Aan de Bevolking van Poperinghe. FRAftSCH OORliOGSKRUIS DERDE JAAR A 9 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. De Overhandiging van het aan onze Stad. Gebr. OUPONT 15 centiemen liet nummer ZONDAG 23SEPTEMBER 192:1. Horlogerij C.Dupont&Zoon M Fraoscl Oonooskruis Bureelgerief Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Praclitpapiei in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de Post Pope ringhe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr buiten stad, met de post8.00 fr. Buitenland12.50 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De mamlooze ingezonden artikels worden geweigerd m Uïtgevrks-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PosrcHKÉU.tXIJiG N' 41459 Aankondigingen: Op 11 en 2* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3' en 4' a 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN a Gort, Zilver, Kittel PARRÜREX in Goud, Diamant. Y|>erstraat, 2 (bij de Posh Poperinghe. Van verscheidene kanton geworden mij bedankingen en gelukwenschen, hoofd zakelijk toegesluurd door do hooge Over heden, welke wij Zon lag laatst de eer hadden in onze stad te ontvangen. De da.; bladen, die verslag over liet feest uitbren gen, spreken woorden van tuf i v t de ontvangst door de stad Poperinghe voor bereid. Mij w< rd geluk gewenscht om de algenieene beOaggjng en versiering der slad, om de talrijke deelname aan den op tochi, om de weerdige en deftige hou ding der maatschappijen in den stoel, om het gu'hertig onthaal en de warme vriend schapsbetooging vanwege degansche be volking. Ik ben hoogst gelukkig dezen lof in zijn geheel te mogen overdragen op de bevol king der stad Poperinghe wat immers den stempel van algemeenen welkom en genegenheidsuiling op de ontvangst en op heel het feest heeft gedrukt, dat is de ievervolle medewerking van alle Poperiu- gïienaren. Daaroin n ken ik het mij tot plichtan. hier opMibaar en »an allen mijnen innig- sten dank uit te spreke n Dank aan de herren l^drn der Keestk^mmissie, die zoovoi-J toewijding aan den dag leg lof» hij liet beiedderen der plechtigheid; danl' aan de maatschappijen die /.onder true uitzomlering l)ijliaden dank aan h. t geestelijk eu wereldlijk onderwijzen.1 j» r- souneel en de sc' u nkirdu s dank oi ticste gelukwensolicn aan ouzo twee likxi emle muziekmaatschappijen, «lie de feest stemming heel den dag gaande b elden dank mei één woord aan heel Je bevolking waarvan ieder lid naar vermogen en bes te goedvinden lol het wcigehikkeo van hel feest heeft bijgedragen. Mester LAHAYE Zondag laatst, onder eene warme Sep- lemberzon die de Vlaanders met haar glim lach versierde, had eene dubbele en ver sterkende betooging van Franseh-Belgische éénheid plaats in onze geliefde stad Po peringhe. Reeds sedert verscheidene dagen w as onze bevolking met het inrichten van dit prachtig feest bezig en iedereen bracht er het zijne l>ij om alles met den grootsten luister te vieren. Om 11 ure s'morgens w erd Generaal Van Acker M. baron Janssens de Bislho- ven, Gouverneur van West Vlaanderen de H.I1. Officieren en troepen van het 2e linie van Gent, officieel aan de statie ontvan gen door de 11.11. Burgmeester en Sche penen en Overheden der Stad. Na eene dreunende Brabangonne, gespeeld door het muziek De Philharmonie begaf men zich stoetsgewijze naar de Groote Markt. Rond 1 u. 30 begaven de Geestelijke en Wereldlijke Overheden zich naar dè Sta tie om er M. Maginot officieel te ontvan gen. Om i u. 50 stoomde de