dekde ja vit zondag 25 november 1923 In en om Rijn-en Roergebied Over ons Vredegerecht. Y is I 5 centiemen hel nummer Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Bij de Philharmonisten. BERICHT. REISDUIVEN Oorlogsschade. De Onvermoeibaren Financieële Inlichtingen. Bureelgerief Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachtpapiei in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Gebr. DUPONT Vperstraat, 2 (bij de post) Poperinghe. p| Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post8.00 fr. Buitenland42 50 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De na unloose ingezonden artikels worden geweigerd. jr m m m LiTtiEVER>-EiGENAAR> Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PosTCBECiUKin^a N' 48459 •mm 0.40 fr. de regel. 0.35 fr. De banneling van Doorn heeft eeoe cota uitgevaardigd waarin hij beweert i Het bericht van de «Associated Press" en zekere Belgische dagbladartikels zijn uit de lucht gegrepen. Kr bestaan geen radiographische verbindingen ineer nul Nauen. Evenmin beslaan er cijfertele grammen. De terugkeer van den kroon prins gebeurde buiten mijn weten. De kroonprins werd door de Neder- landsohe regeering ingelicht dat Duitsch- land in zijn terugkeer toestemde. De Nederlandsche regeering maakte geen opmerkingen Ik ontving van den kroonprins een afscheidsbrief, toen hij reeds de grens over was. Geen enkele koerier met reis passen kwam hier toe. Dr khan ontbijt hier bijwijlen en gaf mij inlichtingen over de onderhandelingen die met het oog op het vertrek van den kroonprins gevoerd werden. Ik weet niets af van een bewe ging om de monarchie op 4 December herin te voeren. Indien ik op voorhand was geraad pleegd, had ik opwerpingen gemaakt tegen het vertrek van den kroonprins naar Duitschland op het huidig oogenbtik, nu dal het tand verdeeld is door inwen dige onlusten. De toestand te Doorn, waar ik in *tetligen-vrede leef, is onveranderd, en ik behoud een vast vertrouwen in de toe komst. o liet interview van M. Torinoff is be paald leugenachtig en fantastisch.Er heeft mij nooit een gelijkaardig persoon bezoek gebracht te Doorn. De mededeeling is geteekend WILHELM, Imperator Hex. Lit eene rede van M. Stresemann ne men wij het volgende Men verwijt ons den terugkeer van den kroonprins en men bedreigt ons met nieuw geweld. Ik verkies bloot te staan aan een nieuw brutaal Franseh optreden dan aan het verwijt, dat ik in den vreemde, verre van zijn familie, een Duitscher die den wereldoorlog meege maakt heeft, zou belet hebben terug te komen. Men zal ons waarschijnlijk zijn uitlevering vragen. Natuurlijk zullen wij dien eisch verwerpen. De verschillende vereenigingen van officiers van het keizerlijk leger hebben eene proklamatie afgekondigd, ter gele genheid van den terugkeer van Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid den kroonprins Kritz-Wilhelm In die proklamatie wordf gezegd Wij weten dat de kroonprins zich wenscht toe te wijden aan zijne plichten van familiehoofd en in zijnen kring zal Medewerken tot de herleving van het vaderland. Mocht zijne werkzaamheid bet huis van Hohenzollern en het Duit sche vaderlaud geluk bijbrengen. Het is 'n dien geest dat wij den terugkeer van °teen hoofdman en wapenbroeder begroe ten. be gewezen keizer heeft de meutels v^n den kroonprins, die te Amsterdam ^gepakt, en