.v io Vakteeken Scholen. De Bezetting van de Roer En Route! Naar Yperenü Gebroeders GRUWEZ DERDE JAAR I 5 centiemen het nummer ZONDAG :{o SEPTEMBER 1923 Dit Nijverheidsblad voor Popering"he en omstreken verschijnt wekelijks, Godsdienstig Onderwijs. Praehtpapier Gebr. OÜPONT G.Dupont&Zoon Einde van het lijdelijk verzet. STATIE-KERMIS Het HUIS CROMBEKE POPERINGHE FOOTBRbü-CLUB. Bureelgerief Horlogerij Naar welke School Oorlogsschade. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, t (bij de Post) Pope ri n g he. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr buiten stad, met de post 8.00 fr. Buitenland13.50 Ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. D^/iaaml^oz^higezoruler^rtikel^oord^^eweigert^^ m m m m m l rrcivers- Eigenaa*s Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4* 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Pa teut, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN a Nickel PARREREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 (bij de Post) Pope r i nghe. Deze vraag werd reeds in l)e(n) Poperinghenaar gesteld, doch niet op een heerlijke noch eerlijke wijze beant woord. Wat meer is, ik geloof niet dat het een vraag was, maar wel een beves tiging. Naar DIE schoolDaarbij ko men nog van die onderduimsehe laster lijke aanvallen tegen de Staats Middelbare School en haar onderwijzend personeil, die haarklieverijen over opvoeding en onderwijs, dat een verstandig lezer zulke taal moet veroordeelen. Poperinghenaar tracht nooit u zelve te verheffen met anderen te vernederen Ik stel nu ook die vraag Naar welke school en mijn ant woord is kort Huisvaders kiest zelf, ge hebt dat recht Ik geloof niet dat De(n) Poperinghe- naargoed weet wat een school is, nog minder, wat een Staatsschool is. Ik zal 't hem zeggen Een Staats Middelbare School is een inrichting bestaande uit leerlingen (kinde ren) en opvoeders waar deze laatsten tot doel en plicht hebben onder strenge be waking van den Staat, de lichamelijke, verstandelijke, zedelijke en godsdienstige vermogens, die de mensehelijke natuur en waardigheid uitmaken, in het kind aan te kweeken, te oefenen, te ontwikkelen, te versterken, te veredelen en te volmaken deze vermogens tot den hoogsten graad van kracht en werkzaamheid op te voeren daardoor den mensch te vormen en hem voor te bereiden om zijn vaderland te dienen in de onderscheidene maatschap pelijke betrekkingen welke hij eens zal moeten vervullen gedurende zijn leven en aldus van een meer verheven gedacht doordrongen, het eeuwig leven voor te bereiden met het tijdelijk leven te verede len. Dat is de taak der opvoeders. En spijts allen laster ziel de Middelbare School zich dankbaar getroost in al haar streven door de trouw der stadsbestuur ders en der huisvaders. Dit bewijst het groot aantal leerlingen van het vei loopen jaar. Ja, Poperinghenaar, ieder mensch heeft plichten, maar plicht dat is een diepzinnig en ernstig woord. Niet met vleierij of bedreiging werkt hij, maar al leen door zijn wet aan de ziel voor te schrijven. Hij dwingt tot eerbied. Het geheele menschelijk leven staat onder de heerschappij van den plicht. In het huisgezin hebben de kinderen Plichten jegens hun Ouders en de Ouders plichten jegens hun kinderen te vervullen de mannen jegens hun vrouwen de mee sters jegens hun dienstboden, en omge keerd. Daarom, zegt de apostel Paulus, geeft