Allerzielen De Bezetting van de Roer. Stadsschouwburg van poperinghe. GOOELIEVE van GHISTEL DERDE JAAR V j I 5 centiemen liet nummer ZONDAG i NOVEMBER 1923. Dit Wij verheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Hond de Wereld. Bureelgerief Prachtpapici Gebr. DÜPONT HorlogeriJ G.DuponUZoou Naar de Algemeene Ontwapening Maandag 12, Dinsdag 13 en Woensdag 14 November 1923, LIJSJE'S FEESTDAG BERICHT. door D' Eug. Van Oye. Financieële Inlichtingen. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr buiten stad, met de posts 00 fr Buitenland {*.50 .Hen abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. l'iTUEVEi.-i-EiuKXAARs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, FÖPERINGHE. 41459 - Aar>kondigingen Op en 2* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' 0.35 fr. met minimum van I fr. Rouvvberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen- Goudsmederij Juweelhandei Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN :i Goud, Zilver, Nkkel PARRIREN in Goud, Diamant. Vperstraat, 2 Klagend noodigen de klokken tot de Goddelijke Diensten, en dof galmen hunne tonen over de dorre velden. 't Is Allerzielen Dag van ingetogenheid dag van pijnlijke bei in neringen. Wat mcnschenlevens heeft de onverbiddelijke dood dit jaar nog niet eens weggemaaid wal blinde slagen heeft hij de samenlevin niet toegebracht Hier ontrukte hij een vader, die vrouw en kinderen een dage lijksch beslaan verzekeren moest dan ontnam hij een teergeliefde moeder, die al bare zorgen wijdde aan haar talrijk kroostginds knakte hij een jong le ven op wien vader en moeder alle hoop hadden gesteld. Ou 1 en jong, rijken arm, allen werden dit jaar eens te meer be proef.!. Het is aan al die betreurde afgestorve ne dal eeue ingetogen menigte Godes barmhartigheid afsmeekthet is om hare duurbare afgestorvenen een laatste lieili ge hulp le verleencn, dal de ganschc christenheid den 11 -ere hel H. Misoffei opdraagt. Hoe stichtend het gebed der in het zwart gehulde kleinen die den Aller hoogste smeeken de ziel van hunnen nooit volprezen Vader, van hunne ouver gelijkbare moeder de geneigten des He mels le willen sell nken hoe a; n ken ijk de bede van de omsluierde gade, van den diepbedi oefden echtgenoot die den Opper sten Rechter de genade voor do verdwenei echtelingen afsmecken. Maar begeeft hel volk zich in dichli scharen naar de Kerk ook slaat het in groote drommen den weg in die naar het kerkhof leidt. Wat een grootsch schouw spel van liefde biedt de doo.lenakker oj deze dagen niet 1 Niet een graf wordt niet bezocht, nie' een doode wordt niet herdacht. Weezen stoiten vurige gebeden voor hunne teer geliefde ouders, w iens hulp zij toch zo< moeilijk ontberen kunnen. Weduwen ver geten eenige oogenblikken hunnen levens staat om, helaas, den zwijgende! echtgenoot hunnen nood te klagen. Kleii en groot, allen verceren de plaats waa ouders, gade. echtgenoot of kind dei laatsten slaap uitslapen. Kransen worden aangebracht, bloemer worden ncdergelegd als een laatste hulde der levenden aan de dooien. En terwijl de menigvuldige kaarser dansend en onzeker knetteren op de gra venterwijl hier en daar een lichtje uit sterft daalt de avond stilaan en omhul het doodenvcld in een zwarten sluier, door en doorzaaid met eene flikkerend» vlam. De menigte verlaat den zoo duurbaren grond, en eenzaam en verlaten word opnieuw den doodenakker. king heel goed gezien zijn en beschouwd De voorloopige regeering