De NIEUWS Middelbare School. Voor onze Werklieden BETOOG I NQ Plechtige Overhandiging FRANSCH OORLOGSKRUIS De Bezetting van de Roer. DERDE JAAR A 7 Icenlienien het numnier ZONDAG t» SEPTEMBER 19-2:1. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Turn-Club «De O m Prachtpapiei Gebr. DUPONTl GROOTE VADERLANDSCHE FRANSCH-BELGISCHE op ZONDAG 16 SEPTEMBER 1923 Horloge rij G.DuponUZoou -: POPERINGHE :- Zuider Gouwfeest van West-Vlaanderen te CUERNE van den BELGISCHEN TURNBOND Schrikkelijke Ramp in Japan. Bureelgerief Het YraagstuK van bet Herstel. WBLM Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 {bij de Post) Pope ringh e. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland12.50 Ir. Meri abonneert opaile Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De n lamhoze ingezonden artikels voorden qeiceigerd. Wij hebben met veel voldoening ge lezen in De Gazet van Poperinghe f> dat de gemeenteraad in zijn laatste ver gadering beslist heeft van de middelbare school in te richten in de oude brouwerij Lamerant, op de botermarkt. Deze beslissing werd genomen met 7 slemmen tegen 0. De minderheid, die tegen alle officieel onderwijs is, heeft dus tegengestemd, alhoewel de meerder heid der Poperingsehe kiezers hel behoud der middelbare school gevraagd heeft. Immers in het kiesmanifest der gemeente- belangers stond klaar en duidelijk te lezen Wij willen geen schooloorlog maar wij wenschen de middelbare school te behouden, die zooveel dienst bewijst aan burgers en werklieden. Strijdt burgemeester Colaort van Yper tegen het college omdat hij aldaar al het mogelijke gedaan heeft om de middelbare school te behouden Beide gestichten hebben altijd in Yper bestaan ten voordcele van het algemeen welzijn. Wat in Yper mogelijk is, waarom zou het in Poperinghe niet mogelijk zijn. Er is zeker maar ecne stad in Belgie waar de gemeenteraad de afschaffing vraagt van eene school met meer dan 250 leer lingen. De kiezers en kiezeressen die voor de gemeenlebelangers gestemd hebben wis ten dus zeer goed dat de middelbare school ging behouden worden en dat er daarna eene nieuwe ging moeten gebouwd worden. (De beslaande lokalen zijn maar voorloopig). De gemeentebelangers voeren dus hun programma uit met een eigendom t» koopen om er de mid lelt)3re school op te richten. Zij hebben eenen voordeeligen koop gedaan en gehandeld zooals vooruit ziende vaders van familie. Het gemeentebestuur is door t Staats bestuur verplicht voor lokalen te zorgen en het zoekt dit te doen met de minste onkosten. De tegenstrevers zouden mis schien liever gehad hebben dat de ge meenteraad eene gansch ni uwe school bouwde op het eene of andere uiteinde der stad dan ging men ze hooren schreeuwen van geld verkwisting en financieele ramp. De meerderheid der Poperingsche kiezers en kiezeressen weet toch zeker wel dat men geene school kan oprichten zonder onkosten. Deze meerderheid zal de gemeentebelangers dank weten omdat zij alles met de grootste spaarzaamheid trachten te schikken. Wat zegt het volk immers alhier. Vroeger met het oud gemeentebestuur wist niemand niets. Nu weet men ten minste wat er met het geld der las ten- betalers gedaan wordt. Al de gemeenten van ons arrondisse ment op 2 of 3 uitzonderingen na hebben hunne inkomsten moeten verhoogen met nieuwe opcentiemen te leggen en alle slag van taksen io te voeren. De gemeentebelangers hebben dank hun wijs en zuinig bestuur nog altijd kunnen voortdoen met hunne gewone inkomsten, niettegenstaande verscheidene sociale wetten hunne uitgaven met meer dan honderd duizend franken vermeer derd hebben. Moest nu de stad eene leening aangaan om de onkosten der middelbare school te ontdragen, dan nog zou ze zeer wij> gehandeld hebbeo. De artikelen die m De Gazet vanf Poperinghe verschenen bebtw® over^ onderwijs en die met zooveel belang- stellin? en gretigheid gelezen werden.] hebben genoeg de noodzakelijkheid e ner middelbare school bewezen en genoeg de onkosten verreebtveerdigd die t bestaan^ er van vergen. Wij kunnen dus niet genoeg de ge meenteraadsleden gelukwenschen met den aankoop door hen gedaan. En wij gdooven de toife te wezen van de talrijke