DEItDE JAAH Het Fransch Oorlogskruis De Bezetting van de Roer. 0 15 centiemen liet nummer ZONDAG '2SEPTEMBER 19 23. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Oj> ZONDAG 10 S('|Hcn)l)(M' HI23, op (Ie GliOOTK HARKT, )l. 1!M.IMlIHIMSTKIt \illl .au FltAMvitlJR. Turn-Club «De Onvermoeibaren» Rond de Wereld. Bureeigerief Gebr. DUPONT Hori oge rij G.Dupont&Zoou te C U ER IN E van den BELGISCHEN TURNBOND Het Yraagstuk van bet Herstel. Oorlogsschade. In het Senaat. In de Kamers. Over Erfenissen en Testamenten. -: POPERINGHE :- Zuidev Gouw feest van West-Vlaanderen w#.l «off* Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachlpapiei in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope ring he. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenlandli.50 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De mamlooze ingezonden artikels icorden geweigerd. Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHECKRliitENlXG X 41459 m m ii ii' «fir-rim a a Aankondigingen Op I en 2* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' a 0.35 fr. met minimum van I fr. Rouvvberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN a Zilver, Nickel PARRUREX in Goud, Diamant. bij Vlierstraat, 2 Poperinghe. aan Poperinghe en Bazebrouck. M. Muginot, zal np 16 September 1923, het Oorlogskruis overhandigen aan de steden Poperinghe en Bazebrouck. Verleden week Vrijdag heeft de Minis ter van Oorlog, de E. B. Lemire, députó- meier van Bazebrouck en M. N. I.ahaye, burgmeester van Poperinghe, ontvangen. Hij verklaarde dat de dubbele plechtigheid geregeld zal worden na onderhoud tus- schen de Belgische a Fransche regeering. De Minister van Oorlog zal om 2 ure met bijzonderen trein te Poperinghe aan komen. Om 5 ure zal het Oorlogskruis aan Bazebrouck overhandigd worden. De bevolkingen van Poperinghe en Bazebrouck bereiden grootsche plechtig heden, die een grootcn weergalm zullen hebben aan de twee zijden der grehzen en gelegenheid zulten geven tot ecne schoone Fransch-Belgische betooging. De Belgische Antwoordnota M. Jaspar, onze minister van Buiten- landsche Zaken, heeft ean sir George Grahams, gezant van Engeland te Brus sel. Maandag het Belgisch antwoord op de Engelsche nota van den 11 Augustus laatst overhandigd. Wij geven er hier den beknopten inhoud van Brussel, den 2" Augustus 1923. Mijnheer de Gezant, De regeering des Konings heeft met al de hoogachling. verschuldigd aan de re geering van een bevriend land, het me morandum onderzocht welk Zijne Excel lence de bijzonderste Slaatssekretaris voor de Buitenlandsche Zaken den 11 dezer maand aan den gezant van Belgie te Londen gericht heeft. Belgie vergeet niet dat, telkens als zijn onafhankelijkheid gevaar liep. Enge land te zijner hulp kwam. In 1914, ge trouw f.an zijn woord, beantwoordde Groot-Brittanje het beroep van de regee ring des Konings en wierp edelmoedig al zijn krachten in den strijd om de ge meenschappelijke zegepraal Ie verzekeren Duurzame banden van vriendschap en vertrouwen werden aldus geschapen. De fegeering des Konings heeft een verzoe ningswerk beproefd met den brief op te stellen, welken baron Moncheur den 30 Juli laafst aan lord Curzon overhandigd beeft, Zij heeft den pijnlijken indruk op gedaan te moeten vaststellen, dat ha e inzichten niet naar waarde geschat zijn geweest door de Britsche regeering. die Tan meening was dat er geen afzonder lijk antwoord diende oj) gegeven De