der Rijnrepu- i worden als handhavers van orde eu rust. bliek heeft de macht iu banden genomen De s-Idaten hebben weinig omgang metin het grootste gedeelte van Rijulaud. de bevolking. Het ware te wenschen dut Koblenz is de hoofdstad van bet land. De er van hooger hand betere maatregelen voorloopige regeering heeft zich in het •werden genomen voor het verleencn van regelma'iger verloven. Ook ware het de hoogte goed dat men de soldaten op bracht van de afiossiogslijden. De jon gens verkeeren daaromtrent in de vol ledigsle onzekerheid. Aldus weet men nog niet of de aanslaande aflossing den leof den 31 December zal geschieden Die onzekerheid ontmoedigt eenigszins de soldaten. De Rijksregeering is bijzonder streng opgetreden tegen Beieren en Saksen Vooral tegen Saksen is dit optreden uit zonderlijk krachtig. Volgens mededccling werd openhaal gemaakt Gezien de houding der kom munistische leden van het Saksisch kabi- t die in een proklauiatie de bevolking 'ot gewelddaden en opstand tegen de Rijksoverheden ophitsen, heeft de kanse lier van den minister - president van Saksen het gezamenlijk ontslag van hel kabinet geéisehl. Inderdaa I. de Rijksregeering eikcnt d» Saksische regecring niet meer als een; S aatsregecring in den zin der grondwet Volgens de socialistische parlementaire lieiist moest dc^saksische regeering out stag gen.rmV-u llffltWff Pfl TefaflgWPiHpy De afvaardiging van de parlementaire legerkommissie, welke de kantonnemen- len van de Belgische troepen in de Roer heeft bezocht, is te Brussel weergekeerd. M Pirmez. voorzitter derkommissie, heeft verklaard dat de afvaardiging slechts een kort oponthoud heeft gemaakt op den linker Rijnoever. Daar hebben de leden kunnen vaststellen dat de Belg-n zich stipteïijk onzijdig houden in de separati stische Rijnbeweging welke deze streek in beroering houdt. In de Roer zelf hebben de afgevaar digden al de kantonnementen onzer troepen bezocht. De soldaten houden garnizoen io de gemeenten en stadjes langs de Lipperivier. De lokalen zijn zeer ruim cn zijn ingericht met elektriciteit en centrale verwarming. Over het eten zijn er geene klachten gehoord. De levens middelen w orden uil Belgie overgebracht Men kan dus onze troepen niet verwijten, dat zij door de in beslagname der levens middelen. de levensduurte doen klimmen 4\at de veiligheid onzer soldaten betreft deze is volledig. Men heeft kunnen vast stellen dat ouze soldaten door de bevol- mededeelirg gedaan: legen Zondag avond. Zoo dit niet geschied .vas, zou de Rijksregeering een Rijks Commissaris belasten met hel beheer van aksen zoolang deze Staat niet tot reu regelmatige toestand teruggekeerd is. D Rijksregeering heeft tot de Beier sctie regeering een mondelingsche nota gericht, cischcnd hel herstellen, in Beieren van een toestand gelijkvormig de grond vet, en afzetting van generaal von l,os sow. Indien hieraan gem voldoening gege ven wordl zal het Rijk ophouden de soldij betalen vai de Beierscbe Rijksweer le soldij der Sicherheidpolizei wordt eeds niet meer betaald. De nota aan Beieren heeft niet he iarakter van een ultimatum zooals hr t geval is met deze tot Saksen gericht. $ij is mier gematigd en bepaalt geen ermijn. M Ebert. President der Duitsche repu nliek. heeft Zondag een bevelschrift 'litgvaardigd. waarbij hij den rijkskanse lier volmacht verleend om de Saksische regeering, en desnoods andere overheden van Saksen af te stellen. De kanseliei zal een Reichskommissaris voor Saksen lansteilen. De socialised af Jeeling van den Saxi -chen Landdag heeft Zondag morgeod, ten 11 ure. vergaderd om te beraadslagen over het ultimatum van den kanselier aan M. Zelgoer, voorzitter van den Saxi schen raad. De twee leiders der socialistische pari ij MM. Di'mao en Hilferding. alsook M Schmidt, minister van heropbouwwom- den de vergadering bij. Ten 8 I 2 ure 's avond, alhoewel de Berlijosch' socialisten Dresden verlaten hadden, was er nog geen besluit geno men. 