huisvaders, die hunne kinders naar de middelbare sehool zenden, en van de kiezers eu kiezeressen die in 1921 hunne stem aan de gemeentebelangers gegeven hebben. Een groep Huisvaders. De wet op het 8 uren werk is ook in Belgie aangenomen. In 't vervolg zal zij min of meer met juistheid en stiptheid aangepast worden. We willen hier uiet ingaan over de doelmatigheid van zulke wet. (lelijk alles heeft zulke wet zijn voor- en zijn nadeeleo en men zal ze later na de toepassing ervan maar behoorlijk kunnen schutten. .Maar we w illen hier wijzen op iets heel anders. De huidige maatschappij heeft door die wet een heel nieuwe plicht op zich gekregen tegenover de werklieden Het is heel gemakkelijk de werklieden slechts 8 uren te laten werken, doch het zal heel wat moeilijker zijn de bezigheden van den werkman te regelen gedurende de oveiige uren van den dag. Wat zien we reeds Ernstige werklie den, de ouders of vrouwen van ons werk volk klagen reeds dal zij zelf, dat hun zoons of hunne eehtgenooten gedurende die vrije uren niet weten wat verrichten tenzij met andere makkers drankhuizen of andere plaatsen bezoeken. Die wel zal veel nadeclcn hebben waar van dit Jaalste niet één der kleinste zijn zal. Het is te wenschen dal die zooschoone uren van den dag niet zullen verloren gaan in een nog grootere verlaging van onze werkende klasse maar dat ze zulllen kunnen blijven dienen tot uitrusting en voornamelijk ook voor ontwikkeling tot een volmaakter menschen vakman. Inderdaad, wij die streven naar de ont voogding en de heropbeuring van ons Volk Wij zijn overtuigd dat een onopgevoed en weinig ontwikkeld volk gereed is tol gelijk welke slavernij. Wat deden onze arbeiders in de nij verheid Arbeiden of besturen Iedereen is gewis met mij 't akkoord dat altijd ons volk. ons Ylaamsche Volk de arbeidende en slavende massa in Belgie was. ledereen weet genoeg dal ons volk, ons Vlaamsche volk, als kudden vee. moest optrekken om in de steenovens, koolput- tcn en landbouwbedrijven zelfs in Amerika Frankrijk en andere vreemde landen te zwoegen en te zweet en Iedereen weet ook wel dat de leiding van allerlei werken, dat het bestuur, in omtrent elke nijverheid van Belgie, in de handen lag van ft aalsche en Duitsche voormannen. Dus eenerzijds omdat ons volk verach- terd is en anderzijds omdat ons volk door die nieuwe w et te veel gelegenheid zal hebben om zich te laten meevoeren in al lerlei driftige stroomingen willen we de aandacht der werklieden vestigen op de noodzakelijkheid, deze vrije uren goed te gebruiken. Voornamelijk onze opkomende werken- klasse moet zich vrijwaren van zich te laten meeslepen iu bras- en danspartijen, in die verderfelijke gew oonte van cigaret- ten smooren. Neen daar ligt voorzeker de goede weg niet. Hier en daar bestaan vakscholen ook soms nijverheidsscholen genoemd waar ons werkvolk de avondlessen desnoods met abonnement op trein of tram kan gaan volgen. Het is waar in ons Vlaanderen zijn er nog veel zulke scholen te kort doch dit beleekent toch niet dat deze die bestaan geeo nut kunnen opleveren. Er is ook een wet tot stand gekomen waardoor in ieder dorp en voornamelijk in ieder centrum eene openbare bi bliotheek zal gesticht worden. Daar zullen ze boeken ter ontwikkeling op alle gebied kunnen halen. Zekerlijk de geest lot ontwikkeling vao ons volk is zoo klein. En nochtans in Vlaanderen meer dan elders is het ooodig1 dat de lagere klassen zich op eigen krach. Iitgevers-Eigexaars Gebroeders DU PONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. 48459 a a a a STAD POPERINGHE. en ter der vnn Hot door Zijne Excellentie de Heer MAGINOT, Minister van Oorlog van Frankrijk Opgeluisterd door de Hoogvereerende aanwezigheid van den lieer F0RTH0P1P1E, Minister van Landsverdediging van België en tien Wel-Edel en Heer JarfSïenS de Blsthove rT, ttourrrbettr Her Provinlie. -cccVN sfV.'