DERDE JAAR 13 15 centiemen liet nummer ZONDAG 1 OCTOBER 19-23. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. De Bezetting van de Roer. Hond de Wereld. Gebr. DUPONT Horlogen'. In onze Middelbare School. PRIJSKAMP Invaliden Bond. mm Bureelgerief Prachtpapier VOCm ONZE DUIVENMELKERS .Financieële Inlichtingen. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope ringhe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr buiten stad, met de post8.00 fr. Buitenland12.50 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. B m m m Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4* 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik ijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Mooters Lip Roskopff - Patent. Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN a Goud, Zilver, Kiek*» PARRl'REN in Goud, Diamant. bij i.Dupont&Zoon Yperstraat, 2 Poperinghe. De oneenigheid, die van dag tot dag grooter wordt tusschen Beieren en de socialistische Staten Saksen en Thuringen verontrust ten zeerste de regeering van Berlijn. Het Beiersch goevernement ver klaart, officieel, dat het de verordeningen van M. Stresemann, die het niet bevallen niet zal toepassen. De Saksische regeering teekent verzet aan legen het verbod van werkliedenmilicies in le richten. De'mi litaire bevelhebber heeft nu ook het Kon- gres der Arbeidersraden, te Dresden, verboden. Men bevestigt te Berlijn, in de officieele middens, dat, indien het noodig is, er versterking aan de Reichswehr in Saksen zal gezonden worden De regee ring van Berlijn toont zich onverzoenlijk ten opzichte van Saksen, terwijl zij voor al de cisehen van Beieren kapituleert. Er wordt nu evenwel gemeld, dat de Reich regeering toch eene toegeving aan het Saksisch goevernement zou doen, met naast den militairen bevelhebber een burgerlijken kommissaris te plaatsen, namelijk M. Mayer, socialistisch kamerlid van Zwinckau. Naar vermeld wordt, zou cr in den Reichstag, nog voor de aanneming van de wet der volmachten, een hevige woor denwisseling ontstaan zijn tusschen den kanselier en M. Stinnes. Na zijn tegen strever gedurende eenigen tijd gramstorig te hebben aangestaard, heeft M. Stinnes zich verwijderd. De Belgische regeering heeft de Engel- sche, Fransche en Ilaliaansche goeverne- menten verwittigd, dat ieder dezer Staten het voorstel van België bijgetreden is, en M. Delacroix last gegeven de Belgische ontwerpen aan het onderzoek der Kom missie van de Herstellingen voor te leg gen. De Duilsche regeering heeft, zooals men weet, verklaart dat het haar onmo gelijk is aan de nijveraars van de Boer de leveringen te betalen, die zij, ten titel van herstelling, aan de bondgenooten zonden doen. Sommigen denken daarvan le kunnen afleiden dat de leveringen niet zullen gedaan worden. Dat is eene dwa ling. Krachtens de overeenkomst tus schen de Duitsche nijveraars, generaal pegoulte en M. Hannecart gesloten, zul len de leveringen toch gedaan worden. De President der Duitsche Republiek beeft aan den kanselier laten weten dat bij, uit hoofde van den benarden financi ën toestand en de erge tijdsomstandig heden. tot nader orde afziet van de helft der vertegenwoordigingskosten, die hem door de Grondwet toegekend zijn. De positie van M. Stahmer. gezant van Duitschland te Londen, is bedenkelijk. Stresemann is zeer misnoegd over de °ubeholpen wijze waarop hij de gebie dende berichten van lord Curson