DERDE J A Alt ZONDAG 19 OOGST 10-2:1. Ss Studiën voor onze Jeugd. De Bezetting van de Boer. De Wet op de Duiven Y I 5 centiemen liet nummer Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Turn-Club «De Onvermoeibaren» UITSTAP naar HAZEBROUCK Uitstap naar ABEELE-STATIE Staats Middslbare School van Poperinghe. Gebr. DUPONT Horlogerij G. Du pont* Zoon Het Vraagstuk van het Herstel. Muzikale Kring De Philharmonie POPERINGHE :- Oorlogsschade. Financieële Inlichtingen. AANBEVOLEN GELDPLAATSINGEN. Bureeigerief Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachipapiei in doozeu. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de Pest) Poperinghe. Abonnementen i Jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met de post 0.50 fr 8.00 fr. Buitenland12.50 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. l)e n i imlooze ingezotulen artikels toorden geweigerd m LtTUEVöis-EiGESiAAJt< Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Aankondigingen Op 1'en 2* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4* 0.35 fr. met minimum van i fr. Rouw berichten 0.4Ofr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel .Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendule» Wekkers KETTINGEN 3 Co lid. Zilver, Nickel PARRlREN in Goud, Diamant. Hl Yperstraat, - tbij de postt Poperinghe. We gaven reeds een oyerzioht van de algemeene inrichting der middelbare scholen. We willen ze nu in meer bijzonder heden nagaannamelijk waarin hel on derwijs beslaat welke men er geeft. VooreerstGodsdienst. Uit onderwijs wordt er gegeven door een geestelijke lecraar benoemd door het bisdom. Iedere week hebben de leerlingen 2 uren gods dienst (hetzelfde aantal uren wordt ook besteed aan dit vak in de colleges). In de klassen waar al de leerlingen de godsdienstlessen volgen wordt hei gebed vóór en na"do klas gezegd. Een kruis beeld prijkt in iedere klas. Vlaamsch en Franseh. Aan ieder vak worden er 0 wrkeüjksehe uren besteed Te meer naast die (1 uren Franselt wor Óen de lessou van Rekenkunde, .Meetkun de en Stelkunde, Tcekenen, Handel, Han denarbeid en Gymnastiek ook in 't Franseh gegeven (gezamenllijk 10 uren). DIU. geeft dus een gezainenllijke som van 10 uren Fransche lessen. De lessen van Duitsch en Engelsch (3 uren per week) worden in die talen zelf gegeven. Al de andere vakken zijn in het Vlaamsch. Ziedaar wat de leerlingen er leeren van de talen. Na een drietal jaren regel matig doorgedreven oefening kan de jon geling er grondig Vlaamsch en Franseh en reeds loopend Duitsch en Engelsch spreken en schrijven. Naast de talen hebben de leerlingen ei grondige lessen in Rekenkunde, Meet- kunde'en Stelkunde. Dit onderwijs dat van zulk groot nut is voor de vorming en het latere leven van tiet kind, is er ten zeerste verzorgd. Die lessen zijn bij zonder nuttig voor deze welke later examens wenschen tc doen of zich wil len richten in nijverheid en handel Dfórn^t k»juitiu liu de gewént» andert vqsken van Aardrijkskunde, Geschiedenis tcekenen, en*. In tegenstelling mei vele andere seho len leeren de kinders er ook Handel. Handenarbeid, Stenographie (snelschrift) en Dactjdographie (machien schrift). Door de lessen van Handri zijn de leerlingen bekwaam in het latere leven met klaarheid en met doorzicht een han del te drijven, een boekhouding te doer, in een bank of handelshuis. Ook leerer ?e de HandelsbriefwjSseliüg jn f Vlaamsch Franseh, Duitsch en Engelsch. Die kennissen in Handel worden ver dubbeld door de kennis van het Snel- er Machiensohrifl. De lessen van Teekenen, en waar ze het Vakteekenen