Duitschers krachtig worden aangespoord zich te ver zetten tegen de vervulling van het Vredes verdrag. De Duilsche bladen verspreid, n oproe pingen waarin de bevolking wordt aange spoord niet te betalen, en waarin ge schreeuwd wordt om wraak voor den smaad van 1010 Duitsehland besteedt de staatsinkom sten voor het verdriedubbelen van het aantal ambtenaren, voor het aanleggen van slalegische spoorwegen en voor hel herstellen zijner koopvaardijvloot. Duitsehland moedigt de vlucht van fond sen van Duilsche partikulieren aan. tiaar het buitenland, teneinde de geallieerden niet te lielalen. Op elke bijeenkomst van de Kommissie van Herstel moest geduren de vier jaar na het onderteekenen van hel Vredesverdrag worden bestatlgd dal Duitsehland in het een of ander opzicht in gebreke is gebleven. Duitsehland nam op zich om Frankrijk 3.120.000.000 pond te lietalen en heeft slecht 80.000.000 pond betaald waar onder inbegrejien de kosten van het Fransche bezettingsleger. Het netto door Frankrijk ontvangen bedraagt slechts 11.500.000 pond. Dc mark viel van 20 per pond tol 30.000.000 omdat Duilsche financiers en dc Duilsche regeering dat wilden. Duitsehland handelt zooals een oneer lijke handelaar handelen zou om lot eer.e bedrieglijke en moedwillige failjiet te ge raken. Stad POPERINGHE. Openbars Zitting van den Gemeenteraad Op 'Zaterdag 28 Juli 1923 on» fi ore 's avonds. De heer Burgmeester opent de zitting op gestelde uur. al de Raadsleden zijn te genwoordig ter uitzondering van M Lebbe Etienne die hem verontschuldigd heeft. Na lezing van het verslag der vorige zitting, dal goed gekeurd wordt, gaat men over tot de bespreking van bet dagorde. f® Punt. Begrooting der Staatsmid delbare school voor 1923. Deze begrootiiig bedraagt in ontvangsten 118 035 in uitgaven 118.035 Goedgekeurd met 7 stemmen der meer derheid. I>e vijf leden der minderheid ont houden zich. daai rij van gedacht rijn dat het deel, in deze som door de stad te ontdragen, te groot zal zijn. 2® Punt. Rekening der Kerkfabriek van Sint Beriinus voir 11122. Ontvangsten 48.659.15- Uitgaven 9.671.13 Batig slot 38.988.02 Aangenomen met aJgemeenheid van stemmen 3* Punt. Rekening der Burgerlijke Godshuizen voor 1921. De ontvangsten bei' open tol De uitgaven tot 246.286.00 der Stad voor 821.*50.11 743 873.23 tt 00.80 24 30.900 06 5037.95 5951.44 9139.65 59123*0 school van Poperinghe bestaat er een den stelden uitbreidingswerken uit - Oudleeriingfob. >nd die door geldeli>* geld te vinden voor de Duitschers 4l|e ken steun aan de kinderen kosteloos al de bijzondere inkomensbronnen in Frankrijk dus met een batig slot va.. 77.570.88 Wij geven bier eenige cijfers Out*'any sten. Vergunningen op het Kerkhof Aandeel der gemeente in de cedulaire belastingen 98.23! Aandeel der gemeente in Openbare vermakelijkheden 0482.35 Plaalsrechten op markten en fooren 36.700.10 Aandeel der gemeente in het Gemeentefonds H8.452.19 Aandeel der gemeente in het Bijzonder fonds opbrengst der sladssschaal hoppepres Aandeel der stad in de opbreng sten van belastingen op de oorlogswinsten 16.340. Pil garen Betrekkelijk de kiezingen Ifrukkjui Van kiezerslijsten er wanning «V Verlichting van Stadsgebouw en Verlichting der stralen en openbare plaatsen 20 921.86 Kuisehen en nelhouden der straten en openbare plaatsen 19.956.05 Vergoeding aan de Nachtwakere 13.041.00 Betaald voor herstel van )orlogsschade 182.10629 Plaatsen van 'I centraal ver- warmingstelsel op t Stadhuis 35 220.72 Aank. van een moiorbraodpomp 26.685.— \andeel der stad inhei werk van den Melkdruppel 1920 15.155.84 Eenparig goedgekeurd. Algemecne bijtreding. 6® Punt. Benoeming van twee leden in het Armbestuur, in vervanging der heeren Marcel Debaene, overleden, en Ralaille Oscar, ontslaggever. De Kandidaten door hel Armbestuur en Sehepeocillegie voorgesteld zijn derelfde Benooi Bené. gepensionneerde. Poperin. bekomt 10 stemmen. Sohier Theophile. rentenier. Poperinghe. bekomt 11 stemmen. Beiden zijn gekozen. 