's Avond ten 10 ure heeft het kabinet de volgende beslissing aangenomen De Saxisehe regeering verzet zich roet kracht tegen het ultimatum van den kan selier Slresmann. Dit ultimatum is geene politieke redenen gesteund en de eisch van de Rijksregeering is onaan neembaar. De Saxische Landdag alleen is bij maehtte de regeering te ontbinden. Z. olang de Landdag hel ontslag der re- geering met eiseht. zal deze op haren post blijven. In den Landdag zal hierover in het kort een debat plaats hebben. De voorloopige regeering der Rijnre-, publiek heeft Zondag de volgende oud keizerlijk kasteel gevestigd. De overgruote meerderheid der bevolking, die sedert lang I et ei ide der overhetr- sehing vroeg en de uitroeping van eene zelfstandige Rijnrepubliek aanzag als dl eenige oplossing bekwaam om haar ui de schrikkelijke ellende, door Berlijn in het leven geroepen, te redden, heeft dl uitroeping der onafhankelijkheid geest driftig begroet. De voorloopige regeering gaat de noo- tligc maatregelen treffen oin het land van levensmiddelen te voorzien. Onderbande iingen zijn reeds aan gang om dit vraag stuk, alsook de kwestie vau een Rijnmun op te lossen. Men hoopt binnen kort to een gelukkigen uilslag te geraken. De voorloopige regeering der Rijnrepu bliek is besloten k achld uiig op te treden legen de ruslstoorders, die men voora ontmoet tussehen de Pruisische nation» listen en kommunisten, Talrijke samen zweeringen, die de medeplichtigheid van Beriijn bewijzenzijn ontdekt. Kortom, de toestand Is ten zeerste be vredigend cn de maatregelen door de voorloopige regeering genomen, kunnen lot niets anders bijdragen dan om dien toestand te verbeteren. -Om-lo^sNuliitde: Geteisterde» van allerlei aard wendt t tot hierna gemelde firma voor uwe Öor- ogsscbade in orde le doen brengen. Inlichtingen KOSTELOOS. Zegel voor liet antwoord bij voegen. Georges GOMBERT. Vfdeeling O. S. Sektie EXPERT1SIK. .Men kan al de Nijverheids en Landbouw maehienen op Oorlogsschade bekomen Men vraagt Goede Agenten. IR mi STAATSMIDDELBARE SCHOOL De leerling Debergh. Gaston, van Oost- leleren. die in Augustus laatst onze Middelbare School verliet, heeft met schitterenden uitslag het intredingsexa men afgelegd aan de Middelbare Staats normale School van Gent f school der Regenten). Hartelijk proficiat Nog een uit de Slechte, Eeole Moven ne Amerika s Luchtvloot In Amerika legt men het op een aardige manier aan boord om door de ontwape ning tot den vrede te geraken. In plaats van den bouw van oorlogstuigen stop te zetten, vindt men alles uit om de veroie- ingskracht der oorlogsmaehienen uit te ireiden. Aldus heef! men te Rayon, in den ihiostaat. een nieuw vliegmachien ge bouwd, bijzonder ingericht tot bombar dementen. Het tuig kan negentien bom tn^r,. van een gezameoflijk gewicht van I0.0t*2 pond meevoeren. Met dergelijke \ding heeft het eene proefvlucht afgelegd van nor 20 minuten op 5 000 meters lioogte. Het reuzenluehtschip. dat gebouwd werd ter vervanging van