De Studiën voor onze Jeugd. Feesten te Hazebrouck In onze Staats MareScüoof DERDE JAAR I 3 centiemen het nummer ZONDAG *26 OOGST 19-23 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. s De Bezetting van de Roer i!it hazebruck.{Turn-Club «De Onvermoeibaren Poperiegtieweiekomeii Uitstap naar ABEELE- STATIE Gebr. DUPONT Opening en sluiting der dacht Van langs om bete Bureelgerief Prachtpapiei Horlogerij Het Vraagstuk van bet Herstel. -: POPERINGHE :- Oorlogsschade. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. ALLERHANDE Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de Post) Poperinghe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.30 fr. buiten stad, met de post8.00 fr. Buitenland12.30 tr. Men abonneert opaüe Belgische Postkantoren y Plakbrieven bij ons gedrukt walden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels iZorden qeiceigerd. Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PuSTC HEC KKEtt N1 *6 44459 0.40 fr. de regel. 0.35 fr. Aankondigingen Op 1' en 2' bladzijde Op 3* en 4' met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 Ir. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN a Goud, Zilver, Kickt! PARRUREX in Goud, Diamant. bij G.Dupont&Zoon Yjierstraat, 2 i bij de Post Poperinghe. Na eenige wenken over de inrichting van de Middelbare Scholen geven we nu HET DOEL waartoe de sludicn leiden kunnen. Laai ons voorop stellen dat jongelingen meestal de Middelbare School eindigen op 13 jarigen ouderdom. liet hoeft niet bewezen te worden dal jongelingen met volledige kennis in Maamsch en Fransch, zelfs loopend Duitseh en Engelseh, grondig Rekenkunde en Meetkunde, Handel, Teekenen en Han denarbeid ten beste voorbereid zijn om in een drietal jaren op een werkhuis of han delhuis een amhaeht of een handel te lee- ren. Een ulgeineene ontwikkeling en een stevige basis hebbende, is het gelukken op dien weg verzekerd. We raden ten zeerste aan de Ouders dien weg aan hunne kinderen le lalen op gaan. Nochtans Oudere welke den MOED be zitten hunne kinders verdere studiën te laten doen (voor alle studiën bestaan stu diebeurzen) kunnen hunne kinders laten voort studeeren aan Athenea, .Middelbare Normaalscholen voor Regenten, Techni sche scholen van Werktuigkunde en zoo meer. Na drie jaren studiën kunnen ze hunne moderne Humaniora in een Atheneum ein digen en dan nog 4 jaren voort studeeren aan de Universiteiten. In de Middelbare Normaalscholen kunnen ze na 3 jaren het diploma van Hegent bekomen. Ook kunnen de leerlingen der Middel bare Scholen ZONDER examen binnen gaan in sommige Polytechnische Scholen waar ze na vier jaren het diploma ver werven van Ingenieur-Mecanicien, Inge- nieur-Eleclrieienenzoomeer. Het zijn heel lastige studiën nochtans voor regelmatig begaafde leerlingen ten zeerste mogelijk. Een derde weg welke de jongelingen die de Middelbare School verlaten kunnen volgen, is het afleggen der examens tot de bestuurlijke inrichtingen van het land. Honderden en honderden leei hogen der Middelbare Scholen van het land gaan jaarlijks naar het examen van Orde-Klerk eommis aux écritures Middelbare Scholen met een 4d* studie jaar (deze zijn talrijk) zenden hunne leer lingen naar examens van Klerk eommis directs Technische klerk der Douanen. Landmeter, enz. Al deze bedieningen bieden naast al de andere voordeelen dit groote voordeel aan, dat ze tot regelmatige verhooging leiden. Zooals de bedieningen voor bureelen. Voor Bank-bureelen, bureelen voor Ont vangers. zijn de leerlingen ook ten zeerste geschikt. Nochtans deze bureelen bieden nset de voordeelen der hoogergenoemde aan. Op dit alles hoeft niet verder gesteund te worden. Hier in de streek hoeven we maar in Handel. Posten. Telegrafen. Sta ties, Rechtbanken en zoo meer rond te zien om de oud-leerlingen te vinden van de vooroorlogsche Middelbare School van Yper. Samenvattende kunnen we zeggen dat de Middelbare Scholen leiden tot 1 verdere grondige Studiën 2) aanleeren