GODELIEVE van GHISTEL DEK DE JAAR .V 10 i:> centiemen bel nummer ZONDAG 11 .NOVEMBER 19*23. Dit Nijverheidsblad voor Poperingdie en omstreken verschijnt wekelijks. Stadsschouwburg van poperinghe. Hond de Wereld. Gebr. DUPONT Horlogerij BERICHT. Frankrijk - Belgie - Engeland. Maandag 12, Dinsdag 13 en Woensdag 14 November 1923, LIJSJE'S FEESTDAG Algemeene Verplichtende Vergadering voor AL de Turners, Bureelgerief Prachtpapiei 39/ G.Dupont&Zoon Opening der Kamers. Volledige Onthouding. door Dr Van O ye. Turn-Club «De Onvermoeibaren Heden Zondag II November om 11 ure Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope ri nghe. tm Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr, buiten stad, mot de post8.00 fr. Buitenlandli.50 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. K m M' m m m litgevers-Eigenaaa> Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Ieder medewerker blijf» verantwoor- d< lijk voor zijne bijdragen. Bi dragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. X\ Aankondigingen Op I* en 2' bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf Ie betalen. &)ud>mederij Juweelhandel Monters Lip Hoskopff- Patent, Statie-Monters. Regulateurs Penduleu Wekkers KETTINGEN In Goud, Zilver, Mckel PAR RL'REN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 i bij de Pest) Pope ri nghe. In ntViDiin D n n n L n d Val det'beid sell»' II d i In Sn om li ijn~Gn lioGrosuiGd korpsen u* ven i. im. ln Beiereu z lf truc nationalistische strijds- De bankbriefjes der Hegie van de Rijn landsche en Westfaalsche spoorwegen zijn op 1 November in omloop gebracht Zij zullen dienen om alle sommen aan de Fransch-Belgische spoorwegen, verschul digd voor het vervoer van reizigers o koopwaren, te betalen. Deze eerste uitgifte bepaalt zich bi, briefjes van 5 en 40 frank. De banken, de wisselkantoren van Rijnland en de bij zonderste staties, zullen ervan voorzien worden naarmate de uitgifte vordert, die lot 50,000,000 frank zal gebracht worden M. Breaud, algemeen bestuurder der Fransch-Belgische regie, beeft de volgen de uiteenzetting verstrekt van de werk wijze van de nieuwe munt. Om deze munt te waarborgen, heeft M. Breaud tot de volgende doenwijze zij nen toevlucht genomen. De regie leent op de vervoerde koopwaar, en zoo de eige naars van deze leeningsbon verlangt het recht te verkoopen dat hij verworven heeft, dan heeft hij slechts dezen leenings bon over te brengen op een derde tegen de voordeelen die hem toekomen. Wel nu, iedereen is genoodzaakt tot het ver voer per spoorweg zijnen toevlucht te nemen en de Regie alleen heeft di vei- voer in handen, bijgevolg zijn de bons van eene zekere plaatsing verzekert. Van den anderen kant zijn zij ook gewaar borgd tegen alle waardeverandering daar zij eene vaste waarde vertegenwoordigen die dezelfde is in alle landen, liet is dus eene soort munt, die al de voordeelen bezit van de goudmunt. Daar de spoorwegen der Regie over gansch het bezette gebied verspreid zijn. moeter uit volgen, dat de nieuwe munt spoedig in gansch Rijnland en in de Roer streek moet in omloop zijn. De voort brengselen, de Regiefrankcn of andere waarden, voortspruitende uit de opvol- genlijke uitgiften der Itegiefranken zullen dienen tot den aankoop van Belgi sche en Fransche schalkistbons. De Hegie zal zich door de intresten die zij uit hare plaatsing zal trekken, belangrijke