de verongelukte t. 32. is gereed. Het i> de bfoêr van de 2-3. die tegenwoordig gebouwd wordt Ap de werven van de firma Zeppelin in Duitscbland en weldra met eene Ameri- feaanseh-Duilsehe bemanning den Atlan- ischeo Oceaan zal oversteken De R 21. bet nieuwe Amerikaansche uchlschip. bijval 32 benzinelekken, die samen 15.000 titer inhouden en toelaten 45 000 km a! te leggen zonder nieuwen voorraad in te nemen. De R. 21 is 210 meter lang en heeft 22.40 meter straal. Verscheidene proefvluchten hebben er reeds plaats gehad. Het traiiskonlineutaal verkeer werd reeds iugezet. Men hoopt den tocht te doen in 28 uren. De bestuurder zou zich richten volgens overgroote zoeklichten niet een sterkte van rnillioenen kaarsen Ook Holland in 't gedrang Meu weet dat Kugelaud besloten had eene belangrijke viootbasis aan te leggen te Singapore. Deze basis moest dienen om Japan op afstand te houden en om in geval van nood te beletten, dat de Japaansche vloot van den Groeten in den Indischen Oceaan en in den l'ersisehen golf zou komen, waar Engeland uitgestrekte kolouieeu bezit. Niettegenstaande Holland door het Verdrag van Washington geruststellende waarborgen bezit voor een tijdverloop ran 10 jaren, zooals overigens al de landen die het Verdrag onderteekenden, heeft men te Amsterdam de toebereid selen mei leede oogen aanzien, en rnen is gaan inzien dat daardoor de Holland- sehe bezit Iingen in het Oosten zouden kunnen bedreigd worden, en dal in geval van konflikt tussehen Japan en Engeland er dient eene neutrale vloot le beslaan drie BUITENGEWOONE schoone Vertooningen van het HARTROEREND HISTORISCH drama in 7 tafereelen BeKroond dij Koniokiijk Besiuil mei den DriejaariijKscbeo Staatsprijs voor Tooneeiieuerkunde. volji^cl door Blijspel met Zang door Ant. Verscheure. Bareel open om 5 1)2 aro. GORDIJN om 6 are zeer «tipt GODELIEVE van GHISTEL. die sterk genoeg zou zijn om de tegen- h„ Westvlaanderen, tussehen Brugge en J£rr zooIkOp «HefiTv^zen/zoekt zTooSev" strevers te doen vreezen dal Holland de eene of de an tere partij zou kiezen. Een wetsvoorstel werd dan ook opge steld, om dc Ildlandsche viool weèr in le*richten. Dit voorstel, dat volgens de Oostende, gewurgd op l>evel van haren huit«n Bcrtolfs weten wlltgenoot. een wonder, door God De legende van deze Heilige behoort lot dc lokale geschiedenis \an Ghistel, Woedend doet hij Godelieve door Acke en bladen der tegenpartij eene uitgave van I algemeene bekendheid is en in bijzondere ''on hinderlaag lokken, wurgen um iiiiliiu.il mii.iuu jau vi'«N»on dsl s t,.iiiMiuii waterput"vordrtnleii -tUÜ-jttiljoe»- guhtea -aoa veegeti dnt is ongeveer 2 miljard frank aan den huidigen wisselkoers voorziet, voor de Neder- landsehe Indi -n, het bouwen van 17 onderzeeboolen, twee kruisers, 12 lor- pedobooten, tl* mijnleggers en ioH vliegtuigen van allen aard. Voor alle Afmetingen, Opmaken van plannen, Ontwerpen, alsook alle tniich- ingen in Zaken Oorlogsschade en andere, wendt l tot Jas ROEYKENS, Alle Zaterdag van 9 tot 12 u. in heil Intel SKINT)LES Statieplein, YPER. I stad waar I Jiulje van Godelieve van den slalmfN'sler, twee fielten van de ergste soort. TreCTlng gehouden wordt. Korten Inhoud. Wilt gij eene schoone plaats, neemt uwe kaarten op voorhand bij Benoot. Noordstr.. 