Se Studiën voer onse Jeugd. 3e Bezetting van de Roer. EENDRACHT DERDE JAAR V 3 15 centiemen het nummei' ZONDAG 12 00(1 Sï I 923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Turn-Club «De Onvermoeibaren» UITSTAP naar NAZEBROUCK Gebr. DUPONT Bureelgerief Horlogerij G.Dupoat&Zoon Ir» Ons Huis». POPERINGHE Algemeene Verplichtende Vergadering Het Vraagstuk van het Herstel. Financieele Inlichtingen. AANBEVOLEN GELOPLAATSINGEN. HHBOKHBESB a-"- Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Praclitpapiei iu doozen. ALL£KHA.\DË Drukwerken te verk t ijgen bij Vperstraat, 2 (bij de Post) Rope ring he. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland12.50 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. IJe niuulooze ingezonden artikels worden geweigerd 0 a Litgevkhs-Eiuemars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. POSTCHECKKEKEMISG N 48459 - leder medewerker Het blad »taat ter b. ft verantwoor- 4 fSjptSfö M beschikking van al deiijk voor zijne w ie het goed meent bijdragen. Ul*1 .irag.-n n te ^lïT "ut n iana zenden zooveel mo- t -n di n Persoonlijkheden Donderdag notn. nemen we niet o m m Aankondigingen Op V en 2* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3'en 4* 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelkaiidel Monters Lip Roskopff- Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN in Goud, Zilver, Nickel PARRIREN iiiGuud Itiauiant. Vperstraat, 2 {bij de Post Poperinghe. Wij ontvingen volgenden aanbevolen brief, met bede hem in ons eerstkomende nummer te willen inlassehen Antwoord op open Brief. Op uwen open brief van Zondag 5 oogst willen wij voor ditmaal een antwoord ge ven. Denkt echter niet lleeren, dat gebeur lijke bemerkingen of nieuwe open brief van uwentwege ons nog een antwoord zal waardig zijn. Het staat l' en iedereen vrij veronder stellingen te doen, nopens den Schrijver van het artikeltje Gaaischieting in den l'operiughenaar verschenen. Maar dit artikeltje ons toeschrijven is stelling nemen en dat staat u niet vrij. Of dit artikeltje vervalscht is weten wij niet. noch min weten wij of dit met opzet vervalscht zou wezen in dit punt nemen gij nogmaals stelling, zonder er, naar ons oordeel, recht toe te hebben. Voor wat de afgunstigheid betreft, heb lien wij de eer en hel genoegen l ed. di verzekering te geven dat wij boegenaam niet afgunstig zijn van u noch van uwe maatschappij, daar hebben wij volstrekt geen den minsten reden toe, gij weet het geheel wel. Wij eindigen met de gebruikelijke be leefdheids fonnuul, aanveerdl lleeren, dt uitdrukking onzer achting, Uct Bestuur van Vlug en Vroom Katholieke Turngildev'an Poperinghe. AWWWV Ecaige Opmerkingen. Zelfs in geval bedoeld artikeltje, van het bestuur van Vlug en Vroom niet uit ging, hadden wij durven verhopen dat bovengenoemd bestuur het leugenachtig artikeltje en den opsteller er van openbaar zou laken, dal had oprecht stelling nemen geweest in zake eerlijkheid. Wij zien ons in onze verwachting bedrogen en besla tigen dat het bestuur van V. V. integen deel stelling neemt voor den schrijver van een artikeltje welk het zelf verklaart niet te weten of het met opzet vervalscht was. Om te eindigen. bebl>en wij de eer en het genoegen het bestuur van V. V. te la ten welen dat wij, in het vervolg, hel ons waardig zullen achten te antwoorden telkens wij gevraagd zijn. De Onvermoeibaren. Vraagt overal Apératif Tolosa en Imperial (quina) Een aandoenlijk feestje Vrijdag avond waren al de brieven dragers vergaderd in O» Huis In treffende woorden bracht de heer Burgemeester eene welverdiende hulde aan den moed en de zelfopoffering waar mede zij gedurende den oorlog hunne taak volbracht hebben. Hij kan er te gemakkelijker over oor dcelen dewijl hij geheel den ooi log in Poperinghe gebleven is en hun aan het werk gezien heeft. Aan die moedige mannen aan die goede vrKe n miiQe hartelijkste gelukwen- ,n'1er ^tegenheid hunner vereering n !rlir86rmedalie. zoo besluit de achtbare Burgemeester. ff ,u<x>r*ten werden begroet met t«nV' i'^batisowie eo een algemeen v aaDvvczige eereleden. Brabants bedankte in zijnen en tnMvcf an z'*ne collegasden heer Burge- 'c*tJLVOOr de geluk wenschen hun toe- Hij spiSkvV"?? 