aan allen wat ge schuldig zijt. schat ting aan schatting, tol aan wie tol, vreeze *an wie vreeze, eereaan wie eere eischt. ^eest niemand iels schuldig dan elkan der lief te hebben, want die den ouder lief heeft, heeft de wel vervult. En vlak tegenover die liefde staat de haat van den christen Poperinghenaar te- geo de Middelbare School, tegen hare stichters, hare beschermers, haar perso neel, haar bevolking. Waar is uw plichtsgevoel waar uw Waarheidsliefde Hij die zijn plicht lief heeft, is vóór alle dingen een vriend van waarheid in woorden en daden. Mijnheer Waarheid, weet gij. dat van ondeugden, de leugen de laagste is Ir) vele gevallen is zij de vrucht van slecht- hcid en gemeenheid, dikwijls is zij een feotergevolg van zedelijke lafheid. Toch '^öken vele menschen zoo licht over de kogen, dat zij zonder schroom hun be kenden. ja hun eigen mond gelasten on waarheid te spreken te hunnen behoeve. Is het nog niet genoeg gebleken dat ie kerlingen der Mildelbare School gods- kenstig zijn onderricht Of moeten de '-raars, wanneer zij den naam van God k«spreken in hunne lessen, hun stem zo- (;^ig verheffen dat de klank uw oor treft sondl dan misschien donderen dat ze ^öeken. i ^een, achtbare lezers, uw kinderen in de Middelbare School naast De Pulder. We wezen over het groole nut van dergelijke inrichtingen. Immers het is noodig dat iedere vakman zijne gedach ten, zijne plannen welke hij uit te wer ken heeft behooilijk kunne teekenen. Wie teekenen kan wat uit te voeren is, zal mits handigheid met de minste moeilijk heid bij de uitvoering ontmoeten. Vakteekenscholen in kleine nijverheids centra zooals hier, zouden onze talrijke vaklieden moeten bekwaam stellen alle uitvoeringen le teekenen, een plan opge maakt door een ander persoon te liegrij- pen en uit te voeren. Daar alle gevallen van werkstukken zich aan een lie paal de jonge vakman zich op het werkhuis niet voordoen dreigt de kennis van den jonge ling juist maar te blijven bij hetgene hij gemaakt heeft. Wat hij niet gemaakt heeft zal hij in het latere leven wanneer liij al leen is met moeite en dikwijls met de tusschenkomst van andere uitvoeren. In een woord hij blijft een halve vakman en i& steeds onbekwaam zich als bekwame man van hel vak zich le vestigen In dit alles zal verholpen worden door het bijwonen van leekenleergatigen, waar alle gevallen tot in de kleinigheden juist en klaar ontleed worden. Te meer door het teekenen krijgen onze vaklieden een begrip van juistheid en klaarheid, twee hoedan'gheden die ze gneestal missen en die nochtans zoo noodig zijn. Dus Dekenen wat uitgevoerd is en uit voeren w at geteekend is. Ziedaar w at onze vaklieden moeien leeren. Daarbij komt een derde puntze moeten kunnen re kenen. Ze zouden moeten bekwaam zijn door het rekenen steeds een goede keuze te doen wanneer ze bij aankoop, uitvoeren of uitmeten voor verschillende gevallen staan. Ze zouden moeten bekwaam zijn, juist en ter nauw ste mogelijk een bestek op le maken van een uit te voeren werk. Ze moeten meester worden van alle ge vallen welke zich in een vak voordoen, opdat ze in zich zelf zouden vertrouwen hebben en zoo met vastberadenheid de hand aan het werk zouden leggen. Dus voor de op komende vaklieden kunnen welingerichte vakteekenscholen zeer veel nut opleveren. Hier in onze stad bezitten w e ook zulke scholen, doch hun inrichting bijgevolg