speciale trein, versierd met de Fransch:Belgische kleu ren de statie binnen. Met M. Maginot stapten af Generaal Bocquet. Kabinetsoverste van den Minister Gmeraal Lacapelle M. Morain Prefect van het Noorden M 1 abbé Lemire M. Gillion, onderprefect van Hazebrouck Colonel Gossart, Com mandant van het 6eJagers te paard te St. Omer Commandant Weimaere, Or donnansofficier van den Minister, enz.. De Minister werd er officieel ontvangen door M. Forthomme. Minister van Lands verdediging van Belgie Generaal Se rot AlmairasLalour, militaire zaakgelastigde te BrusselM. Baron Janssens de Bistho ven, Gouverneur van West-A iaanderen M. Lahaye, Burgmeester van Poperinghe Generaal Van Acker Colonel Gillanx. kabinetsoverste van den Minister van Landsverdediging Colonel Ross. Engel- sch afgevaardigde M. Clinckemaille, Arrondissementskommissaris M. M. ao- dooren. Dupont. Beheyt, Schepenen van Poperinghe M. M. Colaert, Brulsa^ri er Lebbe, Provincieraadsleden en de lede: van den Gemeenteraad. Al de maatschap pijen zijn rood het voorplein der stade gerangschikt. Het muziek van het 2e Linie zette zich aan het hoofd van den stoet gevolgd door het muziek De Philharmonie de plaat- geveötigJ op het Gcbrcdecrd Kussen gehouden door Twee Jonge Juffers der Stad, de Eene gekleed in de Kleuren van FRANKRIJK en de Andere in de Kleuren van BELGIF. De Ontvangst Op het Stadhuis had er eene korte ontvangst plaats, cjie bijgewoond was door de Gravin van den Steen, gekleed als Infirmière, gedecoreerd met het Frausch Eerelegioen, en Mevr. Terlinden die beiden den titel van Eereburgeres van Poperinghe bekomen hebben om hun heldhaftig gedrag gedurende den oorlog. Na de ontvangst op het Stadhuis, begon de groote plechtigheid. Rede van M. N. Lahaye. selijke maatschappijen, het muziek van den Katholieken Kring en de trompetten van het 6* Jagers le paard, die den Minis ter vergezelden allen speelden prachtige pas-redoubles. Wij bemerkten de volgende hoogge plaatste heeren in de versehiltige rijtuigen 1* Rijtuig M. Maginot, Minister van Oorlog van Frankrijk M. Forthomme. Minister van Landsverdediging van Belgie M. Lahaye, Burgmeester der stad Pope ringhe. 2e Rijtuig Generaal Bocquet. Kabi netsoverste van den Fianschen Minister Generaal Lacapelle, Bevelhebber van de Fransche le Legerafdeeling Generaal Van Acker van Gent M. Vandooren. Schepene van Poperinghe. 3* Rijtuig Generaal Serot Al mei ras La tour, Fransch Militair zaakgelastigd!1 te Brussel M. Morain, Prefect van het Noorden M baron Janssens de Bisthoven gouverneur van Wesl-Vlaanderen M Dupont, Schepene van Poperinghe. 4e Rijtuig M. 1 abbé Lemire. depute Meier van Hazebrouck M. Gellion onder prefect van Hazebrouck Colonel Gossart Bevelhebber van bet 6* Jagers te paard M. Clinckemaille, Arrondissementscom missaris van Yper. 5* Rijtuig Commandant Weimaere. Ordonnansofficier van den Minister Co lonel Ross, Engelsch afgevaardigde M Beheyt, Schepene van Poperinghe. In de volgende rijtuigen hadden de Geestelijke en Wereldlijke Overheden der Stad plaatsgenomen. Op de Groole Markt, begroel de alge- meene hulde, de aankomst van M. Maginot De kneten van Leve Frankrijk weer galmen langs alle kanten. Vier delache- menten van het 2* linie, de Muziekmaat- ebappijen, Turnmaafschappijen; al de plaatselijke maatschappijen, de kinders der scholen die hunne verscheidene drie- ea tlEAS»z. weedom*ufadmofw*. kleurige vlaggen „W. ÏJZ t&J?