'Je eer hun aar'gedaan. zen waa Ji deD IDees*€n Iof over on- ten dieriv.'.^"' n Burgemeester. die altijd ringhe. der inwoners van Pope- gvlbartigsie n vvordt b»j hem op de jonge. ai me «Üt?6 onthaald oude en kom. 0 •öke iedereen is er wei- Dat kunnen w-j »ooii vergeten. Heeds gaven we een overzicht van de algemeene inrichting van het onderw ijs in de Middelbare Scholen. De leerlingen zi er in de hoogste klassen vei pliclil zie regelmatig iederen dag en ganseh den dag aan het werk te houden. Gedurende ganse bet schooljaar moeten hun werk en hunne gedachten bij de studie blijven. Dag o dag hebben ze voor ieder hunner leeraai hunne lessen le leeren en huiswerken maken. Op een school moet een kind leeren werken. Wat zien we anders Daar w aar ie leerlingen op een school te veel gc makkelijkheid, te veel voldoening kunnen geven aan hunne behaagluslen, aanzien ze het werk van andere, met een zekere ifkeer en bij het verlaten der school ont breekt hun den noodigen lust tot het werk Neen in het middelbaar officieel onder wijs, gaat men van het standpunt uil da men uit de activiteit van hel kind al he mogelirke niet moet trekken. Ook zijn de leeraars er slechts do leiders, de gids *n van de studién der leerlingen. Met dc noodige wenken aangemoedigd in hun werk, werken ze gedurig zelf. Ze werken samen en waar hunne inspanningen kort schieten daar is de leeraar om hun bij te slaan. Ook word! hun persoonlijk werk van lessen en huiswerken, dagelijks met de grootste zorg door de leeraars nagezien. Opdat het werk van de leerlingen ver zorgd zij en met genoeg regelmatigheh zou uitgevoerd worden is er na dc gewone daglessen een studie zooals men noemt, waar al de leerlingen te za men in stilte hun werk maken. Meesla zijn die sludieuren niet voldoende en na die studie en des morgens vóór z< naar school gaan, moeten de lessen der vorige dagen nog herhaald worden. Zoo gewennen zich de leerlingen aan de tucht van het werk Hier in de Middelbare School in Pope ringhe ontbreekt nog de inrichting dei «studie». De huidige houten loodsen iaten het niet toe. In een nieuw gebouw zal een studiezaal niet ontbreken. Vele werpen op De geest kan niet altijd gespannen zijn. Daarover zijn wij hetlen volle eens Doch daar de leerlingen veel gezament- lijk werken.aan elkander willen verschaf fen en ze steeds den handigeo steun des leeraars hebben, die de gioofe moeilijk heden in kleinere weten te splitsen zoo word! hun hef werk reeds veel zachter. Te meer, daar de leeraars over bet algemeen een speciaal diploma bezitten voor de vakken welke zij aanleeren. we ten ze het zoo te schikken, dat moeilijke zaken stukje voor stukje aangeleerd en dan met aangenaamheid uitgelegd wor den. Wat zwaar en moeilijk schijnt te zijn wordt er door lieht eo gemakkelijk. Daar studiën een geestesarbeid vragen juist gelijk handwerken een lichaams- arbeid, is het ooódig dat de oefeningen regelmatig doorgezet wordenOok in stu iicn moet het kind handig worden. Dil handig worden in geestesarbeid is soms nadeelig voor de gezondheid. Doch de leeraar weet dit te verlichten en zelfs gansch te vermijden door aangenaamheid cd klaarheid in de lessen te brengen en het te schikken dat de leerlingen met lust werken. Niets is te lastig en te veel als men het maar uitvoert met lust. Nochthansin een jaar, genieten de leer ingen bijna van drie volte maanden verlof '*een enkel werk word! hun alsdan opge