DERDE JAAR *2n 1 centiemen het nu miner ZONDAG «1 DECEMBER 1923». Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Inenom Rijn-en Roergebied Se Bewapeningen in 1923. Cmc*8 kmKn 7M loaze Gamoeotafeeslen. Rond dc Wereld. Buree'gerief Gebr. DUPONT G.DuponUZoon EERBIED voor de OVERHEID. BERICHT. Prachtpapier Horlogerij Lager Onderwijs. Financieëls Inlichtingen. Schoolgerief' Speelkaarten Specialiteit van in doozen. ALLERHANDE Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 (bij de post) Pope ring he. missm Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld u buiten sta i, met d '"post Buitenland 6.30 fr 8.00 fr. li.50 tr. Men abonneert op alle Belgisch© Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De au i u''f>ze worden geweigerd. b a B B m m m m a litu g vers-ëhjexa ars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Pos-rcajRCiKae ckni *g N 44459 - naedewt-rkifr b li f it vera® t w oor- J. lijk voor zrae bijdragen Bijdrage® i® te zenden zooveel tno- g.-ljjk tegen J. n lik 1 «de nd ag a w*n taet staat sg van ia fat f\*r nao tlijkh ettcn ntmen »e a \t om. j a 9 9 Aankondigingen 0.40 fr. de regel. 0.35 fr. Op I* en i* bladzijde Op 3* en 4* met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notaris:en en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen rek.'amen, prijzen volgens overeenkomst. - AUe Aankondigingen zijn vooraf le betalen. Goudsmederij juweeihaüdel Mouters Lip Roskopff - Patent, Statie-Mouters. Regulateurs Penduleo Wekkers KETTINGEN in Goud, Zilver, Nickel PARRIREN in Goud, Diamant bij VjüU'straat, 2 ibij de post) *ope r nghe. Ebert's dank aan Stresemann. Rijkspresident Ebert heeft een schrijve u gericht tot den afgetreden Itijkskaosetier Dr Stresemann. Jlierin dankt M. Ebert namens liet Üuitsche rijk Dr Stresemann hoi lelijk voor zijn eervollen toegewijde» arbeid, w aarvoor hij tegelijker tijd groote waar deert ng uitspreekt. Het-schrijven eindigt aldus in het bijzonder stel ik hel op prijs, dat gij bereid waart als minister van Buitenland- sehe Zaken uw medewerking te verlecnen aan de nieuwe gevormde Rijksrégeering» Tegen president Ebert. De groote politieke partijen van Berlijn hebben Zondag eene algemeene vergade ring gehouden. Verscheidene sprekers vielen heftig uit tegen den Heichpresident Ebert. Er werd dan ook eene motie ge slemd, waarin geeisctit wordt dat Presi dent Ebert zou aftreden, ten einde de geesten te bevredigen en de eenheid lus schen al de Duilsche vaderlanders te her stellen. In den Belgischen sektor Al de besluiten, waarbij het verkeer in den Belgisehen sektor beperkt werd, zijn door de Bijnlandkommissie ingetrok ken. Deze heeft ook eene verordening «uitgevaardigd om het kolenveivoer U vergemakkelijken. Andere maatregelen zijn in aanmerking genomen als beves tiging van het werkelijk einde van den lijdelijken weerstand. Zij zullen voor uitslag hebben de herneming der handels betrekkingen met Belgie te bevoordeelen. Een zachter stelsel. De Fransche en Belgische regeeringen hebben besloten van nu af zekere bestuurs maatregelen te Demen om het bezetting stelsel voor de bevolking zachter te maken. Er zal ook genade verleend wor den aan zekere uitgedreven en veroordeel de personen. Generaal Degoutte is van meening. dat de lijdelijke weerstand eerst ten volle zal uit zijn, wanneer eenerzijds de arbeid werkelijk in mijnen en werkhuizen over al zal aan gang zijn, en wanneer ander