De Bezetting van de Roer. GOOELIEVE van GHISTEL DERDE JA Alt I 5 centiemen liet nummer ZONDAG *28 OCTOBER 1923 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Ons Standbeeld. Bureelgerief A I 4 Gebr. DUPONT Het aanplakken der Prijzen Allernoodzakelijkste Koopwaren. BERICHT. o.Dupont&Zoon van POPERINGHE Maandag 12, Dinsdag 13 en Woensdag 14 November 1923, LIJSJE'S FEESTDAG Oorlogsschade. HorlogerijJ Oorlogsschade. OPROEPING Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachtpapier in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr buiten stad, met de post8.00 fr. Buitenland12.50 tr. Men abonneert opaite Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. ^nnamammmammaimmmmammmmamm Iituever>-Eigenaar^ Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. van de In het Staatsblad van 20 dezer ver schijnt de wel op het aanplakken der Prijzen van de allernoodzakelijkste koop waren, als volgt De kooper moet in de gelegenheid gesteld worden zichzelf te verzekeren van de zakelijke waarde der le koop aan geboden koopwaren, zoowel binnenshuis als aan de toonvensters, zonder daarvoor van den handelaar afhankelijk te zijn. Artikel 1Dit besluit is toepasse lijk op naverrnelde koopwaren Voeding Meel, gewoon brood, plaat brood, galetbrood,melk,boter, margarine, kaas, eieren, koffie, suikerij, zont, peper, vleèsch, spek, versche of ingemaakte visch, azijn, spijsolie, rijsf, Ibee, cacao, appelen, peren, kersen, pruimen, sinaas appelen, vijgen, aardappelen, tomaten, selderij, chicorei, erwten, boonen. K/eedingstukhen en onderhoudHier vermelde kleedingstolfen wollen, half wollen of katoenen stoffen, linnen klee dingstukken mei bovengemelde geweven stoffen gemaakt of le maken, regen goed, hoeden, pelten, boorden, era vaten, sjer pen,foulards,bretellen, gordels,korset teil, kousen en zokken (wollen of katoenen,) schoeisels, schoeisel - reparaties, hand schoenen, knoopen, paraplus, wol, naai garen, naalden en spelden, klompen en klompenleertjes, botl ine vei Iers. schoen smeer, zeep poederzeep, zwarte, Sun- lichl, stijfsel, blauwsel. VerlichtingPetroleumlampen, gloei kousjes, lampglazen, petroleum, bougies, lucifers, eleclrische lampen. Verwarming Kachels, keukenfour- nuizen, komforen en andere verwarmiogs toestellen, koolbakken, sleenkool, brand hout. Allerlei: Braadpannen, kopjes,gewone tafelglazen, gewone faience-borden,lepel en vorken, gewone tafelmessen. Artikel 2. Kik kleinhandelaar, die onder dit besluit vallende koopwaren le koop aanbiedt, is er toe verplicht de ver koopprijzen van elke koopwaar, op zicht bare en ondubbelzinnige wijze aan te plakken. Deze bepaling is insgelijks toepasselijk op den handel gedreven door veniers en marktkramers. Artikel 3. Wat den kleinhandel betreft, geldt liet aanplakken der Prijzen te gelijk 1Voor de in de toonvensters uitge stalde koopwaren 2. Voor die, binnenshuis zelf, te koop aangeboden. In voorkomend geval, geldt daaren boven het aanplakken der Prijzen voor de koopwaren, die aan den ingang moch ten uitgestald zijn. De Prijzen dienen geschreven op cti ketlen, aan de koopwaren zelf, waarop ze betrekking hebben, gehecht. ten etiket geplaatst voor de op de zelfde plaats gegroepeerde koopwaren, ie, van denzelfden aard. van dezelfde hoedanigheid, van dezelfde maat ot van enzeltden vorm zijn, is geldig. Artikel 4. Voor al de koopwaren die ten huize van den klant worden aan geboden of waarmee er wordt geleurd. d2L de Prii*en. zichtbaar voor het vorm aangeplakt eenvoudig onder den tS Van een langs buiten aan de voer- gehechte label. on do -markt geschiedt het aanplakken lu artikel 3 vermelde wijze. gewnTr!K,EL 3* Noor