legd. Het werk welke ze verrichten doen zo naar vrije keuze. Die lijd is dus ge schikt tot alle herstelling eo verpoozing. G. D. C. De Privdiciale Bakkerij Teatooastelliag Roeselaere. te De Algemeene Belgische Bakkerstem hegft in de maand Mei laatstleden zijne landelijke Bakkerij-Tentoonstelling geha* welke door meer dan 12.000 personen werd bezocht. Van alte kanten was de belangstelling uiterst groot en men bad zelfs de eer Zijne Majesteit den Koning der Belgen alsook verschillige ministers en hoogt» ove.heden te ontvangen. In zijne vergadering van 20 Juni laast- teden heeft de West-Vlaamsehe afdeeling van den Aigemeenen Belgiseben Bakkers- bond besloten dc eerste Provjneiale Ten toonstelling in te richten en wel, le Itoese laere, in bet hart van West-Vlaanderen, met medewerking van den plaatselijken Bakkersbond en van de andere aangeslo ten Bakkersbonden der Provincie. Deze tentoonstelling zal plaats hebben in het lokaal De Beurs rechtover den uitgang der statie. Groote Provinciale Vak wedstrijden zullen ter gelegenheid dezer tentoonstelling ingericht worden. Door den Aigemeenen Belgischen Bak- kersbond wordt een prachligen beket geschonken, waaraan ook een prijs van 1.000 Prank in gelde verbonden is en die zal toegekend worden aan den bakker van iet beste rncoagiebrood in West-Vlaande ren. Het komileil zal over vele andere reprijzen beschikken. Ter gelegenheid dei Tentoonstelling zal ereen Iteorindinfft Tongres- p*mt- ttehfren waarop aan den West Mnainsehen Bak kersbond A. B. B. eene prachtige vlag zal overhandigd worden. De Heer Gouverneur der Provincie West-Vlaandei en heeft het eere-voorzitter schap dezer Tentoonstelling aanvaard, de eere-ondervoorzitter is Senaior Mahieu, Burgemeester van Boeselaere. Hel uitvoe- end komileil staal onder voorzitterschap an Volksvertegenwoordiger Van Ackere, er wijl den Heer G. Dhon!, Voorzitter van en ALGEMEEN EN BELGISCHEN B\K KEHSBOND algemeene secretaris is. Men kan alle inlichtingen over deze éntoonslelling bekomen in het Secreln- iant der Bakkerij. 12. Clementinastraat 1 Elsene-Bmssel. of bij den Heer O Sab- >e, Voorzitter van den Roeselaerselien takkersbond, Yperst raat 43, te Roesclae re. Iiande taksen te doen betalen in e m mum met vaste waarde. Het kabinet Cuno is] gedwongen den weg op te gaan, welken de soeiaJilische politieke, kringen sedert zes maand aanwijzen. Inlusscber. is de invoer onl»eduidend geworden en moet de nood in Duitsehland stijgen. De verklaring welke Cuno W oensdag in den Iteichslag ging afleggen, werd met een groeiend ongeluld afgewacht. Men maakte er zich echter maar weinig lie goocheling over, daar elkeen den ernst van den to stand begrijpt en weet dal eene verklaring onder of boven, als men toch bij woorden blijft zooals dit reeds zoo dikwijls het geval was, geen aarde aan den dijk zal brengen. Volgons inlichtingen uil Brüs>eteriiej officieele middens is er spraak van een i aanslaande Eransch-Belgische konferen eie. Deze zou waarschijnlijk inde tweede helft van Vugusli plaats vinden. f)i' paniek te Aken De nieuwe instorting van de mark.1 Meden Zondag; orn 11 1 A Lire In On* Lokaal Gij ALIDOW l)t-:CAI)T, O root® Markt. ZONDAG 1» OOGST 1923 Vepirek uil Popsriogne om 3 ure - Yerirek uil HazeDroeck rood 10 ure 's avonds. De Ouders en Familieleden der Turners, die begeeren de reis mede te maken mogen van heden af, hunne naam opgeven in ONS LOKAAL bij A LI DOR DKCADT, GROOTE MARKT. PIET BESTUUR. Leest en Verspreidt De Gsz2t van Poperinghe De Fransehe troepen hebben Dinsdag .iblar bezet. Het is een klein centrum welk nabij de grens van het Engelseh ge wed gelegen is. Geen incident heeft zich >ij de bezetting voorgedaan. Men kan w aarnemen dat de toestand in luitseh'and van dag tot dag erger wordt. Zulks is prooien deels le wijten aan de Waardeloosheid der nationale munt. Weet men dat de dollar die Maandag 2 miljoen mark goM» Dinsdag reeds tot 3.300.