zijds de konventies met het Reich voor het uitbaten der spoorwegen in Roer- en Rijnland, door de Kijksregeering zullen bekrachtigd zijn en toegepast worden. De gestelde dag voor de toepassing, volgens de te Mainz geteekende overeen komst, is den 10 December. De militairen zullen langzamerhand min in voeling komen met de bevolking en het stelsel der onzichtbare bezetting zal trapsgewijze in voege treden. Ontvangsten in de Roer. De akkoorden met de nijveraars. de vraag van ambtenaars om hun dienst te hernemen, het feit dat Duitsche hande laars meedoen aan de verkoopingen door het wouden- en tolkomiteit, de vragen om vergunningen te bekomen, enz., wijzen er op, dat de Fransch-Belgische politiek in de Roer vruchten begint af te werpen. De uitslagervan is een aangroei der ont vangsten. Als men de ontvangsten van begin Oktober vergelijkt met die van 20 Oktober, steil men vas; de eigenlijke tolontvangsten slaan driemaal zoo boog die der vergunningen zijn verhoogd met 50 t. h.die der afwijkingen zijn vertien- dubbeld die der wouden, meer dan ver dnbbeld. Men had de ontvangsten voor 1923 op 40 miljoen geschatze zullen echter 120 miljoen frank bedragen. De meening van generaal Smuts. Generaal Smuts werd bij zijne aank- rnst te Lon<ten.na eene omreis in verscheidene Staten van Europa, naar zijne meening gevraagd aangaande de kwestie van den heropbouw van Duitschland. en ver klaarde dat het plan, dat hij met hel oog Op de heröpbeuring van Duitschland voor staat, gesteund is op de methoden die door Oostenrijk toegepast werden. Ik heb, zegde hij. den toestand met Staatsmannen en finaneieele deskundigen van alle deelen van Europa besproken. Allen zijn zij overtuigd dat de heropbouw- van Duitschland waarschijnlijk veel spoe diger zal gaan dan die van Oostenrijk, \an den anderen kant zat Duiischl.tnd zich $poi dig kunnen herstellen indien men bét den lijd land om te herademen en de Koerpulitb'k afschaft. De Rcermijnen. Op den dag van 27 November hebben de mijnen en eokeoven, rechts'reek s onder toezicht der Fransche en Belgische ingo nieurs uitgebaat, 19.360 ton kolen, 5.477 ton coke en 2.122 ton JignietbrikeUen ge leverd. Duur leven en schouwburgen. Er wordt veel geroepen over de ellende die er thais in Duitschland heersebt, doch men leze rui het volgende, meegedeeh door iemand die ter plaatse is. In dm Opera schouwburg moest d» minste plaats van het parterre 45 goud marken (bellij bij de 180 papierfranken) betaald worden, en er was gein enkel zetel onbezet... Een mode spijshuis dat door de vreem delingen niet veel bezocht wordt, heeftop één nacht niet minder dan 500 pond ster ling (ongeveer 40.000 fr.) ontvangen. Een ontbijt komt er op 40 fr. De vreem delingen vluchten de hoofdstad, want het teven wordt er veel te duur. tuigen. 'r/f !«"V II—IIHI in het verslag over dp laatste zitting van den gemeenteraad drukt De Pope- ringhenaar» de volgende woorden Na eene bespreking over de uitslagen van eenige schoten, enz.. Dat is kort, maar dat is niet genoeg. De verslaggever die over sommige punten van ondergeschikt belang.gansehe kolommen schrijft, gaat een weinig rap over deze bespreking, ook achten wij het noodig aan onze lezers eenigen uitleg te geven. In zelfde bespreking werd er gehandeld over de uitgangsproef der scholen van d:n lager en graad, welke telken jare plaats grijpt bij het eindigen van het schooljaar. Gemeente. Aangenomene en Aanneem bare scholen mogen er aan deel nemen, maar de wet verplicht er hen niet toe. Ziehier de scholen welke dit jaar leer lingen voorstelden en de uitslagen welke bekomen wierden. 