behan delde, berichten die het doen slaken van bek lijdelijk verzet tot doel hadden. M. Stresemann klaagt ook over de overwe gende plaats die de gezant, in zijne ver dagen, gegeven heeft aan de tegenwoor dige meeningen, hem door ondergeschikte beambten en bankiers gezonden. Zoowat overal, in de bezette gebieden **ordt er werk herneming aangekondigd, Urn gevolge van het bevel uit Berlijo het gdelijk verzet te slaken. De beweging •teft zich tot de spoorwegregie uitgebreid •^c'temin ontmoeten de reizigers, die uit bet Rijnland naar onbezet Duitscbland *ülen vertrekken, of omgekeerd, nog £r*>ole moeilijkheden. Er zijn, desaan- paode. onderhandelingen aangeknoopt uis>ehen het Duilsch spoorwegbeheer en eransche overheden te Ludwisshafen. Jn een persgesprek heeft M Jaspar, Belgische minister van huitenlandsche zaken, zijne voldoening uitgedrukt dal de Fransche en Ilaliaansche regeeringeu erin toegestemd hebben het Belgisch herstel lingsplan door de Kommissie der Her stellingen te laten onderzoeken. M. Jaspar voegde er hijWij zijn een belangrijke stap vooruit gegaan. Ander zijds heeft de Duitsche regeering aan den Belgischen gezant te Berlijn laleu weten dat zij hare instemming geeft voor zekere punten van het Belgisch plan, dat in een Grijs-Boek zal onderzocht worden. Het is de eerste maal dat een schuldenaar het plan van een schuldcischende mogend heid goedkeurt. Sedert Donderdag 18 Oktober zijn, de spoorwegtarieven van den Reich, voor de reizigers, vervijfdubbeld geweest, en voor de koopwaren verdriedubbeld. Studie in de Middelbare School. Over ecnige dagen hebben wij geschre ven, dat de beheerraad besloten had eene studie, eene soort avondschool, in Ui richten. Dit is thans een voltrokken feit. Sedert Woensdag laatst mogen de leer lingen van de vier hoogste klassen in de middelbare schoof blijven lol 6 ure des avonds. De leerlingen der vijf lagere klassen mogen njel blijven, bij gebrek aan plaats, tot de school in de nieuwe lokalen ingericht is Wij durven verhopen, dat de beheer raad at hel noodige zal doen om zoohaast mogelijk voldoening te geven aan de talrijke ouders, die hunne kinders naar de middelbare school zenden. De nieuwe Secretaris der Middelbare School. Volgens het schijnt zal de nieuwe Secre taris Schatbewaarder van den beheerraad der Middelbare School welhaast benoemd worden. Het zal ongetwijfeld M. Gorissen zijn. die als eerste kandidaat voorgesteld werd en die zooveel gedaan heeft voor het be houd van dit onderw ijs-gesticht. Het is ook maar bi'lijk dat de minister van Kunsten en Wetenschappen een per soon kiest, die het officieel#onderwijs ge negen is, en at het mogelijke wil doen voor den bloei en den vooruitgang onzer Middelbare School PROVINCIE WEST VLAANDEREN LANDBOUW. voor de veredeling van Rogge. Tarwe. Haver en Aardappelen in 1924. Ten minsten 10 000 frank prijzen. Met het doel de landbouwopbrengsl te vermeerderen wordt, onder al de land bouwers der Provincie, een prijskamp ingericht kd verbetering en verspreiding der beste Rogge-, Tarwe-, Haver en Aardajipelsoorten. 