naast het Kunstteekenen Jeeren, worden gesteund en verbeterd door hunne lessen in Handenarbeid. Die lessen hebben voor doel aan dt leerlingen (die door het feit zelf slechts boekengeleerdheid bezitten) ook de han deling in het werk en lust voor het werk aan te leeren. De jonge leerlingen maken er allerlei voorwerpen in carton en potaarde. De grootere leerlingen oefenen zich aan de vijlstaaksaobeeM ëB schaaf bank, Verders doen de groote leerlingen uit stappen tot het bezichtigen van indus- trieele inrichtingen. Daar wordt door Run lecraar uitleg Re ge&eele werking verschaft. Gok trekken die leerlingen roe* hi',o tec-raar naar het véld oip het landmeten «a nivelleeren aan te leeren. lat alles maakt van dit joDge vekje ^Tkïrs en geen genieters. Gat al die vakken in hun onderwijs verz.Qrgj zijn is verzekerd door het feil dat de regenten eo andere leeraars voor het vak vixlke zo onderwijzen een bijzon der diptomapezitfen. Dit i§ het geval.voor de lesseij vjp': Qodsdienst, Duiüeher,, pigelseh, «ivtmastiek, Rekenkunde, Tee-( ken^n.Handena^jeid.Landmeten,Franseh. Mamiseh en zo^meer. Voldoeoiug dus op ai gebiedQ. D. Q. RijkskanselierCuno heeft aan Presiden Kbert het gezamenllijk ontslag van de re geering aangeboden. Het ontslag weiv aangenomen. PrseideLt Elicit beeft den h. Streseman belast met het vormen van de nieuwe re geering. De leider van de Volkspartij had un middel ijk besprekingen met de vooraan staande vertegenwoordigers van de ver schillende politieke partijen. Naar verluidt gaat hot toekennen van de portefeuille van Buitenlandschc Zaken •met eenige moei lijkheid gepaard. Nader wordt er echter gemeld, dat iu parlementaire kringen de meening hcerscht, dat Streseman tevens Kanselier en Minister van Ruitenlandsche Zaken zal zijn, zooais vroeger ook mol Wirth het geval was. De strafkamer van het verbrekingshof van Parijs, heeft het beroep in verbreking van baron Krupp von Rolden en der be stuurders Bühne, Hardwig, en Oeslerland verworpen. I11 zijn vonnis overwoog lui Hof, dal buitenlandse!) gebied, zelfs als het na een oorlog voorde bescherming der publieke belangen, bezet is, volgens artikel 03 var> het militair strafwetboek vijandelijk ge bied is. Ook het beroep van den arbeider Muller die tot zeven maanden gevangenisstraf veroordeeld was om dezelfde reden als de fabriekanten, weid verworpen. De toestand b'ijft zeer gesp^nnep jn hel 1 oerbek ken bij geRpek aan bevoorrading, onvtdduonde loon en tekort aan papier munt. Bijna in alle mijnen ligt het werk stil iedere mijnw erker vraagt dat hem 30 mil oen mark zouden gestort worden de me taalbewerkers staken mede en vragen 20 miljoen mark schadeloosstelling. Allerwege werden magazijnen geplun- lerd en polieieagenten afgeslagen. Er rielen talrijke gewonden tijdens botsingen De policie is machteloos om de orde te handhaven De onlusten werden mee*t door jeugdige arbeiders veroorzaakt, die in groote werk plaatsen en (abrieken, zooals onder ande re in do fabriek Weller-Ternmeer, de arbeiders dwongen de fabriek te verlaten Toen de woelmakers naar bel raadhuis optrokken, werden zij door de policie tegengehouden. Men drong echter steeds door, zoodat de policie genoodzaakt was van de vuurwapens gebruik le maken. De beloogers spatten daarop uiteen, doch verzamelden zich telkens weer in de zij straten. waar zij de levensmiddeleno ^ga- djnen binnendrongen, deze. leegplun derden of de eigoaqren dwongen aan vei Jaagde prijzen fe verkoopen. <iok te Munchen-Gladbach kwam hel tol onlusten en vele arbeiders hebben het werk gestaakt. Met veel moeite slaagde de policie er in de rust te fter*têuen. Ef werden vet^poj^u^a aangehouden. Te Aken hebben ernstige onlusten en piUndenngen van winkels plaat= gehad. Opxerschillendrt pigalsea fn den omtrek xo.