3' GRAAD. Gemeenteschool toor Knechten can den Kouter. Op 11 leerlingen bekomen 5 hun diploma. Op bekomt 1 eene vermel ding in hel Franseh. Aangenomene Meisjes school tan St Jan-ter-Biesen. Op 9 meisjes behalen 3 hun diploma Op 9 3 eene vermelding in het Franseh. Aangenomene gemengde school tan den Brabant. Op 9 knechtjes behalen 8 hun diploma. Op 9 6 eene vermel ding in het Franseh. Or 14 meisjes behalen 11 hun diploma. Op 14 10 eene vermel ding 10 het Franseh. Aangenomene school der Zusters Benediktinen. Od 7 leerlingen behalen 4 hun diploma. Op 7 4 eene vermel ding in het Franseh. Aanneembare .wheel der Zusters Benediktinen Od 22 leerlingen behalen 18 hun diploma, n|, 71 18 eene vermel ding in het Franseh. A a n neem ha re school der Zusters Benediktinen. On 9 Eerbogen behalen 8 hun diploma. 0p i| 8 eene vermel ding ia het Franseh. 7L- Har cijfers die in Apenbare zitting vandengt moenteraad afgelezen wierden Od dit -enblik was de verslaggever van De Pop rioghenaarmogelijks inslaap gevalle of i wel heeft bi? geen plaats Jtxevonde 1 in zijne gazette om deze belang- - w ekkende cijfers op te nemen. De troebele toestand door den groot» n oorlog verwekt en de onzekerheid die voortspruit uit de steeds toenemend» loeosehe handelingen van Duitschland, die de toekomst verduisteren, dwingen »le naties tot voorzorg. Mem weet niet ia welke mate Duitsch land het Traktaat van Versailles, voor wat de ontwapening betreft, nageleefd heeft, en men weet ook niet wat zijne geheime handelingen met Rusland eigen lijk tot doet hadden. In «leze voorwaarden moet men wel voorzien, hel gei n men wensehl Onmoge lijk te zijn het verweer. Men moei gewapend blijven om niet verrast Ie worden, zooals men in 1914 verrast werd. Hoe sterk zijn thans de naties gewa pend De Volkenbond, die de beperking van de bewapeningen betracht, heeft desaan- gaande een onderzoek geopend, lusschen de Staten die zich bij den Bond aange sloten hebben. Hij heeft statistieken afgekondigd die onvolledig zijn, omdat zekere naties nog de gestelde vragenlijst niet ingevuld terug gezonden hebben. Doch de bekomen inlichtingen zijn reeds zeer belangrijk. Ziehier, volgens alfabe tische orde: de inlichtingen do«1r <ti Naties aan den Volkenbond verstrekt Het Albaneesche leger beschikt over 335 officiers en 10 336 manschappen het heeft geen kanons doch beschikt over 9 vliegtuigen, Het Belgisch leger, in vredestijd, heeft 5.761 officiers en ItO 988 manschappen en gendarmen, waarvan 19 588 in Congo; het beschikt over 923 kanons en 1.225 mitraljeuzen, 189 vliegmachienen en 24 tanks. Het Britsche Rijk heeft een leger van 423.450 manschappen, waarvan 228.100 voor het moederland, en het overige voor le Kroonlanden en de Kolonies. In dit getal zijn 18.450 officiers begrepen. Hel Britsoh leger beschikt over 9 920 mitral jeuzen, 960 kanons en 590 vliegluigen. Bulgarie heeft een leger van 33.000 oldateo en 219 kanons. China, f.607.400 manschappen doch in den verwarden toestand van dit uitgebreid rijk is zulks maar een opper vlakkig cijferhet Chioeesche leger be schikt over 3.100 kanons. Denemarken, 41.000 soldaten, 383 kanons. 28 roitraljenzen en 65 vlieg luigen. Estland. 20.100 soldaten.waartussehen 1.600 officiers 70 mitraljeuzen en 76 kanons. Frankrijk. 