regeering des Konings zal dus nog maals haar gedacht uiteenzetten. Ter op lossing van bet levensvraagstuk welk de bondge oooten verdeelt en den wereld- Tred# aanbelangt, is zij van gevoelen da' bet verkieslijk is uit le zien naar prak tische beschouwingen, vatbaar om een akkoord onder de bondgenooten te ver wezenlijken. Het is echter de Belgisch*1 fegeering niet mogelijk zekere punten Taa de Britsebe nota onverlet te lateD. want de Engelsche zienswijze betreffend bei Belgisch voorkeurrecht, heeft in Bel gie een pijnlijke beroering teweeg ge bracht. De opbreng»! van de Roer en van Rijnland Van Fransche zijde wordt meegedeeld Men heeft dikwijls van de Fransche politiek in het Roergebied gezegd, dal zij niet praktisch is en dal ze gedoemd is tot onvruchtbaarheid. Bier volgen eenige cijfers, die hel tegendeel bewijzen. Ten eerste, wat betreft de Fransch Belgische spoorwegregie Terw ijl iu Mei het totaal afgelegde kilometers door de verschillende treinen 40.009 bedroeg, is dit cijfer thans 60.000 en zal het aldus regelmatig stijgen. In den loop van Juli heeft de spoor wegregie vervoerd: 1.807.102 reizigers en 430.000 ton goederen, niet voor de troepen bestemd. De Duitsche spoorwegarbeiders gaan langzamerhand weer aan liet werk. Ter wijl hun aantal op 1 April, 76 bedroeg, zijn er nu bijna 7.000, waarvan 360 be- roepsirbeidcrs. Bet Fransch-Belgische personeel bestaat uit 15,000 vrijwillige cd 511 militaire arbeiders. De ontvangsten zijn slechts 3 t. hond. minder dan de uitgaven. De financieele toestand wordt gekenmerkt door dit be- angrijke feilde ontvangsten in specie (opbrengst van de kolcnbelasling, van de tolrechten, van de belasting op den in- en uitvoer, van de uitbating der bosschen en ,an de inbeslagneming van marken) zijn acht maal zoo groot als de uitbatings- kosten. Bet zenden naar de Boer en Rijnland van houtvesters, ingenieurs, tolbeambten, enz., heeft de Fransche schatkist geen centiem gekost en brengt aan de kas voor de onderpanden acht maal het bedrag der kosten op. Van de kredieten, die in Ja nuari door bet Ministerie van Financies werden geopend, is nimmer gebruik gemaakt. Nog steiker: boven en behalve deze ontvangsten is er nog de opbrengst van den verkoop van steenkool, van de kleur stoffen, van de in beslag genomen stik- stofmest (een inbeslagneming, welke op 18 Augustus beëindigd werd. bracht 33.G00 ton op), en verder van 22.000 ton in beslag genomen suiker. Wat zal de opbrengst zijn van den ver koop daarvan door den Staat? Bet is onmogelijk, dit met juistheid aan te geven en wij volstaan met te zeggen, dat de waarde der kleurstoffen meer dan 100 miljoen franks vertegenwoordigt. Wat later de uitbating van de 900.000 hektaren boseh zal opbrengen, is ook moeilijk te schatten. Wat de onkosten van deze inbeslagnemingen aangaat, deze zul len verscheidene duizenden keeren gedekt worden door de opbrengst. Wat betreft bet w egvoeren van de Roer- kolen, bestemd voor Belgie, Frankrijken Luxemburg, dit gaat eveneens op bevre digende wijze. Terwijl in Maart van den aanwezigen voorraad slechts 600 a 700 ton cokes per dag werd weggevoerd, werd er gedurende Juli 9.000 ton per dag verzonden, terwijl gemiddeld per dag ruim i 3,000 ton steenkool werd ver voerd. En voor bet oogenblik behoeft men zich niet ongerust te maken over het feit, dat uit de mijoen geen brandstoffen meer gehaald worden, want hét leeg halen van de stapelplaatsen zal nog v.el