koopwaren, die nen '2S'J.k W gewicht of per maal kuo- vleesch rD vepkocht, zooals brooder». leum d'i0J,en' weefsels, steenkool, petro- gevolVi ,ne° de Piijzen voorafgegaan kh ten of or, de vermelding, op de etiket- van de n J l kal>ellen. van hel gewicht of \rttk ,vvaar°pze betrekking hebben de gerooM S* Builende officieren van le¥e policie, zijnde opzieners en de hulpopzieners der inlandsche levens middelen, er toe bevoegd de inbreuken op bovenvermelde arlikelen vast te stellen Artikel 7. Inbreuken op de bepa lingen der artikelen 1 tot 5 worden ge straft met de bij artikel 3 der wet d I 30 Juli 1923 voorziene straffen. Artikel 8. Dit besluit treedt in werking deu vijftienden dag na dien der uitgifte ei van in het Belgisch Staatsblad NB Dit besluit verscheen op 20 October en komt dus in toepassing op November aanstaande. Wal in de laatste dagen en uren in Duitschland gebeurde, wijst er op dal incn daar met snélle schreden gaat naar het uiteenschokken van hel werk dat in 1870 zoo slerk opgebouwd werd dooi wijlen Bismarck, den IJzeren Kanselier. Het alsdan gevestigd Duilsche Bijk, zijode de Duilsche Statenbond, is volop aan 'i verbrokkelen gegaan en thans is cr een deel totaal van afgerukt door de uilr< e ping, Zondag morgend, le Aken, van d<- Itijniepubliek. De eene Staal na den an dere tracht zich tos le rukken uil dmi greep van Berlijn. Helder klaar is t dat Saksen en Beieren volop bezig zijn om zieb insgelijks nil rtc -voogdij van de Bijksregeering los te scheuren en te Irach ton hunne zelfstandigheid en onaflianke tijkheid te verwerven. De Bijksregeering heeft de handen vol met Saksen n met Beieren. De uitroeping van de Bijnrepubliek kwam dus voor de regeering heel ongelegen, cn l mag ge zegd worden dal ze den toestand, lijk hij nu is.niet anders dan met leede oogen kan aanzien. Toch zullen de regeerders van Berlijn zich wel op de borst mogen kloppen en rouwmoedig zeggen t Is onze schuld Immers, zij zijn de schuld van de groote misnoegdheid die in heel hel Bijk Ueerscht, omdat zij tevens <h bewerkers zijn van de ellende onder dt massa, door te weigeren samen le werken metdebondgenooten. Landen volk wer den ten ondergang gevoerd door de on verstandige, ja onzinnige politiek van Berlijn, t Viel le vreezen dart de verant woordelijke pol.tiekers er voor zouden gestraft worden. De verschillende Staten die eens het machtig Duitsch keizerrijk uitmaakten, willen van Berlijn niet meer weten eo zijn in open verzet. Weldra zal Pruisen nog alleen staan en zoo zal de verbrokkeling van het Bijk dan o-k een voltrokken feit worden. De Bijnrepubliek is te Aken uitgeroe pen. Zondag morgend, ten 4 ure, w*er den al de openbare gebouwen door de Rijnlandeis bezet. De vlag van Rijnland wappert op het stadhuis en het Regierungs ambt De schupo heeft niet den minsten weerstand geboden, en overal heerseht volkomen orde. Kene proklamatie van de voorloopige regeering, waarbij het voltrokken feit ter kennis der bevolking wordt gebracht, ver biedt allen weerstand of iedere betoogir.g en voornamelijk de plunderingen. De voorloopige regeering verzekert de be volking dat de tevensmiddelen en het werk niet zullen ontbreken, en noodigt haar uil kalm en waardig te blijven. De Rijulandsehe troepen zullen eerst oprukken naar bet Moorden der Belgische tone, daarna zullen zij waarschijnlijk naar de Britsehe en de Kransehe zone trekken. Van het hoofd der beweging slaat M. Deckers, handelaar te Aken, die in de separatistische middens zeer gekend is. \l Dockers maakte eerst deel uu van de groep Horten en later van de groep Smeet- Men weel ni-of hij zich bi; de Uroep Mallbes heeft aangesloten