-1**" Zii il rona Ut4 irootê M|fkt> Dp ^EDblik isj 4gS,tio#dl WftHoijiwttttÊÊX waarlijk prachlig, nc»g n«x>it werd er zoo- se« trouwe bams-p*oa**< bzp, «cWte *ri«u4uch«c na»- veel volk op de Groote Markt bi een ge- F«.ri k B-t«- ge^i"'n ijk z^gt Men won op de men-Hi <w nL Ht pjturi Viuï» rj> hui tuVi schenhoofden gaan W. L« mmm eer gausche bezoïbu« li U e? de den oorlog het ongeschonden Belgie sew* s-ór&em, cis e*e» *ks wij, ra&em zi- bij vertegenwoordigde, heeft aan VI Maginot >M—dsi bum - s» bert cori-a uw- Vertegenwoordiger der Fransche Repu- T"*«r5.F«J- bliek, een hartelijke ontvangst bezorgd». w;i,rï Mm.itifcrtl Een Zïcht bij het Stadhuis. Discours de M. N. Lahaye. Rede van M. Maginot. be>idite» klaar ALLERHANDE e ff (t E E Ieder medewerker Het blad »taat ter bli ft v-rantwoor- -jL r*j <-a% beschikking van al deiijk voor zijne wie h"t goed meent budragen. .H, p. met het algemeen Bi dragen in te nur en belang, zenden zooveel mo- i J&w f g-lijk tegen den Persoonlijkheden I >-.iiderday noen. nemen we nier op. E B Ut f De Burgmeester, aaa/a a* a De Plechtigheid He« Minister, Me! een gevoelen van erkentelijkheid en hoogst recht matige fierheid, wenscb ik, in naam der slad Poperinghe, aan den heer Miniater van Oorlog van Frankrijk, zeer weerdige en verhevene vertegenwoordiger van het ver hevene en edele volk. dat wij tot gebuur en tot vriend hebben, welkom in onze nederige atad. De atad Poperinghe telde brj het begio van den oorlog 12.000 inwoners. De meest vriendschappelijke betrek kingen bestonden Insschen deze stad en Frankrijk, na burig land, waar landbouw en nijverheid, zeden en gebruiken en talen dezelfde zijn als hier waar men de twee landatalen met een zelfde gevoel van vaderlands liefde spreekt. De oorlog breekt uit. Verraderlijk wordt België door een eerloozen vijand overrompeld. Daar Popenngbe gespaard bleef worden al zijne zonen gemobiliseerd. Tweehonderd zullen op het slagveld sneuvelen. De gevechtlinie nadert, vier lange jaren zal zij geves tigd blijven op 8 Km, afstand van onze haardsteden, van de voorwerpen onzer liefde. De gebeurtenissen die de aankomst uwer bewonderenrweerdige krijgslieden voorafgaan, volgen op elkaar met wisselende kansen van hoop en vrees. Het verschijnen van uwe dappere en edelmoedige soldaten doet ons vertrouwen heropleven hunne fiere borst stelien zij als eene onoverschnjdbaren dam tegen den vijand op. Onder de herinnen ragen die mij het dier baarst zija.bewaaT ik het aandenken aan die hartroerende toooeelen zoo dikwijls herdenk ik hoe spontaan die twee naties. Frankrijk en België, rich dicht bijeen ge voelden. hoe ze gedachten en gevoelens geraee» hadden, en hoe hunne herten samen harmonieerden. Uwe prachtige troepen werden met open armen in onze hoi «gezinnen ontvangen eu dat broederlijk onthaal verzachtte de mate van het moge n ie voor die dappe ren de pijn der s«herding, der verwijdering van alles wat han dierbaar was liefdebetuiging, helaas, <Se zoo*e!e <her edele fcripgshede* met weer mochten kennen. Naderhand werden onze Worsen herschapen ra hospi talen. waar onze k xxsle- zusters, onze vrouwen, met toewijding en moederiqke teederbeid uwe talrijke ge kwetsten verzorgden. De ononderbroken benchieting onzer sïad, met vüeg- tmgea en met kanonnen van aBe kahber, zaaide den dood in onze rangen, en vermeide ten groote» deele onze haardsteden, iifhoacerd gezetesea onzer stad bezweken -» deze ramp. Driehonderd hanzen werden ten gronde vernield, twee- jnderd erg beschadigd met ééne woning bleef ongeschonden. Het edel en rsmer bloed uwer ontelbare helden be vruchtte onzen geboortegrond, die gehafcgd werd door zoovele ofers. Dat adefbk b >ed he-ri zich vermengd met het bloed onzer medeburgers vrouwe*, kaderen k - b-1-1 in e« h*rt :a hurt met !