<rt>0 eeg En dal er geen verbetering in bet verschiet is Het is niel mogelijk nog ver- oopprijzen vastte stellen, want walmen vandaag één miljoen verkoopt, kost s an- erdaags anderhalf miljoen Te Berlijn hebben de winkeliers dan ook besloten leden Donderdag hun deuren niet te ope nen. Alleen de winkels, welke levensmid- deten in 't klein verkoopeo. zullen open ij ven. De politieke middens zijn fel om dien oestand bekommerd, maar staan er on machtig tegenover Op de konferencie, tinsdag gehouden tusschen M. Cuno en e leiders der politieke partijen, is het er ongemeen woelig toegegaan. De regeering ieeft 0og slechts hoop ia eene leening mei bestendige waarde, w elke zon moeten dienen a's wisselmiddel waardoor de mark zou vervangen worden. Nieuwe belastingenEr is van mets an ders spraak meer Dinsdag ter B 'iirs van Berlijn, heeft te Aken eene ware paniek verwekt. De han delaars en winkeliers hadden hunne hui zen gesloten en weigerden teverkoopen >e Fransehe frank, die verleden Zaterdag aan 66,000 mark stond, bereikte Dinsdag morgeini 100,000 mark en Dinsdag avond 160,000 mark. De Belgische frank ging 150.000 mark. De menigte schoolde samen voor de gestoten vvink -d&jyi ep te poli ere' inÓest iierhaaïdclijk tusschen ioinen om erge woelingen te vermijden Het pond sterling, dat Dinsdag morgen* 6 miljoen mar!» stond, liereikte 's avonds miljoen ma k. De bevolking der Boer is den lijdelijken weerstand moe. Dit blijkt uit verscheidene eilen. De arbeiders eischen gedurig oonsverhooging, daar de marken nog immer zakken. In de fabrieken van Sterk rade werd bun een bijzondere vergoeding an 600 000 en 1.500 000 mark toege staan. In den seklor van Gladbeek zijn stakingen uitgebroken. De koolputters der mijn Moller zijn ni< t tevreden meteen buitengewone vergoeding van vier mil- oen voor de gehuwden en van twee miljoen voor dc ongehuwden. Zij eischen lien miljoen eo dreigden met den lijdelij ken weerstand le schorsen als zij geen voldoening krijgen. De 5000 arbeiders der mijn Bcrgmanns gliick in de streek van Buer. vragen 3 miljoen mark. De werklieden hebben ge dreigd le zullen werken voor de Fran sehen en de Belgen op voorwaarde dal d ze in de bevoorrading van hen en van hunwe famillie zulten voorzien. In de Berlijnsehe dagbladen maakt men zich bezorgd over dezen toestand te wij ten zegt men. aan bet tekort van geld in de Roer In de laatste weken beeft Krupp zijn werkvolk geen half loon kunnen uit- tietalen Betoogingen hebben in verband daarmede in de straten van Essen plaal gevonden. 9.000 110.000 5.000 2.000 H 760 45.000 100 000 10.000 11.000 Stad POPERISGHE wpoaiars Zitting ?as dsa Gssesstsraai Op Zaterdag 'S avonds 4 dezer, om O nrr I Op gestelde uur word! de vergadering geopend door den heer Burgmeester. De Raad is voltallig. Na lezing van het verslag der vorige slag door het Politie personeel. zakelijk is. De aankoop wordt goedge keurd met 7 stemmen en 6 onthoudingen. Dunt Begrooüng der stad voor 1923. De inkonlslen bedragen f .092.094.00 De uilgaven beloopen 1.688.234.92 Batig slot 3.859.14 Wij geven bier ecinge cijfers Ontvangsten Opbrengst der vergunningen op het Kerkhof Aandeel der gemeente in de cedulaire belastingen Aandeel in de staatsbelasting op de openbare vermakelijkheden Idem op de automobielen Belasting op de honden Piaatsreehten op fooren en markten Aandeel der stad in bet fonds der gemeenten Toelagen voor het fonds der meesl begaafden Opbrengst der sïadsschaal en hoppe pers Aandeel in de opbrengst der bijzondere belastingen op de oorlogswinsten AVerken aan de wegenis ooriogssr ba de Vergoeding voor oorlogsschade Uitgaven Plaats dijke politie. Jaarwedde en nitrusling Vergoeding der nachtwakers Openbare verlichting