1Pop. Verwoeste Gewesten. De ver wisseling der voorloopige titels voorzien voor einde Oktober zal slechts aangegaan worden in begin Maart 24. Er zullen dus ot deze datum geen trekkingen meer •laats hebben aangezien deze van heden af op definitieve titels voorzien zijn. Niettegenstaande de belanghebbende mnne titels mogen neerleggen raden w ij aan ze bij le houden tot verdere aankon diging. Tuyauteries et Trefileries Beiges Een buitengewone vergadering is v<v>rzieo voor den 15 November ten einde e bestissei over de kapitaalsvermeedering die zou gebracht worden van 5 op 10 miljoen. In de Fransche gemeente Messian- •ourt. is zonder armen en zonder beenen een kindje van het vrouwetijk geslacht [ter wereld gekomen. De Engelscbe stoomer Suntee verliet de haven van Marseille (Frank rijk) en de matroos John Keta. die het vertrek gemist had. nam plaals in een M. Ernest Quinquet, 75 jaar, eige naar in de Fransche gemeente Autreville. is op zijn zolder verhangen gevonden. Het onderzoek der gendarmen heeft be wezen, dat de ouderling in zijn bed met hamerslagen afgemaakt werd. Bloedvlek ken zijn waargenomen op de muren, den vloer en den trap die naar den zolder leidt. Een bebloede hamer is terug gevon den. fn het Franseb dorp Fonles was de schuitje om zijn boot te vervoegen.Toen IRjarige Spanjaard Juan Pascal, in een hij in het zog van de Suntee kwam. kreeg zijn schuitje een slag der schroei en werd vermorzeld. De schipper Fran cois en John Keta raakten te water. De eerste werd door de schroef io stukken gehakt en de tweede, den schedel ge kloven. Te Melbourne, io Australië, werd een match geleverd tussehen de boksers Jack Dunstan en Mac Gormack. fn de achitiende round werd Dunstan knock out geslagen met zulk een vreeselijkeo slag. dat bij voor dood bleef liggen. Men Grand Magasins de la Bourse. - droeg den bokser naar bet gasthuis.waar te buitengewone vergadering van den I hij overleden is aan de gevolgen van het 22 November zat te beslissen hebben over p edel sport tel voorstel van kapitaalsvermeel dering die zou eebracht worden op 10 millioen. »e 20 000 nieuwe actiën zouden uitgege ven worden aan 275 frs. Trust Métallurgique. Vanaf 5 M. Marius Cham bon, drukker te Saint Etienne, was naar het kerkhof van Cret-de-Rodi gegaan om er het graf van zijne bloedverwanten met bloemen te versieren. Gekomen aan den grafkelder, November zal deze maatschappij overgaan I stortte hij opeens ten gronde. Een bijge- >1 de verwisseling van de kapitaal en roepen geneesheer kon slechts den dood dividende actiën. Er is afgeleverd eene| vaststellen, veroorzaakt door eene hari- meuwe actie voor8 kapitaal of 4 dividende oude actiën. aderijreuk. u -T ^vre. in F.ngeiscb-lndie, wil- Bojs de Micheroux. Men meldt ten rom policie kommis^is zijn adiunkt als waarschijnlijk een winstaandeel (een en eenige agenten overgaan tot de aan- voocachoL van 100 frs brutto. AF TE KNIPPEN KOEPOXS odustfies chïmiques Tramwavs du Caire cap. 24 gen. 48.— Trazcgnies 75.-— T^waaa u aair oowiing van een gevaarlijken Sikh. een ^iksopruier van eerste gehalte. Toen '°nke^eI vasi^r^P, ontplofte eene 6.3a I bom w-elke hij in zijn bezil bad en waar noor hij ged»x>d werd. Van de policie- /i]P er dne gekwetst, waarvan - n te'veosgevaarlijk olijvenboom geklommen en deed zich te goed aan de vruchten. Een jager kwam voorbij die de takken zag bewegen en meende, (Jat eene vlucht spreeuwen er aan 't nestelen was. Hij legde aan en schoot. De arme Spanjaard kreeg de lading in het hoofd en plofte ten gronde. Men heeft hem in hopeloozen toestaüd naar bet gasihnis overgebracht. Een drama heefl Donderdag de gemeente Haubourdin, Franseb Noorden, in