van bedrijf of handel 3) afleggen van examens in de bestuur lijke inrichtingen. Het zijn de 3 wegen welke den jongen man leiden tot een latere winstgevende en aangename bediening Een laatste bewijs van den ernst dier middelbare studiën in elk centrum. in elke stad. genietende .Middelbare Scholen van een groote achting en van een grooten toeloop van leerlingen. G. D. C Leest e» Verspreidt De Gazet van Poperinghe Ge col yen der mar kinz inking De zoogenaamde verkeersafvaardiging de kommissie voor verkeerszaken te Her lijn, heeft goedgekeurd, dat de ritten op den Uerlijnschen tram van Maandag af op 100.000 en 150.000 mark zullen kiunea. Voor hel overige heeft de kommissie het merkw aardige advies uitgebracht om de goheele tramuitbating te staken. Het per- soonee! van den tiaip zou dan uiet een opzeggingstermijn van 14 dagen worden ontslagen. De gemeenteraad moet ziel» over dit advies nog uitspreken. De gasfabriek maakt bekend, dat de prijs van 200.000 mark per kubiek meter gas en 300.000 mark per kilowatt-uur voor elektriciteit veel te gering zijn om de kosten van de onderneming te dekken maar dat nochtans nog eenigen tijd deze prijzen zullen gehandhaafd worden. De prijs van het brood is van Maandag af weder 200.000 mark de boter kostte 1.300.000 mark per pond een pond goe de worst, 2 miljoen mark. De jongste val van de mark beeft de duurteprijzen weer verhoogd.De openbare ondernemingen geven trouwens het voor beeld. Op heispoor is het goederenver keer twintigmaal verhoogd. Het briefport ging van 1.000 tot 1.800 mark. Kleederen en schoenen zijn door de middenstandsklas niet meer koopbaar. Een paar schoenen kost 25 tot 30 miljoen mark. Het opzetten van halfzolen kost 8 tot 0 miljoen mark. De tandmeesters re kenen twee honderd duizend maal meer dan in vredestijd. En steeds stijgen de vragen naar verhooging van loon. Volgens de «Franckfurter Zeitung» werd er in de eerste 10 dagen van Augus- us, ten nadeele van de Reiehshank, t is te zeggen van de gemeenschap, eene woekerwinst verwezentlijkt van 17.000 miljard markpapier. De woekeraars zijn meest allen de groote nijveraars, die reus achtige kredieten bekomen. De ekonomische toestand blijft erg on rustwekkend in Duitschland. De regeering zou van zin zijn binnen kort nieuwe maatregelen le nemen om de ramp te voorkomen. De Duilsche regeering zal waarschijn lijk Donderdag aanstaande op de verkla ringen van M Poineare antwoorden, en zulks ter gelegenheid der vergadering van de bijzonderste kommissie van den Reichstag M Slresemann zou. in zijne redevoering bevestigen onder welke voorwaarden en binnen welke palen Duitsehland bereid zou zijn aan Frankrijk de herstellingen te betalen. De kanselier wacht voor den opstel zijner verklaring de kennisneming van het Fransche ant woord op de laatste Engelsebe nota af. Maandag, tot laat in den nacht, heeft bet Duitseh gouvernement, onder het voorzitterschap van M. Ebert. raad ge houden en belangrijke beslissingen geno men betreffende de ekonomiscbê maatre gelen die. na goedkeuring door de goevernementeele partijleiders, op bijzon der bevel van den president der Daitsche republiek, zullen uitgevoerd worden. De Raad beeft zich eerst en vooral bezig gehouden mei de stichting van een fonds in buitenlandscbe munt, bestemd om ia den vreemde eetwaren te koopen en de mark te ondersteunen. De experten-finan- ciers oordeelen dat eene som van 200 tot 500 miljoen mark-goud noviig zal zijn om dit foods samea te stellen. Verleden Zaterdag hadden de vertegenwoordigers van den Bond der Duitscbe Nijverheid een onderhou:! m»t M Stresemann. Zij ver klaarde» het met den kanselier eens te zijn die gaat beproeven om aan den moeilijken ekonomischen toestand, waarin Duitsch land verkeert, le verhelpen. Zij zouden bijgevolg, bereid zijn om aan de samen- stelling van hel fonds te helpen. Er zullen deze week onderhandelingen met de ver tegenwoordigers van den landbouw en van den handel plaats hebben. De