~ni-skr*É. Zei- neu 1. - Zien ja zeker, het was tooéh men hier j d JZ - J I Het is eer. «"ike m o»re weèe- pertn^, dPEO i3f.i die, aasd jHetd«2e taafafc iMle» .i-i t v WÊÜem üj m «ka «iieast sUaa m bet RecM ea oe Monsieur Ic Ministrc, IU «oeur débordant de reconnaissance et d'une fièrté bauternent juarifiée, je aouhsite au nom de la rille de Poperinghe, a Monsieur le Ministre de la Guerre de France, tres digne Représentant ici de la grande et noblr Nation voiaine et amic. la bienvenue dans notre humble cité. La Ville de Poperinghe avail au début de la Guerre 12.000 habitants. Elle avait avec la France, pays voiain oir la culture et Findustrie, les coutumes ct leamoeura et t*a lar^ues «oat les même». uu I on parle les deux Lan- gues avec le même coeur patriotique, les rapjiorta Ie* plus aympathiques. La guerre éclate. La Belgique est traitreusement envahie par un enne- mi san» scrupules. Poperinghe étant intacte, toua sea enfant» sont mobi- liséa. Deux cents resteront sur le champ de bataille. La front de guerre s'ajiproche de nou»il se tiendra pendant quatre ans ah uit krlomètrea de no» foyers, de noa amours. Lea évènementa qui précédent I'arrvée de X otrr merveilleux Soldat ae snccèdent avec des alternative# de crainte et d'eapoir. L.'apparition de Voire brave et généreux So'.dat tam me chez noua la coafiance et II présente face k I enneoii un rempart iafranchisaable de sa fiére poitrinc. Que de foia fl me rerient dans le plus intime de me# souvenirs ces scènes émoavantes. La sjxmlanéité avec Lquelle ce# deux peoples. La France. La Belgique. te sentirent prèa l'un de l'autre, cette douce communion d'idées et de sentiment#, cette harmonie des coeur». Vos belles troupe* fureat rejue# a bras ouverta dans no® families, oir l'accenil fraternel atténuait pour ces bra ve», dan» la «nesure du possible la séparation, 1 élongnc- ment de tout ce qui leur était cheT, amours que tant de ce» nobles guerners ne devaient plus jamais revoir Dans la suite no# »a-sons ae tranufonnerent en hêpi- (aux oü no» reHgieuse», no» femaae», soiznerent avec un dévouement. une tcrvci.-esse de mere. Vos ncaibreux et chet» blesaés Le bombardement in nterrocapu de neTre ri e. par arions ei canons de tons calibres, sema la mort dans nos :ang», la destruction en grande partie de no» foyer». Cinq cent» de no» dril» tr out "rent la mort dan» cette cata strophe. Ttori cent» nameubles futen! complètement dé- truit*, deux cents forteraent endommagés. et aucune ne sortit intacte de la toirrraente. Le sang sa précreux. »i par, de Vos rnnombrable» Héros a trerapé notre terre natale, devenne sacrée par taal de gkmeux sacrifice». Cé sang généreux s'est mèlé as sang de no» concitoyess femme», enfant», vieillards. ricrimes maocentes. inofenmves qu'ua enne nu dan* sa baibane nuvcrseóement réprouvée a osée» sacrifier. Cette union dans la mort créa pour toujour» la belle alFa&ce, la grande amirié entre nos deux cbers pays, la France, la Belgique Nou» avons connu toutes les souf- france» «prèa aro i prati qpné tou» les dévoeeraents, too jours la mam dans !a maun avec la France, notie coeur esatrr son coeur. Aajourd t ui Voos r lacez dans nos armoir'S la C.roix de Guerre. Au nom de toute la population, je X ozs teuaerde. C est un onneur