ook hun resultaat laat veel te wenschen over. In de tentoonstelling van Electrieiteit en Werktuigkunde te Gent hebben we dit jaar de werken van dergelijke scholen uit andere centra mogen bewonderen. Doch dit hebben ze te danken aan goede inrichtingen. Gebouwen, materiaal en een voldoende personeel zijn de eerste vereisebte Geen vakman zonder welingerieht werkbuis. Geen teekenaars zonder welingerichte teekenschool. Veel is er op dien weg nog te verrichten Te Berlijn werd Dinsdag de volgende officeele meedeeling uitgevaardigd or De voorzitters van den Raad der Duitsche Slaten hebben Dinsdag morgend beraadslaagd met het Beichskabinet over de kwestie van het stop zeiten van den lijdelijke» weerstand. Na den uitleg van den kanselier, hebben de vertegenwoordigers der Staten hunne meening doen kennen. Er is eensgezindheid op dit punt dat, om redenen van binuenlandsche politiek en vooral van financieele orde, de lijde lijke weerstand moet ophouden. Het algemeen gedacht is ookdat de regeering voor plicht heeft eeu einde le maken aan den weerstand op eeoe manier die de waardigheid en de eer van het Duitsche volk niet krenkt. Al de verantwoordelijke regeerders der Duitsche Staten hebben verklaard, dat indien gepoogd werd te geraken aan de eeuheid van liet Heich, zij den sterkeu wil hadden die eenheid te vrijwaren en te verdedigen als een onvervreemdbaar goed der natie. Nieuws, Woensdag uit bezet Duitseh- land toegekomen, onder undere uit Co- blenz en Dusseldort, luidt dat het bekend maken van het einde van Ucl lijdelijk verzet door de Itijn- en Koerbuiders met voldoening vernomen werd. Deze bevol kingen hopen nu onmiddellijk den arbeid te kunnen hernemen. En men heeft den indruk dat deze wensch rechtzinnig is. Ook mag men zich aan eene onmiddel lijke en algemeene werkhervatting ver wachten. De voorwaarden (van d$n nieuwen wapenstilstand aan DiïïCscmand opge legd, in afwachting eener definitieve re geling, zouden de volgende zijn 1. Intrekking van al de bevelschriften betreffeode den lijdelijken weerstand 2. Toezicht door Fransehe vertegen woordigers over politie- en stedelijke machten 4. Uitbetaling van een zeker getal kool mijnen uitsluitend voor rekening der herstellingen o. Belaiing van de belasling van 40 ten honderd op de levering van Kolen deze betaling geschiedend voor de reke ning der kommissie der Herstellingen. In ruil zou Frankrijk de medewerking in het beheer van de regie der spoorwe gen en in dit der koolmijnen, van afge vaardigden van Duilsche bazen en werk lieden toelaten, en naarmate Duilschland blijken geeft van g<veden wil en van eerlijke naleving der aanvaarde verbin tenissen, de klem meer en meer lossen. Deze wapenstilstand» zou van kracht blijven tot dat een nieuwe intergeallieer- de Konferencie definitief de voorwaarden zal vastgesteld hebben aan Duitschland. voor wat de herstelling betreft, op te leggen. M. Ebert, president van de Duitsche republiek, heeft Woensdag zijne prokla matie afgekondigd aan het Duilsche volk waardoor het uitgenoodigd wordt een einde te stellen aan den lijdelijken weer stand. Een Engelseh dagblad, dat eene nieuwe samenkomst van M. Baldwin en M. Poin- care zou wenschen. schrijft over het her nemen der herstelbetalingen als volgt Wij hebben altijd van meeniog gew eest, dat de Fransch-Belgische bezetting voor gevolg zou gehad hebben, bet betaal ver mogen van