0e deelneming aan dien prijskamp is kosteloos. liet staat den deelnemers vrij met één of meer dezer vruchten mede te kampen. Echter om aan den eenen of anderen prijskamp te inogen deelnemen, moeten zij voor iedere vrucht die zij aan het onderzoek der Jury verlangen te onder werpen, een of meer akkers, minstens 10 aren groot, van hun bedrijf met ver beterde soorten bezaaid of Inplant hebl>en desgevallend zal rekening gehouden wor den van de ingerichte Keurvelden. De aanvragen tot deelneming moeten schriftelijk gedaan en gezonden worden aan den Heer Voorzitter der Provin ciale Land boutecatn missieGouverne- mentshotel te Brugge To r de Rogge en Tarwe lol 31 De cember 1923. VooV'de Ifavev en VirdojgteTsoorlFh tot 1 Juni 1924. De aanvragen zullen klaar de vrucht soorten cn uitgestrektheid aanduiden met dewelke de belanghebbenden aan den prijskamp wenschen deel le nemen. Eene Jury zal de velden op het gepast oogenblik komen nazien. De Staalslandbouwkundigcn zullen zich ter beschikking stellen van de belangheb benden om hun alle technische en andere inlichtingen le verschaffen. Brugge, 8 October 1923. B" JANSSENS de BISTHOVEN Belangrijk Bericht over de Eeurveldjes. Om het inrichten der keurveldjes. waar van hierboven spraak, te vergemakke lijken, w ordt het volgende aanbevolen Voor de Graangewassen uit de schoo- ven eener goede variëteit, enkele beste aren kiezen waarvan de graankorrels, één voor één op rijen van 20 centimeters afstand tusschen de rijen en 10 centi meters in de rijen geplant worde». Voor de Aardappelen de beste moe derstruiken op het veld zelf uitkiezen en de knollen ervan in degelijke voor waarden bewaren en planten. Goed het keurveldje bemesten met fosfoorzuur of potasch. Als men de graankorrels van een zelfde aar of de knollen van een zelfden struik afzonderlijk plant, doet men aan stara- veredeling. Wanneer de korrels of de knollen van verschillige struiken ondereen gemengd en geplant worden, past men massa ver edeling toe. De eerste doenw ijze verdient de voor keur. LEGERDIENST. De tekst der wet in het Staatsblad van Zondag afgekondigd, luidt als volgt Arlikel 1. De jongelingen, die moe ten deel uitmaken van de lichting 1923 en als laatste mannelijk kind tot eene familie met minstens zes kinderen behooren, worden uitgesteld door toepas sing van artikel 11 der wet op de milicie, de werving en de dienstverplichtingen, mits zij te dien einde, naar den bij ons besluit van 20 Maart 1923 bepaalden vorm. VOOR 1 NOVEMBER 1923 een verzoek indienen. Hunne gebeurlijke aanwijzing voor den dienst zal vernietigd en zij zullen bij de lichting van 1924 ingedeeld worden. Art. 2. Aan de aldus bij de lichting 1924 ingedeelde uitgestelden. alsmede aan de jongelingen die deze laatste lich ting moeten vormen, wordt een nieuw tijdsbestek geopend, eindigend 31 Okto ber 1923. om het voordeel der artikelen 10 en 11 van bovenbedoelde wet te vor deren. Binnen hetzelfde tijdsbestek mogen de in 1905 of 1906 geboren jongelingen om het voordeel van artikel 9 te verzot ken. op heden Zondag 21 October de Sommige in 1904. 1903 en 1906 gebo- lidkaarlen, welke dit jaar op het feest ren jongelingen hebben het bericht om destreng zullen vereischt worden, in het voordeelen van de art. 9. 10 en 11 der! lokaal te komen afhalen. Van 10 1 2 ure miliciewet te genieten niet op gepasten tot 12 ure zitten Bestuurleden in het Lo- tij i ontvangen, daarom wordt hun nu kaal. Het Klachtenbureel blijft op dien gelegenheid gegeven bedoelde voordeelen dag gesloten, te genieten. het Be-tur. Oud Strijders Bond EENDRACHT De Jaarlijksche feestdag van deo Bond is vastgesteld op Zondag 28 October 1923 Gezien het steeds aangroeiend getal leden van den bloeiendeo Oud-Strijders Boud, verzoekt bet Bestuur beleefd de leden en deze die wens* hen lid te worden Aan heo, die duivenliethebbers zijn, zal het wellicht genoegen loen te verne men welke vaststellingen twee Kranscht geleerden hebben gedaan uopeus dit vraagstuk. 