gereed stonden om naar bttitsehland gezonden te worden, doen ,n beslag nemen. Wilhelm beweert dat er onder de meubels een voorwerp is, dat "em toebehoort Maarschalk Foch. die de zitting van den Gezantenraad bijwoonde, gaf uitvoe- inlichtingen over het hernemen der buiische bewapening. be troepen der Reichswehr zijn veel sterker, dan bij bestuit der bondgenooten m 1920 en 1921 veroorloofd is. Het ver vaardigen van krijgsmateriaal is in vollen De tegenkanting komt vooral van En gelse he zijde. Te Londen acht men bet noodeloos van de Duitsche regeering de uitlevering van den kroonprins te eischen Deze werd niet verontrust sinds zijn verblijf iu Holland en men twijfelt, dat hij eenigen polilicken invloed in zijn land zou kunnen uitoefenen. De gezant van België te Parijs, M. de Gaiffier d' Destroy, heeft den uitstag der konfereneie van de gezanten geseind aan M. Ja«par, die er meedeeling van geduan heeft aan den ministerraad. Maandag na middag in het Paleis van Brussel, onder voorzitterschap des Konings vergaderd. De minister van builenlandsche zaken heeft onmiddellijk aan M de Graiffier In len weten, dal hel Belgisch kabinet in princiep l' akkoord is met het besluit, door den gezantenraad genomen. De nationalisten steken opnieuw het joofd op in de Roer. Al hun ontbonden vereenigingen, te Essen, zijn terug samen gesteld. Zekere dagbladen beginnen zich e onderscheiden door hevige artikels egen de Franse hen. Er broeit iels dat niel deugt en verrassingen zal teweeg brengen. Zoowat ten alleokante worden plunde ringen gepleegd. Dit is het geval te Cssen, Ie Steele, te Kray, te RoUhausen, e Kulleruberg en te Alienessen. In de voorsleden van Dusseldorf werd gepoogd s nachts te plunderen, hoewel krachtens de taneion van de bezeltings- overheden het verkeer na t ure verboden is. Het kwam daarbij tot botsingen mei de zelf weer gevormd uil handelaars en burgers. Een groot getal werkloozen, meest af komstig uil Thuringen, hebben hel visa op hun reispas gevraagd om naar onbezet hiilschland terug te keeren. Op verzoek van den gemeenteraad van Dortmund en un den uittocht der werkloozen te ver gemakkelijken, hebben de bezeltings- ovei heden erin toegestemd de visas kos- elocs te verleenen. Al de koolmijnen van het Roergebied hebben Ihans met de bezettingsoverheden overeenkomsten geslolen. De laatste weerspannige mijn van Diergardt heeft zich nu ook onderworpen. In het Rijnge bied hebben al de mijnen akkoorden ge stolen, behalve de lignielmijnen van den Engelschen sektor. De toestand der Fransohen en Belgen in de Roer, is. die de uitslagen van de be zetting wil nagaan, uitmuntend. De bilan van het einde van het jaar zal op voordee- lige wijze kunnen opgemaakt worden. Ziehier eenige cijfers die. in "t bijzon der, Belgie aanbelangen. Zij duiden de verschillende protuk'en aan die door het Belgisch kantoor van Herstelling ider Duitsche kolen) in bezit genomen zijn. bniteu cokes en kolen, in October en No vember laatstleden Mijnbout. 16.000ton manganesie-erls. 8.000 oud ijzer. 20.000fijne en half fijne inetaalprodukten. 16.000 geutijzer Thomas. 7.000 bijzonder geutijzer. 4.999 teer en andere onderprodukten van kolen, 4 000 Totaal 75.000 ton. Er blijft dus. tol einde December a. s. weg te balen, onder het bevoegd bestuur van M. J. Pierrardmanganesie erst. 1000 ton oud ijzer. 