vijf tot zes maanden duren. H t is dus duidelijk, dat de uitbating van de bezette streken snel en zeker vor dert, naa-mafe tegelijker tijd de ontbin ding van het Rijk voortgaat. Niet alleen 1 kost deze uitbating niets meer, maar zij I levert winsten op en zal eiken dag meer In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondis sement Yper xrerd de schade tceerde 1014 als volgt vastgesteld voor na- vermelde jtersonen LANGKMAKCK. Wvve. Smagghe-Yanoupliues 2200 Bultinck Henri 25(H) Wwe. Flyps-Debergh en kinders 4345 Compernolle-Vandendriessche Gain. 1940 Boflack Henri 5340 Wwe. Yolckaert-Bruyostcen 2995 B0ES1NGHE. Decoek Benjamin en kinders 3970 ST. JAN (bij Yper). Caslelcyn Henrielle 6130 WYTSG1IAETE. Lippinois Auguste 8903 Werkin Desire 60499 Dcnys Victor 3194 WEST-NlEt WKEBKE. Bodcin Joseph 3882 Roussel Cyrille 31502 Dereumaux A bel ine 2905 WULYERGHEM. Pottie Rosalie 2532 MEESSKN. Desrameaux S. Wc. Deduytsehaever 5597 YpER, Goemaere Camiel 8737 Vandooren Camiel 725 Verhack Auguste 5385 Yandevelde Florent 40630 ZILLEBEKE. Capoen Edouard 10585 54120 lijk rekening worden gehouden met de hoedanigheid van de matt rial, n. met den "staat van voltooiing van de gehouwen en met al de andere factoren die invloed heb ben op de prijzen. Dit barema is niet van geheimen aard, maar de geteisterden mogen zich niet ver wachten daarin een vasten regel te vinden noch eene oorzaak van verrijking iu ver gelijking met de waarde hunner goederen in 1914. opleveren. De algemeene onderrichting op de we derbelegging van de vergoedingen voor oorlogsschade bepaalt de regelen op bet stuk van wederbelegging van onroerende goederen Ik ben zoo vrij te vragen a) Hoe de gelijkwaardigheid wordt uit gemaakt tusschen de heropgebouwde hui zen en de vernielde huizen Zal men op de huizen, die op privaat initiatief werden heropgebouwd, de regelen toepassen die gelden voor bet uitmaken van de gelijk- w aardigheid der gebouwen door den Staat heropgebouwd b) Op welken grondslag zal de waarde van bet heropgebouwde huis worden be rokend Bestaat daarvoor een barema dat door de geteisterden kan worden geraad pleegd Antwoord: a) De gelijkwaardigheid tusschen de vernielde huizen en die door den Staat heropgebouwd, wordt bepaald door de vergelijking van het huis zooals het vóór de vernieling bestond en dit waarvan de heropbouw ontworpen wordt Overeenkomstig de wet moet rekening worden gehouden met den staat van sleet Wat betreft de gebouwen van privaat initiatief, wordt bet vraagstuk anders gesteld hier geldt bet voor de rechtbank de som te bepalen die voor het volledig herstel moet worden verleend Te dien einde moet zij de waarde in 1914 bepalen en daarop het bedrag voor weierbeleg ging toepassen, maar de wettelijke begin selen met betrekking tot de gelijkwaardig heid blijven dezelfde. b) Bet beheer verstrekt aan zijne be ambten barema s die voor elke streek de gemiddelde prijzen in 1914 bepalen. Deze barema s worden enkel als inlichting ver strekt en, bij de toepassing, moet natuur Artikel 9 van het konkl. besluit van 10 April 1023, bepaalt dat de burgemeesters verplicht zijn op eene -goede zichtbare plaats, waar hel voortdurend moet blijven hangen, een bericht te hangen meldende de dagen en uren dat de ontvanger der belastingen zich ter beschikking houdt om de aanvragen tot het bekomen van het ouderdomspensioen te ontvangen. Zooals een groot aantal burgemeesters vroeger nalieten een