ö'» FEESTELIJKHEDEN Om 1 15 ure vergadering op het Statieplein van al de maatschappijen der Stad en de schoolkinders,allen voorzien van hunne vlaggen. Om 1.50 ure aankomst in de Statie van Zijne Excellentie Mijnheer MAGINOT, Minister van Oorlog van Frankrijk, alwaar hij door den Heer FOBTHOM.ME, Minister van Landsverdediging van België, den Wel Edelen Heer Gouverneur der Provintie en de Geestelijke en Wereldlijke SIadsoverheden zal verwelkomd zijn. Daarna OPTOCHT van den Stoet naar de Groole Markt langs de Yperstraat. De Voorzitters aan het hoofd hunner Maatschappij, rondom de Markt geschaard, zullen door den Heer Burgmeester aan Zijne Excellentie Mijnheer MAGINOT, voorgesteld worden. Ontvangst op het Stadhuis derTeestelijke en Wereldlijke Overheden Overhandiging van het Eerekruis. Redevoeringen. Monsterloslating van reisduiven. Om 4 I 2 ure CONCERT gegeven door de Muziekmaatschappij De Phil harmonie Om 6 I 2 ure CONCERT gegeven door de Muziekmaatschappij van den Katholieken Kring. Om 8 1)2 ure op de Groole Markt Rrachtijje Openlucht V'ertooning door de Vermaarde Equilibristen Heer MAC en Jufvrouw SUZANNA DAULAY, in hunne Hoogs'gwaarlijke Oefeningen per Velo op den Gespannen Draad. Deze buitengewone voorstelling zal door Muziek en bijzonder geschikt VUURWERK opgeluisterd worden en bestuurd door den Heer B. Bredford. aannemer der feestelijkheden van de Stad Brussel. Ter gelegenheid dezer plechtigheid zal bet Policiereglement op het sluiten der herbergen niet toegepast worden. Bij schriftelijke aanvraag zai er toegelaten worden le dansen van i 1 2 ure namiddag tol Middernacht. N B De inwoners der gansche Stad worden beleefd rerzocht hunne huizen te bevlaggen en te versieren. Aldus gedaan in Zitting tan het SckepenhoHegie der stad Poperinghe in date 3 September 1923. Bij Bevel De Sekretaris. M. Couttenler. De Burgmeester en Schepenen LAHAYE. -ji Aankondigingen Op 1' en 2' bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3' en 4' 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouvvberichten 0.4Üfr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Penduleo Wekkers KETTINGEN oftirt.ZIlYtr.Mtktl PARRIREN in Goud, Diamant bij Yperstraat, 2 (bij de Post) Poperinghe. teo ontwikkelen. Vandaar de noodzakelijkheid vao vak bibliotheken w aar onze werklieden ont wikkeling kunnen gaan pulten. Het nut van die scholen en die boeken valt duide lijk in het oog. Tot nu toe zijn onze werklieden eenzij dig en machinaal ontwikkeld bij gebrek aan techniek of theorie. De stukken die een eenzijdig ontwik kelde werkman afmaakt zijn ruwer en min volmaakt afgeleverd dan door deze die tweezijdig door theorie en praktijk, bedreven zijn geworden. Theorie en praktijk moeten elkaar de hand geven. o Dubbel is nog zoo dikzegt het spreekwoord, w ie dus dubbel ervaring opdoet: wetenschappelijke en werkelijke zal diensvolgens ontegensprekelijk voor lilt i ZO INI) AO 9 SEPTEMBER 1923 Onder het Beschermheerschap des Konings f Gesticht den 6 Augustus 1865 f Vertrek uit Poperinghe om 10 ure 37. - Terug in Poperinghe om 21 ure 42. Vergadering In cc On« Huls om IO uur. HET BESTUUR. uit geraken'bij deze lieden die enkel en alleen proefondervindingrijk zijn. Dat ieder ernstig werkman dit overwe- ge en hem ten nutte make voor zijn ver- lltfling. Ook onze besturen en invloedrijke man nen moesten meer de verheffing en opstanding van ons volk indachtig zijn Geld verbruiken tot ontwikkeling van een laagstaande volk is geen verkwisting Moeiten ze inzien dat ons volk meer dan ooitnood heeft aan vakonderw ijs. Eu mochten ze voornamelijk niet vergelen dat een volk dat ten eerste veel geld heeft, ten tweede veel vrijen tijd en ten derde wefnigóhtw ikTcëtmg, fmifiTuij gevaar en afgrond slaat. De omvang der ramp Het is onmogelijk zieh een denkbeeld te vormen van den geweldigen omvang der ramp, die Japan getroffen heeft. Yokohama is zoo goed als verwoest, Tokio is afgesneden en niemand kent de uitgestrektheid der verwoestingen. Alles wat wij weten is, dat het verlies aan mensehenlevens grooter is dan bij eenige vorige aardbeving. Met uitzondering van een wijk, -die echter ook reeds begon te branden, was le hoofdstad gelijk opeens io vlammen gehuld de bevolking krioelde als waan- 'inoig dooreen vele menschen werden onder deo voet gel open, dood gedrukt, of in den rook verstikt. Tegelijk met den aardschok stortte zich een vloedgolf over het Maria station van Yokohama en richtte vele