33.000melaalprodukten. 15 000bijzonder geutijzer. 5 geut ijzer Thomas. 23.''00. Totaal77 000 ton verschillende pr> >du k ten die door Belgie, in de Roer. heriagezamcld zjj0. Anderzijds hadden, op 1 November, Frankrijk en Be gie samen 4.200.000 Ion kolen en coke beriogezameld, en zulks van af 9 Januari LI. Doch men moet rekenen dal de herin- zafltetingeigenlijk maarden I April begon du kien van kolen gevoegd worden. Thanst zijn er arbeidskontrakten geteekend of in voorbereiding, die de groep Otto-Wolf ver binden voor 20 t. h., krupp voor 101. h verscheidene kleine firmas voor 40 t. li en de groep Stinnes voor 30 t.h., t zi alzoo de geheelheid van den voortbrengt in het Roergebied. Indien er morgen door Belgie niet me de groep Stinnes gehandeld wordt, zal er overmorgen afzonderlijk gehandeld wor den niet al de deelnemers van deze groep. Dat valt niet te betwijfelen. En de slotsom van dit alles is dat de bezetting van de Roer zal opgeleverd hebben tDe veilig hcid, met de bewapening der Duitschers te beletten 2. Ontvangsten die zooveel bedragen als de bezettiugskostgn 3. Le veringen, die, zonder deze bezetting,nooit zouden gedaan geweest zijn 4. de inoge lijkheid van ons morgen zelf te betalen, met de Duilschers onder ons toezicht Ie laten werken. Sang in onbezet Duilsehland. en M. Stin- Dat geeft dan gimddeld GOO.fH 0 ton per Des heeft zelfs uit de Roer talrijke werk- maand van 2 dagen. Krblijfl 1 miljoen j^den, specialisten in het vak. naar het Mnnenland doen komen. Anderzijds heelt jMtsebland bestellingen van wapens ge- in den vreemde, bij voorbeeld in island. ton kolen en #00.000 ton coke ïo bezit te nemen. Dus. er worden, zooals voorzien werd. 22.000 te n per dag weggehaald.en zulks tot einde Jannaria 1921 Bij deze eijfers moeten nog 10'» 000 Ion onder pro- Wij outran yen volgenden brief, die tc>j met rotdoening icitten opnemen. Popkrixchs, 20 November t923. Mijnheer de Uitgever der Gazet van Poperinghe Mag ik I ecu plaatsje verzoeken voor het vofgemfe^ Ik heb in uw Weekblad van Zondag laalsl gelezen, dat. er spraak is in het Ministerie van Justitie, van de afschaffing van 116 Vredegerechten. Vele Poperinghenaars vragen zich af als dit ontwerp de afschaffing voorziet van hel Vredegerecht van Poperinghe. Ik ben niet op de hoogle van de zaak, maar ik denk toch dat er zou moeten gewerkt worden om onzen Vrederechter le behouden. Hel is hier geene partij kwes tie, maar ecne zaak van belang voor onze slad, die vóór den oorlog de tweede was van het Arrondissement en thans misschien de meeste bevolking beeft. Naar mijn oordeel zouden eenige bevoegde mannen, van goeden wil, zich belasten met het opmaken van eene peti tie om het behoud van ons Vredegerecht le vragen. Deze petitie zou ongetwijfeld door alle Poperinghenaars onderteekeod worden. Er zouden voetstappen aange wend worden bij onze Yolkstegenwoor- digers en Senateurs, bij den Minister en bij alle andere Overheidspersonen, die eenigen invloed hebben en het hunne wil len bijdragen om aan onze zaak mede te werken. Poperinghe is eene der belangrijkste steden van West-Vlaanderen en men zou hier onzen Vrederechter benemen om hem over te plaalsen naar een klein dorp. Het is waar. ons kanton bestaat slechts uit Poperinghe, Reninghelst en Westouter. maar w aarom zouden er bier niet eenige gemeenten kunnen bijgevoegd