regee ring hoopt aJzoo door vrijwillige stortin gen de noodige sou» bijeen te krijgen Moest deze hoop teleurgesteld worden dan zou de regeering dwangmaatregelen treffen. Er zullen voor de marken-guur papieren marken afgeleverd worden. Hef is mogelijk de laatste pogiug die door de Duilsche Regeeriog kan aange wend worden om aan de bankroet te ont snappen. In 1923-1924. Hel Staatsblad van 19 Augustus deelt het volgende ministerieel besluit mede De minisler van Landbouw en Openbare NS ei ken. Gezien art. 1 der wel van 28 Februari 1882 op de jacht Gezien de adviezen van de Bestendige Deputation der Proviucieraden en van den hoogeren jachlraad. Besluit: Art. 1. De opening der onderscheiden wijzen van jagen op de verschillende soorten van wild is op de navolgende datums bepaald voor gansch hel land. behalve in de velden waarop zich graan gewassen of andere korrel- of zaaddra gende planten bevinden, rijp of onrijp le veld staande, of afgemaaid, maar liggend op den grond a) Op t September, te 8 uur 's morgens voorden patrijs, den kwakkel, den wach telkoning, de boschsnep en het everzwijn b) Op 13 September, voor den haas, het hazelhoen en den boschhaan, metuitslui- ing van het berkboen, alsook voor de jacht met den loophond e) Op 29 Septvoor de fazanlbanen, de rn an netjes-hert e n en de mannetjes reebokken (behalve de beperkingen van arl. 2) cn voor de groote jacht d) Op 13 October, voor de fazauthennen Art. 4. De sluiting der jacht is vaslge steld als volgt a) Na 30 November, voor den patrijs, dé fazanthenoen en de reegeiten b) Na 31 December, voor den haas. den kwakkel, den boschbaan, het hazel hoen, den kwartelkoning en voor alle om t even welke jacht in open veld c) Na31 Januari 1924, voorde manne jes-herten, de hinden, de mannel jés- reebokketi en de fazanlbanen. alsook voor de jacht met den loophond en de sneppen- acht in de bosschen, bij klopjacht of mei den staanden hond Art. 5. De jacht met het geweer op het sonijn met of zonder fret, bij klopjachten of met den staanden hond. in de bosschen alsook in de tuinen, en deze door middel van beurzen en fretten, zijn gansch het aar toegelaten. Tenzij mits bijzondere ministerieel© machtiging, mogen de hon den «keffers» genaamd, voor de wijze van agen slechts gebruikt worden, van ai Maart tot de opening van de jacht met den loophond, als zij gemuilband zijn De kleine patrijshonden, cockers en an dere. zijn met de staande honden eeliik gesteld. Jï Art. 6. De jacht op het v aterwild iang> den zeeoever, in de moerassen, alsook on de stroomen en rivieren, blijft open tot en roet 30 April aanstaande, behalve wat betreft de btokeend, mannetje en wijfje waarvoor de jacht oa 15 Maart zal gAic,l ererijo. Art. 10. Bij toepassing van art. 2 der wet op de jacht, is de loerjacht op de sneppen toegelaten van 1 October tot en met 13Nov. 1923. en van 1 toten nut 31 Maart 1924. Deze loerjacht is enkel toegelaten de* avonds, gedurende vijftien minuten na zonsondergang, in de bosschen van nons ens 20 hectaren, aan de eigenaars dezer of hunne rechthebbenden. Art. II. Bij sneeuw is het verboden io t open veld te jagen, welke ook de hoe veelheid sneeuw zij die den grond bedekt de jacht blijft echter toegelaten in de bos schen. alsook op het w aterwild, lang?: den zeeoever, in de moerassen, op de stroo men en rivieren. Wekelijks verschijnt in Le l'ri des Flandres weekblad van den K H. Le mire.een vJaamschcn artikel. Deze proza is deze week gewijd aan De DhiHun manie en De Onvermoeibaren van Poperinghe. Daarom w illen wij dit eigen aardig schrijven in zijn oorspronkelijkcu tekst aan onze lezers mededeelen. Poperinghe en Haezebrouck, twee sk den dat ik bezochte voor de groote oorlog K ging nae Poperinghe op den grooten Ommegang. K ging t'llaezehrouck op deu Half vas ten. Nu, K'zien dat, op d'occasie van Hae zebrouck Kermesse, Poperinghe zal ko men in ons durp. Welekomen, Poperinghe Eerst en vooral, hertelykdankzegging aen uwen