De Bezetting van de Roer. Hei opzoeken van Alcohol. Gebroeders GRUWEZ DERDE JAAR A 1-2 1 Ti centiemen het nummer ZONDAG li OCTOBER 19-23. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. G.Dupont&Zoon Horlogeri> Het HUIS CROMBEKE Onze Middelbare School. Prachtpapier Oorlogsschade. Invaliden Bond. Financieële Inlichtingen. Bureelgerief Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Gebr. OUPONT Yperstraat, 2 Poperinghe. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr buiten stad, met de post8.00 fr. Buitenland12.50 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De niaailooze ingezonden artikels toorden geweigerd. l rre k vers-Eigen a ars Gebroeders DU PONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. l'OSTCHEï KKfcKEXl.S'G N' 48459 - Persoonlijkheden n m Aankondigingen met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.4Ofr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN oQwtó, Zilver, Nkk«! PARRl REN in Goud, Diamant. by Yperstraat, 2 {bij de Posh Pope ringhe. bij M. Jaspar. M. Jaspar, minister van buitenlandscüe zaken, heefd Maandag avond het bezoek ontvangen van M. Roediger, dienstdoende zaakgelastigde van Duilschland te Brussel Namens zijne regoering heeft M. Hoe diger aan den minister lezing gegeven van eene nota, volgens welke Duilschland zich bereid verklaart niet alleen de herne ming te verzekeren van het trafiek der ekonomische inrichtingen in de Hoer, maar ook te zorgen voor den regel mat i- gen dienst van de koopwaren, ten her- steltitel aan de bondgenooten te leveren. Daarom vraagt de regeering van Her lijn aan de regeering van Brussel om onverwijld de afgevaardigden aan te duiden die, met het oog op de uitvoering van die maatregelen, zich in verbinding zouden stellen met de vertegenwoordi gers der Beichregeering. M. Jaspar heeft geantwoord, dat de Belgische regeering eerst inlichtingen zal inwinnen over de manier, waarop Duilschland zinnens is zijn verplichtingen uitte voeren. Men wacht nog op zekere stellige bevelen van wege de Beichregee ring ten aanzien van de werkherneining Ook wacht men nog op de verzekering, door de Beichregeering, denijveraars te vergoeden voor de leveringen die zij aan de bondgenooten zullen moeten doen. -De minister drukte tevens zijn verwon dering uit, dat Berlijn nog fondsen naar de Boer ter bestemming van de werkloo- zen gestuurd heeft. De zaakgelasligde deed opmerken, dal er geen kwestie is van steungelden aan de wcrkloozen, maar alleenlijk van som men verleend als voorloopigen bijstand aan degenen wie de toestand het nog on mogelijk maakl reeds te arbeiden. bij M. Poincaré. De Duitsche zaakgelasligde, te Brussel, heeft een bezoek gebracht aan M. Jaspar De vertegenwoordiger der Beichregeering te Parijs heeft een zelfde opdracht te vervullen gekregen in het Fransch minis terie van Builenlandsche Zaken. Vooral eer den weerstand op te geven, had de Duitsche regeering reeds gepoogd de kwestie der werkherneming te doen rege len tusseben een kommissaris en de bezettingsoverheden. Die poging leed schipbreuk. De herneming van den arbeid en van de kolenleveringen blijft thans nog het voorwendsel voor andere onder handelingen. Woensdag werd M. de Hoesch. Duitsch zaakgelastigde, door M. Poincarc ont vangen. De zaakgelastigde verklaarde dat hij officieel kwam aankondigen dat de Duit sche regeering genegen was mee te wer ken aan de ekonomische bedrijvigheid in dc Roer en de kolenleveringen te herbe noen. M. Poincaré deed in zijn