{ ^toedige botsingen melde iap- -.ehjke be\olking gekomen, vvaarbij van jacht wapf n^ gebruik gemaakt werd. Er zijn eif bjödenen verscheidene gewonden De komrounislracbe pogingen om munt e slaan uit den noodtoestand, heeft op len linker Rijnoever tot stopzetting van veel bedrijven geleid. Eet kummuStiscb vlugschrift wekte de arbeiders op zich van de ondernemingen meester temaken. Te Kufeld h >uden de kommnnisten reeds tal van bedrijven bezet. Te Hardingen is de groote kleurstoffabriek van Weile bezet. De werkloozen gingen te Essen voor het raadhuis betoogep en eischten ver-1 hooging van hun uitkeering. Ecu goed ge- kleedë man, die de wcrkJoozeu tot gewHd- dadigheden aanspoorde, werd door tien als opruier aangewezen, en zoo ernstig mishandeld dut tiij bloedend neerviel. ,Te HoUhausen bij Essen werd een policiebe anibte door de opr«>erlingen met zijn eigen pistool doodgeschoten. Tc Rotlhau sen waren in de laatste dagen drie galgen opgericht, waaraan poppen met de op schriften Cuno, Stinnes en Ehert, hingen De policie heeft die galgen verwijderd, nadat radikaleelementen te vergeefs had den gevraagd, deze weg te nemen. t 9 Heden Zondag gaat de Philharmonic naar Hazebrouck om een Concert te geven ter gelegenheid der kennis, op uitnoodi- ging van E. H. Lemire. Maireen van liet Stadsbestuur. Vertrek uit Poperinghe om 3 ure. Terug uil Hazebrouck rond 10 ure des avonds. Deleden mogen uiet vergeten van zich te voorzien van hunne eenzcl vigheidskaart 'identiteitskaart), dié aan de Fransche grens zal gevraagd worden. Zie hieronder de uit le voeren muziek stukken voor het concert, die zullen gege ven worden om 5 ure 's avonds. PROGRAMMA 1. Grande marotie Nuptiale JIC. Sirriiftcen 2. Ouverture dé Concours J. IC. Strmwen 3. Introduction cl Valse pour Tuba Solo Soliste M Vandevhorde Venzai^o 4. Fantalsie sur l'Opêra Dop iiehastien fkmizelli 5. Jeanpe M«»rceau descrlpUf O. Verdi Légende A) Le bucher B) Le feu dans toiile sou intensité C) Le bucher s'eflondre, la fumé-c sc dissipe D) L'apparitiop ci'ieaie i Trio pour Flute, Hautboi» et Clarinelte F2) Finale Allégresse du Peuple. 6. Solo pour Flute par M. A. Oreel (iobbaerts 7. Bouquet de Melodies sur l'rip ra CARMEN tl. Bizrt 8. L Immensitc, Grande Valse arr.Van Elslande Airs Nationaux Nationale Liederen. Vraagt overal Apératif Tolosa en Imperial (quina) De voor de duivenbouders zoo bijzon der belaugrijke wet, den 7 Juni laatst leden door de Kamer en den 10 Juli daaropvolgend door den Senaat gestemd, is door afkondiging door het Staatsblad Donderdag, van kracht geworden. Zij luidt als volgt ARTIKF' L Aiwts eeu hok voor reis- düiveu wensdit op te stellen of in slaod te houden ofwel reisduiven te houden, moet daartoe door den burgemeester zijner gemeente vooraf gemachtigd wor den Deze machtiging kan slechts worden verleend aan hen, die lid zijn van ecne duiven maatschappij, aangesloten bij den Xationaien Duivenliefhebbersbond, door den Minister van Landsverdediging t,-^- gelaten. ART. 2. Bij de aanvraag tot machli- giog moet gevoegd zijn een tiewijsschrift afgeleverd dcor der, toegelaten bond. waaruit Wijkt dat de belanghebbende lid is van dezen b«»nd. De burgemeester ABT. 3. (iet is verboden een duiveuhok oj#te stellen of in stand to houden en reis duiven om welke reden ook te houden 1. Aan vreemdelingen van elke uationa liteit, behoudens eeue bijzondere mach tiging vau den