in» mort el que vous faites a notre hns- ie citénos descendant» »'e» souriendrout a jamae», et comase nous, en regardant cette Crew. ils sentiront ear coeur déborder d amour pour la France, et avec Elie il» serviront le Drcit et rHumaaité M-fin'-.eeTen. Bq besluit van 27» April 1923 werd de stad Pope- ringZ' verweid aan de dagorde van Wet Franse be lege*, met 3e volgende melding X kortdurend onderworpen, ter «srzake van de aan- wez f i vaa verbondene tzr-epe raan Wuuduefengjer des» de Di tsche maHcriie ea de Dmtscbe vfcegers. Weeft xe Eset opgehouden bev> zen te geven va* Wet prachtigste ui taOBdragsven-eu. mettey-- -1 xfc ce ve-'-ezee e- tffcttigea; aWlsu een zeer schoon tWrWetO wits kmcbl gevende aan de andere stede* van de wjungn vrw*e r'-o*tstouden aan de Iwuchieiage* van den mand Metam de stad PoperngWe die mekbngte verieeue*, weBw Wet toekennen va* bet Oorlogskrass aw.de brengt. "*"t de regee-iag van de RepiV ek een recfeösaöge h lilde wiflea brengen aan de dapperheid door de bev«L i ag va» n> stad bewezen trjdeos den groote* otr ig. f Z - Weeft er terzelfder tod aaa geWtfada* een pand te geve* van de daakfcnaibsid OW er natte TOOT i' 1 «eaat'a ie grj, hém» gxnach des duur der vgtsdeajk* heden, niet opgehouden hebt hier te bewijzen aan de Fransche en verbondene legers. Frankrijk vergeet niethel is gelukkig al de gelegen heden te kunnen grijpen welke zich aanbieden, om zijn dankbaarheid en zijn vriendachap te betoenen aan het edele België. Daar ia geen enkele Franschman, ik ver- zeker het u, die niet in rijn hart het onvergaanbaar aan denken bewaart van hetgene uw edelmoedig volk voor ona land geweest ia, in die dagen van atrijd en gevaar met» zal it verleden ooit uitwiaachen. hetwelk herleeft ten andere heden, want de soldaten onzer beide landen atnjden nog zijde aan zijde, om ona de herstel- lingen te verwerven die ons toekomen nu. zooals giste ren, strijden zij santen voor de Gerechtigheid. Luik. Dinant. Yper, Dixmude. Veurne. Nicuwjioort, Poperinghe. Al die plaatsnamen uit België, roemrijke namen van gevechten en terzelfder tijd van martelaar steden. welke wij niet kunnen uitspreken zonder dat eene ontroering ons bekruipe. zijn voor ons geworden al# plaatsnamen uit f rankrtjk. Zij behooren lot onze gemeenschappelijke geschiedenis welke geschreven is met het bloed van de zonen onzer twee landen. Ptach- tig doch smartvol erfgoed, ten eeuwigen dage onverdeeld aan ons beiden behoorende, en waaraan noo t eentge uiteenloopeode belangen zullen kunnen schaden. Onder uw steden die meest betrokk-n werden in het afgrijselijke treurspel van die r,«t oorlogsjaren, is 1 ope- ringhe een der eTgst beproefde geweest. Al heeft uw stad niet tot slagveld gediend al heeft zij. gelukkiger dan zooveel andete, de smarten en vernederingen der bezetting niet gekend, toch heeft zij, door haar ligging nabij een deel van het front.waar de stnjd buitengewoon heng en hardnekk g was, zect veel lijdeu gekend en groote gevaren geloopen. Door hare liggrag op 12 Km. ten westen van Yj»er, was zij het samentrekkingspunt dei- troepen en de baai voor de legerbevoorTading voor al de machten die de verdedig-tig waarnamen van de beroemde bocht, waar- tegen de Dmtschers hunne razende aanvallen u tvoer- den. PoperngWe onderging de gevolge" en gevoelde den weerslag van de herige gevechten die hier dichtbij ge leverd werden, te beginnen met den eersten slag van Y laanderen ra Oktober en November 1^1waardoor de vijand gist* t werd