1. De duif' roell de behoefte naar haar hok weer te keeren. Dit eerste feil is klaar, welk ook de uitleg zij die men er van geeften al het belang wordt samengetrokken op het tweede. 2. Het rich tings vermogenHet bij zondeiste feil is diteene duif van goed ras, die zelfs nooit eene reis gedaan heeft, zal welen lenig naar liet hok te vliegen bijna in rechte lijn, al heeft inen haar honderden kilometers ver wegge voerd. Zij zal tenigkeercn zelfs na ver voerd le zijn des nachts, per ijzeren weg. dus zonder iets gezien te hebben. Dal de duif rechtdoor weggevoerd geweest zij om rechtstreeks terug te keeren, de duif zal evengoed recht door naar haar hok terug vliegen, zelfs als men haar bij hel heengaan een omweg heeft doen maken. 3. Invloed van het vceder. De wind heeft op de duif geen anderen invloed dan hare vlucht te belemmeren. Als de wind in het Oosten zit, heeft zij zekere moejte om zich te richten. Onweders met electritoil beladen, doen de duitveidwiileu. llci opiaten van duiven bij zulke onweders was telkens een echte ramp. Mist belemmert zeer de vlucht der duif en doel baar veel lalcr thuiskomen, 't Verschijnsel kon tot hierloe nog niet uitgelegd worden, liet ware van belang le welen of een duif, geoefend om des nachts te vliegen, door den nvst belem merd wordt zooveel als andere duiven. 4. Vliegen bij nacht. Door zorg vuldige oefeningen kan elke reisduif ge wend worden aan 's nachls te vliegen Eens daaraan gewoon reist zij beter in pikdonkere nachten. 5. Op irelke gemiddelde hoogte vliegt de duif Zij gaat gewoonlijk niet hooger dan 300 meters Ook stijgt zij maar zoo hoog als de wind haar gunstig is. Als zij integendeel tegen een strijdigen wind moet kampen, vliegt zij tegen den grond om zich te beschutten. Van welke natuur zijo nu de elementen bekwaam om aan de duif het vermogen le geven zich te richten Wij hebben vooreerst, zegt M.Maurain, de magnetische werking, deze die voort komt van krachtcentrums die den aard bol omgeven. Wij kennen genoeg hunne verdeeling rondom de aarde en kunnen hunne waarde meten. Wij kunnen ock de richtirg berekenen van die magnetische stroomingen naar een gegeven punt, als ook huone sterkte. Zijn nu die duiven aan die werking onderhevig Bedienen zij er zich van om iiun wrg te herkennen DuivenlWhebbers hebben inderdaad bemerkt dat de vlucht hunner duiven erg verstoord werd als er een onweer opkwam, t Is dus mogelijk dat de duiven aan magnetische slroomin- gen gevoelig zijn. maar dan is die ge voeligheid heel groot. Eigenlijk w eten wij nog niet met zeker heid, boe de reisduif zich richt. Een stel selmatig en juist onderzoek zal wellicht de geleerden eens toelaten dit gewichtig vraagstuk op te lossen. Zondag aanstaande 21 October Alge- meene Yergadet ing voor alle leden. DAGÓRDE: 1) Wijziging in bet bestuur 2 Aanduiding van K om mis sari sser. voor de gemeenten. 