burgmeester, M. Nestor Lahaye die deze belofte dede van eenen uitstap naar Haezebrouck en die is van zyn woord Met hem wy zullen oulfangen, met eer eu blvdschap, de vermaerde soeietheyd dal men zoo wel naamlde «Philarmonie», de zelve soeietheyd die eert yds kwam "Haezebrouck in de zacl van den Orphéon die overjaer ging nae Steenvoordc - en die gekeot is, zoo wel in Vrankryk of in de Belgische slreak.als een soeietheyd van muzikanten van d'eerste klasse, onder hel reslier van den oppermeester M. Van island. De Phylhannonie zal reyzen met den Turn-Club «De Onvermoeibaren» wiens jlorie is in hunne naem. De ouders en familieleden der «Tur ners» zullen koinen met deze sterke t>ende debloeme der jonkheden, en de eereleden met den muzikale Kring. En alzoo ten is niet mee, gelyk in de slegte dagen van oogst 19t 4, in den angst cn in de rouw dat het Belgische volk de •Vanche grens zal overgaen. t'is heden- dags de liefde in t'herte. hand in hand. vereenigt inde vrede als broeders, gelyk gisteren op l slagveld om ons recht en deugd te bevrydcu. Yiva vriendschap lusschen Haezebrouck en Poprringhe, beleekenisse van liefde usschen ons twee vaderlanden: Vrank rijk en Belgium Tlsje Tasje. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van hel Arrondis sement Yper trerd de schade meerde 1914 als volgt vastgesteld voor tui vermelde personen YPER. Thirifays Robert (materiaal) Tbirifays Hubert (meubelen) iepuydt Gustave We TDethoor-Bultiauw .anderwyn Victorine 'areyn Emile kiflou L-onie. We Reydant éoot Georges ZILLEBEKE. Lagfou Canaille M FESSEN tamon Isidore euniau zusters (opvolging van Pass Philippine) WYTSCHAETE. Van Tborre Jean taiileul Abel Mantefeve Victor koolzaat Ivo WILYERGHEM ielava Loon WEST MEI" WK ER KE. jeuys Fclicie DRANOITRE. Van Tborre Jean 24413 22513 16333 67400 2470 12330 4121 10330 4 i 10 2970 ZONDAG 2 O OOGST IQ 23 Yerirek uil Popertnone om l U2 ure - ver;rck uil HDee'e-Siaiie rcr8 ure 's avonds. Algemeenc Vergadering in Ons Huis om 2 ure HET BESTUUR. Vraagt overal Apératif Tolow» en Imperial (quina) Zondag 19'" dezer zijn de muziekmaat schappij De Dhi(harmonie en de turngilde De Onvermoeibaren» naar Hazebrouck geweest. Om le bewijzen welke groole volks- loeloop er tc Hazebrouck was, om hel kunst-concert der Philharmonie en de turnoefeningen der «Onvermoeibaren» bij te wonen, kunnen wij u verzekeren dal er Zondag in het station Ie Poperinghe (930) negen honderd vijftig coupons voor Hazebrouck afgeleverd werden. Ziehier het verslag dat hel welbekend dagblad La Dépêche van Rijssel geeft over de feesten tc Ihizebrouck Den ganschen Zaterdag reeds kwamen ele reizigers toe om het feest bij Oudei s of vrienden over te brengen maar de oeloop van volk was bijzonder groot den Zondag toen de speciale trein uitPoperin ghe ons de Muzikale Kring, wiens kunst zeer gewaardeerd is. de Turngilde dier stad en alle eereleden en vrienden dier zereenigingen aanbracht. De ontvangst had ter slatie plaats die e dier gelegenheid mei Fransche en Bel gische kleuren prachtig versierd was. Om 16 uur kwam de H Lemire. burge meester van Hazebrouck, omringd ven de aemeenteraadsledrn en het feeslcomiteit ,nze Belgische vrienden en bondgenooten met hunnen alom geachten Burgemeester, den H. Nestor Lahaye, aan het hoofd, rerwelkotnen, en blóemgarven overhan digen. Een optocht greep plaats, waarna ont vangst op het Stadhuis. Dc Heer Lemire in naam der stad Ha z^brouck, groet de Belgische vereenigin gen en spreekt in het bijzonder den lof „it >an dm Muziek alen Kring die de iunstroem van Poperinghe uitmaakt Hij icrinnerl met aar doening hoe samen beide steden in 't gemeen door de verw oest in gen geleden hebben en voegt erbij dat oo DT September aanstaande de U ran sohe Minister van Oorlog het oorlogs kruis aan Poperinghe overhandigen zal >n nieuwe getuigenis van onze veremi- De Heer Burgemeester Lahaye bedankt no zijn beurt den Heer Lemire eo de gan 4die bevolking voor het gnlhartig