687 104 soldaten, waarvan 202.300 in de kolonies en in de protek- toriaten in dit cijfer zijn 33 685 officiers begrepen het Fransche leger beschikt over 6.900 mitraljeuzen. I 691 kanons. 1.377 stormwagens en 1 542 vliegtuigen. Griekenland heeft 6.450 officiers en 79.983 soldaten. Hongarié. dat, krachtens het Traktaat van Trianon, den verplichtenden dienst niet herinvoeren mag. heeft f .730 offi ciers en 33 250 soldaten: 173 kanons en 323 mitraljeuzen en aulomatieke geweren het mag geene luchtvloot be zitten Italic heeft 18.000 officiers en 290.000 soldaten 1818 mitraljeuzen en 1.748 kanons Japan, soldaten. kHÜÜBS Letland. 1814 officiers en 19.156 s hiaten 329 mitraljeuzen en 120 kanons. Luxemburg, 478 soldaten, 3 mitral jeuzen en 3 kanons. Noorwegen. 88 öflk'ifirs en 2.330 sol dalen en daarbij de dienstplichtigen die slechts kAften tijd onder de wapens moeten blijven en waarvan het getal niet opgegeven wordt62 mitraljeuzen, 21 karmns en (40 vlieringen. Nederland, 1.676 officiers en 27.9*7 onder-officiers en daten. 5#2 mitral- jenzeo. 3ol kanons. 72 vliegtuigen. Dat is helleger van bet moederland, doch in 16.879 officiers en 218.177 1.100 mitraljeuzen en 1.427 tuigen Polen g»vft de getalsterkte van zijn leger niet op. Men weet dal in Polen de algemeene dienstplicht bt ?>taat. liet lege» Iteschikl over 126 vliegtuigen. Joegoslavië heeft, in vredestijd, ecu leger van 115.740 mansehappen, waai lusschen 6.740off»cicrs: 370 mitraljeuzen 658 kauoasen 16 yliegiuigeo Zwitserland, 6 (.00 olficiets en f00000 soldaten 1.000 mitmljeuzen, 416 kanons en 210 vliegluigen. Zweden heeft, zunder de dienstplieb Ugen met korten dienst, zooals in Noor wégen2.529 soldaten onder de wapens eu btv.il 100 milialjeuzen en i 72 kanons Tcheco-Stowaki»», 163.683 utausehap pen. waartusscticn 10.629 officiers I 076 mitraljeuzen, 712 kanons en 228 vliegtuigen. Dal is de onvolledige bilan. Men lwv.0 de cijfers niet van Spanje, Turkije en de Vereeoigde-Sialen van Amerika, En w al Duitschland en Rusland betreft dat is een groot vraagstuk f Men dient op te merken dat er in deze Statistiek alleen spraak is van de land- en luchtmachten, maar niet van de zee machten. en ösiicfeade Gsrneea'ca. Groote keus van jachtstoven, luxe calorifères v^»r sMojj» CP kei keukenstoven (cutsinièren), bij Camiel DEZEURE-PAUWELS, Priesterstraat, 5, POPERINGHE. De Volksmacht orgaan van hel Kristen Werkei sverlwod van West-Ylaan- Jeren, geeft in zijn nummer van Zondag laatst een artikel uit Poperinghe. Dit artikel loopt over dc weigering door den gemeenteraad cc nor toelage lot te staan aan den Ziekentroost uit hel Volkshuis. De briefwisselaar van dit Wad spreekt met zekere minachting over onzen volks gezinden Burgmeester, zoo noemt hij Hem spotsgewij/.e. Of is dit uiJr» epings telken missclnen een bewijs van hoog achting of eerbi-d voor dien heer Zulks doel ons herinneren aan de be wering, over eenige weken in De Pope rioghenaar verschenen, en luidende nagenoeg éöo volgt Wij kunnen per swnlijk dc meeste achting koesteren vijor iemand, maar als poli tik man toch zijne daden be iorde?Jeo. Onze lezers zuilen maar een aardig gedacht opvatte» van de achting welke De Volksmacht boezemvriend vat» De Poperinghe naar voor onzen Burg meester gevoeld. In zelfde artikel, waarin tie schrijver het werkvolk tegen onzen achtbaren Burgmeester wil oproien. zien wij nog den titel van slippedrager