hulp middelen verzekeren. De uitgifte van deze nieuwe munt zal den toestand der Belgi sche en Fransche munt verbeteren, daar deze uit het bezette gebied zal kunnen teruggetrokken worden, wanneer tot nog toe het tegenovergestelde gebeurde, we gens het gebrek aan betaalmiddelen. M. Breaud vraagt zich ook af of het niet zou mogelijk zijn, in de landen met lagen wisselkoers een gelijkaardige munt te scheppen, en of men met dit stel sel er niet zou toe komen spoedig de munt van den Staat te doen klimmen. De Fransch-Belgische regie der Rijn- landsche ijzerenwegen, is op t November begonnen met de uitgifte van briefjes van 0.05 tot 10 frank, die het publiek zich zal kunnen aanschaffen in alle wisselkan toren der bijzonderste staties van Rijn land. Deze briefjes zullen door de regie aanvaard worden voor de betaling van de prijzen der reizigersplaatsen van de ver voerkosten der koopw aren en in 't alge meen van elke som aan de regie verschul digd. Te Berlijn is men zeer ongerust over de gebeurtenissen welke te .Munchen voor bereid worden. Ondanks de Duïlsche lAgenstraffing. is het zeker dat M. von Preger, gezant van Beieren te Berlijn, ontvangen is geweest door den Rijkskan selier. wien hij verslag heeft uitgebracht over den toestand in Beieren. Die toestand moet zoo erg zijn, en moet den kanselier zoo zeer verontrust hebben, dal bij den ministerraad, welke ging aanvangen, beeft uitgesteld om onmiddelijk met den Reichspresident M. Ebert besprekingen te gaan voeren. Bij dit bezoek was de feanse- ier vergezeld door den minister van 'or.og. Wat er eigenlijk is besproken of beslist, weet men niet. doch eene officieele mee jeeiing kondigt af dat de Reichswehr Oe mvtdige schikkingen treft om een aan- trachl men de op touw gezette beweging tegen het Reich uog te Moors en Moiitjoic, in de® Belgissen stk- Financieële Inlichtingen /.iju de#eparali>len wel Ier, d-u-h] zij oefenen in deze plaatsen geen in vlo uit op de stedelijke besturen, verbergen, liet is waar dat het ultimatum werkzaamheden blijven verrichten. De u t- aan het Reich niet is gestuurd door AI. von betaling der steunverleeniog aan de werk- Kahr, doch dat verandert niets aan dei loosen geschiedt eveneens door ben toestand,daar hel ultimatum toch gestuurd is geweest bij wete en goedkeuring van Al. von Kahr. Het staal vast, dal de samentrekking der Beiersche troepen op de Pruisische grens een aanval tegen het Reich voor doel heeft. Alen vreest een hardnekkiger) burgeroorlog. Na de besprekingen der laatste dagen is een bepaald akkoord verwezenlijkt me de firma Krupp, voor wat betreft de mij nen Salzer, Neumarck, Hanover, Annibal, Hellene en Ahline. Het huis Krupp was vertegenwoordigt door MA!. Sorge, Focrster, leden van den beheerraad Goerens, bestuurder der me- aalhedrijven Bergassosser en Junot Het werk dat in den laatsten tijd slab- bakte, zal weer binnen kort volop aan gang zijn. Met de groep Stinnes zal, wellicht nog deze week, volgend akkoord geteekend worden 1. De achterstallige kolenbelasling moet betaald worden. Het totaal is be- mald op 15 miljoen dollars, waarvan 10 en honderd moet gestort zijn binnen de veeriien dagen na het teekenen. De rest zal betaald worden in vijf stortingen van ddtwee tol de twee maand 2. De kolenbelasling blijft en wordt perakend op 40 fr. per ton, uitzondering gemaakt voor de twaalf hondersten der olenopbrengst, welke beschouwd wor den als noodig voor het binncnlandsch verbruik 3. De nijveraars moeten de leverin gen in natura kosteloos hernemen en zich voor de betaling t akkoord stellen met de Beichsregeering. De leveringen zijn bepaald op 18 t. h. der opbrengst. 