Y s Vakonderwijs De Bezetting van de Roer. MiKtipg van lei Fransen Oorlogskruis ülilitair muziek van het Linieregiment B ETOOQ I NO Plechtige Overhandiging FRANSCH OORLOGSKRUIS DERDE JAAR I 5 centiemen liet nummer ZONDAG I 0 SEPTEMBER 19*2:]. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Praehtpapier Gebr. DUPONT G.Dupoat&Zoon voor onze Werklieden. FRANSCH-BELGISCFIE op ZONDAG 16 SEPTEMBER 19S3 URE CONCERT gegeven door het Muziek van het 2e Linie. Welk Verscbil Schrikkelijke Ramp in Japan. BERICHT. Bureelgerief Horlogerij Het Vraagstuk van liet Herstel. De Feesten ter gelegenheid der zullen begeleid worden door het GROOTE VADERLANDSCHE Financieële Inlichtingen. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. ALLERHANDE Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope ringhe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 9.50 fr buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland12.50 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De n iamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. Iïtgbvbrs-Ewrnaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. postch&cK.RE KK.s'1 Vn* 4s459 medewerker Het blad staat ter Aankondigingen Op 1* en 2" bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouvvberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij JuweelhandtT Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters.' Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN o Goud, lilier, Nickti PARRlREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, t bij de Post) Poperinghe MSSVAV We spraken over het gevaar welke ons volk loopt, wanneer het niet verstandig zijne vrije uren doorbrengt die het heeft door de toepassing der 8 uren wet. Van een anderen kant toonden we aan, hoe ons J Vlaamsche volk ten achter is op gebied van ontwikkeling Grof handwerk kun nen ze over het algemeen leveren. Doch afgewerkte voorwerpen, stukken die vuk- keunis eischen komen uit den vreemde, is liet niet in Zwitserland dat we onze juiste uurwerken halen Is het niet in Duitsehland dat we onze fijne werktuigen koopenIs het niet in de groolc steden dat we onze afgewerkte meubels koopen En hier in onze streek blijvende wan neer we den heropbouw der fronlstreek nagaan, bestatigen we niet dal een zeer groot deel der bouwkundigen, onderne mers, bedreven vaklieden uit andere streken van ons land komen. Wie van onze werklieden mag zeggen dat hij min of meer bedreven is in zijn vak Deze die zich in zijn jeugd bij hel aanleeren van zijn bedrijf vele uren getroost heeft op de banken eener vak- of leekcnschool, in onze vroegere teekenschool of wel in vreemde teekenscholen of academie. Van een anderen kant twee groole factoren bedreigen onze jonge vakmannen in hunne opleiding. De eerste der factoren is 't f zitdat meest al onze jonge lieden welke zich bestem men voor timmerman, metser, enz. hun ambt moeten beginnen bij een onderne mer waar ze met een tiental wek lieden gezainenUijk het werk doen. Alles gebeurt zooveel mogelijk met de machien. De teekeningen de uitmetingen en de ontwer ping, van het geheel gebeuren door den bedrevenslen vakman. De jongeren die hun stiel moeten lee.'en, staan aan de schaaf- boor- of zaagmachien en voeren mekanich uit wat door een ander opgelegd is. Nooit hebben ze de keur een stuk gansch af te werken. Iedere vakman werki zijn deel van het geheel af, zoodanig dat wanneer onze jonge vaklieden 2 of 3 jaren op het werkhuis zijn nog niet een deur of raam gansch af maken, en wat ze nooil deden dat is alles uitmeten en alles uit teekenen. Hoe kunnen zulke jonge vak lieden op 20 jarigen ouderdom een totaal en klaar begrijp hebben over de tolale uitvoering van het bouwen van een huis. bet afmaken van een trap of van een kap Een tweede factoor die onze jonge vak mannen in hunne opleiding benadeeligt is de overvloed van het werk welke door den heropbouw in onze streek le vinden is. Alles gaat met spoed. Afmaken is hel doel. Hoe het afgemaakt is komt sleehls op 2* rang. Nochthans zulke tijden zullen niet blijven duren. En dit groot aantal