antwoord op berken, dat er onderhaodelinge aan gang *aren tusschen de Fransch-Belgische ^verheden eenerzijds, de bazen en werk lieden uit de bezette gebieden anderzijds fdat er geen reden bestaat om over ^zelfde kwestie ook onderaodelingen D'sschen de regeeringen te voeren. De Fransehe eerste-minister voegde er "ij dat indien, nu de lijdelijke weerstand geschorst wordt, Duitseblaod verlangt voors(ellen te doen in verband met het algemeen herstelvraagstuk. het zich te wenden heeft tol de Herstelkommissie. In politieke kringen is men van mee dog. dat Frankrijk moet vasthouden aan iep ?°erP°lDick en dat het onmogelijk is *e°ige toegevingen te doen onder den ^ndrang van Duitschland. Vanaf 19 October zullen de posllarie- ven in Duilschland opnieuw verhoogd worden. De brieven bestemd voor het buitenland zullen voor 5 miljoen mark postzegels moeten dragen. De vlottende schuld van Duilschland zou, volgens een verslag van het beheer van geldwezen, sedert einde September, in tien dagen lijd, met een vijfde ver meerderd zijn. De ontvangslen beloopen slechts een vijfde der uitgaven. De Intergeallieerde Herstelkommissie heeft lot hiertoe van Duilschland ont vangen hel totaal van 5 miljard 404 miljoen 782 duizend mark-goud, ver deeld als volgt miljard 999 miljoen 854 duizend in geld 3 miljard 225 mil joen 416 duizend in natura, en 368 mil joen 512 duizend in afgestane goederen. Belgie heeft van die ongeveer 5 1/2 miljard gekregen in geld. t miljard 81 miljoen 268 duizend in natura, 648 miljoen 223 duizend in afgestane goe deren, 633 duizend Totaal 1 miljard 730 miljoen 126 duizend. Het totaal der schuld vorderingen van de geallieerden op Duitschland beloopt 2 miljard 938 miljoen 134 duizend, ver deeld als volgt 2 miljard 542 miljoen 868 duizend voor de onkosten der bezet ting en der Toezichlskommissie 392 mil joen 216 duizend als remboers van de voorschotten voor kolen, en 3 miljoen 59 duizend als winst op den wissel. Het Belgisch deel in. die schuldvordering is 277 miljoen 47 duizend mark-goud. Ziehier, vólgens een Algemeen Bestuur der der Finanticn, het recht der Staatsbe dienden in een drankhuis 1- Het onderzoek moet geschieden tus schen 8 ure 's morgens en 6 ure s avonds. 2 - Het onderzoek moet gedaan worden door twee daartoe aangestelde bedienden met toelating van den Vrederechter. De hulp der politie mag gevraagd worden. 3 - Het onderzoek moet plaats hebben in een bepaald huis en de bedienden heli- ben het recht niet, te gelijker tijde, een onderzoek te openen in het huis van een tusschenpersoon waarvan de plichtigheid zou vastgesteld zijn. 4 - De bedienden mogen, onder geen voorwendsel, zonder toelating van den herbergier, plaatsen van het huis onder zoeken waar het publiek geen toegang heeft. 5 - Alle onderzoek geopend zonder toe taling van den Vrederechter, is onwettig en alle proces opgemaakt, zetfs bij over treding der wet, wordt in dit geval nietig verklaard. (Cassatie 12 Maart 1923.) Beheer der Registratie es Domeinen. De Fransehe heeft steeds 8.63: van Engeland, om deel te nemen eHr °P'"ss'n8 van bet herstelvraagstuk. end. De aandrang, dien lord Curzon te opzichte thans uitoefent, wordt dan '«eschouwd als een bewijs van wan- Wen jegens de 1- ranscbe regeering. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis sement Ypcr tcerd de schade weerde 1914 als volgt vastgesteld voor na- vermelde personen ZILLEBEKE Julien Blomme-Hooghe YPER Gesquière Helene Wvve Maurice De wan oker LAXGE.MARCK Debruyne-Desodt Aloise Wwe Behaeghel-Verhak gbe Wwe Descamps Albio Yanelverdinghe-Herreman Isidore Witdouck Alidore Vierstraete-Blomme Sylvère Blomme-Juïes Vïerstraele Monteyne Jules Lamoot-Rosez Henri Facta urzc gel (Juitanticzcgel tegen 5 t. h. en 10 t. h. Registratierecht op de afstanden van handelszaken. door hunne bemiddeling ge- bescheid dat met het boveogedeelte van traden alle bet plak zegel had moeten bekleed worden sloten afstanden aanteekenen. Dat regis Desgevallende wordt de laattijdige door ter bevat al de aanduidingen voorzien Overdrachtstaxe.— middel v»o piakzegt K gedane betaling als onder het tweede lid vau van geener waarde aanzien. Bepalingen welke gemeen zijn aan de Orerdrachtsta.ee en aan het 15.039 3.575 2.033 1.822 1 020 9 925 2.197 4 780 1.795 10 785 LrSest en Versprei dit De Gazet van Poperinghe ALBERT, Koning der Belgen, Aan allen, legenwoordigen en toeko menden, Heil. Gezien artikelen 1 tol 12, 14, 22 tot 24 der wet van 19 Augustus 1923 waarbij w ijzigiugen worden gebracht in de wet ten op de zegel-, registratie-, griffie-, hypotheek - en erfenisrechten Herzien Onze besluiten van 28 October 1921, van 25 Maart 1922 et) van 21 Augustus 1922 Op de voordracht van Onzen Eersten Minister, Minister van Financiën, Wij hebben bestolen en Wij besluiten Zegelrecht op de pact aren. Artikel 1, t. Het aanbrengen van ptakzegels voor de vereffing van het ze gelrecht tegen 1 p d. op de facturen en het onbruikbaar maken dezer zegels wordt gedaan door den steller der factuur, of door haren bestemmeling, naar gelang zij in Belgié of in het buitenland opgemaakt wordt. Is de steller der factuur in België als handelaar of als aannemer van werken. gevestigd, en houdt de verrichting ver band met zijnen handel of mot zijn bedrijf, dan brengt bij bel bovengedeelte van het zegel aan op de factuur en het beneden gedeelte op zijn boek voor uitgaande facturen, tegenover de inschrijving der factuur. Deze wordt in al de andere ge vallen, bekleed met het gansche. niet ge splitste zegel of met zijne twee dcelen, vooraf van elkander gescheiden volgens de onder artikel 2, litt. Aaangeduide wijze. Eene boete van 10 frank wordt beloo- pen voor elke overtreding der voorschrif ten van deze paragraaf. 2. De laatste twee leden van t van artikel 3 van Ons besluit van 28 October 1921 zijn toepasselijk op de handelaars tie uitsluitend in t klein verkoopen. wan neer zij eene aan het zegel tegen 1 p. d. onderworpen factuur uitreiken. Art. 2. De onbruikbaarmaking der ze gels, voor de vereffing van het recht van 1 p. d. op de facturen, geschiedt volgen de rwijze A. In de gevallen dat beide deeleo dei- zegels van elkaar moeten geseheiden wor den om op verschillende bescheiden le worden aangebracht, geschiedt het split sen in horizonlale richting, derwijze elk van beide deelen geheel te laten. De onbruikbaarmaking van iedere af zonderlijke helft wordt verzekerd, in goed zichtbare letters, hetzij door eene met de hand en met onuitwisehbaren inkt ge schreven melding bevattende den datum van onbruikbaarmaking en de handteeke- ning van den persoon door w ieo zij ge daan werd. hetzij door middel van een en stempel welke, in vetten inkt, buiten den datum, den familienaam, de benaming of den maatschappelijken naam van den tot (te vereffing der belasting verplichten na tuurlijken- of rechtspersoon, afdrukt. De datum behelst de aanduiding. in arabïsehe cijfers of in letterschrift, van den boeveelsteo dag. van de maand en van bet jaartal bij alleen moet