Duitschland te verminderen De Franseh-Belgische overwinning in de Boer is ook niel van aard de betalingen van het herstel le vergemakkelijken. Wel integendeelzij heeft nieuwe moeilijkhe den ia het leven geroepen, maar zij beeft toch de intergeallieerde samenwerking mogelijk gemaakt. Het is van hel grootste belang dat de hoofden der Bondgenooten eene duidelijke bes'issing nemen betrekkelijk een bepaald plan voorde regeling van het herstel. Het is ontegensprekelijk dat de huidige toestand in Dnilsehland vraagt dat de Herstelkommissie opnieuw onderzoeke in welke male de betalingen en de leverin gen in natuur kunnen geschieden. lo Défn) Poperinghenaar van Zou dag laatst wijst Mijnheer Dk Waaiihkid» den weg naar V peren aan de 250 leertiu gen onzer Staatsmiddelbare School. Is het programma le Vperen misschien beter dan een en Z'ifde programma te Poperinghe 1 Of is het op den trein en langs dt straten van Vperen. ver uit de oogen der ouders dal onze kiuders de volmaakt heid op kristelijk en zedelijk gebied, waarmede De(n) Poperinghenaar» zoo hevig schermt, zouden aanleeren f Ware ik katholiek of Liberaal gemeen teraadstid van Yperen, 'k zou die Einders, uit medelijden, zeer wel oulvaiigen. k Zou zeggen aan de kleine mannetjes met lei en pennekas onder deu arm, als ook aan de grootere beladen met schrijf ei. leerboeken en die door alle weder dagelijks te Y|>eren zouden afkomen Welkom vriendjes 1 alhoewel gij van Poperingbe zijl, aan veerden wij u toch, uit genegenheid, wij zijn immers allen kindere van eeu zelfde Vaderland be schikken wij zelf over niet veel plaats, toch zullen de Ypersche Kinder» t uit broederlijkheid wel een plaatsje willen afstaan aan 250 pQperingsche Jongens Maar 'k zou met verontweerdiging daarbij voegen Schandeaan de Stad Poperingbe, die alle jare 50 tot Gp.ftpO Ir. vindt voor. dén politiedienst en geen centen heeft voor de opvoeding harer k nders Dubbele schande voor de Slad Poperinghe die jaarlijks 35.000 franken besteed aan de openbare verlichting en onbekwaam is te zorgen voor het onder wijs der Jeugd Driedubbele schande voor de Stad Poperinghe die telken jare 30.000 franken van doen heeft voor liet reinigen harer straten en geen geld in kas vind voor de geestesontwikkeling harer toe komende burgers». Gelukkiglijk zijn wij overtuigd dat zulks nooit zal gebeuren en dat onze fiere bevolking nooit zulke vernedering zou dulden. tn 1911 gebooi de Duitsche Keizer aan zijne troepenNach Kales Op den Yzer waren onze moedige sol daten daar om te zeggen Niet verder In 1923 roept Mijnheer de Waarheid in t)e(n) Poperinghenaar tol onze schoolkinderen Naar Vperen maar deze laatste antwoorden NooitIn Poperinghe zijn wij wel en wij blijven er. tot spijt van wie "t benijd Vooraleer te eindigen ware bet zeer onbeleefd van onzentwege moesten wij hier Mijnbeer de Waarheid uit De(n) Poperinghenaarniet van harte bedanken voor hel koren welk hij alle week op onzen molen brengt en voor de wind welk hij alle Zondagen in onze zeilen blaast. Ga maar voort met uwe eigene ruiten in te smijten, t is immers door uwe schuld en deze uwer kliek dat de deur van het Stadhuis aan onsen stijl hangt. Wie de deur meester is bezit er ook de sleutel van en wie de sleutel van de deur op zak heeft, die heeft ook de sleutel van de kas erbij. Het eerste artikel van ons kiespro- gramroa was het behouden der Staats Middelbare