3) Goedkeuring der lokale statuiten 4) Uitleg over den dienst der leenin gen. 5) Stoet van 11 v vember. het Bestaar, De Gazet van Poperinghe 11 1 INSCHRIJVINGEN. Acieries Allard --- Van 46 tot 31 Oktober uitgaven van 26.000 Maatschap pelijke ai nd el *n voorbehouden aan de oude aandeelhouders in verhouding van een nieuwen titel voor een oude. Inschrij viogsprijs Frs. 600 (zes honderd Blanc Misseron. Van 16Oktober uitgave van 20.000 nieuwe aktien voor behouden aan de oude aandeelhouders in verhouding van een nieuwen titel voor een oude aan de prijs vau 560 fr. fransch geld fier titel. TREKKING. Verwoeste Gewesten 4 o)o 1921 15-10 1923 Serie 50914 n. 5 wint 1.000.000. De andere obligation der hierboven- gemelde reeks zijn terugbetaalbaar door 250 frank. Af te Knippen KOEPONS. Caissc Proprielaires priv. 23.50 Pastorale de Banque Arneric. priv. 53.40 Entreprise Travaux 6.375 Chiinavobl. variable 13.15 Boulonneries du Nord 10. Gilson 35.70 Fabrique de fer Charleroi 130.— FTiënix Works priv. 30. ord. 17.50 Ru&u 63.75 Aiseau Presle 200. Masses Diarbois 423. Glaees Nalionales 4.500 Eïeclrique Anversoise cap. 29.73 jouiss. 25.50 Refract de Morialme priv. 1 46.625 ord. 136.— Moulins Trois Fonlaines 106.23 Fsines Ruelle 85. Chemins de fer Basso Egypte priv. 29.76 div. 12.48 Glacés et Yerres Spec. Nord priv. 239.10 Van Goilsenhoven cap. 8.50 jouiss. 7.65 Papeteries de Ruysscher 42.50 AANBEVOLEN GELDPLAATSINGEN. lc Kasbons Gemeentekrediet 5% lilbctaaibaar aan pari den 1» October 1930 Inlresl April-October. 2° Schuldbrieven Crédit Natio nal a 1 Industrieonderdo waarborg van de Nationale Bank van Belgie. uitge geven terugbetaalbaar aan pari in 4932. 3 Kasbons TRANSINTER,, 5 een jaar aan belastingsvrij, intrest be taald op voorhand. 4* Schuldbrieven Grondkrediet van Belgie 5 124 aan tien jaar. Be lasting lós» 5.75 een jaar. belastingen ton laste van drager - Netto opbrengsi 5 05 intrest betaald op voorhand. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot een der Agentschappen van de Bane TRANSINTER In de rue de Gand. te Toerkonje gebeurde eeo doodelijk ongeluk. Een schaliedekG rsgast. Theetiel Sehelpe. 22 jaar oud, afkomstig van Moeskroen en aldaar, op den Risquons-Toufsteenweg wonend, herstelde het dak van M. Dewa- vrio. koopman in wol. Sehelpe werkte voor rekening van M. Desrousseaux-Ga denne. ondernemer, rue Saint-Jacques. Plots viel de ongelukkige, van een hoogte van acht meters, op de straatsteen en Het slachtoffer werd door voorbijgangers opgenomen. Dr Delegrange werd bijge roepen. doch kon nog slechts het over lijden bestatigen. waarschijnlijk door eene schedelbreuk veroorzaakt. Men beeft bet lijk naar het doodenbuis van "l bur gerlijk gasthuis overgebracht. Jan Mathys Ewerts. de honderd jarige van Beerirïgen, (Limburg» is over leden hij w as in deze gemeente geboren den 3 Juni 1820. Aan het kruispunt van twee banen tusschen Leroux-Bollerenu en Ghapelle- Veuiin in Frankrijk, is de auto van M. Uuillargeau, eigenaar te Verton, op eene kar gebotst met een paard bespannen en gevoerd door den hoeveknecht Henri Beuille. Deze laatste werd op den slag gedood. De autorijder werd insgelijks aan het gelaat gekwetst door glasscherven M. .Mathieii, 70 jaar oud, eigenaar, w onende in de Fransche gemeente Tayac, hoedde de koeien in zijne weide. Toen hij een stier, die uit eene aanpalende weide loegestormd kwam, wilde terugdrijven, werd hij door het woedende dier aange vallen en erg gekwetst, liet slachlolfer is ceoige uren nadien aan de gevolgen zij ner wonden bezweken. Te Rijssel, Noord-Frankrijk, waren eenige arbeiders, voor rekening van een bouwmeester van Roebaais, op eene hoog te van 20 meters aan een huis aan 't wer ken. Op zeker oogenblik liet een hunner een steen vallen die juist op het