geheel herhaald worden op het onbruikbaar ge maakt gedeelte van het zegel de hand- teekening moet volledig zijn. maar mag zich buiten het zegel uitstrekken. B. In de gevallen dat beide deelen van het zegel 0p betzelfde bescheid moeten aangebracht worden, mogen zij aaneen blijven en geschiedt de onbruikbaarma- king op de onder littera A hiervoor aan geduide wijre, hetzij op ieder van beide j helften van het zegel, hetzij dwars door deze heen in de richting der langste afme ting van het zegel. Art. 3. Wanneer het recht niet betaald w erd op bet oogenbtik of binnen de iijds- bestekken aangeduid onder artikel 5 der w et van 10 Augustus 1923, v, ordt bet visa t voor zegel verplichtend. i Deze formaliteit wordt gegeven op bet voorgaand Quitantie zegel van 5 t. h en 10 t. h. Art. 4 De bepalingen van irtikel 2 van dit besluit zijn toepasselijk op de over dracht sl axe en op het quit anliezcgel recht tegen de bedragen vau 3 t. h. eu iut. h. De afstempeling der zegels waarvan de onbruikbaarmaking aan hei beheer der douanen voorbehouden is, geschiedt door middel van eenen stempel waarvan het model en de gebruikwijzedoor den Minis ter van Finanticn vastgesteld worden. Art. 5. Artikelen i en 2 van het derde Onzer besluiten van 28 October 1921 !>e treffende de overdrachtstaxe w orden iugt trokken. De woorden c« le voren van elkander gescheiden vervallen uit het 1* lid van 2 van artikel 3 van gemeld besluit. Artikelen 1 en 4 van Ons besluit van 25 Maart 1922 worden ingetrokken. De woorden «vooraf van elkander ge scheiden verdwijnen uit het 2* lid van artikel 3 van gemeld besluit. Artikel en bet 2" lid van arlike] 2 van Ons besluit van 21 Augustus 1922 worden ingetrokken. fn het geval bedoeld onder liei laatste Hd van artikel 4 van gemeld liesluit, ge schiedt de onbruikbaarmaking op de onder artikel 2 van tegenwoordig besluit aange luide wijze. Art. 6. I. Worden toepasselijk ge maakt op het zegelrecht van 101. h. bij artikel 14 der wet van 19 Augustus 1923 gevestigd op de als huur voor brandkas ten betaalde sommen artikel 2 en lid I van artikel .3 van Ons besluit van 25 Maart 1922. lid 3 van artikel 2, lid I van artikel 3, artikelen 5. 7 en 8 van Ons besluit van 21 Augustus 1922. 2 liet zegelrecht van 10 t. h. bij bo vengemeld artikel 14 gevestigd op de quitaatiên van aankoopprijzen van geest rijke dranken, wordt voldaan door hel aanbrengen, bij de betaling van den prijs, van de benedenhelft van het plakzeg» op den slok van het vervoerbescheid bul letin of vrachtbrief door den handelaar opgemaakt in uitvoering van artikel t van Ons besluit van 2t April 1921. en van de bovenhelft, le weten bij kontante beta ling, op het losb'ad van dal bescheid mei de kwijting bekleed, eo. in tegenoverge steld geval, op de quitantie die op hel oogeoblik der betaling aan den kooper moei overhandigd worden. Op den kwijt brief die aan den belanghebbende uitge reikt wordt, staan in beide gevallen naam en adres van den handelaar vermeld. Laalstgemelde is gehouden, op straf eener boete van 590 frank, de stambladen van bovenbedoelde bescheiden, zonder verplaatsing, Of» elk verzoek aan de aan- gestelden van bet beheer der registratie en domeinen mede te deelen. Weigering van vertoon wordt bij proces-verbaal vastgesteld. Artikel 7. 