opschudding gebracht. De genaamde Henri Potliez heeft gepoogd zijne vrouw Marie Devjmck. met eeo hamerslag te doodeo. Het huishouden kwam slecht overeen en de echtgenoot was te Lys lez Laonoy. bij zijn schoonbroeder. M. Du- hatelet, gaan wonen Donderdag kwam hij naar Haubourdin. klopte aan bij zijne vrouw en toen deze opende, bracht hij haar een slag toe met een hamer. Daarna nam hij de vlucht. De dader kon aange bonden worden. Te Canteloup (Frankrijk) zijn de leden van twee families, hetzelfde huis bewonend, onpasselijk geworden na kampernoelies geeien te hebben Twee personen zijn overleden en zes verkeeren io ergen toestand. Te Stjorna. in Noorwegen, begaf eene vrouw zich met haar kind in de armen ter kerk om bet te doen doopen. Toen de ceremonie moest beginnen .stelde men vast dat het kind gestorven was ALLERHANDE (bij de post) Pope ringlie. artikels worden (fricr.i'/erd f\>STCHECIlR£JCEt| Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den IKinderdag no»-». Het blad ütaat ter beschikking van al ie bet goed meent met bet algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. m m t»j (bij de Post) Poperinghe. TEGEN BEIEREN EN SAKSEN De Rijksregeering treedt streng op DE ROERZAKEN In den Belgischen Roersektor De Saksische regeering afgesteld Het ultimatum verworpen IN RIJNLAND Eene proklamatie Adolf Max laan, 161, BRUSSEL Wie Godelieve wa» Eene Edele Jonkvrouw, omstreeks 1040 in Boulogne. (Frankrijk) denkt men geboren, en op 30 jarigen ouderdom, te Ghistel een dorp f^onde geworpen en op lijn voorhoofd wordt een iramliio-rk ingedrukt. Met tegenzin en op bevel van zijne moeder gehuwd, krijgt Bertolf «hier langzamerhand de zachtzinnige Godelieve lief, doch de hooze ijver zuchtige laelinde. geholpen door den hofmeester, -lort stilaan de jaioerschheid iu het hart van le vernederen ze weet «p Godelieve'» be»le ge wrocht, zoodanig le verdraaien dat Bertolf hegint le gatooven, eene heks als vrouw le hebben. Roel, Prieateratraat. 23, POPERINGHE. inderlaag lokken, wurgen en in een aternutl Ise.linde heefl (iodelieve's einde willen hij wonen. lerwijl Bertolf, zijne daa<i betreurend juist te laat komt om den laffen moord te belet ten en als waanzinnig op het lijk zijner vrouw neerstort. Volkert neemt intusschen deel aan een Kruis vaart. Tien jaar na den dood van Godelieve, komt hii terug. Hij vindt Bertolf gehukt on*trr al die srurikkelijke gebeurtenissen hij was door den stalmeester Roel an alles op de hoogte gebracht schenkt den berouwvollen Bertolf vergiffenis en verzoent zich met hem. De kleine Kdith, een blind meisje, dat Bertolf had van eene andere vrouw, mei name Ripa, inaakl een kruisteeken met het water, waarin Godelieve het leven liet en krijgt het gezicht weder Als het doek opgaat wordt op den hurcht van Ghistel hel huwelijksfeest gevierd van Bertolf. Heer van Ghistel. met Godelieve. Volkert. Heer Van l'zcm Is bij «Ie genoo ligrlen. Tijdens het maal ontmoet «leze laatste Gode lieve, met wien hij korl te voren op het punt stond een huwelijk aan te gaanhij stelt naar voor niet hem te vluchten ze weigert en neemt afscheid van den ridder, die haar knielend de hand kust. Iselimle. moeder van Bertolf heeft zulks gezien ■n stookt haar zoon op Volkert in tweegevecht t»1 beroepen. Dit gevecht heeft plaats in het Koolaardlioseh. Door Acke. Berlolfs hofmees ter geholpen, wordt Volkert verraderlijk ten Medegedeeld door de Bank TRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1