7- Punt. Benoeming van een lid der Burgerlijke Godshuizen in vervanging van Mr Émile Valcke, overleden. Goevoct Georges, handelaar, kandidaat van het Sehepencollegie, bekomt 7 stem men. en is gekozen. Beek llenri, brouwer, kandidaat der Burgerlijke Godshuizen, bekomt 5 slem. 8e Punt. Benoeming van een onder- wrzer in de Gemeenteschool. De beer Vermeulen Jerome, van Po peringhe, eenige kandidaat bekomt al de stemmen. .9® Punt. Mededeeling. Electrifica- lie der Stad. De heer Brulsaert geeft eenige inlich tingen aangaande dit punten spreekt over de besprekingen de beraadslaging in den Provincieraad daarover gehouden in zijne laatste zitdagen. De gemeenteraad beslist deze zaak bin nen kort grondig te onderzoeken en le bespreken; Aankondigingen Op 1* en 2'bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3' en 4" - 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouvvberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Hijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Koskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN a Sou*, ZJlrtr, Hickel PARRl'REN n Goud, Diamant. j.DuponUZoou Vperstraat, ibij de Post) Poperinghe. en knechtjes bedragen 29.100 dezb der oude vrouwen en w eezen meisjes 35.700 J de zieken in het Burgerlijk Gasthuis verpleegd, kosten 39.50(» Met algemeenheid van stemmen goed gekeurd. dr punt. Bekenin 1921. Deze sluiten in ontvangsten op in uilgaveu op De Oave/mosibaren Poperinghe Sedert eenige dagen is er uog at veel gepraat, door zekere heeren die lieweeren dai De Dnvermoeibaren de prijzen, welke zij in Blankenlierghe bekwamen, zouden gekoetit hebben. Zekere nnnoozc- luar beweerde zelfs dat de prijzen, welke wij wonnen, door cling en drinking ver diend waren. (Men moet toch duhbclgaai of oppergaal zijn om zulke dommigheden te vertellen). In hel begin hechtten w ij aan dien praal geen geloof, doch toen een E ER LIJ K artikeltje in lie(n) Papering henaar verscheen, en toen wij boorden dat het klein ventje, vreemde gazetten, Liberale als 't u belieft, doen komen had en ze overal rondstrooide, kunnen wij niet nalaten, seffens de kale handelwijze van dat ruziemaker!je te laken. Eerst eenigen uitleg In Blankenlierghe kon men streven in Prijskamp eu Buiten Prijskamp. In Prijs kamp moest men 's Zondags en s Maan dags oefeningen doen. Builen Prijskamp liestond in eene opgelegde oefening, oefe ningen naar keus en pyramieden. 't Was in deze reeks dat wij medekamplen en er bijzonder wel gelukten. Om li uren be kwamen wij den huilelijn met de punten. Dit goede nieuws wierd aan onze vi ienden van Poperinghe rond één uur kenbaar gemaakt. Door veel aandringen, over handigde men s Zondags onze Prijzen, dus het is niet te verwonderen dat de ersbaggever van La Flandre Libérale die 's Maandags in de Prijsdeeling tegen woordig was, ons niet meer ontmoette Nu om alle misverstand te vermijden, geven wij hieronder een getuigschrift van heer Eerebout, met gewettigd handleeken door hel gemeentebestuur van Blanken berghe; alsook eenen brief van geluk wenschen van den Voorzitter van de Jury (brief geschreven op 26 JUNI 1923, lus daags na d m Prijskamp). Deze brieven, de Diploma en den huile lijn met de punten, zullen in Ons Lokaal, bij Alidor Deeadt, Groote Markt, uitge hangen worden gedurende drie dagen, te beginnen van heden Zondag. Deze die soms geen Franscbe teksten verslaan, worden vriendelijk verzocht, hun te voorzien van een woordenboek De Boste (Uarousse). ten einde de zaak opnieuw niet verkeerd op te vatten. De On vermoei ba ren. Batig slot 97.823.49 Uit lezing der rekening blijkt er onder ander dal IH IV ontvan rene paelLeo beloopen tot 67.700 .toe te laten hare opzoekingen, over de intresten van geplaatste gelden 20 300 geschiedenis onzer stad te vergemakelij- herstellingen der gebouwen j ken. hebben gekost 99.900 Om 8 ure wordt de zitting geheven. Aan de Heeren Voorzitters en Leden der Turn-Vereen ging De Oniermoeibaren i POPERINGHE. <Ial De Turnltider Bestuurder ven het 