in rijne opmarsch naaf de Noord zee tot den #!ag van de Leie en dien van Kern-iiel, waar in AprJ 1918. de woede deT indringers rich einde lijk te pletter Hep te ges des heWhafrigen weerstand der verbondene legers. Terwijl aldus heel d:c' t bij uwe woonstede, over ons beider lot weTd beslist, was luien h er nw aandeel, c ,n af Maart 1915 tot Oktober 1918 leefde! gij onder de beschieting der vijandelijke vliegtuigen es kanonnen Geene week ï*ng er voorbq in dien schrik kek-Ven tijd, •der da» obussen van alle kahber op uwe cmgelzkkige stad kwamen neerplo#es uwe haardsteden werdes vernield, de dood woekerde rondputnen werden op gehoopt, en dikwijls hernam de beschirtisg verscher-ene alen per dag. Am des bhnde» haat des v-qanös hadt g een zwaden tol te betalen voor de diensten die gn aan flazi iegfc-» beweest,en ona het aoderkome» ^at gij aas onze »-aten es gekwetste* verleer, iet. Dnehonderd dooden er 325 gekwetste» onder de burgerlijke bevolking 250 hm ze* is puin 520 ten grooten deele versteld al de overige mm of meer be- houding, hebben medrgeholpen, tot de overwinning. De Overwinning Dat woord roept in onte herten nog fierheid wakker; maar het ia zoover gekomen np, dat wij het niet meer zonder bittere achterdocht kunnen uitspreken. De overwinning immers is ver van al de hoop te hebben verwezenlijkt welke wij in haar gesteld heb ben. Wij moeten haar nochtans blijven vasthouden, haar verdedigen en alles doen wat in onze macht ri om haar eindelijk te laten vruchten afwerpen. Heden tea dage hebben sommigen reeda kunnen vergeten dat rij bestaan heeft en dat zq door cma werd hewrochtnj vergeten meteen dat wij ze duur betaald hebben en dat zij ona zekere jechten heeft verworven tot gennge schade- loosstelling voor onze beproevingen en onze ofera. Die rechten nochtans willen wij met prijsgeven wij kunnen er ook niet aan denken ze te laten verminken wij be taalden ze met te veel rouw, met te veel puinen, en wij kunnen ons slecht» pijnlijk verrast gevoelen wanneet wij zien dat ons besluit om in het bezit te komen van wat ons verschuldigd ia, elders mistevredesheid verwekt e* ons doet beknibbelen. Voor ons immers is bet eene levenskwestie dat de verplichtingen, plechtig tegenover ona genomen, nage komen worden en wij hebben ona toch zeker niet ge» durende 4 jaren te weer gesteld voor de redding onzer heide landen, om nu ten slotte tegenover onrechtveerdige regeeringen de verbintenis aan te nemen zeff te* ouder te gaan.Het ri toch immers geen bewijs leveren van vee!- eischeudheid en nog minder van imperialism, wanneer men van een overwonnen aanvaller, die een reusachtig vooTtbrengingsvennogen bezit, vergt dat hij een verdrag uitvoere, verdrag dat er zich nog bij bepaalt herstel te eiachen voor de teweeggebrachte rampen en gepleegde schehmtnkke*. Sedert hun nederlaag, zijn de Duitschers naar hun land teraggekeerd zonder op hun beurt de nadeelen der overheersching te hebben ondervonden. Zij hebben zich opnieuw aan den arbeid gezet in hun steden, in hun fa brieken, iu hun mijne*, welke door de verwoeatingen van de* ooi log niet getrofe* werden. Indien Duitschland, ia de ooge» va» hen die medelijden gevoelen om zijn finan cieels* toestand e» de inzinking van zijn geldwaarden toestand welke Duitschland zelf gewild en veroor zaakt heeft doorgaat als een natie zonder redmid delen. wij weten dat die zoogezegde nood enkel oogea- schijnfijk is wij staan hier voor een nieuw bedrog van wege de Dmtschers. Zoodra men zich