worden Onze stad vormt een middenpunt. Wij hebben immers eenen trein Daar Vlamer- ünghe, naar Abeele en een naar Proven en Rousbrugge wij hebben eenen tram naar Watou. Proven, Rousbrugge en eenen naar Crombeke. Westvleteren en Oostvleteren. Men zegt dat de afschaffing der vredegerechten een maatregel van bezui niging is, maar hoeveel zullen hierdoor de proceskosten verhoogd w orden, proces kosten die in "t meerendeel der gevallen ten laste van den Staat vallen Zullen er seen nieuwe ondergriffiers moeten be- n emi worden Dus afschaffing van den eenen kant en benoeming van nieuwe beambten langs den anderen kant. Aan 't werk dus. geachte inwoners, indien gij wilt dat het vredegerecht van Poperinghe behouden wordt Het nieuw wetsontwerp is nog in de Kamer niet neergelegd. En naar alle waarschijnlijk heid zouden de werkingen nu nog met eenen goeden uitslag fcunnea bekroond worden Dus niet getalmd of het is te laat. v Ik dank u op voorhand, mijnteer de uitgever en groet u roei vuile ai hung. Een trouwe tezer. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Stad POPERINGHE Belangrijk: Berickt nopens het houden van De Burgmeester roept de aan dacht der duivenliefhebbers dezer Stad op de bepalingen der wet van 24 Juli 1923, die het houden van Reisduiven aan de volgende schik kingen onderwerpt Deze machtiging kan slechts verleend worden aan hen. die lid zijn van eem DuivenmaaLsehappij, aangesloten bij den Nulionalen Duivenliefhebbersbond door den Minister vau Landsverdediging toe- gelalen. Art. 2. Rij de aanvraag tot machti ging moet gevoegd zijn, een kwijtschrift afgeleverd door tien toegelaten bond. De Burgmeester beslist binnen dertig dagen na ontvangst der aauvraag. Hij mag de regelmatig aangevraagde machti ging enkel weigeren aan de jiersonen, wien het. krachlens de bepalingen dezer wet, verboden is reisduiven te houden. Art. 3. Hel is verboden oen duiven- 10k op te stellen of in stand te houden en reisduiven om welke reden ook te houden I® Aan vreemdelingen van elke natio naliteit, behoudens eene bijzondere mach- iging van den Minister van Justitie. 2® Aan de personen, die wegens mis daad of misdrijf legen de veiligheid van den Staat worden gestraft 3° Aan de personen gestraft wegens let vangen, dooden of houden vao Milt- aire duiven. Art. 4. De rechtbanken, die eene veroordeeling uitspreken wegens over reding van deze wet of van de ter uitvoe ring daarvan genomen besluiten, kunnen, in geval van zw aarwichtige overtredingen •f bij herhaling, het verbo t een duivenhok e bezitten en reisduiven te houden, voor een bepaalden tijd of voor goed uitspre ien. Art. o. Elke reisduif moet voorzien zijn van een ring naar het officieel model afgeleverd door den toegelaten Nationalen Jond. Art. 7. De militaire overheid kan elk jaar overgaan tol de telling van de reisduivenbokken. I ,4r/. ff. Rij elk vervoer van reis duiven builen hcl land moet gevoegd zijn een bewijsschrift afgeleverd door den ^•gelaten Nationalen Bond.waaruit blijkt dat de duiven regelmatig geringd zijn en dat hunne eigenaars aan de vereischten dezer wet voldoen. Art 10. Elke overtreder van de tepel ingen dezer wet of van de ter uit voering daarvan genomen besluiten.wort gestraft met eene geldboete van 50 tol 0<K) frank, onverminderd de toepassing van zwaardere straffen, door bet Straf wetboek