25 t. h. voor zekere cokeovens en 10 h. voor de afgeleide produkten der kolen 4. De bezettingstroepen zullen brand stof bekomen op een eenvoudigen op eischingsbon, en 15 t. h. der kolenop lirengst zal toegekend worden aan de Fransch-Belgische regie. 't Is niet alleen in Beieren dat de natio nalisten roeren. Te Iena hebben al de studenten de stad verlaten de 400 natio nalisten van Kustrin werden terug los gelaten de 5.000 leden van den Stalen Helm hebben het mobilisatiebevel ge kregen, en in APeklemburg wordt alge- meene schouwing gehouden over de on geregelde troepen. In feite, tot den 30 Juni 1923, was als totaal gestort8.349,913,000 goudmark. waarvan 6,228.008.000 goudmark in be schikbare w aarden onder de bondgenoo- ten le verdeelen. Op die cijfers ontving Frankrijk in species en in natura. er inbegrepen de leveringen van den wapenstilstand en de waarde der mijnen van bet Saargebied. eene som van 2 miljard 132.492.000 goudmark. waarvan 1,908,436.000goud mark moet afgetrokken worden voor de bezeUiogskosten en de voorschotten. Dat men die som eens vergelijke met wat wij na 1870 betaald hebben. Binst dien tijd zijn de Franschen en de vreemdelingen, die de Roer bezoeken, verbaasd over de ko. «ssale uitgaven door de Duitse hers gedaan om allerhande ge bouwen. fabrieken, werkmanswoonsten en burgershoizen op te trekken. Het Reich heeft zich uit eigen wil gens neerd, maar den bijzondereo en vooral de nijveraars zich laten verrijken, zonder dat het eene ernstige poging aanwendde om van hen ren rechtmatige voor de nationale heropbeuring te beko men. De toestand in het Rijnland »s zoo goed *-,J Duisburg. Wat het Fransch bezeltingsgebied be treft, staat de separistische zaak er beter voor. In Roun, Wiesbaden, Koblenz, Worms, Atainz cn enkele kleinere steden in de omgeving van den Riju, hebben de separatisten de macht geheel in handen en noodzaken de ambtenaren, voor zoo ver die in dienst zijn gebleven, hun werkzaamheden voort te zetten. Evenzoo gaat het in Kuschkirchen, Trier en in het overige Kifel-en Atoezengebied le Duren bcgiut echter hun macht te verslappen. Ongeregeldheden kwamen nergens voor, Te Konigstein, in den Taunus, is de republiek uitgeroepen. De separatisten hebben bet stadhuis bezet. 43™ dezer Dinsdag aanslaande zullen de Kamers hunne werkzaamheden herne men. In de eerste zitting zullen de voor zitter en de leden deel makende van het bureel benoemd worden. In de Kamer is de ouderdomsdeken Al. Visart de Boeariné, burgemeester van Brugge. Daar zijn gezondstoestand hem niet toelaat tegenwoordig le zijn, zal de eerste zilling voorgezeten worden dooi Al Strauss, afgevaardigde van Antwerpen. In den Senaat is de ouderdomsdeken M Scruys van Oostende. In de Kamer zal Al. Brunei en in Senaat graaf t Kint de Rodenbeke voorzitter herbenoemd worden. In den Senaat. In de eerste vergadering van den naat zal er moeten overgegaan worden lot de benoeming van eenen nieuwen Sc nateur in vervanging van AI.YanGauwen- rergb, overleden. Dewijl deze zetel toekomt aan de kathc- ieken, hebben de leden der rechterzijde van den Senaat zich 't akkoord gesteld om Al. Yereruysse, gewezen senateur van Kortrijk, te benoemen. M. Yereruysse zal dus Dinsdag toeko mende tot gekoöpteerden senateur uitge roepen worden. den tot 8e Voor alle Afmetingen, Opmaken van jlannen, Ontwerpen, alsook alle Inlich- ingen in Zaken Oorlogsschade en andere, wendt U tot ian ROEYKENS, Priesterstraat. 