ofw el of hij alleen handelde. Nog een der bijzonderste voormannen der beweging te M Gul hardt, ingenieus te Duisburg. Van den staf maken deel uithande laars, ambtenaars en leeraars. Kik hunner heeft er zijne juist bepaalde bediening. Men heeft waarlijk den indruk, dat die mannen weten wat zij willen cu handelen volgens een klaar bepaald plan. De slad Aken was /.omlag rustig en vertoonde het uitzicht van gewone Zon dagen. De openbare gebouwen waren door de scheidingsgezinden bezet en versierd met het Hijtilandseh vaandel, groen-wit-rood. Twee proklamaties werden aangeplakt, luidend als volgt Aan hel Hijnlandsehe volk, Het uur der vrijheid is aangebroken, Berlijn heeft ons in de ellende en in den nood gestort. Wij helpeu ons eigen en roepen de Hijnlandsehe republiek uit. Wij w illen in vrede en in vriendschap met on ze gebaren leven, met hen samenwerken aan den heropbouw van Europa. Arbeiders, iedereen op zijn post. Men zal zorg dragen om den vrede en den arbeid le verzekeren. De voorloopige re geering: geteekend Deckers en Dr Gut- hardt. De tweede proklamatie zegde Rijnlanders, De Hijnlandsehe republiek is een voltrokken feit. Elke tegenstand zal streng Ix-tcugeld worden. Roovers zullen slreuge. slraffen oploopen. Wij zullen zorg dragen voor de bevoorrading en de werkvcrlee ning. Behoudt de rust en den vrede. De voorloopige regeering. kolonel Dubois, overste van den Belgi schen staf. le Aken, heeft verklaard Wij zijn eenvoudig toeschouwers, meer niel wij blijven volstrekt onzijdig. Wij leven hier onder hel stelsel der Hijnland sehe regeling, deeluitmakend van hel Traktaat van Versailles en door de Hooge Kommissie in werking gesteld. Overal waar wij zijn is de orde ongestoord, en zij zal het blijven. Gemeld wordt, dat Trotsky dagelijks in de groote fabrieken vergaderingen houdt en in zijn redevoeringen genegen heid met de Duitsche revolutie brengt. De h. Ingen'eur-Bouwmeesler Goomans van Yper, heeft reeds de plannen opg< TnJtaKf vooT nel plaatsen van 'eenrn nieir wen zijgevel aan de herberg De Fonteine,, Zondag 28 en Maandag 29 dezer, viert de Bond zijn jaarlijk feest. Zondag 28 October Om 1 3 4 ure. In het Lokaal t Sas van Gent vergadering vooralle Leden. Bespreking van verscheidene punten. Om 2 12 ure. 1 itstap in de stad. Vaan in top. Bezoek bij eenige leden. Maandag 29 October (In de groote feestzaal van den Gouden Arend, Groote Markt). Om 5 ure. Prijsbolling voor de Vrou wen. Om 8 ure. Groot Bal begeleid door Orkest. Het steeds aangroeiend getal nnzer leden verplicht ons het dansfeest buiten bet Lokaal te geven. De ware liefhebbers van den dans zul len in de prachtige zaal van Den Gouden Arend kunnen hun hertje lust geven en er alle gemak genieten. Makkers Zondag allen op uwen p st! Toont dat de Bond altijd, en meer en meer. zijnen naam verdientDe Een dracht viert en als ééa man vieren we allen mede. Het Bestuur. N B - De lidfcaarten zullen zoowel op bolling als op dansfeest streng vereïseht worden. Deze die nog niet in bezit zijn van hunne kaart kunnen ze nog komen af halen Zondag bij Maurice Lobeau, in het lokaal van 10 tot 12 ure. Verleden wéék gaven wij eene korle beschrijving van ons Standbeeld, dal, aan staande jaar plechtiglijk zal ingehuldigd worden. Sedert Maandag is men volop bezig met het plaatsen der vervoeling. Ünze lezers kunnen zich hier een ge dacht geven van de drie bronzen stuk ken w elke alsdan op do vervoeling zullen geplartst worden. Jan ROETKENS, Aankondigingen Op Icn 2'bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4* 0.35 fr. met minimum van I fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik» ijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelliandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN a Goud, Zilver, Nickel PARRlREN nGoud, Diamant Ht Yperstraat, 2 Pope ringhe. In de laatste zitting der Scheidsrech lertijke Kommissies van het Arrondis sement Yper werd de schade weerde 1914 als volgt vastgesteld voor na- rermélde personen WIJ TSCH VETE. Mahieu Alexander 78.302 MEESSK.Y Pol ie zusters I 43 54fi Tiersen Jozef 14.033 Gekiere Camiel 8.814 Delp-orte Prosper 23.812 Mahieu Alexander 300 LANGEMARK. Florissoor.e I-eonard 2.998 Yiaene Alois 301 Dubois-Hollevoel Emiel 31.185 WERYIK. Frar homme broeder eo zusters 2.730 Desmijiler-Lemeire Remi 33.250 Speijbroeek Gijrieï 32.835 Deleu-Yanbaverbefee Jules 2 202 CtaeijsdLapet© AVwe 1.19.» KO'Xkacrl Dew i 1de Bernard 13.-*60 We Depoeler-Dekerte en kinders 1 730 Bruggeman broeders eo zusters 2.100 We WelhH-an-SrVedelen 24 42- Loijson-Willaert Jules 1 02 Orreijn Charles-Lowie OIO Deleu-Deiannoij Cijriel 5 720 A andew otsUjne-Sarrazaio Omer 11 VO GHELLWE. Wijffels--Serrns Camiel 5 700 NEDER WVASTEN. Lemoine Desire 3.277 drie BUITENGEWOONE schoone Vertooningen van het HARTROEREND HISTORISCH drama in 7 tafereelen BeKfoard Dij Koninklijk Besmli mei dea Briejaarüjkschea SiaaispHjs voor Tooneelieiierkuodc. door D' Eug. Van Oye. gevolgd door Blijspel met Zang door Ant. Verseheure. Gurecl open om 5 1)2 ure GORDIJN om 6 are zeer stipt. GODELIEVE VAN GHISTEL. De legende van deze Heilige behoort tot de lokale geschiedenis van Ghislel, slad waar 't pul je van Godelicve van «dgcmccjic bekendheid is en i» bijzondere- verecring gehouden wordt. Korten Inhoud. Als het d<>ck opgaat wordt op den burcht van Ghislel het huwelijksfeest ge vierd van Bedolf, Heer van Ghislel. met Godelicve. Volkert, Heer Van l'xeni is bij de genoodigden. Tijdens bet maal onlmoet deze laalsle Godelieve, mei w ien hij kort le voren op liet punt slontl een huwelijk aan te gaan hij steil haar voor met hem te vluchten ze weigert en neemt afscheid van den ridder, die haar knielend de band kust. Iselinde, moeder van Bertolf heeft zulks zezien en stool t haar zoon op Volkert in tweegevecht tc beroepen. Dit gevecht heeft plaats in het Koolaardbosch. Door Acke, Berlolfs hofmeester geholpen, wordt Volkert verraderlijk ten gronde geworpen en op zijn voorhoofd wordt en brandmerk ingedrukt. Met legenzin cn op bevel van zijne moeder gehuwd, krijgt Bertolf echter langzamerhand de zachtzinnige Godelieve Hef, doch de booxe ijverzuchtige Iselinde, geholpen door den hofmeester, stort stil aan de jaloerschheid in bet hart van haar zoon (>p allerlei wijzen, zoekt ze Gode lieve, buik n Sertoli's weten te vernede ren ze weet een wonder, door God op Godelieve's bed3 gewrocht, zoodanig te verdraaien dat Bertolf begint te gelooven, eene heks als vrouw te hebben. Woedend doel hij* Godelieve door Acke en Boel, den stalmeester, twee fielten van de erg ste soort, in een hinderlaag lokken, wur gen en in een waterput verdrinken. Iselinde heeft Godelieve's einde willen bijwonen, terwijl Bertolf, zijne daad be treurend juist te laat komt om den laffen moord te lieletien en als waanzinnig op het lijk zijner vrouw neerstort. Volkert neemt inlusschen deel aan een kruisvaart. Tien jaar na den dood van Godelieve, komt hij lenig. Hij vindt Ber tolf gebukt onder al die schrikkelijke ge beurtenissen hij was door den stalmees ter Boel van alles op de hoogle gebracht, schenkt den berouwvollen Bertolf vergif fenis eo verzoent zich met hem. De kleine Edith, een blind meisje, dat Berlholf had van eene andere vrouw, mei name Bipa, maakt een kruisteeken met het water, waarin Godelieve