toezwaaien aar» een lid der Katholieke nrnderhrid van den Gemeenteraad die. in zijne hoedanig heid van Lid van den Disefa. van gedacht was dat de aangevraagde subsidie niet moest toegestaan worden en die daarom m l de meerderheid stemde. Is het misschien met scheldwoorden naar elkanders hoofd te werpen dat die zoo aangeprezen ErvMuan. waarmede men zoo hoog opliep op het St. Cecilia banket in den Cirkel zieti zal verwezent- Bjken Deti^l zal h l moeten uitw ijzen. Zijn dat nu geen schoooe voorbeelden van verdraagzaamheidis Joch ten minsten stank tc> r dank. V. >r ede Afmetingen. Opmaken van plannen, Ontwerpen, t soek alle llili» !ï- bngen in Zaken «ror! 'g>- hadeen andere, wendt l tot Jan BOEYKEKS, Priesteratraat 23, POPERINGHE. Alle Zaterdag van I» tot 12 u. in hel li SKtNDLES Statieplein, YPER. Herinnert gij U nog den Oorlog f Wal al verlies, schrik, lijden cn ontbècringeo gij te verduren gehad hebt. Ilerinnc. I gij t nog ho»% de Soldaten, uwe ZoiUis, vei plicht wierden de Wajieoi» op le nemen, huis en I huis Ic verlaten cn gaan leven in t gevaar van t g» schut •u gaz. en in h l slijk, in koude. n»geo en sneeuw de wacht op te trekken tegen «ten vijand, of te werken om beschuttin gen te maken legen tie vijandelijke kogels die hun altijd zoefden. Van dezen zijn er velen gedood in den bloei van 't l/»vco, anderen gekwetst en eenigen van hen zijn nu gebrekkig. In hun ongeluk hebben ze eene Yer- ccniging geslicht om Öngeluks Urwders >ainen elkander L- helpen door raad en daad. Aan die Vcrccniging heeft het Slads- liestuur op aanviaag van het Bestuur van den Rond, eene milde gift geschonken tot hel aaukoopett van eene Vlag als eeuwige hulde en erkeotenis. De Vlag is gemaakt' en is wet gelukt. Wij hebben echter verder gesprongen dan dat onzen stok lang was en meer besteld dan w ij mei de toelage van Slad kunnen betalen, omdat wij overtuigd zijn dat de Ri^'oners^vguT'pj^ringjhe up omfjggcnde .|ou| ..•lüirV :!'f»*n aan liomlcn'dat dc|o'"s Invalieden een prachtig Vaandel hcbt>cn en dat zij hel zullen aanzien ais eene eer ook persoonlek «^negift le kunnen storten in ons Vlaggelonds. De giflen worden l^steld op het bureel van dit blad en wij vragen de vvelw illende gevers ons de toelating te verteenen hunnen naam le laten vermelden in dit blad. Namens hel Bestaair. LNSCHRIJXINGSLIJST. 25 00 fr Sómmige gemeenteraadsleden, daarin geholpen door De Poperinghenaar vin den dat er te Poperinghe te veel geld be steed wordt aauFeesten. «De Volksmacht» is onbeschaamd genoeg le durven bewe ren dal dc meerderheid van den gemeen teraad geld genoeg vindt om feesten in te richten uit ambitie rati glorie en zelfs- v eddoening. Dokier Brulsaert vond, in de laatste zitting, dat er veel geld w as voor feesten en ho.tden loopeu. Wij zullen hem doen opniei ken dat hij alle jaren de toelagen voor feesten helpt stemmen "t Is bij de stemming van het budget dal hij het gebruik »ler vastgestel de sommen moet beknibbelen. Op zulke manier zal hij zijn mandaat van "gemeen teraadslid op voldoende manier vervullen. Zondag toekomende, geven wij ter in zage onzer lezers de lijst der toegekende toelagen voor feesten gedurende de jaren 1921 22 23. Alzoo zal iedereen kunnen oordcelen of het tegenwoordige gemeen tebestuur le veel geld aan feesten besteedt De Gazel van Poperinghe Wacht niet langer meer van uwe V1SIETK AARTEN te besteller)vraagt ze van nu reeds ter drukkerij der Gazet van Pope ringhe bij Gebroeders DUPONT, Yperstraat2. Verzorgd werk. Trekkingen. Ver»-. >esle (7ewesten 4 ojo 1021. Reeks 193720 wint 000.009. 