23, POPERINGHE. Alle Zaterdag van 9 tot 12 u. in het Ji'.tel SKINDLES Statieplein, YPER. als niet veranderd. In Cre feld. De onthouders hebben Zondag laatst te Brussel een Congres gehouden. Zij jredikten niet alleen de onthouding aan van alle verbruik van sterke dranken zij zouden witten dat alle verkoop van geestrijke dranken verboden werd. Dus zeene sterke dranken meer, noch bier. noch wijn gelijk in Amerika. Zij zeggen dat sedert de wet van 29 Augustus 1919 waardoor den verkoop van atte sterke dranken in alle herbergeD en koffijhuizen verboden werd. het al- coolverbruik in ons tand van de helft verminderd is in vergelijking met 1913. Het getal berbergen is ook zeer gedaald Vóór den oorlog waren er in Belgie 256 000 drank slijterijen, nu zijn er maar 216.000 meer. De dronkenschap is buitengewoon ver minderd. De misdaden begaan in staat van dronkenschap zijn merkelijk kleiner in getal. De bevolking der gevangenissen en der bedelaarswershuizen van Hoog- b* istiïHF gtrjfeo en Merxplas is ook merkelijk ver minderd. Wij gelooven dat bet zeer lange jaren zal dnren vooraleer men het Amerikaansch systeem in Belgie zal kunnen of mogen toepassen. De rol van Belgie in a' de verleden en tegenwoordige onderhandelingen, heden begonnen eu morgen t nderbroken, zeer gering. Wij moeten bekennen da onzen invloed in evenredigheid is van ons land. De partij die sedert den wapenstilslam gespeeld wordt, geschiedt niet tusschen de schuldeischers en schuldenaar zooal het redelijk ware te gelooven maar lus sehen de schuldeischei* en schuldenaar zooaJs het redelijk ware te gelooven maar tusschen de twee mogendheden Frankrijk en Engeland De zaak die ai zooveel ink doen vloeien heeft in plaats van geld zou sedert lang opgelost zijn ware het eenig doel der belanghebbende landen gevvees HERTELLINGdie volgens wapens en rechtvaardigheid aan AL de verbon deden toekwam. Kris zonder twijfèl iets anders die de goede overeenkomst bete en zeker moet de gordijn der Engelsch en Fransche diplomat ie opgerold worden zouden wij op onaangeuame w ijze ver rast zijn voor hetgeen het doel dezer beide landen aangaat. De zegepraal w as in het algemeen belang maar het uitvoeren van het beroemd trac taat van Versailles is wat anders. Di tractaat met zijne menigvuldige artikels thag Vergeleken worden mei het oprichten van een kolossaal gebouw op drijfzanc (Duitschland) De moeilijkheid had kunnen vermeden worden inaar, aangezien bouw meesler en aannemer niet overeenkomen, men leg vandaag steenen die morgen in gezonken zijn. Door de gebeurtenissen van het Bhein- land wordt het artikel 27 (aangaande Duilsche grenzen) van bel traktaat beknib beid.De voorziende konferentie zal geheel waarschijnlijk ook verachterd worden door dat Poincare alleenlijk het TEGEN WOORDIG betalingsvermogen van Duilsch land wil laten scheten. Wat beeft de po litiek Poincaré toïwu toe aangebracht Gelegenheid gegevea aan Duitschland haar te ontbiodeu en de hoop betaald te worden meer en meer doen verdwijnen fn afwachting het einde der komedi» Belgie schaap en