de moeite geeft de werkelijkheid van naderbij te beschouwen, bestatigt men integendeel dat onze vijanden van gisteren, welke heden onze schuldenaars zijn, verborgen achteT hun schijnpw- nen,gedwrende de laatste jaren merkelijk hun ekonomische macht hebben uitgebreid, hetgeen de ware rijkdom van een vclk uitmaakt: aanleggen van nieuwe spoorwegen die niet aBe de Durtschers verzekeren dit toch beantwoorden aan strategische noodzakelijkheid her- ste' ifigen van wegen, inrichting van vaarten, uitbreiding van rivierhavensbouwen van talrijke fabrieken e» werkSedeocentTums. vooral in de Roer. waar rrxyi, op ri f jaar tijd, meer geld in den grond heeft gedolven om ar-euwe gebouwen op te richten, d an men er in sommige departementen heeft osteed aan het werk van den we deropbouw. gegevens inge schadrgd deze Sjdens-ares. Te m aden van zoovele beproevragen, wan kelde uwe bevolking nooit. Ai bleef zq ook zonder be richten uit het andere gedeelte vm het vader!»- i da' door een woeste» overweldiger was o*deruktal stond zij zelf aan aBe mogetoke gevaren Hoot zg bleef ftefte- min moecfeg en be'teeld haar f* of m de zegepraal der rechtvaardige zaak waarvoor de on 2en zich opofferde», la voile waarheid mag men leaze» dat zij zich weerdig getoond heelt van België- Zij meend- terecht dat hare medewerking nattig was voor d» legers, e» dat ook hare aanwezigheid eene zed" Ae cpbearing kon rij* voor de stiijdeis z* bleef dsts ter plaats, op haren past. en wei gerde. spat* de bevelen der raiïrtasre overheden, zich te ïea verwirdere* zwadder ze leverde zij een verheven voorbeeld va* geBvertoochen ag e» narionaa; saaea- hoortgfeesdagevoeL Misnheere», het za.' zeker een nwer schoonste titels op de dankbaarheid va* uw vaderland e* van hef onze zqn. dat gv een zoo edele opvatting bekt gehad va* uw pbchtex ais burgers in oorlog* tod dat ga. t - hens de gevaarlijkste wnm. zooais g gedaan bekt, uw jwjjagti e* uw oüetn hebt gevoegd bij dte van onze strijde*». Gq hebt dit Ooriogvkr.is. dat ik vereerd beu l te moge* overhandss, -ei verchend, want gi, heht u gedrage* nfletU** V. i 1 tin f-- aymn j JÜOtï'dlmissen «mq ie eijgtea Ih»f zijn l-'xrijzen van een aangntei van rijk dom. die wij zooveel te meer moeten aanklagen, omdat men beproeft hem te verbergen, ten einde iïoh te onttrekken aan de verplichtingen welke zij tegenover ons hebben aangegaan. Het is klaar- W jkend dat Duitsehland.overwonnen op de slag- vei len. zijn weerwraak gereed maakten het ekonomiseh gebied weerwraak die gemakkelijk te hekomen ?- door een volk wjen« voortbreng*t- middekeli niet hebben geleden door -ien oorlog en dat bij de andere volkeren zooveel verwoestin gen èn s hade heeft veroorzaakt. E« ondeftos- -hen moeten de helastïng«eholdigen van Frank rijk en België voortgaan met aan de Duitsdrt hel a-i i ngs huid i -ren de «emroen voor te sehieten die ons toekomenjom onze herstellingen te bekos» Ugen. Znlk ren wantoestand n et een einde ne- men. Het waro oprecht om te wanbopen aan de - rechtiirheid. voor welke wij gestreden heb- f -n. indien de ze-evierende overwinnaars m de plaat* van de weioesters die verslagen werden, ïv a le n><>e«ten herste do- rhim moedwil veroorzaakL Dnit*ehland kan befaten als het wil: lot zijn de ntiddeleti niet die ontbreken, maar wel de goede wil. MissiTtbn ook geloofde Duitschland. iot in de laatste tijden, niet aan zijn sm dappere*, en nw dies»:»», zoowel ais uw heldhaftigs

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1