Reinigingsdienst Aandeel der stad in bet w erk van den Melkdruppel Idem in het Werkloozenfonds S« hooi voor volwassenen Aandeel der gemeente in de fceisten der Middelbare sehool 46.2(Mi Geneeskundig toezicht 6.000 TtTclaag aan de Kant»"erkscho n 1 2041 Idem aan de Teekenschool 2 f>00 Idem aan hel Bisschop!ijk Coliegie 3.000 Herstel van Oorlogsschade aan de wegenis aan gebouwen Aandeel der stad in de Ouderdomspensioenen Aankoop eigendom voor vergroot en van het Kerkhof 25 892 Met algemeene stemmen goedgekeurd. :p Punt Aanvraag voor duurtetoe- Oucl - Strljdersbpnd Iloden Zondag is liet klachten- bureel open in het lokaal Sas van Gent van 11 tot 12 ure. He leden welke nog op een of ander punt geen voldoening heko men hebbenworden dringend ver- neen zocht zich op een der gestelde dagen aan te bieden. Het Rf.stur ■MM WÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊ 5.000 787.000 250.600 35.100 6.600 29 000 26.000 6.000 1.600 2.W) 787. OfK) 116.006 78.000 zifting, da' goedgekeurd wordt. gaatro»n over tot de bespreking van het dagorde. P nJ Aankoop uit (er hand van een nijverheidshuis met magazijnen en! afhankelijkheden op de Groote Markt. Er is hier spraak van de Brouwerij Laroerant, welke de stad wil aankoopen voor er zekere diensten io te richten. Verschoven voor nader onderzoek tot eene volgende zitting. Om 8 ure wordt de zitting geheven. Gemeente PROVEN. Het gemeentebestuur van Proven laai weten dat de plaats van schoolboofd open Dit front geeft aanleiding tof eene nog is ter gemeetitejongeosebool aldaar, al hevige woordenwisseling Bij de stern- f Wedde volgens wet van 14 Oogst 1920 ming onthouden zich de leden der min- De belanghebbende moeten hunne aao- derheid, zij geven voor reden dat dien vraag zenden tot bovengemeld gemeente- Men spreekt van aller- aankoop kan nuttig zijn, maar Biet nood- te stuur vc-or den 8 September 1923. Af te knippen Koepons. Stalle fr. 42.50 Ateliers de Construction de la Meuse. De w insten van het boekjaar 1922 23 beloopen 4 miljoen 868.529 fr. 62 cent. hetgeene toelaat eene verdeeling van 136 frank netto per aandeel te doen. Glacés de Charleroi. Dp 23 dezer zal er eene algemeene ver gadering gehouden worden waarop zal voorgesteld worden de tegenwoordige aandeelen van Fr. 500 te verdeden in vijf aandeelen elk van Fr. 100. Ou g ree-Afa riha ge Het dividend voor bet boekjaar 1922 23 is gesteld geworden op frank 50 bruto zijnde 42.50 netto en 25 betaalbaar van af 1 dezer tegen afgifte van koepon 31 La Louisiane. Op 16 dezer zal er eene nieuwe verga dering plaats hebben daar er voor deze van 26 Juli niet genoeg aandeelen neer gelegd geworden. Men weet dat het hier gaat om eene kapitaalvermeerdering als mede verschillende verandering aan de slalulen. Banque d'Outremer. De berichten over eene kapitaalver- booging worden tegengesproken. 1 KasbonsGem eentekrediet 5 uitbetaalbaar aan pari den I» October 1930 Intrest April-October. 2 Schuldbrieven "Crédit Natio nal h Flndustrie onder de waarborg van de Nationale Bank van Belgie, uitge geven terugbetaalbaar aan pari in 1932. 3- Kasbons "TRANSINTER., A een jaar aan belastingsvrfj, intrest be taald op voorband. A Schuldbriexen Grondkrediet van Belgie 5 1 2 aan tien jaar. Be lasting 10%. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de Bavk TRANSINTER. 5.75 een jaar. belastingen ten laste van drager - Netto ophreogsi 5 05 intrest betaald op voorhand. GAZET PÖPERINGHE 0 m Meeren Bestuurders der Onvermoeibaren, Fran«ch-Belgi*che konferencie De financieele bankroet kien maft niet vergeten van zich te voorzien van zijne Identiteitskaart die aan de Franse he grens zal gevraagd worden. De bezetting uitgebreid Ernstige toestand te Berlijn De lijdelijke weerstand Medegedeeld door d« Bank TRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1