3« on artikel 8 van Ons be sluit van 21 Augustus 1922 zijn toepas selijk. Registratierecht op de afstanden van Handelszaken. Art. 7. De bij artikel 22 der wet van 10 Aagustus 192,3 voorgeschreven kennis geving wordt, bij ter post aangeteekec- ien brief, ge zonden aan den bestuurder der registratie en domeinen in wiens ge bied de belasting plicMigen hunnen zetel of hunne verblijfplaats hebben. Zij bevat de volgende aanduidingen namen, voornamen, beroep en adres, of maatschappelijken naam en maatschap» pelijken zetel, der conlracteeremte par tijen, nauwkeurige ligging en samenstel ling der handelszaak, prijs en lasten van den afstand, datum der overeenkomst Art. 8. De zaakwaarnemers en alle personen die gewoonlijk tusschen beide komen bij bet slatten van afstanden van handelszaken of van clienteele zijn ge houden een door den vrederechter hunner w oonplaats genummerd n gekortteekenc bijzonder register te hebben, waarin zi, in de volgorde van de datums der con- artikeJ. Inwerkingstelling ran de icet can 10 Aagustus 1923 en van dit besluit. Ait. 9. Artikelen 1 tot en met 12. en 22 tot en met 24 der wet van 10 Augus tus 1923. aUraede dit besluit zullen den 10 September 4023 iu werkingtreden. Onze Eerste Minister, Minister van Fi- nancicn. is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, den 19 Augustus 1923. A L B K H T Van 's Konings wege De Eerste Minister, Minister van Financiën, G. TIIEl NIS. OlicI - rijüure* Lionel EliNDRACHT De Jaarlijksche feestdag van den Bond is voorloopig gesteld op Zondag 28 O c t o b c i' 1 9 2 3 Gezien bet steeds aangroeiend getal leden van den bloeienden Oud-Strijders Bond, verzoekt het Bestuur beleefd de leden en deze die wensthen lid te worden vanaf 7. au d g 1 4 13ctPober de lidkaarlen, welke dit jaar op het fecsl streng zullen vereiseht worden, in hel lokaal te komen afhalen. Deze die op Zondag 14 October belet zijn. kunnen den Zondag 2 t October hunne inschrijving nemen. Beide Zondagen van 19 1)2 ure lol 12 ure zitten Bestuurleden in hel lokaal. Het Klachtenbureel blijft op die dagen gesloten. Het Besti.tr. Zondag aanslaande 21 October Alge- tneene Vergadering voor alle leden. DAGORDE: 1Goedkeuring der lokale statuten 2) W ijziging in het bestuur 3) Aanduiding van Kommissarissen voor de gemeenten. heeft de eer het belanghebbend publiek van g heel hel Westerfront Ier keunis te brengen dat het dees jaar zooals vroegere jaren, een uitzet doet van bijzondere Porto's en Wijnen. Champagne, enz.. Verders is het reeds overal bekend huis voorzien van allerbeste Bieren als Dubbel Boek, Pilsen. Bniin Bier. Stout, Engelsch Bier. Pale en Whitbread Stout. Cyter Champagne. Dzijmo mark D. G C.. Van deze dranken zijn ook te verkrijgen bij de volgende voort verkoopt rs Te Poperinghe. Coucke Edgard. Noordstraat. Leroahieu Panl. Crom- bekesteeoweg. Deptaedt Panl, Ouder- domsteenweg. Bouw Mauriee. Ouder domsteenweg. Dem^ter Gustaaf. 9. Reninghelst straatGoffijnCasselsiraat Te Dranoutre. Huyghe Pierre. Te Watou. Bileke Augusie. Te Rousbrugge. Leenhouder Mar ei. Te Adinkerke.— Vandemarliere Ernest. Te Venrne.W* ZoeteHuis Deelerck. Te Alveringbem. Huis Caulier. Te Merckem. Devriere Constant. Te LangemarekDelahaye Jules. Te Boesingbe. Aerstraete Henri. Te Woeste». Deenyper Maurice. Te Oost-Vleteren. M erseman Aehiel. Te West-Vletereu. Decuyper George. Te Crombeke. Decuyper Cyriel. Het huis GRUWEZ gelast zich zelf met den verkoop in Yper en Omstreken. Vraag* l> alle voortver* v>pers OPORTO groen etiquette, de !