het leven liet en krijgt het gezicht weder. PLOEG SI EERT. Corsin Victor 722 Leroij Charles 306 Dieusaerl I«eoo-Henri 1.017 Lecomte erfgenamen 1 138 Delacuisine Aimabie 3.043 Hellegeerl-\rclter 512 Rosseeuw Camiel 2 136 Yermeerseh Jules 849 Rie Auguslj'* 2.656 WAASTEN. Debailieul Charles 62.823 Demaillij Maria erfgenamen) 2 506 Deconinck M. Th. (erfgenamen) 6.628 Buns Henri We (erfgenamen) 3.746 Hoetle Philomene 1 142 Greüier Paulina 5.3-7 Daar zijn er nog die aan Hoofdpijn, Migraine, RhumaUck en Grippe willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koop bij H Hotredaire. Groote Markt. Pope ringhe, in doozen van 1,75 fr. en van 3 00 frank Geleisterden van allerlei aard w endt l tot hierna gemelde firma voor uwe 0>r logssdhnde in orde le doen brengen. Inlichtingen KOSTELOOSS, Zegel voor het antwoord bij vo» gen. Georges G0MBERT. Afdeeling O. S. S ktie EX PER Tl SI E. Men kan al de Nijverheids en Landbouw machienen op Oorlogsschade bekomen. Men vraagt Goede Agenten. ia werkelijksa dienst der jaarklas 1923 De oproeping in werkelijken dienst der jaarklas 1923 zal op 30 November beginnen cn voortgezet worden tot 14n Augustus 1924. De dienstplichligen van 1923, diewen- ch- n het regiment te kennen voor het welk zij aangewezen zijn. en den datum w aarop zij onder de w apens zullen geroe pen worden, moeten dit. na 1 November mondeling of schriftelijk vragen aan den bevelhebber van hun werfbureel, die alleen in staat is hun daarover inlichtin gen te geven. De Minister van Landsverdediging rengt ter kennis der belanghebbenden, lat dit jaar geen enkele vrijstelling van dienst zal kunnen toegestaan worden, omdat het getal voor den dienst aange duide miliciens van 1923, de 49.300 min, bij de wet bepaald, niet bereikt. Anderzijds brengt de Minister van l-andsverdediging ter kennis der jonge lingen, geboren in 1904 en in 1905 dat. indien z; w nschen le dienen met de klas 1923. zij daartoe voor 1 November eerst komende, huu aanvraag naar den Burgemeester hunner gemeente mogen zenden. De belanghebbenden zullen den 3 No vember voor den Bevelhebber van het werfbureel geroepen worden, tot onder- zoek hunner geschiktheid. Z die zoude» wer.sehen in een school voor res rve-onderloilenants le gaan. dienen nochtans op le merken, dat hnn geen v 5doening zal kunnen gegeven worden, daar de leergangen dezer scholen thans aan den gang zijn. (bij de Post) a a PoiTcmc»»»miQ X' 45459 Het blad -taat ter beschikking van at ie het goed meent met het a'gr-meen «ut en b«-iai»g. Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Persoonlijk heden nemen we niet on. Uiteenschokking van het Rijk De Rijnrepubliek uitgeroepen Het hoofd der beweging DE VOORLOOPIGE REGEERING Twee proklamaties De houding van het Belgisch leger Rusland en de Duitsche krisis - .-.v.'.-z Jan ROEYKENS. gezworen land meter, heeft de eer aan de inwoners van Poperiughe en Omstreken te laten weten lal de lieer Minister Aran Slaalhuishoud kundige Zaker. aan wien bij zijn ontslag van Staalskommissaris bij de Rechtbank voor Oorlogsschade te Yper, had aange boden, hem ditzelfde Eervol beeft loege staan. Vanaf 1 November aanstaande, voot alle Afmetingen, Opmaken van plan nen, Ontwerpen, alsook alle Inlichlingeï. in Zaken Oorlogsschade en andere, wendt l tol Priesterstraat. 23, POPERINGHE. (bij de Post) Wie Godelicve w«» Kene Edele Jonkvrouw, omstreeks 1040 i» Boulogne. (Frankmjk) denkt men geboren, en op 3d jarigen ouderdom, tc Gliistcl een dorp in NYeslvla imieren, lusschen Brugge en Oostende, gewurgd op bevel van haren echtgenoot. Adolf Max laan, 161, BRUSSEL.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1