ontvangstbewijs at te leveren aan de ouderlingen die het pensioen aanvroegen, zoo zijn er nu ook zeer vele plaatsen waar bovenbedoeld bericht niet uitgehangen is. Dit brengt voor de ouderlingen veel nutteloos geloop, en daarbij nadeplige vertragingen mede voor het bekomen van hun pensioen. Zou de heer minister geene maatrege len willen nemen om de burgemeesters te verplichten zich te schikken naar arti kel 9 van gemeld koninklijk besluit AntwoordIk heb er toe besloten van den gouverneur der provincie tc cischen dat hij naar de gemeentebesturen, die de bepalingen van artikel 9 van. het konink lijk besluit dd. 10 November 1920, ge wijzigd bij dit van 10 April 1923. Diet zullen naleven, een speciale commissaris zou zenden om het bericht betreffende de dagen en uren, door de ontvangers der belastingen vastgesteld om de pensioen aanvragen in ontvangst te nemen, te laten aanplakken. Er zijn nog altijd suikernonkels en suikertan ten in de wereld, maar sedert den oorlog zijn er vele afgeschaft. Tengevolge van de schitterende zege praal welke wij. met anderen, na vier jaren strijd bevochten hebben, is de Staats kas niet all een leeg, maar er is daarbij een groet gat in den bodem. Gelukkig nog dat wij bij de overwin naars zijn. anders hadden wij nog veel dieper in den zak moeten schieten. In alle geval dat gat in Staatskas moet gestopt worden en wel bij middel van papieren voldekens, die wij bankbriefjes noe men. De Tbeonissen die belast zijn met de reparatie van de Staatskas hebben naar middelen uitgezien om de Staatskas dicht te maken en ze opnieuw van g€ id te voor zien eene operatie die niet van de ge makkelijkste is. Maar ze hebben de macht zij zijn van geene tegenpreutelïngen benauwd en ze halen alles bij de hand wal maar moge lijk is. om het gat van de Staatskas dicht te maken Een van hunne eerste werken is ge weesl een heele hoop suikernonkéls en suikertanten in het gat van de Staatskas te steken- ZONDAO O SEPTEMBER 1923 Onder het Beschermheerschap des Konings Gesticht den 6 Augustus 1865 <k Vertrek uit Poperinghe om 10 ure 37. - Terug in Poperinghe om 21 ure 42. V;erkföderinjf in cc Öntc Huis om 10 uur. HET BESTUUR. t Is te zeggen dal zc een wet hebben gnmaftlTT, 'VOTgttlS"xYéTïfé* mer) stérhls lot den vierden graad kan erven of deelen Vroeger was het tol den achtsten graad volgens de wet, of den vierden graad volgens de kerk, in zijdelingsehe lijn. Om le spreken gelijk hel volk nog spreekt zullen wij zeggen Vroeger konden andersweerls en an- dersweerlskinderen van elkander declen uit kracht van de wet nu niet meer, Eigen rechtswee ris dat zijn kin deren van gebroeders, gezusters of broers en zusters, kunnen nog van elkaar erven verder niet meer. Dus volle neven en nichten kunnen deelen van oukels en tantcn, en van el kander. iril kracht van de wet De kinderen van een neef of nicht kun ncn ook nog declen van den onkel of tante hunner ouders, die zij gewoonlijk ook onkelen tante noemen maar die eigenlijk hunne groot-onkels en groot- tantes zijn, maar niet meer van dezes kinderen zelfs als er geen nadere familie leden zijn «duit de nieuwe wet ze buiten. tn dat geval gaan de bezittingen van de afg- s'orvenen naar de kas van den Staat Op eene andere wijze gezegd In rechte lijn, van ouders tot kinderen, kleinkindereu, achterkleinkinderen, en omgekeerd deeltmen tot in het onein dige. Broeders en zusters deelen ook van el kander neven en nichten deelen van on