7 reeks- n zijn tenigbelaalbaar aan pari vanaf 10 Januari 1924 Nr 36342—39266 4694772491 -131048 17672V- 193720. Af te knippen Koepons p/n'.' rfitnngcr 33 |»en«s-AjKis cap. *5.24 <IW. 1.92 fond. - 70 Airiiof- do B-OTSSB» 42 "O Detomhay 42 0 LaaMfWMf» de Rïom»' 10.2» Sar H M»- r r. 127.3® i. Ofïl. tolas 9^-r J ^ÏI esin. 42 "O f vl. *3.38 Orerpdf 83.— 74.38 VMWri'K Ua »r>o I2S— do ta Otte 25 30 IwtiËUK Bedncüé prior. 29.75 part. m.— Gaï ei IBeetrieite 43. La V' r&p 23.- fond 73. Soïerks Maransart prir. (tt.73 5-1# PtaHtattews £a«wa»t <ap H._ part f If 25 EA»4kf» aeomple prir. .»rd. m.— (Sratrp ar M.— fÜT fo._ (%aaraw»dw Ce»trale --ap. j*> - 27. 4S MUétkl Fr»w-'>-Be Ffwt franews ÉurldKh ïfwme li».— noavefK 4S.__ j8ra.fi la» Traetf.'in 3>llar I fi-, -.->4.M Lh. 7.35 r, rale 4^ Mines té-S) Een bediende van het Franseh kuösuJaat je Iterbjn keerde des avpods swaarts langs den Tiergarlcn. IMols sprong een baanstrooper voor hem, die hem met een revolver bedreigde en hem zijne brieventesch met eene groote som Franseh geld ontroofde. Aan den huidigen wissel koe» s is die Duitscher met het Franseh geld voor lang in t droog. Een geweldig onweer woedde over de Italiaansehe slad Tarente, en was ge volgd door een windhoos die zeer veel schade aanrichtte, vooral aan de huizen. Op de kerkhoven werden monumenten en praalgraven omgeworpen. Er zijn geen persoonlijke ongelukken te betreuren. fn de mijn Hendrik, te Rumpen- Brunssum isde IHjarigearbeider H Pruis, uit Elsloo.onrter eene instorting bedolven Toen men den ongeiukkigen jongen kon bevrijden, had hij reeds opgehouden te leven. Het slachtoffer was nog maar eenige weken aldaar arbeidzaam, 't Is het zevende ongeluk welk dit jaar in deze mijn gebeurd. In de Duitsche gemeente Herzogen- rath. is een vreeselijk drama gebeurd. Eene jonge vrouwdie met hare drie kin deren inwoont in de ouderlijke woning, werd door haar vader beripst over haar veel besproken gedrag. De dochter ontstak laaropin woede, greep een revolver en schoot er mede op haar vader die getrof fen en op den slag gedood werd. De ont aarde dochterjis aangehouden. De genaamde James Darey, een be diende, te Londen wonend, was reeds enige maanden zonder werk. De man kreeg een bericht, dat hij zich in een bu reel van den Staat moest begeven, waar hem een ambt zou aangeboden worden. James Darcy trok er opgeruimd been en bekw am een zeer goede betrekking. Zoo groot w as zijne vreugde, dat hij ter plaats doodviel. Op h t viaduct, de Groningen, wer en twee kmderen van de echtgenooten Bouwman verrast en omgeworpen door een automobiel, dien zij niet bedde» zien aan komen daar de stoom van eene loko- motief hel uitzicht belemmerde. Een der kinderen, een 13-jarig knaapje, is eenige uren ster aan de opgeloopen wonden gestorven Het andere, een 16- jarig meisje, is erg. doch niet levensgevaarlijk gekwetst. Een Italiaan. Aroable Bonooa. had in de Frans he gemeente YiBersexel een rijwiel gestolen en werd door de gendar men nagezet. De kerel sprong ia eene rivier en meende al zwemmend den ande ren oever te toreiken. dc«h hij werd d- een bloedopdtang getroffen, zoek naar de diepte ea verdronk. UiSi sa Itfsiftif? 3E tfZETI WPfilïlE kgraad. Medegedeeld door de Bank TRAffSINTEA.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1