Minister van Justitie 2. Aan de personen, die w egens misdaad of misdrijf tegen de veiligheid van den Staal werden gestraft3. Aan de per sonen gestraft wegens liet vangen, doodet) of houden van militaire duiven. AltT. 4. De recht banken, die eenever oordeeling uitspreken wegens overtreding van deze wet of van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, kunnen, in geval van zwaarwichtige overtreding of bij herhaling, bet verbod een duivenhok te bezitten en reisduiven te luunlrn, voor eeu bepaa'den lijd of voorgoed uitspreken. ABT, 5. Elke reisduif moot voorzien zijn van een ring naar het officieel model, afgeleverd door den toegelaten nationa- len bond. \RT. 0. Ilt-I gemeentebestuur vermeldt in een bijzonder, stipt bijgehouden regis ter den naam en het adres van al de per sonen, aan wie de machtiging werd ver leend, alsmede de plaatsen waar du dui venhokken zijn gevestigd. Ken dubbel van dit register wordt duor het gemeente bestuur ovei gemaakt aan den konunan- ant der gendarmeriebrigade van het kanton. ART. 7. De militaire overheid kan elk aar oveigaan lol de telling van de reis- hiivenhokken. \RT. 8. De invoeren de doorvoer van eisduiven worden bij Koninklijk bcSluil geregeld, VUT. U. Bij elk vervoer van reisduiven ruilen bet la,ud moet gevoegd zijn een KüwijsschriR afgeleverd door den toege aten Nalionalcn Bond, waaruit blijkt dal »o duiven regelmatig geringd zijn en dat mnne eigenaars aan de vereischlen dezer wet voldoen. \RT. 10. Elke overtreder vn de Ije- palingen dezer wet of van de ter uitvoe ring daarvan genomen besluiten, wordt gestraft met eene geldboete van 50 lot ,000 frank, onverminderd de toepassing van zwaardere straffen door het Straf wetboek voorzien. ART. 11 Al wie militaire duiven kwaad willig vangE doodt of behoudt, is. straf baar met eene gevangenisstraf van acht lagen tol vijf jaar en met eene geldboete van 100 tot t.000 frank of met slechts ••éne dezer straffen. ART. 42. De in een duivenhok bevon len duiven, die niet toebehoOren aan deu "igenaar van dit hok, worden in lu^ag genomen en aan den toegelaten bond overgegeven om aan den eigenaar dei duiven teruggegeven te worden. Echter worden de duiven, die militaire merken of merken van bmtenlandsehe eigenaars Iragen, aan de militaire overheid over gegeven. 'vh443. Tot gerechtelijke ooderzoe- in de duivenhokken mag over gegaan worden van af een uur vóór zonsopgang. ART. 14. Tn oorlogstijd kan de Minister van Landsverdediging, wat het voorwerp lezer wet betreft, al de schikkingen nemen, welke hij voor 's lands verdedi ging aoodig acht. \RT. 45. Deze wet treedt iu werking OP 4 JANUARI 1924. ;Tjgeu In d* laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis sement Yjter vterd de schade 1 re er de 1914 als volgt vastgesteld voor na- vermeldt personen WEST-M EUWKERKE Depiiydt Aehiel WVTSCHAETE Scherpe reel Henri RENTNGHELST tisbrt binnen dertig dagen na ODlvangsl j^éjm-David (.harl^-f.ouis der aanvraag. Hij mag de regelmatig J MF.ESSEN aang--vraagde machtiging enkel weigeren j Yandenabeele Reuê aan de pers^men, wien het, krachtens de Yanghcluwe Albertine bepalingen dezer wet, verboden is reis- r Gbesquiere Henri duiven te houden. Boodue Proffer 48958 It 747 930 2823 4085 40499 5479 ZONDAG IQ OOGST 1Q23 Vertrek Ut Pcperingne om 3 ure Verrek uil Hizefirodck rood 10 lire 's avonds. Algemeene Vergadering iu Ons Muis om 2 ure Zondag 26 Oogst 1923 HET BESTUUR. Dat de Staats Middelbare School onzer Slad cn hel onderwijs en de opvoeding welke meo er geeft liet vertrouwen weg dragen van vele Ouders, zulks blijkt genoeg