aap van het spel, heefi bestal igri. beslatigd nog en zal waarschijn lijk blijven bestatigen dat zij weinig ont vangen heeft en geheet weinig zal blijven ontvangen. Af te knippen Koepons Thiriau rap fond. Baumr-Marprril rap Central® Construe. Maine St. Pierre (Vtekeriïl Ema tileries et T«»lc sa Gnsseli rap. div. Energie rap. fond Ctoateries Ollet UaHeiet Laminoirs de J>%' appes Forges le Gillv 6oi; onneries de la LmiTière LèonarJ <iiot Thy le Chateau iMn in Arbre St. Miehel Rom Esj ranee a Lambnrsart Hotiillères I nies Bob He Mieherotn aceoniptr t>ebsart sotde Str- "n -Brar-piegnies fsoHe- JMrida Gtares ,}e Monstier Yermies Betg¥-< rap. jooiss. Verrerirs 4e$ Ha- mvles d' Auvelais hednils ft *"raetair< s de SeilL- tenrttes-LiilrCalais arompte Ch-ïHnn* de fer et Enterprises rap. di*. sfertririlr Est Belgnjne prir. ord fond, nterw 'ïiuujnale d'Eieetririle rap. fond .Aux> Elw1.de Ainlesjort. Üeftfirilè Onest de BeLifie prif. ord. fond- Verr toisrs des textiles rap. Vedrir Compagnie dn Ham-Cargo Fedetated Etph iS'ifs Farirr «3.22 10. 31 ft 17.— 25.— 20- 51- *0.75 33.70 40- 40. 100.— 170 39.30 31 01.75 S3. fiRO - 31 - iiso.— m- laa 17 11.23 29.73 19.12 3* ?4 4AI8 *2.30 8.44 24 27 02 27.62 9.35 23 M 8Sr— 13— 5.— 22.10 drie BUITENGEWOONE schoone Verlooningen van het HARTROEREND HISTORISCH drama in 7 tafereelen Bekfoord ilj looiokiiji Besiiii mei dea BHejairiijkschej Siasisprijs voor TooneeiieneFiuaflc. gevolgd cloor Blijspel metZang' door Ant. Verscheure. Bareel open om 5 1)2 ore. GORDIJN om 6 are zeer stipt urondr geworpen en op cijn voorhtxdd wordt een lir.iudmerk ingrdrukl GODELIEVE van GHISTEL. Wie Godelieve wai Et.'ne E'l* le en on bevel van tijm* moeder JonkvrOUW, omstreeks 1040 in Boulogne, geiutwd. krijgt FWtnlf erhter laugzatuerhand de (Frankrijk) denkt men geboren, en op rxhtrinnlge Oodelieve lief. doeh de Uwic ijver- jarigen ntidcrdom, la .jhinW Inrp in e<t\la<indcren, lussilieil RlUgge cn haar ztHin.Op allerlei wijirn, EiH-kl (iiMlelieve, Oostende, gew urgd op l>evel van haren iinitrn Bertolfs weten le vernederen r.e weet echtgenoot. w,,,,,lrr. door God np (lodelieve'a^hede ge- lln leennri» van dnrn Hpiliue hchonrt wrocht, wodanigte venlnuleo dat Bertotf l»egint lie legenae van aeze tieiuge 'M ooon ||t h,.k. ,lU Vmn« te hebben. tot <lc loktlle geschli^lenis \«in S111 Stl*l 9 WimhIjmiH slo«*l hij door on Rool. stad waar 't putje van Godelieve van den atalnie<wter, twee fielten van de ergste aoort. algemeene tiekendheid is en in bijzondere in "<*n hinderlaag lokken, wurgen e» in «<eu vereering gehouden wordt. V% 1^/WieveN rin,L willen ldj- Korten inhoud. wonen, terwijl Bertou, aijne daad betreurend AU het dnek opgaat wordt oP den Imrrht van )"M te 'aal ko.nl om den laffen moord te belet- ihistel het l.uwelijk^f.-eal get ierd van Beriolf. waaniinnig op het lijk a.jner Vfonw i i i i:*r_»i ii<-er-f»rt. I lieer van lïhistel. met (»o< let leve. -- Volkerl. lieer Van i'xem ia hij de genoo llgd.'n. Tijd ens liet maal ontmoet dexe laat-de (ioile- lieve, met wien Idj kort te voren op het pont stond een huwelijk aan te gaanhij ftielt haar voor met hem te vluchten ie weigert en neemt afsebeid van den ridder, die haar knielend «Ie hand kunt. Isclindc. moeder van Berlnlf heeft eulk* gexien en stookt haar xoon op Volkerl in Iwcegeveehl te beroepen. Dit gevecht heeft plaat* in het Koolaardl>o*eh. Door