verwoestingen aan, terwijl tal van slachtoffers vielen. Te Tokio zijn de regeeringsgebouwen verdwenen en daarmede duizenden be dienden en beambten benevens bet archief Het departement van buitenlandsche zaken dat op een heuvel gelegen is, ontkwam aan de verwoesting. Het keizerlijk paleis vatte vlam, doch de prins-regent is in veiligheid. De brand breidde zich uit over de dicht bevolkte buitenwijken en was nog niet bedwongen, toen de verbinding verbro ken werd. Niemand weet water sindsdien gebeurd is. Wat Yokohama betreft, de aardbeving en brand hebben deze groote stad zoo goed als vernietigd. De wegen zijn met dooden bezaaid. Te Tokio is de staat van beleg afge kondigd. Meer dan honderdduizend menschen zijn te Tokio en ïokabaroa om bet leven gekomen. Te Yokohama zijn tweehon derdduizend dakloozen. Het nieuw Japansch kabinet Na den ministerraad van Zondag roor- gend. besloot graaf t shida, eerste minis ter per interim, den staat van beleg uit te roepen en een hulpbureel in te richten Deze maatregelen waren door den toe stand genoodzaakt. Terwijl de hoofdstad brandde, vormde admiraal Yomamoto bet nieuw kabinet, welke s avonds "t bewind in handen nam. Ecne nieuwe hoofdstad De Japanscbe regeering zou de moge lijkheid inzien de hoofdstad naar Kyoto over te brengen. Het getal slachtoffers Volgens een bericht uit Osaka, zou men het getal slachtoffers op 3 miljoen mogen schatten, waarvan 300.000 voor Tokio, alleen. Uit Peking, hoofdstad van China, meldt men dat het totaal de twee miljoen zal overtreffen. Ramingen uit andere bronnen gewagen van twee of drie hon derd duizend. Een handelshuis te Londen heeft bericht gekregen, dat de Europeanen in 't algemeen aan de ramp ontsnapt zijn. Te Tokio en te Yokohama, werd hun wijk min beproefd dan de andere. De^eigenaars van voorraden levensmid delen hubhóB de prijzen doen stijgen. Allerwege grijpen plunderingen plaats. Duizenden menschen begeven zich ook aan de visehvangst in de meeren. Soldaten hebben opdracht gekregen de wilde bees ten uit den dierentuin dood te schieten, uit vrees dat ze zouden ontsnappen. ■w Ophitsing tot saboteering De Intergeallieerde Hooge Kommissie voor de Rijngevvesten heeft, in 't bezet gebied, het optreden verboden van eene studenteninrichting, gekend onder den naam van w Hochscbulring Deutscher Art Om te oordeelen over den aard der wer- kiug dezer vereeniging. volstaat het 't volgende uittreksel van eene harer om zendbrieven af te drukken De groote massa is thans tegen het werkdadig verzet gekant. Waarom Om dat zij, domweg, geloof hecht aan eene verstandhouding tusschen de volken. On ze aktieve krachten worden verspild in afzonderlijke daden zonder belang. Wij moeten ons volk tot den oorlog dwingen. De gefusiljeerde saboteerders hebben reeds een eeuw igen scheidsmuur tusschen Frankrijk en Dnitsehland opgetrokken. Dat men ons politiekers der ramp noeme, het let ons nietDe schrik voor de ineenstorting oefent op ons geen in vloed uitWij zijn voor den saboteeroorlog Wij denken aan den strijd van het lersche volk, en wij hebben het vast besluit ge nomen het laatste wapen, dat ons blijft, tot bet uiterste te gebruiken. De afzonder lijke daden van saboteering moeten op houden wat er nu dient gedaan te wor- det» i> herhaaldelijker afgezonderde posten en kleine detachementen soldaten aanvallen.Om ons werkveld uitte breiden is bet volstrekt noodig een nieuw voor uitrukken van de Franscben uit te lokken Zij willen een verslaafd en uitgebuit Duitschland en niet een volk dat bereid is om voor zijne vrijheid te vechten. Wij keuren den saboteeroorlog goed. Dat al onze studenten aan bet volk prediken wat de dagbladen niet kunnen of niet willen aanw akkeren e de berontwaking van den krijgsgeest De opheffing van het verzet Naar de Evening Standaard zegt te hebben vernomen, zou Duitschland op bel punt slaan het verzet in het Roergebied geheel op le geven. itmmmmmmmmm ]M et iff» it «M lUiiT \AN WttKNQR) ALLERHANDE pöstcttecjcaesknijfo n' Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met bet algemeen nut en belang. Persoonlijk beden nemen we niet oj. a

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1