School. Het Kiezerskorps heeft ons vrijwillig de meerderheid ge geven. wij voeren ons programma uit. wat beeft men ons te verwijten In 1881. toen het Katholiek ministerie aan bet bewind kwam, werden vele onderwijzers, die aan hunnen eed getrouw gebleven waren, op wachfgeld gesteld. Als waanneer men bij den Minister Woeste kloeg dat deze nederige ambtenaren met hun gering loon, vrcuw en kinderen niet konden onderbonden, dan riep dien hard vochligen man o (Ju ils s en ailient wat in plat vlaamsch w ilde zeggen Dat zij naar den duivel loopen Mijnheer de Waarheid, discipel van Woeste, roept nu Dat de kindêrs naar Vperen loopen De lijden zijn gelukkiglijk veranderd. Sedert IS8Y is er hier veel water onder de brug van de Groole Markt gevloeid. Dwang en broodroof worden zoo gemak kelijk als voorheen niet meer verdrogen Dat men zulks indachtig weze X V. POPERINGHE Zondag 30 September 1923 om 2 if Si ure namiddag GROOTE VELOKOERS 300 fr. Prijzen en verscheidene Premien Omloop 73 Km. Inleg 3 fr. Inschrijving Am Faueon Statiestraat Prijsdeeling A la longue Allee idem. Om 3 lf'2 ure namiddag Schoone Vuurvogelsohieting 175 fr. Prijzen en één Surprise 40, 30, 20, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 3, 5 Inleg 2 frank Inschrijving A la helle Vue Statieslr. Prijsd. Am nouveau Passage» Slatiepl. Om O uur 's avonds LOOPKOERSEN 45 fr. Prijzen v. jongel. boven de 13 jaar 35 fr. Prijzen v. jongel. beneden de 13 j.. Maandag I Oktober 1923 om 9 ure 's morgens PLECHTIG JAARGETIJDE in de Parochiale Kerk van Sint Jan. Om l ij'2 ure namiddag Groote Handboogschieting aan de Peis van Sint Sebastiaan. Om 3 uur namiddag Prachtige PAARDENKOERSEN 500 fr. Prijzen in 3 koersen opgeluisterd door de muzikale kring De Philharmonie Het Feestkomt'teil. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondis sement Yper werd de schade weerde 1914 als volgt vastgesteld voor na- vermelde personen VPER. - Gryson Clémence We Gesquiere 23500 LANGEMARCK. Vannoole-Vanacker Jules Provoost Henri Ghesquiere-Vaoacker Charles Delie-Matten Jules Terrijn-Vandermeersch Canaille We Dumoulin-Candry Elodie Verhal Je Ernest Beg iert Francis Hoorelbeke Marie-Louise Mahieu-Bosch Auguste 1106 19900 5093 U70 1970 1433 41100 4363 380 1812 1865 Callens-Yanw alleghem Joseph MEESSEN. Hauspie Leontine 1114 Deduytschaever Jules (Sanctorum Alphoose) 8265 Tahon Jules 10733 Coppin Hector 3720 Braem Eugénie 293 WEST MEI W KERKE. Bonoecandeille Julien 4816 PLOEGSTEERT. Backelandt Henri niet l akkoord Decaesteker-Deleu (erfgenamen) We Trawant Emile Lefebvre Gostave WAASTEN. We Vanhove-Denudt Menet Ollivier Nolredame Eroile Guaquier Emile We Doisne-Odent Gebroeders Camerlynck We Tillie Debackere Edouard Cousin Louis WVTSCHAETE. Grimonprez-Huysmans Odilon (erfg. v. Brat M. We Huvsmans Grimonprez Odilon Delporte Henri GHELUWE. We Bmüo-Colombier Verhaeghe-Muyile Camille 541 1376 10987 37273 41211 7707 23817 3047 12054 3202 19055 1188.) WEB VIK Spionew yn-Casic r We Werbrouek Emma Denedt Julia We Ferret We NeiryncL-Viiters We Grybün-Lepinoy riltho;-Ctaeys Fideel Vanhuysse-Claeys Achiel Cheque-Louage Emile Verwichlte-Sys Jerome We Decramer Masil Vanthuyoe-Sys Alois 19360 200 830 4260 1437 1900 740 1860 1445 3590 2053 Wij schreven in ons nummer van 6* •lezer dat het godsdienstig onderwijs in de Kouterschoo! juist hetzelfde was dan •lat welk in de middelbare