nieuwe vakmannen zal een dag hebben dat het werk hun raar zal worden en slechts overblijven zal voor de beste werklieden Onze jonge vaklieden en onze gansehe jeugd welke zich voor een stiel bestem men hebben er dus alle nut bij. de be staande teekenscholen en vakscholen te volgen, die aan de gebreken hunner op leiding in het werkhuis zullen verhelpen. OucUStrijders Bond EENDRACHT De vlottende Schuld Tusschen 20 tot 31 Augustus is de vlot tende schuld van Duilschland geslegen van drie honderd vier en zestig duizend vier honderd zeventig miljard tot een miljoen twee honderd vijf en dertig dui- z?nd zeventig miljard En men gaat nog maar altijd voort papierengeld voor mil jarden uit te geven vodjes papier zon der waarde Besprekingen te Berlijn Volgens geruchten te Berlijn zou de ge zant van Frankrijk zekere besprekingen gevoerd hebben melde Duitsche regeering Wat men zeker weet, is dat M. de Marge- rie, Fransch gezant, graaf della Faille, minister van België, en kanselier Slresc- mann elkaar een bezoek gebracht hebben Dit heeft zijn belang omdat, tijdens de laatste dagen van het kabinet Cuno, de betrekkingen tusschen de Heichsregeering en den gezant van Frankrijk zoo goed als opgehouden hadden te bestaan. Deze ver andering in dien toestand heeft in de Duitsche hoofdstad nogal de aandacht gewekt. Kr wordt niet geloochend dat gedurende die bezoeken, besprekingen plaats vonden maar dc mcdedeclingen erover in de dag bladen verschenen, berusten slechts op persoonlijke indrukken. Betreffend de be noemingvan een nieuwen Duitschen ge zant te Darijs, wordt verzekerd dat al de gemaakle onderstellingen voorbarig zijn De princiepen van M. Poincaré In het Fransch ministerie van buiten- landsche zaken verklaarde men Dinsdag, dat het bericht als zou M. de Margerie gesprekken gevoerd hebben met kanselier Stresemann, volkomen juist is. Het laatste onderhoud greep Maandag plaats. De kanselier heeft, in strijd met zekere beweringen, geen voorstellen aan Frank rijk gedaan en had hij er gedaan dan nocht de Fransche gezant er toch niet mee instemmen, daar de lijdelijke weer stand niet uit is. M. Stresemann heeft aan M. de Margerie de strekkingen van de nieuwe Duitsche politiek uiteen gezet, alsook de groote lijnen der ontw erpen van hervorming, die men in 't zicht heeft om lot onderhandelingen te geraken. Te Parijs wacht men op de ontwikke ling der gebeurtenissen en doet men gel den. dat de princiepen welke M. Poincare zoo dikwijls uitgedrukt heeft, ongetast moeten blijven. Als Duitsehland voorstel len wil doen, dan moet de lijdelijke weerstand geschorst zijn, zooniet worden de voorstellen zelfs niet onderzocht. Er zal ook geen betwisting mogen zijn in zake het Duitsche betaal vermogen het bedrag der herstellingen en de Duiische schuld zijn en blijven bepaald. Roer- en Rijnland zullen niet ontzet w orden in rui ling van algemeene waarborgen, door Duitsehland geboden. Indien de kanselier in dit stelsel volhardt, zullen alle bespre kingen nutteloos zijn. De meening der Fransche regeering zou overeenstemmen met die der Belgische regeering. Zondag aanstaande komt Zijne Excel lentie Heer Maginot onze Stad met het Fransch Oorlogskruis vereeren. Het is een feest dat een Vaderlandsch karakter heeft. Ook viert de Bond Eendracht luister- lijk mee. Het bestuur trekt de aandacht dee leden van de Eendracht op het punt dat in der gelijk feest hunne plaats rond het vaan del van hunnen soldatenbond is. Om t ure stipt vergadering in het lokaal bij Maurice Lobeau. Het Bestuur. Oorlogsschade. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondis sement Yper tcerd de schade tveerde 1914 als volgt vastgesteld voor na- vermelde personen WYTSCHAETE. Desomer Emile 41280 Bryoo-Millecan Charles t820 ZILLEBEKE. Milleville M Yve Yanpeteghem 245TI YPER. Callens Emile 10195 Maes Jules 5870 Simoens Zoê 3123 Yangheluwe Henri 9340 Ver Eist Emile 15950 Clement Ursmar 22390 Clement Ursmar 6405 1 Dezwaene S. AA we Desmet 25250 Goemaere Hector 12735 STAD POPERINGHE. en ter gelegenheid der door Zijne Excellentie de Heer MAGINOT, Minister van Oorlog van Frankrijk Opgeluisterd door de Hoogvereerende aanwezigheid van den lieer FO8TH0JHjnE, Minister van Landsverdediging van België en den Wel-Kdelen Heer Jjnssens de Bisthoven, Gouverneur der Procintie. cC FEESTELIJKHEDEN Om 1 15 ure vergadering op het Statieplein van al de maatschappijen der Stad en de schoolkinders,allen voorzien van hunne vlaggen. Om 1.50 ure aankomst in de Statie van Zijne Excellentie Mijnheer MAGINOT. Minister van Oorlog van Frankrijk, alwaar hij door den Heer FORTHOM ME. Minister van Landsverdediging van België, den Wel-Edelen Heer Gouverneur der Provintie en de Geestelijke en W ereldlijke Stadsoverheden zal verwelkomd zijn. Daarna OPTOCHT van den Stoet naar de Groole Markt langs de Yperstraat. De Voorzitters aan het hoofd hunner Maatschappij, rondom de Markt geschaard, zullen door den Heer Burgmeester aan Zijne Excellentie Mijnheer MAGINOT, voorgesteld worden. Ontvangst op het Stadhuis der Geestelijke en Wereldlijke Overheden Overhandigiog van het Eerekruis. Redevoeringen. Monsterloslating van reisduiven. OM 5 Om 8 12 ure op de Groote Markt Prachtige Openlucht Vertooning door de Vermaarde Equilibristen Heer MAC en Jufvrouw SO ANN A DAULAY, in hunne Hoogstgevaarlijke Oefeningen per Velo op den Gespannen Draad. Deze buitengewone voorstelling zal door Muziek en bijzonder geschikt VUURWERK opgeluisterd wordeo en bestuurd door den Heer B. Bred ford. aannemer der feestelijkheden van de Stad Brussel. Ter gelegenheid dezer plechtigheid zat het Polieiereglement op het sluiten der herbergen niet toegepast worden. K B 0« inwoner* der garjche Stad warden beleefd *erzooht fwnne huizen te bet ogen en te rers eren. Aldus gedaan in Zitting van het Sckejienkollegie der stad Poperinghe in date 3 September 1923. Bij Bevel De Sekretaris M. Couttenier. DeBurgmêester en Schejienen 8s. LAHAYE» Waarheid Ischrijft De Middelbare School moet onzijdig zijn. Moet de Gemeente school bet niet zijn Zij ook bestaat orn de leerlingen van alle gedachten het onderwijs te verstrekken. 2* De Catechismusles is niet ver plichtend in de Middelbare School. Is die leering verplichtend in het Gemeen teonderwijs f De leerlingen hebben in geen dier scholen het recht den Catechis mus niet te leeren, maar in beide scholen mogen de ouders hunne kinderen van die les ontslaan. Weet ge dat niet, beer Waarheid, of wilt ge, gij Waarheid, de echte waarheid niet kennen. Dus beide scholen zijn even slecht, daarom moet gij ze beide bekampen, heer Waarheidcu dal ten voordeele van liet College, waar het onderwijs, zegt heer X, niet veel duurder is (IT) dan in de Middelbare School. Die heer X heeft zeker gecnc kinders die naar het College gaan, anders zou hij wel hel verschil weten. Maar, ja, liet College is kosteloos T Juister Waarheid. De slachtoffers te Yokohama Te Yokohama is eene officieele lijst van de slachtoffers afgekondigd. Er zijn 23 duizend dooden en 40.000 gekwetsten. In iet distiikt Ifakone zijn er 0.000 dooden Te Tokio zijn er 71 t. h. van de gebouwen vernield. Fransch Klooster verwoest Een telegram uil Kobe, in hel klooster der Zusters van hel Kind-Jezus, te Toulon (Frankrijk) aangekomen, meldt dal hel iloosler dezer orde le Yokohama gansch verwoest is geworden. Tien klooslerlin gen en 02 kinderen, die in het geslicht opgenomen werden, zijn gedood. Achttien lioosterznsters en 150 kinderen zijn gered De heropbouw De exporten van het Ministerie van Bin nenlandsche Zaken hebben een grootsch plan voor den heropbouw voorbereid. Te Tokio is de toestand merkelijk verbeterd. uitwijking der bevolking duurt voort Duizenden geteisterden gaan bij vrienden in het gespaard landsgedeelte een onder komen zoeken. Te Tokio blijven nog een miljoen personen, die dakloos zijn en in de ramp alles hebben verloren. Voor die lieden zullen er loodsen opgericht worden Sebasrra&d der Middelbare Scheel Zaterdag 8* 11 beeft de heer burgmees ter de beheerraad der Staatsmiddelbare school aangesteld. Deze beheerraad bestaal uil het schepen- collegie en de heeren Bossaert Achille Crousel Adolf, Desomer Camille en Dezut- lere