hoofd van een werkman terechl kwam, die een wei nig lager stond. Daar de ongelukkige wankelde wilden de andere werklieden hem Ier hulp snellen, maar toen zij over een gewelf liepen waarvan juist de steun balken waren weggenomen stortte dit in en de arbeiders vielen in de ruimte. Drie hunner werden zoo erg gekwetst dat zij in allerhaast naar het gasthuis moesten over gebracht worden. Twee anderen liepen slechts kneuzingen op.' Ten gevolge van een geschil tus schen de familie van prins Colonna en 15.000 landliouwers, om der wille van landbouw kontrakten, heeft de fascistische provinciale Vereeniging de eigendommen van prins Colonna doen bezetten. Er heb ben zich geen incidenten voorgedaan. Te Yerres, in Italië, is eene afschu welijke misdaad gepleegd. Een oude en rijke vrek is. in zijne hut, door bandieten overvallen, die, om hem te dwingen de bergplaats van zijn goud aan te duiden, de marteling van het voetbranden toepas ten. De grijzaard overleefde niet lang zijne ijselijke wonden. De bandieten von den niet meer dan 390 papieren lires. Het vierde fort der citadel van War schau (Polen), waar de springstoffen ge borgen waren, is in de lucht gevlogen. De militaire gebouwen en talrijke naburi ge huizen werden beschadigd. Men heeft geen bijzonderheden over het getal doo- den en gekwetsten. De veekoopman Levasseur, van Rijssel, heeft nabij de Deulevaart eene weide w aar zijne beesten verblijven. Eene kudde schapen was er aan t grazen, toen een reusachtige houd in de weide storm de en tien der dieren de keel doorbeet. De andere schapen vluchtten weg in de richting van de vaart, vielen in bet water en verdronken. Men beeft, te Le Havre, twee lijken opgeviseht van slachtoffers van het stoom schip Normandie. Een der lijken is dit \an den kok Leonel Jacobs, 16 jaar oud. an Meerdonok. Zondag werden nog vijf andere lijken teruggevonden. Naar uit de Ilaliaansche stad Catana gemeld wordt, zon de vuurberg Etna weer in werking zijn. Dikke rookzuilen enasch- regens stijgen op uit den bijzondersten krater van den berg. Onmiddellijk gevaar schijnt evenwel nog niet te vreezen. Toch is de bevolking uit de streek zeer onge rust. De Fransche luitenant vliegenier Maneyrol, rekordman der wereld voor de motoriooze luchtvaart, is le Lympne. Engeland, aan zijn einde gekomen. Hij was opgestegen tot 10.006 voet. si de snelheid van den wind die 25 lot 20 mijlen per uur bedroeg, en hij verbeterde aldus zijn eigen rekord. Hij m<»est dalen omdat de naphlabuis bevroos en lukte daarin ten volle. Kort daarop hernieuwde hij de opstijging en een 100-tat nieuws gierigen volgden zijn poging. Plots zagen zij bet toestel dalen, daar de vleugels afgebroken waren, en te pletter op den grond vallen. Geneesbeeren snelden toe om den luchtvaarder hulp le bieden,maar zij vonden nog slechts een l^k. (bij de Post) s n PoSTCHEtKRïïtJIIHO S* 4*459 - Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Dondt-rdag noen, Het blad staat ter beschikking van al wie bet goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet oo. (bij de Post) Onrustwekkende toestand Tusschen M. Stinnes en den kanselier De Belgische voorstellen De betalingen in natura President Ebert De Duitsche gezant te Londen De werkherneming in de Roer Eene verklaring van M. Jaspar De Duitsche spoorwegtarieven De Gowremew, Les: ©n Verspreidt: Medegedeeld door de Dank TRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1