Aeke. Bertolfs hofmees ter geholpen, wordt Volkert verraderlijk ten Volkerl neemt inlussehen deel aan «"en Kruis vaart. Tien jaar na den doml van Uodelieve. komt hij terug. Mij vindt Bertolf gehukt omler al die srhrikkelijke geheurteiiissenhij was door den stalmeester Boel *-an alles op de ho<igte gehraeht. scheukt ilen berwiwwollen lïertolf vergiffenis en verxoent xirh met hem. De khdne Edith, een blind meisje, dat Beriolf had van eene andere vrouw, met name Ripa. maakt een kniisteeken met het water, waarin Godelieve het leven liet en krijgt het geaieht we. Ier. Wilt gij eene schoone plaats, neemt uwe kaarten op voorhand bij i BenootjNoordstr., 1Pop. POPERINGHE. cc c - in ons lckaaL bij Alidcrc Decadt Grocte Markt Het Bestuur» raieneeries de StG bi-ia in I ».*3 Eleetrieité de la Den.Ire rap. 21 23 >ominion Steel V IkiUar Aeieries de Longwv fr* (•-!. W? Omnibus «Ie Ly on s,d<le 9 '3 Oblig Eleetri 'té de Li^bonne 2.7" Oblig. Braxil Railways 5sh H hngne Coloniale cap. 3 Amlre Devrtendtrap. 12."5 Zaterdag nacht gebeurde een ijselijk ongeluk in de rue Acbilte TcstetHn. le oerkooje. Rond 1 t 2 ure werd de potieie verwittigd tïal er brand ontslaan was in e woning van den textiel werkman Da- miaan Pollet, 57 jatrond. ongehuwd en alleen wonend. Onmiddellijk werd de randweer Ier plaats gezonden. Het dak en de zolder stonden in laaie vlam. De pompiers drongen in de woning om Poïlet e roeken, die. volgens >ie verklaring vas de gebtiren. niet uitgegaan was. Noch op et getijkvloers.noeJi op het v«>rdiep werd de werkman gevonden. Eindelijk ontdt^kle men zijn verkoold lijk op den zolder. Men weet zoo min wat Pollet daar was gaan doen. dan hoe de brand ontstaan is. L'heendetachement Amerikaan- sehe policie is uitg» moord geworden 3»>t de opstandelingen van het eiland Atinda- nao (Philippijnsche Eilanden De goever- nenr. generaal Wood, heeft bij het ter kennis brengen van het voorval aan de regeering van Washington, erop gewezen dat de toestand bijzonder erg is in de provincie Bofabato. Te Samatan 'Gers) Erankrijk, zat de 7Tjarige w eduwe Hortense Yixac. aan t vunr z.ich te verwarmen. Plots schoten de kleederen der arme vrouw in brand, en t"- n er hulp opdaagde was het reeds te laat. Uselijk over gansch bet lichaam verbrand, s ierf het slachtoffer te midden van de s< brikkelijkste pijnen. Een telefoon geroep heeft toegelaten vijftig mijnwerkers nog tijdig een put der koolmijn van Cambnslanggraafschap Lararfc Engeland Ie verlaten, daar er brand ontstaan was in een gebou v waar d" verluehiiogsmachienen der mijn ston den. M. Oberkireber. beambte der oor- k>gs-cha !e.wilde te Ribeantill .iö Frank rijk. op een voorbijrijdenden trein sprin- gen lte ma» deed een» n misstap en on danks de hulp van een der bedienden, vit i hi tusschen twee rijtuigen op het spcH>r. De trein kon ntet meer stil houden en d«-ongelukkige werd beide beenen af gereden. M Oberkireher is overijlen. ALLERHANDE {bij de Post) - PcSTCHECK*£UXl»C V 41459 Het blad itaat ter beachikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. m De nieuwe munt der Regie. Papierengeld van 0,05 tot 10 frank. Het Beiersch gevaar. ui die hun Akkoord met Krupp. Het akkoord met Stinnes. De nationalisten Wat gestort werd. De separatistische beweging. Medegedeeld door do Bank TRANSINTER :A- llt>. I «0.- neerstort

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1