school gegeven wierd, wij l>esloten dus met te zeggen dat De Poperinghenaar om logiek te zijn, beile scholen had moeten bekampen In laatsgenoemd blad vonden wij Zon dag laatst eenige regelen daarop. Luistert wel, beste lezers en, tracht te begrijpen, 'tis doodeenvoudig, rn^r de kunst was van het le vinden. De Kouterschool is eene lagere school daarom is het godsdienstig onderwijs goed dat aldaar gegeven word. Daaren tegen is eén zelfde onderwijs slecht in de Staatsmiddelbare school omdat het eene middelbare school is. Hebt gij het vast. Is 't niet om te ber sten van lachen «-I-mi hecfl de eer het belanghebbend publiek van g heel het Weslerfront ter kennis le brengen dat het dees jaar zooals vroegere jaren, een uilzet doet van bijzondere Porto's en Wijnen, Champagne, enz Verders is het reeds overal bekend huis voorzien van allerbeste Bieren als Dublcn Bock, Pilscn, Bruin Bier, Stout, Kngelseh Bier, Pale en Whitbread Stout, Cytcr Champagne, Dzijmn mark D. G. C.. Van deze dranken zijn ook te verkrijgen bij de volgende voortverkoopers Te Poperinghe. Coucke Edgard, Noordstraal. Lemahieu Paul, Crom- bekesteenweg. Deplaedt Paul, Ouder- domsteenweg. Bouw Maurice, Ouder- domsteenweg. Demeester Guslaaf, 9. Renioghelststraat.Goffijn,Casselslraat. Te Dranoulre. Huyghe Pierre. Te Watou. Bilcke Auguste. Te Rousbrugge. Leenhouder Marcel. Te Adinkerke.—VandemarliereErnest. Te Veurne.W* Zoete Huis Declerck. Te Alveringbem. Huis Caulier. Te Merckem. Devriere Constant. Te Langemarck. Delabaye Jules. Te Boesinghe. Yerstraete Henri. Te Woeslen. Decuyper Maurice. Te Oost-Vleteren. Meerseman Aehiel. Te West-Yletereo. Decuyper George. Te Crombeke. Decuyper Cyriel. Het huis GRUWEZ gelast zich zelf met den verkoop in Yper en Omstreken. Vraagt bij alle voortverkoopers OPORTO groen étiquette, de beste der goedkoopste. Voor alle bijzondere inlichtingen Telefoon ten huize, 29, Rousbrugge. Gezien den slechten geldelijken toestand nzer Maatschappij, zijn wij verplicht de volgende wijzigingen toe te brengen aan de voorrechten toegekend aan onze leden, betreffende den vrijen toegang tot onzen terrein. De lidkaart van het Hoofd des Huis- gezins, geeft hem. zijne vrouw alsook zijne kinderen beneden de 12 jaren, vrijtn toegang. 2* Voor de jongelui tusschen 12 en 16 I jaren, zijn er bijzondere persoonlijke lid- 1388 maarten aan 5 franken, welke recht geve i 22272«eh te entraineeren ais scholieren. 41395Voor alle andere leden zal de fidkairt strikt persoonlijk zijn. 9901 Namens het B- s! uur, II363' De Schrijver A. B ssaert. ALLERHANDE PovTCiiECiC&EK E.V I ,j 4S4S9 leder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Ponderdag noen. Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijk heden nemen we niet oo. a een degelijk onderwijs ook een goede godsdienstige opvoeding, vertrouwt ze haar gerust toe. zij vormt mannen die U in de toekomst tot eere zullen strek ken. Haar personeel heeft uw kinderen lief, hun welzijn en hun ontwikkeling is voor hun een zaak des hartenzij verstaan de kunst zich in de kinder- natuur in te denken, zich tot de klei nen neer te buigen om ze met zich op te heffen. Officieele meedeeling Tevredenheid aan Rijn en Roer De voorwaarden der Bondgenooten 3. Kontrool van de spoorwegen door de Franseh-Belgische regie De proklamatie Hernemen der betalingen

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1