aan het groot getal leerlingen tie aan dit gesticht ingeschreven zijn. Dit getal beliep op t Augusli 1923 tot 239, waaronder 488 van stad en fil van le omliggende gemeenteu. Hieronder geven wij eenen vergelijken den tabel tiisseben bovengenoemd Onder wijs Gesticht cn bel Bisschoppelijk Col- legie. waar er op zelfde tijdstip 391 leerlingen waren, 183 van slad en 208 van de naburige gemeenten. Mhier dient in aeht genomen te worden lal c-r in de Staats Middelbare School geen 7* jaar bestaat alsook geene latijn- ^ehe studiën. Deze klassen tellen in hel Collegie 43 -f 70= 419 leerlingen. II. Middelbaren graad. t« Klas 2" 3* i 7 0 20 1 8 0 7 4 10 Lagere afdse'ing. le Jaar _UJ^7 Sec «Sec c f= 5* fp 7e 10 27 23 30 23 42 14 Samen 4 45 7 12 48 15 27 34 29 23 39 44 45 :»o 43 43 439 284 3* Klas 41 40 2i 2* 2 4 0 4* 2 2 4 Samen 45 40 34 lil. Latijnsche klassen. 24 6* Klas 9 45 5* 6 17 23 4» 2 0 8 3' 3 10 13 2* 2 3 5 4® 4 2 3 Samen 23 53 76 Herhaling. 439 284 4Lagere afdeeling 145 2. Middelbaren graad 45 40 31 3. Latijnsche klassen 23 53 70 Totaal 183 208 394 4Jaar 31 ft 31 2' 20 5 31 3* 30 3 35 i' 31 10 47 5* 27 9 30 Cr 23 11 34 Samen Herhaling. 1. Lagere afdeeling 108 2. Middelbaren graad 20 Totaal 488 25 40 244 5 25 54 239 Zoodat men uit deze cijfers bestaligen kan dat in het Bisschoppelijk Collegie er één vreemde leerling is op (nee, en in de Staatsmiddelbare Schooi slechts één op tij/ Onze lezers kunnen uit dezen tabel be sluiten of een Staatsmiddelbare School alhier in Poperinghe noodig is of niet. Sameu 168 46 214 Entreprises Génerales de Tra mi rays. De terugbetaling der Kasbons 7 is heden begonnen. De terugbetaling ge schied aan 500 fr. plus 10 fr. intrest van 1* Mei tot nu. Sambre-Bscant. De 3000 gestempelde genotsaandeelen mogen van den 20* af verw isseld worden tegen kapitaalacticn. Bonne Espéranee a Latnbusarl. Men meldt dat het winstaandeel van fr. 00 bruto. Verleden jaar was de koe pon van fr. 30 netto. Lloyd Royal Beige. De vergadering gesteld op 8 Augustus is verzet. De aandeelhouders zullen einde dezer bijeengeroepen worden om de ver anderingen aan de statuten goed te keu ren. 1* Kasbons Gemeentekrediet 5% uilbetaalbaar aan pari den in October 1930 Intrest April-October. 2* Schuldbrieven Crédit Natio nal a Ulndustrie onder de waarborg van de Nationale Bank van Belgie, uitge geven a terugbetaalbaar aan pari in 4932. 3' Kasbons TRANSINTER.. 4 een jaar aan belastingsvrij, intrest be taald op voorhand. 4 Schuldbrieven Grondkrediet van Belgie 5 1 2% aan tien jaar. Be lasting 10 Voor nadere inlichtingen wende meo zich tol een der Agentschappen van de RANK TR ANSINTER. 5.75 een jaar. ieéas laste van drager - Netto opbrengsi 3.05 intrest betaald op voorband. Leest en Verspreidt 0e Gazet van Poperinghe 0 0 0 u Posicuiciuiz.vi.K: N 41459 - Ieder medewerker 4 Het blad >taat ter blijft verantwoor- -t ÖStï» M beschikking van al delijk voor zijne wie het goed meent bijdragen. /-/met R t aigemr o Bijdragen in te y?J( IV i nut eo htdang. renden zooveel mo- vllgPjrf g lijk tegen den Persoonlijk/leden Donderdag noen. nemen we niet o Het kabinet Cuno afgetreden. Streteman als kabinetsoverste Het beroep in verbreking van Krupp verworpen EEN GEVAARLIJKE TOESTAND In Roer- en Rijnland Men mag niet vergeten van zich te voorzien van zijne identiteitskaart die aan de Fransche grens zal gevraagd worden. BISSCHOPPELIJK COLLEGIE. (beide gestichten.) Ui T% CD "Q Ui Ui a ui 2* 3* 4* I CD STAATS MIDDELBARE SCHOOL. I. Lagere afdeeüng. Medegedeeld door de Bank TRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1