onl- laal waarover zij zeer getroffen zijn. en hoopt dat de vriendschapsbanden die „ode landen vereenigen steeds stevig blijven zullen. Hij herinnert de gastvrij- ie/d die de Belgische gekwetsteo. zieken po vluchtelingen van wegens de bevolking I van Hazebrouck ontvingen en eindigt 2I961 met den lof uitte maken van bet Fran- |«£he legerL Handgeklap en menig hoera» b^groet- «sxre te deze toespraak, en stelde een einde aan 32723 deze vriendelijke ont vangst. Het grootsch concert van de Phrihar- tttonie. met kennis bestuurd door den heer Van Elslande. officier der Academie, was per, waar genoegen voor de duizenden toeschouwers rond bet kiosk geschaard. Door het uitvoeren der moeilijke stuk ken. door bet talent der sofisten de H H. Vandevoorde en Oreei* verdienden zij t ruimschoots de telkens herbaalde leven dige toejuichingen. De turngilde De Onvermoeibaren sVier gang en houding zeer opgemerkt waren, onlving een grool deel der toejui chingen en hunne gezamentlijko oefenin gen inet kunst uitgevoerd bevielen zeer aan het publiek. 7035 8381 738 3707 Verleden Zondag gaf «De Gazet van Poperinghe een vergelijkende Slalistiek van de lievolking van onze twee lokab gestichten, de Staats Middelbare School en het Bisschoppelijk Kollegie. De ge volgtrekking was kenmerkend terwijl het Bisschoppelijk Kollegie EEN vreem deling op TWEE leerlingen teil. heeft de Staats Middelbare School er enkel EEN op VIJF. Het volstrekt cijfer der leer lingen uit Poperinghe is voor de Slaals Middelbare School 188 en voor het Bis schoppelijk Kollegie (Lalijnsche klassen inbegrepen) 183 Wie zal nog betwisten of de Staals Middelbare School het vertrouwen der ouders geniet, en ol ze wel dan niet alhier noodig is? Mijnheer Brulsaert, misschien, en nog maar. bij bevel De Statistiek in De Gazet van Pope ringhe schijnt gesteund op de gegevens van bet prijsboek je of palmares van beide gestichten. Goedmerken wij ech ter op dat de cijfers op Dn Oogst 1923 toch wel de juiste voorstelling niet geven van de belangrijke bijwoning, althans voor wat de Staats Middelbare School betreft. Men moet niet vergeten dal me nige leerlingen in den loop van het jaar en bijzonderlijk met Paschen de School verlaten en dat het palmares van die verdwijningen geen gewag maakt. Is het getal 239 voor de Staats Mid delbare School, wellicht juist voor de aanwezigheden op l'n Oogst 1923, d. i. op den LAATSTEN dag van het School jaar, er worde nochtans opgemerkt, dat de inschrijvingen beliepen tot het aan zienlijk getal 286 En dit getal alleen dient in aanmerking genomen te worden bij het beoordeelen van de werkzaam heden van ons zoo bloeiend geslicht (Medegedeeld. r. In Defn) West-Vlaming van Zondag laatst, eene gazelle waarin men voor Meesier Botave een hoekje overhoud, le zen wij volgend bijtend artikeltje: Tijdens de misboren onthulling le Proven, die onopgemerkt voorbijging, werd de aanwezigheid opgemerkt van den kath iliekeu eersten pretendent tot den burgomeesterstroon van zijn nieuwe ge boortestad» Poperinghe. Dit zal hem niet beletten morgen de eerste viool te spelen bij de Christen werklieden. Daarmede is de handelwijze van den would-be burgemeester van Po peringhe gekenmerktvandaag de hand zeven aan Graaf en Baron en zich morgen opdriDgen bij de werklieden die Bar n- neotyrasnie veroordeel en Aftrappewie het aangaat. Tot over korte weken droeg Meesier Botave de verantwoordelijkbei 1 der artikelen van Het WesHaodSedert dien spreekt men daarover niet meer; wat wilt gij. alles veranderd bier op den aardbol. \rr m s ff ff m ff Ieder medewerker Het blad staat ter blijft verantwoor- beschikking van ai delijk voor zijne wie het goed meent bijdragen. nut het algemeen Bijdragen in te nut en belang, zenden zooveel mo- lijk legen den Persoonlijkheden n m «i i De kwestie der Levensduurte 17.000 miljard woekerwinst Stresemann zoekt een uitweg Belangrijke ministerraad te Berlijn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1