voorzien. Art ft. Alwie militaire duiven kwaadwillig vangt, doodt of behoudt, is trafbaar met eene gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en mei eene geld t)oete van 100 lot 1000 frank of met éene dezer straffen. Art. 12. De in een duivenhok be vonden duiven, die niet toebebooren aan den eigenaar van dit hok. worden in be slag genomen en aan den to- g-Maten bond overgegeven om aan den eigenaar ter duiven teruggegeven te worden. Echter worden de duiven, die militaire merken of merken van buitenkan Jscbe eigenaars dragen, aan de militaire overteid over gegeven. Art. i3. Tot ge re htelijke onder zoekingen in de duivenhokken mag over gegaan w orden vanaf tV» uur vóór zons opgang. Aankondigingen Op 1' en 2* bladzijde Op 3* en 4* met minimum van 1 fr. Rouwberichten ö.4Üfr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betale/i. Art. 14. In oorlogstijd kan de Minister van Landsverdediging, wal het voorwerp dezer wet betreft, al de schik kingen nemen, w elke bij voor "s land ver dediging nondigaebt. Art. 15. De wet treedt in werking op 1 Januari 1924. Vanaf 28 November 1923. za de Burgmeester de machUg-ings aanvragen der belanghebl>ende üi woners dezer Stad in ontvangst nemen. De Burgmeester, N. L AH AYE. horlogerij Goudsmederij Juweeiliaüdol Monters Lip Roskopff - Fateot, Statie-Monters. I Regulateurs Pendulan Wekkers KETTINGEN iGtttf, ZJIw.Nlekel PARRIREN (in Goud, Diamant hij G.Dupent&Zoon perstraat, 2 Poperinghe. Groote keus vau jach[t stoven luxe-calorifères voor salons en her bergen, keukenstoven (cuisinièren) bij Camiel DEZEURE-PAUWELS l'ricslerslraat. 5. POPERINGHE. II 'den Zondag 25 dezer oin 10 ure voormiddag geeft de Philharmonie eene serenade aan haren nieuwen voorzitter Karei Beheyt. Om 11 ure, ter gelegenheid der Cecilia- feesteo,Volksconcert op de Groote .Markt, v,aarvan hier helpprogramma 1. Calvados, Marche 2. Vergeel mij niet, Mazurka 3. Marche des Aviateurs 4. Violette, Valse 5. Naar Wijd en Zijd. Maandag holling voor de vrouwsper sonen der maatschappij. Het bestuur heeft de eer de dames en ufvrouwen, die aan het bolspel deel nemen te verwittigen dat de bolling te ure slipt zal beginnen. Om 9 ure groot dansfeesl. Dinsdag 27 en Woensdag 28 dezer vertooningen van Wroeters geprimeerd drama in drie bedrijven door Palmer 'utman, en Adam en Eva blijspel met zang in één bedrijf door H.Vanpeene. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondis sement Yper trerd de schade weerde i9l4 als volgt vastgesteld voor na- rermelde personen VPER. Toutelle Emile Guslave 11.173 lollebgier Henri 1 f 040 Talon M uie-Philoméne 6 720 Hevcrael Nathalie 2.830 Nujlteö Henri 61.440 Hoèdt-Coffijn Gharles-Louis 7.973 Paket Emile 1 687 Boulens Elodie 4~e Gisquiere 2 320 De poorter Alfred 8 438 Boudry Valere 34 760 Sesier Euphrasie Ve Rydey Henri 19.006 SINT-JAN. Tyberghien Emile 5.775 BOESJNGHE. Delannoy Jules 318 LANGEMARCK. Deblauwe Aloise 10.525 Boonaert Polydore 5.030 Noyez-B<:>usseinaere Charles 4105 Vermeulen Vanneste Pieter 41.100 Demeerssemao-Maurice 48.325 WlLVERGHEM. Vandroemroe Elie 6.355 MEESSEN. Bondue Julienne 2.993 Thorez Henri 1390 WEST NIEI WKERKE Tbonwt Henri 2.651 Quintin Alfnwl 34.399 W EST-NI EU WK ER K E ev DRANOl TER üewilte Oscar 11.208 WYTSCHAETE Corniiie Adolpbe 29.430 Cat tea u Jules 31.393 Turn - Club POPERINütlE. Wij