Valere. M. Gorissen vervult het ambt van Secretaris-Schatbewaarder. Wij gelooven nochtans te weten dat hij in 't kort zijn pensioen zal aanvragen en bijgevolg zijn ontslag zal moeten ne men. De beheerraad zal alsdan eenen nieu wen secretaris moeten voorstellen aan den Minister van Kunsten en Wetenschap pen. Ongetwijfeld zal men er zich op toeleggen om een persoon te kiezen, die de Staatsmiddelbare school genegen is en zal medewerken om d^ze zeer verdien stelijke inrichting te doen bloeien en meer en meer uit te breiden. Wij vernemen uit goede bron. dat de beheerraad zal zorgen voor eene studie *t is te zeggen, voor eene soort avond school, w aar de leerlingen tot zes ure I avonds zullen mogen blijven. De eerste beslissing door het bestuur genomen zal voorzeker de goedkeuring wegdragen van de talrijke ouders, die hunne kinders naar de middelbare school zenden. I»e»at er. Verspreid: De Gazet van Poperinghe Het Zuioer Gouwfeest VAN WEST-VLAANDEREN te CUERNE VAN ZONDAG 9 SEPTEMBER 1923. Zondag laatst begaf ooze Turn maat schappij a De Do vermoei baren zich naar Cuerne (bij Kortrijk), Met den trein van 10 u. 37 te Poperioge vertrokken kwam nnn rond 12 u. 30 in Kortrijk aan. Na een half uur in deze stad vertoefd te hebben, stapte men moedig naar Cuerne. Om 3 ure had er een groote optocht plaats door de bijzonderste straleu der Gemeente. Verscheidene malen wierd onze bloeiende Maatschappij, gedurende den doortocht, met handgeklap begroet. Om 4 ure hadden veischeidene Prijs kampen plaats, waarin onze knappe tur ners zich nogmaals eervol wisten te onderscheiden, hel langdurig handgeklap der talrijke toeschouwers was er het bewijs van, toen onze steeds onvermoei bare jongens, hunne prachtige en stout moedige Pyramieden vormden. Eens de verscheidene Prijskampen af- geloopen, begaf iedereen zich in allerhaast naar hel lokaal, alwaar rond 9 ure de uitslagen afgelezen wierden en de prijs- uitdeeling plaats had. Onze maatschappij bek wam de volgen- Ie bekroningen Pyramieden 81.75 punten op 100, Eerste Prijs. Vrije Oefeningen 117.50 punten op 150, Tweede Prijs. In de Afzonderlijke Oefeningen bekwa men onze 6 mannen de volgende onder scheiding Houwen Julien 44 punten op 50. Techel Julien 42 50. Suffys Remi 39 50. Sohier Louis 39 30. Liélaert Félix 39,5 50. Cappoen Hyppolyte 35 50. Proficiat On vermoei baren, en doet zoo voort, op die baan zult gij hel einde uwer zegepralen nooit kennen. Ter gelegenheid der overhandiging van het Fransch Oorlogskruis aan onze stad, heeft de maatschappij Jong Poperinge eene aanvraag gedaan aan den Heer Minister van Landsverdediging tot het bekomen van eenige dagen verlof voor onze Poperingsehe mannen tegenwoor- lig onder de Wapens, aanvraag welke door den achtbaren Heer Burgemeester bekrachtigd werd. Een getuigschrift voor eenige dagen verlof werd aan iederen soldaat toege zonden door het stadsbestuur waarbij opgave van datum en voorwerp der plechtigheden welke aan hunne korps- oversten zal moeten overhandigd w orden. De soldaten worden vriendelijk ver zorgt zich bij de maatschappij Jong Poperinghe» te vervoegen om deel te nemen in den stoet. De vergadering zal plaats hebben in ons lokaal Palace Hotel Yperstraat om 1 uur slipt. Het Bestuur. Fabriq«e Nationale d"armes de giterre. De winsten van het verloopen boekjaar bedragen 11.229.071,96 brulto of 3 mil joen 937.434.55 netto. Er zal eene ver deeling van 80 brutto of 98 netto gedaan worden. Sombre et Moselle. De buitengewone vergadering van den 29 dezer draagt aan bet dagorde de op slorping van de Sociétë des Forges. Fonderies et Laminoirs du Marais tegen afgifte van 1900 gewone actiën Sarobre et Moselle. Het kapitaal van Sambre et Moselle zal dus moeten gebracht wordeo op 23 mil- joen 800.000 fr. {bij de Post) verantwoor- b-chikking van al voor zijne ie het goed meent mtt het algemeen Bi dragen in te nul e" zenden zooveel mo- f gelijk tegen den Persoonlijkheden Donderdag noen.nemen we niet op. Ieder blijft delijk bijdragen Medegedeeld door de Bank tr ansinteb

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1