kels en tanten, en ook van elkander achterneven en nichten van grootonkeJs en groottanten. en ook omgekeerd, maar hier is het uit. Achterkleinkinderen deelen niet meer van elkander. Het zal wellicht niet slecht zijn eens te zeggen hoe de graden van verwantschap vüigeosde wet geteld worden. Yeronderstellen wijPieler. lie twee zonen heeftJozef en Karei, die ophnnne beurt kinderen hebben Jan zoon van Jo zef en Frans, zoon van Karei. De wet telt als volgt Van Pieter tot zijn zoon Jozef l graad tot zijn zoon Karei ook I graad dus Jozef en Karei zijn verwant roet hun ne ouders in den eersten graad met elkander in den tweeden graad te wet on Van Jozef lot Pmfer 1 graad van pieter tot Karei ook een graad. maakt twee graden. Van Jan. zoon van Jozef, tol Jozef i graad van Jozef tot Pieter nog een graad, van Pieter tot Karei, weer een graad maakt drie graden van Jan tot j zijn onkel Karei. Van Jan tot Jozef -*j een graad van Jozef lof Pieter. ook een graad van Pieler tol Karei, nog een graad, van Karei tol zijn zoon Frans weer een graad maakt 4 graden. Van Jan tot Frans, beiden kleinzonen van Pieler, zijn er dus vier graden. De aebtei kinderen van Pieter zullen deelen van hun overgrootvader Pieter en ook van hun grootoom Karei, maar ze deelen niet meer van zijne kinderen. De kerk telt andersbroeders en zusters zijn verwant in den eersten graad, broeders en zusters kinders of éigen reebtsweerfs maken den tweeden graad hunne kinderen of ander- zweerts, den de*"den graad en de kinderen van anderzweerts den vierden graad. Er kan dus voortaan geen spraak meer zijn van kozijntjesdeelingen waar soms meer dan 100 erfgenamen w aren. Kozijns en nichten, met uitzondering van de volle kozijns en nichten wor den door de wet als vreemden aanzien. Indien iemand wil dat zijn verre familie van hem erve of deele hij moet dat bepalen bij een testament anders gezegd hij moet ze in zijn testa ment zetten. Van nu af zijn er dus veel meer men sehen dan vroeger, die een testament te maken hebben, indien ze niet willen dat al hunne goederen in handen van den Staat overgaan. De beste manier van een testament te maken is een eigenhandig testament sc hrij ven, dat kost dan niet meer dan een blad papier, en men moet aan niemand bekend maken boe men over zijne goederen be schikt. Zulk testament moet niet op zegel ge schreven zijn de zegel doet niets aan de waarde. Maar de persoon die zulk testa ment maakt, moet het geheel zelf schrijven van de eerste letter tot de laatste, en het moet gedagleekend en onderteekend zijn. Men doet voorzichtig zijn testament te maken als men nog goed gezond is en wel in slaat tol schrijven. Leest en Verspreidt De Gazet van Poperinghe De Spanjaards hadden in de laalsfe krijgsverrichtingen legen de Marokkaa.v sche opstandelingen niel min dan 739 dooden. Zij hebben twee dagen noodig gehad om hunne gekw etsten te vervoeren l>e oproerlingen zonden, volgens dezelfde meedeeling. slechts 13 dooden en 31 ge kwetsten gehad hebben en van zin zijn I töO.OOÖ man versterking op le roepen. (bij de Post) GAZET VAK Ieder medewerker Het blad staat ter blijft Yerantwoor- -R >j beschikking van al deiijk voor zijne N f wie het goed meent bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet o j. a a (bij de Post) Plechtige Overhandiging van hei FR4HSCH OORLOGSKRUIS Vraag van den heer E. Solf Vraag van den heer Afisslacn

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1