hebben de eer onze talrijke ledea te'talen weten, alsdat onze Maatschappij in de maand Januari Twee Prachtige Avond vertooningen zat geven. Rinnen kort zullen eenige lede# vaa het Bestuur l komen bezoeken met 2e Lldkaarten voor het jaar 1924. HET BESTWIL N oor alk Afmetingen, Opmaken ven plannen, Ontwerpen, als<M)k alle Inlich tingen in Zaken Oorlogsschade en ander», wendt U tot Jan ROEYKENS, Alle Zaterdag van 9 tot 12 u. in het IIólel SKINDLKSJ»), Statieplein, YPER. De vernieuwing der voorloopigo litels voorzien op November zal slechts plaats lebben vanaf 22 April 1924. In het gelang def dragers de trekkingen voorzien op <1a lefinitieve ohligatien zullen voort plaats lebben op de voorloopige titels. De trekking voorzien op 20 Novembar 1923 zal plaats hebben den 20 December e samen tr.et deze voorzien op dgzelfde datum. Ten anderen de trekking tan 2# Mei 1924 zal geschieden met deze va# den en den 29 April 1924 zoo dus een maand .vroeger. Nutteloos dus de titels binnen le gevea. Je nummers der bij ons ingegeven voor- oopige titels zijn ter beschikking dar fielangbebbende. Kaïpings Het saldo van het winstaandeel vaa tiet verleden boekjaar is gestegen op I sh. 6 p. Aanbevolen Geldplaatsingen Kasbons TRANStN'TER aan een jaar intrest op voorband betaald opbrengst vijf ten honderd. 2. Kasbons Gemeentekrediet 3% uitkeer- haar aan pari in 1930 Belasting 2 wer kelijke opbrengst 6.60% 3. Obligatien Gemeentekrediet 3% uit- ieerbaar aan pari in 66 jaar door trek kingen Belastingen 2% Laatste koers 80 en honderd Werkelijke opbrengst 6.49 i. Kasbons Stad Gent 6% uitkeerbaat aan pari in 1932 Belaslingsvrij. 3. Obligatien Stad Antwerpen 5% l'it- ieerbaar aan pari In 44 jaar door trek kingen Belastingen 2%. Intresten toegekend aan loopende rekeningen bij de Bank TRANSINTER. Rekeningen op zicht vrij van kommis- sielooo 3 altijd ter beschikking der jelanghebbende zonder verwittiging. Rekeningen aan een maand 3 3 4 s 3 4. 6 4 12». een jaar 4 \m\ ti Uwttto 'IE SaZET !if ftttlilfill Daar zijn er nog die aan Hoofdpijn, Migraine, Rhumaliek en Gri^e willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen 7- Kip t>tj H Mctrtdans. Groote Markt. P peringhè. in doozen var. 1.75 fr en van 3 00 frank Abcn-eert op ons b-ad m? het jaar 192ft sn gij ontvargt het NO KOSTELOOS ALLERHANDE Ieder medewerker blijft verantwoor de!, jk voor zijne bijira^r#. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Het blad staat ter beschikking van al wie bet goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. a Meedeeling van den gewezen keizer De Kroonprins be Duitsche officiers en de kroonprins De meubels van den kroonprins De Duitsche bewapening De uitlevering Het Belgisch standpunt Opruiing in de Roer De koolmijnen in de Roer Een Bilan van de Roerbezetting. ti n - - 1 1. 1 1. - i. 4- ikvrv <- i t i— I-. -I -T. Art. I. Al wie een hok voor rins duiven wenscht op te stellen of in stand te houden ofwel reisduiven te houden, moet daartoe door den Uurgmeesler zijner gemeente vooraf gemachtigd worden. (bij de post) Prie«ter«traat, 23, POPERINGHE. Medegedeeld door de Bank TRANSINTER. Leening Verwoeete Gewesten S S 1923 Tramways de Salonique Deze maatschappij meldt in slaat t» zijn de betaling der koepons der obligaties erug aan tc'gaan. ft

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1