>este dergoedk opsi Voor alle bijzondere inlichtingen Telefoon ten huize, 29, Rousbrugge. De haat vau den waarheiden kundiger tegeoover alle officieel onderwijs in het algemeen en tegen de middelbare school in 't bijzonder doet hem alle opwerpingen over het hoofd zien. De aanhalingen van zijne boezemvrienden kuouen hem niet overtuigen van de noodzakelijkheid eu het nut der middelbare school. Dat is wel voor Yperendaar mogen de inwo ners over deu keus der school beschikken, voor Poperinghe niet. Er is nochtans zeer weinig verschil van bevolking. Wij zijn en blijven voorstander der middelbare school en wij zijn overtuigd dat de gerneentebelangers mogen fier zijn óver hetgeen ze gedaan hebben voor het behoud van dit onderwijs gesticht. llet is zooals Mr. Hrulsaeil gezegd heeft De middelbare school mag en moet blijven bestaan o. De Poperinghenaar vraagt ons het getal teerlingen der middel ba re school. Ongetwijfeld zal men hem voldoening geven. De inwoners der slad zullen alzoo eens te meer zien, dat niettegenstaande al de loopingen, al de beloften en alle andere middelen gebruikt door den waar heidverkondiger, zijne boezemvrienden en de keurbende,men er niet in is geslaagd het aantal leerlingen le dopn verminde ren integendeel, dit jaar zijn er nog ïïfrt'PHIn vFrfeden jaar. Daarom danken wij de huismoeders, de huisvaders voor het vertrouwen dat ze in hel personeel der Middelbare School stel ten. Dit vertrouwen is ten vólle ver diend. Wij kennen geene middelbare scholen zonder voorbereidende afdeeling. Deze is er volstrekt noodig. Indien de waarheid verkondiger bet anders verstaat, js hij voorzeker geheel alleen van zijne mee ning. B. INSCHRIJVINGEN ELECTRICITE Dl BOBINAGE. litgave van 7.000 bevoorrechte en 7.000 gewone actiën van 500 frs. uitge geven aan pari in verhouding van 3 nieu we voor 5 oude. De inschrijving is open van 8 lot 46 aanstaande. GENERALE DES A Cl ER S. Uitgave van 4.000 kasbons 7 van 500 frs. uitkeerbaar aan pari den 15 Septem ber 1933, Inschrijvingsprijs 492.50. CARRIÈRES P J. WINCQZ. lifgave van 5000 maatschappelijke aandeelen zonder naamwaarde Uïtge- vingsprijs 175 frs. betaalbaar hij de in schrijving. De nieuwe titels zijn aan de oude aandeelhouders voorbehouden in verhouding van 1 nieuwe voor 3 oude. Van 8 tot 15 aanst. BELGE DES BETONS. Uitgave van 10.000 kapitaal actiën van 360 frs voorbehouden aan de oude aan deelhouders in verhouding van t nieuwe voor 1 oude aan 750 frs per titel. De in schrijving is open van den 8 tot 19 aanst. TREKKINGEN Credit National t> 1923 Trekking tan 1 Oclolfer 1923. N 299473-1299473-2299173-3299473 winnen 500.100 frs. V 9 »9473-999473-1949473-4999473- 2949473-2999473^3949473-3999473 win nen 100.000 frs v.i473-69473-169473-419 4 73-58943 - 669473 - 839473 - 1049473 - 1069473 - 1169473 - 1419473 1479473 - «589473 - 1669473 - 1839473 - 2049473 - 2069473- 2169479 - 2419473 2479473- 2589473 - 2669473 - 2839473 - 3049493 3069473 - 3169473 - 3419473 - 3479473 - 3589473 - 3669473-3839473 winnen 5 000 ;rs. De andere nummers eindigende door de vier volgende cijfers zijn terugbetaalbaar door 1.000 frs. 4453-6607-9473. •♦O (bij de Post B B Het blad staat ter beschikking van ai wie het goed meent met het aigemeea nut en belang. Ieder medewerker blijft verantwoor delijk* voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. nemen we niet on. a Op 1'en 2* bladzijde 0 40 fr. de regel. Op 3* en 4* 0.33 fr. De Duitsche zaakgelastigde Over de Fransehe politiek De Posttarieven Naar den Afgrond De Ontvangsten De Schuldvorderingen v .a^uc regeering v.-.w. Het Bestuur, Medegedeeld door de Bank TR ANSINTER

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1