6' Gouwfeest, M. BERBBOUT. Orsirn rooi' eUiifing run bocmlnnnde liamltrrkenin ome Irgrmronnliih «I ijeste/d door Krrehout. Oud - StrijcierstToncl Heden Zondag en Zondag aan staande lit Augusti is liet klachten- Imreel open in liet lokaal Sas van Gent van 1 Mot 12 ure. De leden welke nog op een of ander punt geen voldoening Iteko- inen hebben, worden dringend ver zocht zich op een der gestelde dagen aan te bieden. Hf.t Bestitr. In de laatste, zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies tan het Arrondis sement Yper werd de schade tteerde 1914 als volgt vastgesteld toor na- rermelde personen De Raad stemt nog eene toelage van 250 fr. aan den geschiedkundigen Kring) w t* ,w mag firr «jn van Poperinghe. om aan dit genootschap 'r*™ Kring. POPERINGHE. Cassicrs J. Ireenknecht Marie Hcrrewyn Camille Orbie Gharles Gretis Hector Vallaeys Alphonse Declercq Camille Tempirville Marcel Vermeulen de erfgenamen Göuwy Emile REN1NGHELST. Charles Henri Debniyne Emery RassaÜe Pierre Vandewynckel Lennyltê Sidonie AVE STOUTER. Liefbtxighe Nathalie I^mbert-Theys Dochy Henri Cellier Marie-Rosalie YPER. Salome-Vandesteene Rodolphe Carreyn-David Charles Dubois Gustave Didter Maurice WEST NIEUVS KERKE. Duhayon-DIlondt WAASTEN. Woussen Oscar Putman Louise Bottrgeois Jules I Druart Louis - M D'Hoisne-I/alau De y«r2rtur dr E j *j- 6' Gs/wfet^ j GrvsOB Richard t* tt«r »ar G:uw, Knockaert Augusle Hl. DLCATÉ. I v r,. Pierre 10670 2650 17859 1116 550 275 3806 697 7050 855 653 2874 2499 1565 721 1762 10041 19764 4140 38790 4881 3397 10850 13630 •931 7312 903 3460 2011 692 487 1082 bij de Post) 0 Het blad -taat ter /beschikking vau al wie hel Postc Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdrage? in te zenden zooveel mo gelijk legen den Donderdag noen. Inderdaad het middelbaar officieel on derwijs is gelijk het lager ^oderwijs in princiep tolaai kosteloos. Doch daar de middelbare sefcoleo een kostelijker mricb tine vragen te zake F toneel en materieel m ««rdl er een scbonlgUd gevraagd van Ir per 3 maand in de I» lagere klas- La eu van Hl' f*r <1" Belangrijke frontverlenging De inhoud van het Belgisch antwoord Vijftig jaar geleden, en nu.... ol.il/l/,» ..UIJ' •*d meent m«*t het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet o 8)8.33 Punt. Goedkeuring eener over eenkomst g.-sloten met hel Slaalskom missariaal in zake oorlogsschade dei stad. bi) Den 26 Juni 1923. Waarde Turn- Makkers, li l was bH gr<w»t fcniy^pn «lat ik tag afkomen in Prijskamp van hot Wesl-Vlaanderen Goowfor^t te Rlari kenbrrghe. Groot was mij ik- verwondering toon ik uwe Jonge Turners aan het werk tag. zoowel aan Pyramieden a?s aan 4e gezaro mtlijke oefeningen bet was waarlijk verheugend voor mij. to n ik vernam. <iat uwe Jonge Veteerigr>g. e-,s eenige maamles in stand zijnde, ff n groote EERSTE PRIJS Kekssam in ide Prijskampen. H«wrra 1 Hoerravoor Dc notiMMc? nu is Ver- y og gneg en kloek yebo.iwd vow in "t loeknmeade aan alle Prijskampen .leel te nemen. W»st-Vlaanderen Gouw Blankenberghe, den 26 Juli 1923. Ik- Oudergeteekeiule, II. K>*reboiit, liejilutirdrr van liet Zei.de W «-*1 Vlaan.leren Gnuwfeeiil, vau i3-6-tTi Juni llt£l, verklaart en lievealigt dat de Turnkring van Poperinghe, onder keiopreuk i l)( OüVIMOIMtltX t, lliedegekaillpt lieefl ill tie iilalrijdeu \mtr Gezanieutlijke Vrije (tefeuingeu reeka naar keua) I Vrije Pyramieden eu er de volgende ondormdieidiiigeu heliaald In-efl 1. Vrije Oefeningen Meer dan 83 der punleu HERE-PR1JS. 2. Pvramleden Me r'dan 75 der punten: EERSTE PRIJS. Daar deze Kring in de reeka Duiten Prijakauip aireed, en deze uitalagen hij vergetelheid uiel in ■Ie dagbladen zijn veraeheuen, zal liet Bestuur van Rijst-Riikst in het Weekblad Blibeeii Vloed dezer stad. de uitslagen laten verseliij- ii«*ii in he( volgende iiuiunier, op 3-8-23. Blnnkrnbèrgke, den 2li Juli 1923. Zegel der Stml en Hnndterken ron dm Schepen. .T.V.V.V.V. Lang Irve Dv, UtUftmnii j Gor OTPf

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1